Menu

Lista över banker under tillsyn

ECB upprätthåller en lista över alla betydande banker som står under ECB:s direkta tillsyn samt över alla mindre betydande banker under dess indirekta tillsyn.

Listan över enheter under tillsyn uppdateras regelbundet och återspeglar samtliga beslut om bankernas betydandestatus som har trätt i kraft fram till relevant stoppdatum.

Antal banker som står under ECB:s direkta tillsyn: 114

Lista över alla enheter under tillsyn (stoppdatum för ändringar: 1 juli 2021)
Ändringar sedan förra uppdateringen
Tidigare listor över alla enheter under tillsyn

Inledande om listan (inklusive rättslig grund)

Varje år genomför ECB en översyn av betydandestatus för samtliga banker som omfattas av den europeiska banktillsynen. Under året genomför ECB även särskilda bedömningar när så krävs, t.ex. med anledning av tillstånd (tillståndsgivning), indragning av tillstånd eller förändringar i en grupps struktur.

Kriterier för att avgöra betydelse

Den årliga översynen 2020 ledde till följande ändringar i listan över betydande enheter:

  • Två nya banker klassificerades som betydande: LP Group B.V. från Nederländerna uppfyllde storlekskriteriet (över 30 miljarder euro i tillgångar) och Agri Europe Cyprus Limited blev en av de tre mest betydande bankerna i Slovenien.
  • För tre betydande banker ändrades grunden till att banken betraktas som betydande: två av dessa banker uppfyller nu storlekskriteriet och en bank har betydande gränsöverskridande verksamhet.

Mer ingående information om ändringar till följd av den årliga översynen

Vid sidan av den årliga översynen klassificerades också fem bulgariska banker och åtta kroatiska banker som nya betydande institut. Detta var en följd av att Bulgarien och Kroatien börjat delta i den europeiska banktillsynen under 2020. Vidare togs tre banker bort från listan över betydande banker till följd av att en metod har ändrats för att förhindra dubbelräkning.

Typer av enheter under tillsyn

I ramförordningen om SSM anges följande typer av banker under tillsyn:

  • kreditinstitut etablerade i deltagande medlemsstater
  • finansiella holdingföretag etablerade i deltagande medlemsstater
  • blandade finansiella holdingföretag etablerade i deltagande medlemsstater
  • filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i icke-deltagande medlemsstater