Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Supervisory approach and methodologies

Vähemmän merkittävien pankkien valvonnan on tarkoitus olla yhdenmukaista kaikkialla yhteisen pankkivalvonnan alueella, mutta siinä otetaan huomioon maiden väliset erot ja suhteellisuusperiaate.

Valvonnan painopistealueet

EKP:n pankkivalvonta ja kansalliset valvontaviranomaiset arvioivat vuosittain EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien riskejä ja haavoittuvuustekijöitä ja valitsevat niiden pohjalta merkittävien pankkien valvonnan painopistealueet seuraavalle kolmen vuoden jaksolle. Kansalliset valvontaviranomaiset nojautuvat yhteisesti valittuihin prioriteetteihin suunnitellessaan vähemmän merkittävien pankkien valvontaa, mutta maakohtaisia painopistealueita valittaessa otetaan lisäksi huomioon kansalliset erityispiirteet ja suhteellisuusperiaate.

Suhteellisuusperiaate

Valvontaodotusten ja eri pankeille asetettavien vaatimusten pitää olla suhteessa pankkien kokoon, riskeihin ja merkitykseen koko pankkijärjestelmän toiminnan kannalta. Suhteellisuusperiaatteen avulla ohjataan valvontaresursseja sinne, missä niillä pystytään edistämään järjestelmän vakautta tehokkaimmin.

Pankkien valvonta räätälöidään niiden riskien, liiketoimintamallin ja koon mukaan, mutta aina pyritään varmistamaan niiden vakavaraisuus. Euroopan pankkiviranomaisen ohjeissa hallinnosta ja ohjauksesta käydään läpi, mitä kaikkea suhteellisuusperiaatetta noudatettaessa pitää ottaa huomioon.

Suhteellisuusperiaatteen noudattaminen pankkivalvonnassa perustuu useampaan eri luokitukseen.

Pankit jaetaan luokkiin, jotta suhteellisuusperiaatetta voidaan noudattaa johdonmukaisesti erilaisten pankkien valvonnassa. Merkittäviä pankkeja valvotaan tiiviimmin kuin vähemmän merkittäviä pankkeja. Osa vähemmän merkittävistä pankeista luokitellaan pieniksi ja rakenteeltaan yksinkertaisiksi vakavaraisuusasetuksessa määritettyjen kriteerien pohjalta ja osa riskeiltään tai vaikutukseltaan suuriksi YVM-kehysasetuksen vaatimusten pohjalta. Luokittelu auttaa valvojia suhteuttamaan valvontatoimet ja raportointivaatimukset pankkien riskeihin, kokoon ja liiketoimintamalliin eli esimerkiksi ratkaisemaan, kuinka usein pankkien tilannetta arvioidaan, kuinka laajasti ja kuinka yksityiskohtaisesti. 

Pienten pankkien ei tarvitse raportoida yhtä kattavia tietoja kuin suurten. Pankkivalvonnan verkkosivujen tilasto-osiossa kerrotaan raportoinnista tarkemmin.

Valvojan arviointiprosessissa (SREP) noudatetaan yhteisiä menettelyjä, mutta vähemmän merkittävät pankit jaetaan prioriteettiluokkiin, joiden perusteella arviointien tiheys ja tarkkuus määräytyy. Vähemmän merkittävien laitosten arviointiprosessissa valvontaodotukset ovat yleisesti ottaen vähemmän tiukkoja kuin merkittävillä laitoksilla, eikä arviointi ole yhtä yksityiskohtaista ja tiivistä.

Suhteellisuusperiaatetta noudatetaan pankkivalvonnassa laajalti, esimerkiksi sopivuus- ja luotettavuusarvioinnissa.

Pentti Hakkaraisen puhe Baselissa 9.5.2019

Pienet ja rakenteeltaan yksinkertaiset pankit

Vakavaraisuusasetuksen päivityksen myötä vähemmän merkittävä pankki voidaan luokitella pieneksi ja rakenteeltaan yksinkertaiseksi, jos se täyttää yhdeksän ehtoa.

Pienuus

Pankki ei ole suuri (sitä ei pidetä järjestelmän kannalta merkittävänä eikä se kuulu maansa kolmen suurimman pankin joukkoon).

Pienuus

Varojen kokonaisarvo (neljän vuoden keskiarvo) on alle 5 miljardia euroa.

Pienuus

Pankin ei tarvitse laatia kattavia elvytys- ja kriisinratkaisu­suunnitelmia.

Yksin­kertaisuus

Kaupankäynti­varastoon liittyvä liiketoiminta on pientä (alle 20 milj. euroa ja myös alle 6 % kokonais­varoista).

Yksin­kertaisuus

Enintään 5 % omaisuuseristä (myös taseen ulkopuolisista) on johdannais­positioita ja enintään 2 % kaupankäynti­tarkoituksessa pidettyjä johdannais­positioita.

Yksin­kertaisuus

Yli 75 % kokonaisvaroista ja ‑veloista liittyy toimiin Euroopan talousalueella sijaitsevien vastapuolten kanssa.

Yksin­kertaisuus

Pankki ei käytä sisäisiä malleja (tytärpankit voivat käyttää ryhmän omia malleja).

Muu

Pankilla ei ole mitään luokitusta vastaan.

Muu

Kansallinen valvonta­viranomainen ei pidä luokitusta sopimattomana.

Pankit seuraavat itse jatkuvasti ehtojen täyttymistä, ja niiden odotetaan ilmoittavan maansa valvontaviranomaiselle, jos tilanne muuttuu (kaikki ehdot täyttyvät tai jokin ehto ei enää täyty). Myös kansalliset valvontaviranomaiset voivat todeta jonkin valvonnassaan olevan pankin täyttävän ehdot (tai että ehdot eivät enää täyty) ja ilmoittaa siitä pankille. Pienillä ja rakenteeltaan yksinkertaisilla pankeilla on muun muassa kevyemmät raportointivaatimukset.

Riskeiltään tai vaikutukseltaan suuret pankit

YVM-kehysasetuksen mukaan ”EKP:n on määriteltävä yleiset perusteet, joissa otetaan huomioon erityisesti asianomaisen vähemmän merkittävän valvottavan yhteisön riskitilanne ja sen mahdollinen vaikutus kotimaiseen rahoitusjärjestelmään, jotta voidaan yksilöidä, mistä vähemmän merkittävistä valvottavista yhteisöistä on ilmoitettava mitäkin tietoja”.

Pankkeja valvotaan tiukemmin, jos niillä on suuret riskit tai suuri vaikutus maansa rahoitusjärjestelmän kannalta.

Suuri vaikutus

Pankkien vaikutusta maansa rahoitusjärjestelmän kannalta arvioidaan tarkastelemalla niiden kokoa, liiketoimintamallia, merkitystä taloudessa ja yhteyksiä maan ulkopuolelle. Jokaisessa maassa pitäisi luokitella ainakin kolme pankkia vaikutukseltaan suuriksi, mutta tästä periaatteesta voidaan poiketa. Pieni ja rakenteeltaan yksinkertainen pankki voidaan luokitella vaikutukseltaan suureksi ainoastaan, jos se on maansa vähemmän merkittävistä pankeista suurin ja ne on kaikki luokiteltu pieniksi ja rakenteeltaan yksinkertaisiksi.

Suuret riskit

Kansallinen valvontaviranomainen voi riskiarvionsa perusteella luokitella vähemmän merkittävän pankin suuririskiseksi. Luokitukseen vaikuttaa myös pääomavaatimusten ja omavaraisuutta koskevien vaatimusten noudattaminen.

Vaikutukseltaan suurten pankkien luettelo päivitetään vuosittain. Riskeiltään suurten pankkien luettelo päivitetään neljännesvuosittain, mutta sitä ei julkaista.

Luokitukset vaikuttavat valvojan arviointiprosessin ja muun valvonnan tiiviyteen sekä ilmoitusmenettelyihin.

Vaikutukseltaan suurten pankkien luettelo

Valvojan arviointiprosessi

Valvojan arviointiprosessin avulla pyritään huolehtimaan siitä, että taloudessa on jatkuvasti tarjolla luotettavia finanssipalveluja ja pankkijärjestelmä pystyy selviytymään vaikeistakin tilanteista. Valvojan arviointiprosessissa arvioidaan kattavasti pankkien strategiat, menettelyt ja riskit. Arviointiprosessin pohjalta määritetään myös, kuinka paljon pääomaa eri pankit tarvitsevat voidakseen varautua riskeihinsä hyvin.

EKP:llä ja kansallisilla valvontaviranomaisilla on vähemmän merkittävien pankkien arviointiprosessia varten omat menettelyt, joita on kehitetty vuodesta 2015 lähtien Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden, eri maissa käytettyjen menettelyjen ja merkittävien laitosten arviointiprosessin menettelyjen pohjalta.

Tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa valvontaa vähemmän merkittävien pankkien sektorilla sekä pitää merkittävien ja vähemmän merkittävien pankkien arviointiprosessit keskenään vertailukelpoisina niin, että arviointiprosessia voidaan jatkaa pankin luokituksen muuttuessa. Vähemmän merkittävät laitokset ovat kansallisten viranomaisten suorassa valvonnassa, joten nämä hoitavat arvioinnin ja tekevät päätökset tarvittavista pääoma- ja likviditeettitoimista sekä laadullisista toimista.

Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi yhteisissä menettelyissä on määritelty arviointiprosessin vähimmäislaajuus eri prioriteettiluokissa. Valvonnan tarkkuus riippuu myös vähemmän merkittävän pankin liiketoiminnasta. Suhteellisuusperiaate ratkaisee, miten tiiviisti pankkia valvotaan, mitä tietoja sen on toimitettava pankkivalvojille ja mitä valvojat siltä odottavat.

Tarkimmin valvottavien vähemmän merkittävien pankkien kohdalla yhteisiä menettelyjä on noudatettu jo vuodesta 2018, ja vuodesta 2022 menettelyt ovat käytössä kaikkien vähemmän merkittävien pankkien valvonnassa. Menettelyissä on kuitenkin joustovaraa etenkin pankkien sisäisen pääoman ja likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyjen ja stressitestien yhteydessä.

Valvojan arviointiprosessi jatkuu vähemmän merkittävissä pankeissa läpi vuoden, ja menettelyjä hiotaan edelleen.

Menettelykuvaus

Vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö

EKP antoi huhtikuussa 2017 suuntaviivat ja suosituksen, joilla pyrittiin yhdenmukaistamaan EU-lainsäädännön sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä yhteisessä pankkivalvonnassa.

Kansallisten valvontaviranomaisten on pitänyt noudattaa suositusta 4.4.2017 alkaen (eli sen antamispäivästä) ja suuntaviivoja 1.1.2018 alkaen. EKP seuraa sovittujen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä.

Sekä suuntaviivat että suositus päivitettiin maaliskuussa 2022 uuden lainsäädännön huomioon ottamiseksi. Esimerkiksi vakavaraisuusasetuksen ja ‑direktiivin päivitysten yhteydessä oli tehty muutoksia, jotka vaikuttavat pääomavaatimuksiin. Kansallisten valvontaviranomaisten odotetaan noudattavan päivitettyjä suuntaviivoja 1.10.2022 alkaen. Suositusta on ollut tarkoitus noudattaa jo heti sen antamispäivästä eli 25.3.2022 lukien.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä