Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Žvižgači

Kaj delajo žvižgači?

Žvižgaštvo – oziroma prijava kršitev – je v povezavi z Evropsko centralno banko (ECB) postopek za prijavo kršitev relevantne zakonodaje Evropske unije, ki jih je zakrivila nadzorovana banka, nacionalni nadzornik ali sama ECB.

Če sumite, da je nadzorovana banka, nacionalni nadzornik ali ECB kršila relevantno zakonodajo EU, lahko svoj sum prijavite Evropski centralni banki preko varne zunanje platforme za žvižgače.

Preden platformo uporabite, se pozanimajte, kakšne informacije je mogoče predložiti Evropski centralni banki ter kako poteka predložitev informacij preko platforme (kot je opisano spodaj). Preberite si tudi izjavo o varstvu zasebnosti in pomembne pravne informacije.

Kdaj kontaktirati ECB preko platforme za žvižgače?

Preko platforme za žvižgače kontaktirajte ECB:

  • če je relevantno zakonodajo EU kršila nadzorovana banka (pravni termin: nadzorovani subjekt)

ali

  • če je relevantno zakonodajo EU kršil nacionalni nadzornik ali sama ECB (pravni termin: pristojni organ)

ali

  • če je banka, ki jo neposredno nadzira nacionalni nadzornik, kršila sklepe ECB ali predpise ECB, ki ji nalagajo obveznosti v zvezi z ECB.

Kontaktirajte nacionalnega nadzornika:

ali

Pravna opredelitev: nadzorovani subjekt in pristojni organ

Po okvirni uredbi o EMN so nadzorovani subjekti:

  • kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • mešani finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah,
  • podružnice, ki so jih v sodelujoči državi članici ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici.

Pristojni organi so nacionalni nadzorniki (ki se imenujejo tudi pristojni nacionalni organi) in ECB.

Če želite ugotoviti, katere subjekte nadzira nacionalni nadzornik in katere ECB, si poglejte redno ažurirani seznam nadzorovanih subjektov, ki vključuje tudi dodatna pojasnila.

Kaj je relevantna zakonodaja Evropske unije?

Za namene mehanizma za prijavo kršitev oziroma žvižgaštvo se relevantna zakonodaja Evropske unije nanaša na pravila v zvezi z nadzorom skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij. ECB jih uporablja, ko izvaja naloge, ki jih nanjo prenaša uredba o enotnem mehanizmu nadzora (EMN).

Omenjena pravila sestavljajo neposredno uporabljive uredbe, med katerimi je na primer uredba o kapitalskih zahtevah (CRR).

Kadar med relevantno zakonodajo EU sodijo direktive, se za takšno zakonodajo šteje tudi implementacija omenjenih direktiv na nacionalni ravni – na primer implementacija direktive o kapitalskih zahtevah (CRD).

Če neposredno uporabljive uredbe državam članicam ponujajo različne opcije, se za relevantno zakonodajo EU šteje tudi nacionalna zakonodaja, s katero se takšne opcije izvajajo.

Med relevantno zakonodajo EU sodijo tudi uredbe ECB, na primer okvirna uredba o EMN, in sklepi ECB.

Sklepi ECB in postopek odločanja

Kako prijaviti kršitev?

Kršitev je treba prijaviti preko platforme za žvižgače. Vse prijave je treba predložiti v dobri veri in z utemeljenimi razlogi. Zloraba platforme za žvižgače predstavlja kaznivo dejanje. Če prijava ni bila predložena v dobri veri, lahko ECB na nacionalni ravni sproži kazenski postopek, da bi zaščitila ugled in pravice vseh vpletenih strani.

Prijavite kršitev preko platforme za žvižgače

Informacije, predložene preko platforme za žvižgače, v imenu ECB eksterno obdeluje varni zunanji ponudnik EQS Group AG. Organizacija EQS Group AG nima dostopa do vsebine predloženih dokumentov. Več informacij najdete v izjavi o varstvu zasebnosti.

Prvi korak: izpolnite spletni obrazec.

  • Informacije je mogoče posredovati v kateremkoli uradnem jeziku EU.
  • Sprejemamo tudi anonimne prijave.
  • Posredovane informacije morajo biti čim bolj točne in popolne.

Drugi korak: predložite dokazila (glej spodaj).

Kako predložiti dokazila?

ECB priporoča, da svoje domneve podkrepite s predložitvijo dokumentov. ECB se lahko vzdrži nadaljnjega ukrepanja, če so v prijavi navedene neutemeljene domneve.

Dokumente predložite tako, da jih naložite na platformo za žvižgače, pri čemer izberete datoteko oz. datoteke in kliknete ustrezen gumb, ko vas sistem na to opozori.

Če informacije posredujete anonimno, ne pozabite odstraniti podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče identificirati – lastnosti datoteke lahko na primer vsebujejo vaše ime kot avtorja dokumenta.

Katere dokumente je mogoče naložiti?

Sprejemljivi so naslednji formati datotek (največja velikost 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF in JPEG.

Kaj je elektronski nabiralnik oz. inbox?

To je varen komunikacijski kanal, ki vam je na razpolago potem, ko ste informacije predložili preko platforme za žvižgače. Elektronski nabiralnik vam bo na voljo tudi v primeru, da ste informacije predložili anonimno.

Po predložitvi prijave boste prejeli enolično številko prijave kršitve in ustvariti boste morali geslo.

V elektronskem nabiralniku boste lahko preverjali status prijave.

Uporabili ga bomo tudi v primeru, da potrebujemo dodatne informacije v zvezi z vašo prijavo.

Opozorilo: če številko prijave kršitve ali geslo pozabite, ponovna vzpostavitev dostopa do vašega elektronskega nabiralnika ne bo mogoča.

Kako preverite elektronski nabiralnik?

Da bi preverili, kakšen je status vaše prijave in ali ECB potrebuje dodatne informacije, se prijavite v elektronski nabiralnik.

Prijavite se z enolično številko prijave kršitve, ki ste jo dobili preko platforme za žvižgače, in z geslom, ki ste ga ustvarili.

Opozorilo: če številko prijave kršitve ali geslo pozabite, ponovna vzpostavitev dostopa do vašega elektronskega nabiralnika ne bo mogoča.

Kako se prijave kršitev obravnavajo?

Skupina strokovnjakov oceni, ali je prijava relevantna za ECB oziroma za nacionalnega bančnega nadzornika. Če skupina ugotovi, da je prijava relevantna, jo posreduje pristojnemu poslovnemu področju v ECB ali nacionalnemu bančnemu nadzorniku.

Relevantna prijava lahko privede do nadzornih ukrepov, med katerimi so zahtevki po informacijah, inšpekcijski pregledi na kraju samem, nadzorniški ukrepi ali sankcijski postopki.

Zaradi pravil o poslovni skrivnosti prijavitelju ne smemo sporočiti izida prijave. Kljub temu je vsako leto kot sestavni del letnega poročila ECB o nadzornih aktivnostih objavljen agregiran in anonimiziran povzetek prijavljenih kršitev ter sprejetih nadaljnjih ukrepov.

Zaupnost

Vse prijave se v skladu z okvirom EU o varstvo podatkov obravnavajo zaupno. ECB varuje osebne podatke in zagotavlja ustrezno zaščito tako oseb, ki so prijavile kršitev, kot tudi oseb, ki so obtožene.

Izjava o varstvu zasebnosti

Sorodne teme

Vse strani v tem razdelku