SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Whistleblowing

Hvad er whistleblowing?

Har du mistanke om, at en enhed under tilsyn, en national banktilsynsmyndighed eller Den Europæiske Centralbank selv har overtrådt eller overtræder EU-lovgivningen om tilsyn med kreditinstitutter, kan du indberette din mistanke til den relevante myndighed. Dette kaldes whistleblowing – eller indberetning af overtrædelser.

Du kan indberette overtrædelser via vores sikre whistleblowingplatform.

Før du gør det, bør du sætte dig ind i, hvilke informationer du kan indberette, og hvordan platformen fungerer, jf. beskrivelsen nedenfor. Du bør også læse databeskyttelseserklæringen og vigtig juridisk information.

Hvornår skal jeg kontakte ECB via whistleblowingplatformen?

Kontakt os via whistleblowingplatformen, hvis du har mistanke om overtrædelse af EU-lovgivningen om tilsyn med kreditinstitutter begået af enten:

eller

Hvornår skal jeg kontakte en national tilsynsmyndighed?

Kontakt den relevante kompetente nationale myndighed, hvis:

  • en enhed, der mistænkes for en overtrædelse, er under direkte tilsyn af den nationale tilsynsmyndighed og ikke af ECB
  • overtrædelsen er begået af enhver anden enhed, som ikke er under ECB's tilsyn inden for rammerne af det europæiske banktilsyn, fx et forsikringsselskab.

Kan jeg benytte whistleblowingplatformen til at indberette overtrædelser, der vedrører forbrugerbeskyttelse eller gennemførelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge? 

Nej, de nationale myndigheder eller Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har enekompetence på disse områder. Følg nedenstående links for at se, hvordan du går videre.

Har du andre spørgsmål eller forespørgsler, bedes du anvende vores generelle kontaktoplysninger.

Hvad menes der med "EU-lovgivningen om tilsyn med kreditinstitutter"?

I forbindelse med det europæiske banktilsyn forstås ved relevant EU-lovgivning reglerne vedrørende tilsyn med banker. Formålet med reglerne er at sikre, at både banker og det finansielle system som helhed er sikre og sunde, og ECB anvender dem i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som ECB er blevet pålagt i henhold til forordningen om Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM-forordningen).

Disse regler er:

  • direkte gældende forordninger, som fx kapitalkravsforordningen, som fastsætter krav til kapitalgrundlag, kapitalkrav, store eksponeringer, likviditet, gearing og rapportering samt offentliggørelse af oplysninger om disse forhold
  • national lovgivning til gennemførelse af direktiver, fx kapitalkravsdirektivet, som fastsætter krav til styringsordninger, herunder fit & proper-krav, risikostyring, interne kontroller samt aflønningspolitik og -praksis
  • ECB-forordninger, som fx SSM-rammeforordningen, og ECB-afgørelser vedrørende banktilsyn
Følg linket nedenfor, hvis du ønsker information om ECB's afgørelser og beslutningsprocesser: 
ECB-afgørelser og beslutningsprocesser

Hvordan indberetter jeg en overtrædelse?

En overtrædelse skal indberettes gennem whistleblowingplatformen. Alle indberetninger skal ske i god tro og med rimelige bevæggrunde. ECB anbefaler, at du indsender dokumenter, som understøtter dine påstande. Hvis en indberetning indeholder udokumenterede påstande, vil der eventuelt ikke ske opfølgning fra ECB's side.

Indberet en overtrædelse via whistleblowingplatformen

Trin 1: Udfyld onlineskemaet

  • Oplysningerne kan afgives på et hvilket som helst officielt EU-sprog
  • Indberetning kan ske anonymt
  • Oplysningerne bør være så nøjagtige og fuldstændige som muligt.

Trin 2: Indsend understøttende dokumenter (se nedenfor)

Oplysninger, der indsendes til whistleblowingplatformen, behandles eksternt på vegne af ECB af den sikre tredjepartsudbyder EQS Group AG. EQS Group har ikke adgang til indholdet af det indsendte. Du kan se flere oplysninger i den fuldstændige databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsender jeg understøttende dokumenter?

Indsend dokumenter via uploadfunktionen på whistleblowingplatformen ved at vælge den eller de relevante filer og klikke på uploadknappen, når du bliver bedt om det.

Hvis du indsender oplysninger anonymt, bedes du sikre dig, at du har fjernet alle oplysninger, der kan identificere dig, fx filegenskaber, som kan indeholde dit navn som forfatter af et dokument.

Hvilke filtyper kan uploades?

Følgende filformater accepteres (op til maks. 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF og JPEG.

Hvordan får jeg en indbakke på whistleblowingplatformen?

Indbakken er en sikker kommunikationskanal, som du får adgang til, efter at du har indsendt oplysninger via whistleblowingplatformen. I indbakken kan du tjekke status for din indberetning. Vi vil også bruge indbakken til at bede dig om yderligere oplysninger, hvis vi har brug for det. Du vil stadig få adgang til indbakken, selv om du sender oplysningerne anonymt.

Efter indsendelse modtager du et unikt indberetningsnummer og vil blive bedt om at oprette en adgangskode.

Vigtigt: Det er ikke muligt at genoprette adgang til din indbakke, hvis du glemmer indberetningsnummeret eller adgangskoden.

Hvad sker der, efter at jeg har indberettet en overtrædelse?

Et ekspertteam vurderer, om den indberettede overtrædelse er relevant for ECB eller en national banktilsynsmyndighed. Hvis ekspertteamet konkluderer, at indberetningen er relevant, sendes indberetningen videre til det rette forretningsområde i ECB eller en national banktilsynsmyndighed. Det kan også være nødvendigt at videregive de oplysninger, der indgår i indberetninger fra whistleblowere, til andre relevante myndigheder, hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller er et lovkrav.

En relevant indberetning kan føre til tilsynshandlinger, fx anmodninger om oplysninger, inspektioner på stedet, tilsynsmæssige foranstaltninger eller sanktionsprocedurer.

På grund af reglerne om tavshedspligt må vi ikke oplyse informanten om resultatet af indberetningen. Der offentliggøres dog hvert år et anonymiseret sammendrag af alle indberettede overtrædelser og efterfølgende handlinger som en del af ECB's årsrapport om tilsynsvirksomhed.

Fortrolighed

Alle indberetninger behandles fortroligt i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning. Vi beskytter personoplysninger og sikrer en passende beskyttelse af både den indberettende part (whistlebloweren) og den part, der beskyldes for at have begået en overtrædelse.

Databeskyttelseserklæring

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing