Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Supervisory approach and methodologies

L-approċċ u l-metodoloġiji użati mill-BĊE fis-superviżjoni u s-sorveljanza ta’ istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs) għandhom jilħqu bilanċ bejn l-armonizzazzjoni u l-kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet lokali u l-proporzjonalità.

Prijoritajiet ta’ sorveljanza

Kull sena s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK), twettaq valutazzjoni bir-reqqa tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin li jiffaċċjaw l-istituzzjonijiet sinifikanti (SIs) taħt is-superviżjoni diretta tagħha u tistabbilixxi l-prijoritajiet strateġiċi tagħha għat-tliet snin li ġejjin. Dawn il-prijoritajiet huma direttament applikabbli għall-SIs iżda jistabbilixxu wkoll it-ton għall-NCAs meta jkunu qed jikkunsidraw il-prijoritajiet tagħhom għas-superviżjoni tal-LSIs fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom, filwaqt li jqisu wkoll l-ispeċifiċitajiet lokali u l-proporzjonalità.

Proporzjonalità fis-superviżjoni u s-sorveljanza tal-LSI

Il-prinċipju tal-proporzjonalità jiżgura li l-aspettattivi u r-rekwiżiti tas-superviżur jikkorrispondu għad-daqs, l-importanza sistemika u l-profil tar-riskju tal-banek taħt superviżjoni, u li r-riżorsi superviżorji jiġu allokati b’mod effiċjenti.

Dan essenzjalment jissarraf fl-adattament tan-natura u l-intensità tas-superviżjoni għal kull bank, filwaqt li jitqies il-profil tar-riskju tiegħu, il-mudell tan-negozju tiegħu jew id-daqs tiegħu mingħajr ma tiġi kompromessa l-pożizzjoni prudenzjali tiegħu. Il-mezzi u l-karatteristiċi ġenerali msemmija meta titqies il-proporzjonalità huma elenkati fil-linji gwida ppubblikati mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) dwar il-governanza interna.

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) jinkorpora l-proporzjonalità fis-superviżjoni u s-sorveljanza b’diversi modi.

Ir-reġim ta’ klassifikazzjoni jipprovdi punt tat-tluq ewlieni għall-applikazzjoni tal-proporzjonalità. L-ewwel nett, id-differenzjazzjoni bejn l-SIs u l-LSIs tipprovdi skala għat-tfassil tal-intensità superviżorja. Barra minn hekk, kien hemm aktar raggruppament fost l-LSIs bl-introduzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu żgħar u mhux kumplessi (SNCIs) mir-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRR) II, u bil-klassifikazzjoni ta’ LSIs b’riskju għoli u b’impatt għoli li hija bbażata fuq il-metodoloġija stabbilita fir-Regolament Qafas tal-MSU. Ir-reġim ta’ klassifikazzjoni jittraduċi l-profil tar-riskju, il-mudell tan-negozju jew id-daqs tal-banek f’aktar livelli ta’ involviment superviżorju (f’termini tal-frekwenza, l-ambitu u l-profondità tar-rieżamijiet superviżorji) u d-dmirijiet, pereżempju fir-rigward tar-rapportar superviżorju.  

F’konformità mal- qafas tar-rapportar superviżorju, il-proporzjonalità hija applikata billi jitnaqqas l-ambitu tar-rapportar finanzjarju għal istituzzjonijiet iżgħar, li jibbenefikaw minn rapportar aktar selettiv tal-punti tad-data mir-rapportar sħiħ. Irreferi għat-taqsima dwar ir-rappurtar għal aktar dettalji.

Il-metodoloġiji ta’ valutazzjoni tal-Proċess ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni Superviżorja (SREP) huma element ewlieni tar-rieżami superviżorju, peress li jistabbilixxu livelli differenti ta’ intensità superviżorja u jqiegħdu l-LSIs f’kategoriji ta’ prijorità differenti, prinċipalment f’termini tal-frekwenza u l-granularità tal-valutazzjonijiet superviżorji. Meta mqabbel mal-metodoloġiji SREP applikati għas-SIs, il-qafas ta’ metodoloġija SREP għal-LSIs jinkludi l-aspettattivi, il-livelli ta’ dettall ta’ valutazzjoni u l-frekwenza li ġeneralment huma inqas intensi.

Fl-aħħar nett, il-proporzjonalità hija riflessa wkoll f’ħafna metodoloġiji oħra ta’ valutazzjoni superviżorja, pereżempju fil-valutazzjonijiet ta’ kompetenza u idoneità tal-BĊE.

Diskors minn Pentti Hakkarainen dwar il-proporzjonalità fis-superviżjoni bankarja, Basel, 9 ta’ Mejju 2019

Metodoloġija użata għad-determinazzjoni tal-SNCIs

Is-CRR II introduċa l-kunċett ta’ SNCI. Biex tikkwalifika bħala waħda, istituzzjoni trid tissodisfa disa’ kriterji elenkati fl-artikolu rilevanti tas-CRR.

Daqs

Mhijiex istituzzjoni kbira (jiġifieri mhux istituzzjoni sistemikament importanti oħra jew waħda mill-ewwel tlieta f’pajjiżha).

Daqs

Kellu medja ta’ assi totali ta’ inqas minn EUR 5 biljun f’dawn l-aħħar erba’ snin.

Daqs

Ma jħejjix pjan sħiħ ta’ rkupru jew riżoluzzjoni.

Kumplessità

Għandu portafoll tan-negozjar żgħir (jiġifieri iżgħar minn EUR 20 miljun u iżgħar minn 6% tal-assi totali).

Kumplessità

Għandu derivattivi miżmuma għan-negozjar li jkunu inqas minn 2% tal-assi fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali tagħha, u d-derivattivi totali tagħha jkunu inqas minn 5% tal-assi fil-karta bilanċjali u barra l-karta bilanċjali tagħha.

Kumplessità

Għandu assi u obbligazzjonijiet ma’ kontropartijiet taż-Żona Ekonomika Ewropea ta’ aktar minn 75% tal-assi u l-obbligazzjonijiet totali.

Kumplessità

Ma għandux mudelli interni (għajr dawk żviluppati mill-grupp tiegħu).

Oħrajn

Taċċetta li tkun SNCI.

Oħrajn

Ma għandux l-ANK tiegħu jirrifjuta l-istatus ta’ SNCI tiegħu.

Huwa primarjament f’idejn il-banek stess li jiddeterminaw jekk humiex SNCIs, u fil-prinċipju jagħmlu dan fuq bażi kontinwa. L-LSIs huma mistennija li jgħarrfu lill-ANK tagħhom meta jkun hemm bidla fl-istatus tagħhom, jiġifieri meta jibdew jikkwalifikaw bħala SNCI, jew meta ma jibqgħux jissodisfaw il-kriterji kollha stabbiliti fis-CRR. Dan ma jipprekludix lill-ANK milli jiddeterminaw jekk il-banek taħt is-superviżjoni tagħhom għandhomx jitqiesu bħala SNCIs, f’konformità mal-kriterji rilevanti tas-CRR, u milli jikkomunikaw l-eżitu ta’ dawk id-determinazzjonijiet lill-banek inkwistjoni. L-istatus ta’ SNCI għandu implikazzjonijiet, pereżempju għar-rappurtar finanzjarju dwar l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni.

Metodoloġija użata għad-determinazzjoni ta’ LSIs b’riskju għoli u b’impatt għoli

Fir-rigward tas-sorveljanza tal-BĊE tas-superviżjoni tal-LSI, ir-Regolament Qafas tal-MSU jiddikjara li l-“BĊE għandu jiddefinixxi l-kriterji ġenerali, b’mod partikolari billi jqis is-sitwazzjoni tar-riskju u l-impatt potenzjali fuq is-sistema finanzjarja domestika tal-entità inqas sinifikanti taħt superviżjoni kkonċernata, sabiex jiddetermina għal liema entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni għandha tiġi nnotifikata dik l-informazzjoni”.

Il-BĊE jiddistingwi bejn LSIs b’impatt għoli u dawk b’riskju għoli.

LSIs b’impatt għoli

L-LSIs huma kklassifikati bħala b'impatt għoli abbażi ta’ kriterji bħad-daqs, l-importanza għall-ekonomija, l-attivitajiet transkonfinali u l-mudell tan-negozju. Barra minn hekk, mill-inqas tliet LSIs għal kull pajjiż għandhom jiġu kklassifikati bħala impatt għoli biex tiġi żgurata kopertura minima, għalkemm huma possibbli eċċezzjonijiet. LSI li titqies bħala SNCI skont is-CRR II ma tistax tiġi ddeżinjata bħala LSI b’impatt għoli sakemm ma tkunx l-akbar LSI f’ġurisdizzjoni fejn l-LSI kollha jkunu kklassifikati bħala SNCIs.

LSIs b’riskju għoli

LSIs huma kklassifikati bħala ta’ riskju għoli abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju mwettqa mill-ANK rilevanti u fuq il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti kapitali u ta’ ingranaġġ.

L-eżerċizzju ta’ identifikazzjoni għal-LSIs b’impatt għoli jitwettaq kull sena, u r-riżultat imbagħad jiġi ppubblikat. B’kuntrast ma’ dan, il-lista tal-LSI b’riskju għoli tiġi aġġornata kull tliet xhur, iżda r-riżultat ma jkunx disponibbli għall-pubbliku.

Il-klassifikazzjoni ma tintużax biss mill-BĊE u l-ANK il-kuntest tal-qafas ta’ notifika, iżda għandha wkoll implikazzjonijiet għall-intensità tas-superviżjoni, pereżempju għall-frekwenza tal-valutazzjonijiet SREP.

Lista ta’ LSIs b’impatt għoli

Valutazzjonijiet SREP għal-LSIs

L-għan tas-SREP huwa li jippromwovi sistema bankarja reżiljenti u forniment sod ta’ servizzi finanzjarji lill-ekonomija. Dan jinvolvi valutazzjoni komprensiva tal-istrateġiji, il-proċessi u r-riskji tal-banek, u jadotta pożizzjoni li tħares ’il quddiem biex jiddetermina kemm jeħtieġ kapital li kull bank ikopri r-riskji tiegħu.

Il-BĊE u l-ANK ilhom jaħdmu flimkien mill-2015 biex jiżviluppaw metodoloġija SREP komuni għal-LSIs li hija bbażata fuq il- linji gwida tas-SREP tal-EBA u tibni kemm fuq il-metodoloġija SREP użata għas-SIs kif ukoll fuq il-metodoloġiji nazzjonali eżistenti tal-SREP.

L-SREP għal-LSIs għandu l-għan li jippromwovi l-konverġenza superviżorja fis-settur tal-LSI filwaqt li jappoġġa livell minimu ta’ armonizzazzjoni kif ukoll kontinwazzjoni fil-valutazzjoni tal-SIs u l-LSIs. Bħala superviżuri diretti tal-LSIs, l-ANK jibqgħu kompletament responsabbli għat-twettiq tal-valutazzjonijiet u biex jiddeċiedu dwar il-kapital xieraq, il-likwidità u l-miżuri kwalitattivi li għandhom jittieħdu.

Il-metodoloġija SREP tirrifletti l-prinċipju tal-proporzjonalità fis-sens li tistabbilixxi l-livell minimu sa fejn is-superviżuri jridu jimpenjaw ruħhom mal-LSI(s) tagħhom. Il-livell ta’ involviment superviżorju jiddependi fuq il-prijorità assenjata lil LSI partikolari u n-natura tan-negozju tagħha – dan huwa dak li nsejħu mudell ta’ involviment superviżorju minimu. Is-SREP għalhekk ivarja minn LSI għal ieħor, pereżempju f’termini ta’ kemm hija intensa l-valutazzjoni, liema informazzjoni l-LSI jeħtieġ li tissottometti lis-superviżuri u x’jistennew is-superviżuri mil-LSI.

Mill-2018, l-ANK kellhom l-għażla li jwaqqfu l-implimentazzjoni tal-metodoloġija komuni tal-SREP u japplikawha bħala minimu għal-LSIs ta’ prijorità għolja. Madankollu, dan se japplika għal-LSIs kollha sa mhux aktar tard mill-2022. Minkejja dan, il-metodoloġija toffri lill-ANK xi flessibbiltà, li għandha rwol importanti fl-SREP fir-rigward tal-valutazzjoni tal-proċess ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza tal-kapital intern ta’ bank, il-proċess ta’ valutazzjoni tal-adegwatezza tal-likwidità interna tiegħu u t-testijiet tal-istress għal-LSIs.

L-SREP għal-LSIs huwa proċess kontinwu, u l-metodoloġija tiegħu se tkompli tevolvi maż-żmien.

Metodoloġija SREP tal-LSI

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet

F’April 2017, wara konsultazzjoni pubblika, il-BĊE ppubblika linja gwida u rakkomandazzjoni li kellhom l-għan li jarmonizzaw kif is-superviżuri tal-MSU jeżerċitaw opzjonijiet u diskrezzjonijiet disponibbli fid-dritt tal-UE.

L-ANK kienu mistennija japplikaw ir-rakkomandazzjoni mid-data tal-adozzjoni tagħha, l-4 ta’ April 2017, u jikkonformaw mal-linja gwida mill-1 ta’ Jannar 2018. Fil-funzjoni ta’ sorveljanza tiegħu, il-BĊE jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-ANK tal-għażliet u d-diskrezzjonijiet miftiehma.

F’Marzu 2022 kemm il-linja gwida kif ukoll ir-rakkomandazzjoni ġew aġġornati biex iqisu l-bidliet leġiżlattivi li kienu ġew adottati mill-pubblikazzjoni inizjali tagħhom, b’mod partikolari bl-introduzzjoni tal-pakkett bankarju CRR II/CRD V li fih ir-regoli riveduti dwar ir-rekwiżiti kapitali. L-ANK huma mistennija jikkonformaw mal-linja gwida riveduta mill-1 ta’ Ottubru 2022, filwaqt li ngħataw il-parir li japplikaw ir-rakkomandazzjoni riveduta mid-data tal-adozzjoni tagħha, il-25 ta’ Marzu 2022.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)