Menu

Lista nadzorowanych banków

EBC prowadzi listę wszystkich nadzorowanych banków – zarówno istotnych, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór, jak i mniej istotnych, które nadzoruje pośrednio.

Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i uwzględnia wszystkie decyzje w sprawie nadania lub odebrania statusu istotności, które weszły w życie do daty granicznej.

Liczba banków, nad którymi EBC sprawuje bezpośredni nadzór: 114

Lista wszystkich nadzorowanych podmiotów (data graniczna dla zmian: 1 lipca 2021)
Zmiany od daty ostatniej aktualizacji
Wcześniejsze listy wszystkich nadzorowanych podmiotów

Informacja wstępna do listy, obejmująca podstawę prawną (niedostępna po polsku)

EBC co roku dokonuje przeglądu statusu istotności wszystkich banków, które podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu. W ciągu roku przeprowadza także konieczne oceny doraźne, na przykład przy udzielaniu lub cofaniu zezwoleń (licencji bankowych) oraz w przypadku zmian w strukturze grupy bankowej.

Kryteria istotności

W wyniku rocznego przeglądu przeprowadzonego w 2020 na liście banków istotnych wprowadzono następujące zmiany:

  • Dwa nowe banki zaklasyfikowano jako istotne: LP Group B.V. z Holandii, który spełnił kryterium wielkości (wartość aktywów powyżej 30 mld euro), oraz Agri Europe Cyprus Limited, który stał się jednym z trzech najistotniejszych banków w Słowenii.
  • Dla trzech banków mających już status istotnych zmieniła się podstawa istotności: dwa z nich spełniają teraz kryterium wielkości, a jeden prowadzi znaczną działalność transgraniczną.

Szczegółowe informacje o zmianach wynikających z przeglądu rocznego (niedostępne po polsku)

Niezależnie od przeglądu rocznego pięć bułgarskich i osiem chorwackich banków uzyskało po raz pierwszy status instytucji istotnych po przystąpieniu Bułgarii i Chorwacji do europejskiego nadzoru bankowego w 2020. Ponadto w celu uniknięcia podwójnego liczenia wprowadzono zmianę metodologiczną, która spowodowała, że trzy instytucje usunięto z listy banków istotnych.

Kategorie nadzorowanych podmiotów

W rozporządzeniu ramowym w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego wyróżniono następujące kategorie banków objętych nadzorem:

  • instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich.