Menu

Uzraudzīto banku saraksts

ECB uztur sarakstu ar visām tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām bankām un mazāk nozīmīgajām bankām, kas atrodas tās netiešā uzraudzībā.

Uzraudzīto iestāžu sarakstu regulāri aktualizē un tas atspoguļo visus ar banku nozīmīguma statusu saistītos lēmumus, kas stājušies spēkā līdz pēdējam datu aktualizēšanas termiņam.

ECB tiešā uzraudzībā esošo banku skaits ir 114

Pilns uzraudzīto iestāžu saraksts (pēdējais datu aktualizēšanas termiņš: 01.07.2021.)
Pārmaiņas kopš pēdējās aktualizēšanas reizes
Iepriekšējie uzraudzīto iestāžu saraksti

Uzraudzīto iestāžu saraksta ievads (t.sk. tā juridiskais pamats)

ECB katru gadu pārskata visu Eiropas banku uzraudzībai pakļauto banku nozīmīguma statusu. Ja nepieciešams, tā veic arī ad hoc novērtējumus gada laikā, piemēram, saistībā ar atļauju izsniegšanu (licencēšanu), atļauju anulēšanu vai grupas struktūras pārmaiņām.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

2020. gadā veiktās pārskatīšanas rezultātā notika šādas nozīmīgo iestāžu saraksta pārmaiņas.

  • Divas jaunas bankas tika klasificētas kā nozīmīgas – LP Group B.V. no Nīderlandes kvalificējās pēc lieluma kritērija (tās aktīvu vērtība pārsniedza 30 mljrd. euro) un Agri Europe Cyprus Limited kļuva par vienu no trim nozīmīgākajām bankām Slovēnijā.
  • Trim bankām, kas jau atradās nozīmīgo iestāžu sarakstā, mainījās nozīmīguma pamatojums – divas tagad atbilst pēc lieluma kritērija un viena veic nozīmīgas pārrobežu darbības.

Detalizēta informācija par pārmaiņām gada pārskatīšanas rezultātā

Sakarā ar Bulgārijas un Horvātijas pievienošanos Eiropas banku uzraudzībai 2020. gadā papildus gada pārskatīšanai tika veikts šo valstu banku novērtējums, kā rezultātā piecas Bulgārijas bankas un astoņas Horvātijas bankas tika klasificētas kā jaunas nozīmīgās iestādes. Turklāt trīs bankas tika izslēgtas no nozīmīgo banku saraksta tāpēc, ka tika veiktas pārmaiņas metodoloģijā, lai izvairītos no dublēšanās.

Uzraudzīto iestāžu veidi

VUM pamatregulā minēti šādi uzraudzīto banku veidi:

  • kredītiestādes, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas reģistrētas iesaistītās dalībvalstīs;
  • filiāles, ko iesaistītās dalībvalstīs izveidojušas kredītiestādes, kas reģistrētas valstīs, kuras nav iesaistītās dalībvalstis.