Menu

Seznam nadzorovanih bank

ECB vodi seznam vseh pomembnih bank, ki jih nadzoruje neposredno, in manj pomembnih bank, ki jih nadzoruje posredno.

Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja, da se upoštevajo vse odločitve o pomembnosti bank, ki so začele veljati pred relevantnim presečnim datumom.

Število bank pod neposrednim nadzorom ECB: 114

Seznam vse nadzorovanih subjektov (presečni datum za spremembe: 1. julij 2021)
Spremembe od zadnje posodobitve
Prejšnji seznami vseh nadzorovanih subjektov

Uvod v seznam (vključno s pravno podlago)

ECB vsako leto opravi pregled statusa pomembnosti vseh bank v evropskem bančnem nadzoru. Po potrebi izvaja tudi priložnostne ocene med letom, na primer ob izdaji dovoljenja (izdaja bančne licence), ob odvzemu dovoljenja ali kadar pride do sprememb v strukturi bančne skupine.

Merila za določitev pomembnosti

Po pregledu v letu 2020 se je seznam pomembnih subjektov spremenil, kot sledi:

  • Med pomembne institucije sta bili razvrščeni dve novi banki: LP Group B.V. z Nizozemske izpolnjuje merilo velikosti (skupna vrednost sredstev presega 30 milijard EUR), Agri Europe Cyprus Limited pa je postala ena od treh najpomembnejših bank v Sloveniji.
  • Pri treh bankah, ki so že razvrščene med pomembne, se je spremenil razlog za pomembnost: dve zdaj izpolnjujeta merilo velikosti, ena pa ima pomembne čezmejne dejavnosti.

Podrobne infomacije o spremembah, ki so posledica letnega pregleda

Izven okvira letnega pregleda je bilo zaradi pridružitve Bolgarije in Hrvaške evropskemu bančnemu nadzoru v letu 2020 pet bolgarskih in osem hrvaških bank na novo razvrščenih med pomembne institucije. Prav tako so bile zaradi metodološke spremembe v izogib dvojnemu štetju tri banke odstranjene s seznama pomembnih bank.

Vrste nadzorovanih subjektov

V okvirni uredbi o EMN se kot vrste nadzorovanih bank navajajo:

  • kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • mešani finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • podružnice, ki so jih v sodelujoči državi članici ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici.