Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Lista över banker under tillsyn

ECB upprätthåller en lista över alla betydande banker som står under ECB:s direkta tillsyn (del A) samt över alla mindre betydande banker under dess indirekta tillsyn (del B). Inom del B står mindre betydande banker som är klassificerade som "High-impact LSIs" (institut med stor påverkan) med beteckningen "HI".

Listan över enheter under tillsyn uppdateras regelbundet och återspeglar samtliga beslut om bankernas betydandestatus som har trätt i kraft fram till relevant stoppdatum.

Antal banker som står under ECB:s direkta tillsyn: 113
Tidigare listor över alla enheter under tillsyn

Inledande om listan (inklusive rättslig grund)

Förändringar i betydandestatus

Varje år genomför ECB en översyn av betydandestatus för samtliga banker som omfattas av den europeiska banktillsynen. Under året genomför ECB även särskilda bedömningar när så krävs, t.ex. med anledning av auktorisation (tillståndsgivning), indragning av auktorisation eller förändringar i en grupps struktur.

Kriterier för att avgöra betydelse

Årlig översyn

Tidigare årliga översyner

Typer av enheter under tillsyn

I ramförordningen om SSM anges följande typer av banker under tillsyn:

  • kreditinstitut etablerade i deltagande medlemsstater
  • finansiella holdingföretag etablerade i deltagande medlemsstater
  • blandade finansiella holdingföretag etablerade i deltagande medlemsstater
  • filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i icke-deltagande medlemsstater

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning