Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Supervisory approach and methodologies

Podejście i metody stosowane przez EBC w nadzorze i zwierzchniej kontroli nad instytucjami mniej istotnymi muszą zapewniać równowagę między harmonizacją rozwiązań a koniecznością uwzględnienia lokalnych warunków i zasady proporcjonalności.

Priorytety nadzorcze

Nadzór Bankowy EBC, wraz z właściwymi organami krajowymi, co roku przeprowadza gruntowną ocenę głównych ryzyk i podatności na zagrożenia, na które są wystawione instytucje istotne pod jego bezpośrednim nadzorem, i określa priorytety strategiczne na najbliższe trzy lata. Te priorytety mają bezpośrednie zastosowanie do instytucji istotnych. Są jednak także wskazówkami dla właściwych organów krajowych, które przygotowują priorytety dotyczące nadzoru nad bankami mniej istotnymi na obszarach swojej jurysdykcji, z uwzględnieniem również lokalnych warunków i zasady proporcjonalności.

Zasada proporcjonalności w nadzorze i zwierzchniej kontroli nad instytucjami mniej istotnymi

Zasada proporcjonalności gwarantuje, że oczekiwania i wymogi nadzorcze odpowiadają wielkości, znaczeniu systemowemu i profilowi ryzyka nadzorowanych banków, a zasoby organów nadzoru są wykorzystywane efektywnie.

Zasadniczo polega ona na dostosowaniu charakteru i intensywności nadzoru do danego banku, z uwzględnieniem jego profilu ryzyka, modelu biznesowego i wielkości, bez uszczerbku dla jego sytuacji ostrożnościowej. Ogólne środki i parametry, które bierze się pod uwagę przy wdrażaniu zasady proporcjonalności, określono w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie zarządzania wewnętrznego.

W jednolitym mechanizmie nadzorczym proporcjonalność nadzoru i kontroli zwierzchniej jest realizowana na kilka sposobów.

Punktem wyjścia jest tu system klasyfikacji. W pierwszej kolejności intensywność nadzoru można odpowiednio dopasować dzięki rozróżnieniu między instytucjami istotnymi i mniej istotnymi. Ponadto wśród banków mniej istotnych wyróżniono dodatkowe grupy po wprowadzeniu kategorii małych i niezłożonych instytucji rozporządzeniem CRR II oraz klasyfikacji instytucji mniej istotnych o wysokim ryzyku i wysokim wpływie, opartej na zasadach określonych w rozporządzeniu ramowym SSM. System klasyfikacji przekłada profil ryzyka, model biznesowy i wielkość banków na różne poziomy zaangażowania i obowiązków nadzoru (w ujęciu częstotliwości, zakresu i szczegółowości przeglądów nadzorczych), np. w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej.

Zgodnie z ramowymi zasadami sprawozdawczości nadzorczej proporcjonalne podejście polega na ograniczeniu zakresu sprawozdawczości finansowej mniejszych instytucji, które mogą przekazywać wybrane punkty danych zamiast pełnych zbiorów sprawozdawczych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji poświęconej sprawozdawczości.

Metody oceny w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) są kluczowym elementem przeglądu nadzorczego, ponieważ wyznaczają różne poziomy intensywności nadzoru oraz różne priorytetowe kategorie instytucji mniej istotnych, głównie w ujęciu częstotliwości i szczegółowości ocen nadzorczych. W porównaniu z metodologią procesu SREP dla instytucji istotnych ramowe zasady SREP dla instytucji mniej istotnych przewidują, że oczekiwania oraz poziom szczegółowości i częstotliwość ocen są ogólnie niższe.

Ponadto zasada proporcjonalności znajduje odzwierciedlenie w wielu innych metodach nadzorczych, np. ocenach kompetencji i reputacji prowadzonych przez EBC.

Przemówienie Pentti Hakkarainena na temat zasady proporcjonalności w nadzorze bankowym, Bazylea, 9 maja 2019

Metodologia określania małych i niezłożonych instytucji

Rozporządzeniem CRR II wprowadzono pojęcie małej i niezłożonej instytucji. Żeby mieć taki status, bank musi spełniać dziewięć kryteriów określonych w tym rozporządzeniu.

Wielkość

Nie jest dużą instytucją, czyli nie należy do kategorii innych instytucji o znaczeniu systemowym ani nie jest jedną z trzech największych instytucji w danym kraju.

Wielkość

Aktywa ogółem banku w ostatnich czterech latach wynosiły średnio mniej niż 5 mld euro.

Wielkość

Nie sporządza pełnego planu naprawy bądź restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Stopień złożoności

Ma niewielki portfel handlowy, czyli mniejszy niż 20 mln euro i 6% aktywów ogółem.

Stopień złożoności

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu stanowią mniej niż 2% aktywów bilansowych i pozabilansowych banku, a instrumenty pochodne ogółem – mniej niż 5%.

Stopień złożoności

Aktywa i zobowiązania banku wobec kontrahentów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią ponad 75% jego aktywów i zobowiązań ogółem.

Stopień złożoności

Nie stosuje modeli wewnętrznych (innych niż modele opracowane w ramach swojej grupy).

Inne kryteria

Akceptuje swój status małej i niezłożonej instytucji.

Inne kryteria

Właściwy organ krajowy nie sprzeciwia się, żeby bank miał status małej i niezłożonej instytucji.

To zasadniczo same banki na bieżąco ustalają, czy są takimi instytucjami. Powinny informować właściwe organy krajowe, gdy zmieniają swój status, czyli gdy zaczynają lub przestają spełniać wszystkie kryteria dla małych i niezłożonych instytucji określone w rozporządzeniu CRR. Właściwe organy krajowe zachowują jednak możliwość sprawdzenia, czy banki pod ich nadzorem spełniają te kryteria, oraz powiadamiania zainteresowanych banków o swoich ustaleniach. Uzyskanie statusu małej i niezłożonej instytucji ma konsekwencje, na przykład w zakresie sprawozdawczości finansowej na podstawie wykonawczych standardów technicznych.

Metodologia określania instytucji mniej istotnych o wysokim wpływie i wysokim ryzyku

Jeśli chodzi o zwierzchnią kontrolę EBC nad bankami mniej istotnymi, rozporządzenie ramowe SSM stanowi, że „EBC określi ogólne kryteria – w szczególności biorąc pod uwagę sytuacje, w których może wystąpić ryzyko oraz potencjalny wpływ danego mniej istotnego podmiotu na krajowy system finansowy – dla ustalania, jakie informacje w odniesieniu do których mniej istotnych nadzorowanych podmiotów mają być mu przekazywane”.

EBC rozróżnia instytucje mniej istotne o wysokim wpływie i wysokim ryzyku.

Instytucje mniej istotne o wysokim wpływie

Instytucje o wysokim wpływie klasyfikuje się na podstawie m.in. ich wielkości, znaczenia dla gospodarki, działalności transgranicznej i modelu biznesowego. Dodatkowo, zgodnie z zasadą minimum na jurysdykcję, w danym kraju powinny być przynajmniej trzy podmioty uznane za instytucje mniej istotne o wysokim wpływie. Możliwe są jednak wyjątki od tej zasady. Instytucja uznana za małą i niezłożoną na podstawie rozporządzenia CRR II nie może zostać zaklasyfikowana jako instytucja mniej istotna o wysokim wpływie, chyba że jest największą instytucją mniej istotną w jurysdykcji, w której wszystkie instytucje mniej istotne są małe i niezłożone.

Instytucje mniej istotne o wysokim ryzyku

Podstawą uznania banku za instytucję mniej istotną o wysokim ryzyku jest ocena ryzyka przeprowadzana przez właściwy organ krajowy oraz stopień spełnienia przez bank wymogów dotyczących kapitału i dźwigni finansowej.

Identyfikacja instytucji mniej istotnych o wysokim wpływie jest przeprowadzana co roku, po czym następuje publikacja ustaleń. Wykaz instytucji mniej istotnych o wysokim ryzyku natomiast jest aktualizowany co kwartał, ale nie jest podawany do wiadomości publicznej.

Mechanizm klasyfikacji jest stosowany przez EBC i właściwe organy krajowe w kontekście systemu powiadamiania. Ma także wpływ na intensywność nadzoru, na przykład częstotliwość ocen w ramach procesu SREP.

Wykaz instytucji mniej istotnych o wysokim wpływie

Oceny SREP dla instytucji mniej istotnych

Proces SREP ma na celu wspieranie odporności systemu bankowego i skutecznego funkcjonowania usług finansowych na rzecz gospodarki. Polega na wszechstronnej ocenie strategii, procesów i ryzyk oraz ustaleniu – w dłuższej perspektywie – ile kapitału potrzebują poszczególne banki na pokrycie występującego w nich ryzyka.

EBC i właściwe organy krajowe od 2015 współpracują nad opracowaniem wspólnej metodologii SREP dla instytucji mniej istotnych, opartej na wytycznych EUNB w sprawie SREP i czerpiącej zarówno z metodologii dla instytucji istotnych, jak i z istniejących krajowych metod dotyczących tego procesu.

Proces SREP dla instytucji mniej istotnych ma sprzyjać osiągnięciu konwergencji praktyk nadzorczych w tym sektorze, a jednocześnie zapewnieniu przynajmniej minimalnego stopnia harmonizacji oraz kontinuum oceny instytucji istotnych i mniej istotnych. Organy krajowe, które bezpośrednio nadzorują banki mniej istotne, nadal w pełni odpowiadają za prowadzenie ocen i podejmowanie decyzji w sprawie odpowiednich środków kapitałowych, płynnościowych i jakościowych.

Metodologia SREP jest zgodna z zasadą proporcjonalności w tym sensie, że określa minimalny zakres nadzoru nad bankami mniej istotnymi. Poziom działań nadzorczych zależy od znaczenia przypisanego danemu bankowi oraz od charakteru jego działalności, w ramach tzw. modelu minimalnego zaangażowania nadzoru. Dlatego proces SREP może się różnić w przypadku poszczególnych banków, np. pod względem intensywności oceny, obowiązków informacyjnych i oczekiwań nadzorców.

Od 2018 właściwe organy krajowe mogą wdrażać wspólną metodologię SREP etapowo, zaczynając od instytucji mniej istotnych o wysokim priorytecie. Od 2022 będzie ona obowiązkowa dla wszystkich instytucji mniej istotnych. W związku z tym ta metodologia pozostawia krajowym organom nadzoru pewną elastyczność, która odgrywa ważną rolę w procesie SREP w odniesieniu do wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej i płynnościowej banków oraz testów warunków skrajnych dla mniejszych podmiotów.

SREP w instytucjach mniej istotnych jest procesem ciągłym i jego metodologia będzie się nadal rozwijać.

Metodologia procesu SREP dla instytucji mniej istotnych

Opcje i swobody uznania

W kwietniu 2017 EBC opublikował – po przeprowadzeniu konsultacji publicznych – wytyczne i zalecenie mające na celu harmonizację sposobu korzystania przez organy nadzoru SSM z opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie UE.

Właściwe organy krajowe powinny przestrzegać zalecenia od dnia jego uchwalenia, czyli od 4 kwietnia 2017, zaś wytycznych – od 1 stycznia 2018. W ramach sprawowania kontroli zwierzchniej EBC monitoruje, jak uzgodnione opcje i swobody uznania są wykonywane przez te organy.

W marcu 2022 zaktualizowano powyższe wytyczne i zalecenie, żeby uwzględnić zmiany legislacyjne przyjęte od czasu ich pierwszej publikacji, wynikające zwłaszcza z pakietu bankowego CRR II / CRD V, który zawiera zmienione przepisy dotyczące wymogów kapitałowych. Właściwe organy krajowe powinny przestrzegać zmienionych wytycznych od 1 października 2022 i stosować się do zmienionego zalecenia od daty jego przyjęcia, czyli 25 marca 2022.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości