Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Visselblåsning

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning, eller rapportering av överträdelser som berör Europeiska centralbanken, är processen genom vilken man kan göra en anmälan om att en bank under tillsyn, en nationell tillsynsmyndighet eller ECB har åsidosatt relevant EU-lagstiftning.

Om du misstänker att en bank under tillsyn, en nationell tillsynsmyndighet eller ECB har åsidosatt relevant EU-lagstiftning, kan du rapportera dina misstankar till ECB genom en säker extern plattform för visselblåsare.

Innan du använder plattformen bör du se till att du vet vilken information som kan lämnas in till ECB och hur plattformen fungerar, se nedan. Läs även Integritetspolicyn och Viktig juridisk information.

Vem ska du kontakta via plattformen?

Kontakta ECB via plattformen om:

  • en bank under tillsyn (juridisk term: enhet som står under tillsyn) åsidosätter relevant EU-lagstiftning

eller

  • en nationell tillsynsmyndighet eller ECB (juridisk term: behörig myndighet) åsidosätter relevant EU-lagstiftning

eller

  • en bank som står under direkt tillsyn av sin nationella tillsynsmyndighet åsidosätter ECB:s beslut eller förordningar om skyldigheter för banken ifråga i förhållande till ECB.

Kontakta den nationella tillsynsmyndigheten om:

eller

Juridiska definitioner: enhet under tillsyn och behörig myndighet

Enheter under tillsyn kallas enligt ramförordningen om SSM:

  • kreditinstitut etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • blandade finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i icke-deltagande medlemsstater

Behöriga myndigheter är nationella tillsynsmyndigheter (även: nationella behöriga myndigheter) och ECB.

För att få veta vilka enheter som står under tillsyn av den nationella tillsynsmyndigheten och vilka av ECB, se listan över enheter under tillsyn. Den uppdateras regelbundet.

Vad är relevant EU-lagstiftning?

Den relevanta EU-lagstiftningen omfattar regler gällande tillsynen av kreditinstitut. ECB tillämpar dessa regler vid utförandet av de uppgifter som ECB har tilldelats genom förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Dessa regler består av direkt relevanta förordningar såsom kapitalkravsförordningen (CRR).

När direktiv bedöms vara relevant EU-lagstiftning anses också de nationella tillämpningarna av dessa direktiv vara relevant EU-lagstiftning – t.ex. nationella tillämpningar av kapitalkravsdirektivet (CRD).

Om direkt relevanta förordningar ger medlemsstaterna utrymme för olika alternativ anses den nationella lagstiftningen som utnyttjar dessa alternativ vara relevant EU-lagstiftning.

ECB-förordningar såsom SSM-ramförordningen och ECB-beslut anses också vara relevant EU-lagstiftning.

ECB-beslut och processer för beslutsfattande

Rapportering av överträdelser

Överträdelser ska rapporteras via plattformen för visselblåsare. Alla anmälningar måste lämnas in i god tro och med rimliga grunder. Missbruk av plattformen kan utgöra ett brott. Om en anmälan inte gjorts i god tro kan ECB, för att skydda alla involverade parters rykte och rättigheter, begära att få inleda straffrättsliga förfaranden på nationell nivå.

Rapportera via plattformen

Information som lämnas in via plattformen behandlas externt på ECB:s vägnar av den säkra tredjepartsleverantören EQS Group AG. EQS Group har inte tillgång till anmälningarnas innehåll. Läs integritetspolicyn för mer information.

Steg 1: Fyll i webbformuläret

  • Information kan lämnas in på alla officiella EU-språk
  • Anonyma anmälningar accepteras
  • Den information som lämnas ska vara så korrekt och fullständig som möjligt

Steg 2: Lämna in styrkande handlingar (se nedan)

Inlämning av styrkande handlingar

ECB rekommenderar att styrkande handlingar inlämnas. Eventuellt kommer ECB inte att vidta åtgärder om en rapportering innehåller grundlösa anklagelser.

Lämna in dokument via uppladdningsfunktionen i plattformen för visselblåsare genom att välja de relevanta filerna och klicka på uppladdningsfunktionen.

Om du gör en anonym rapportering ska du inte glömma att radera all information som kan identifiera dig – t.ex. filegenskaper som kan innehålla ditt namn som dokumentförfattare.

Vilka dokument kan laddas upp?

Följande filformat accepteras (max. 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF och JPEG.

Hur används inkorgen?

Inkorgen är en säker kommunikationskanal för dig när du har lämnat in information via plattformen för visselblåsare. Du får en inkorg även när du gjort en anonym anmälan.

Efter inlämning får du ett eget rapporteringsnummer och måste välja ett lösenord.

Via inkorgen kan du hålla uppsikt på statusen av din anmälan.

ECB använder också inkorgen för att meddela om ytterligare information till din anmälan behövs.

Viktigt: Tillträde till din inkorg kan inte återställas om du glömmer ditt rapporteringsnummer eller lösenord.

Hur loggar jag in i inkorgen?

Logga in med hjälp av det unika rapporteringsnumret som du fick via plattformen och lösenordet du skapade.

Viktigt: Tillträde till din inkorg kan inte återställas om du glömmer ditt rapporteringsnummer eller lösenord.

Hur hanteras en anmälan?

En expertgrupp tar emot anmälningen och bedömer om den är relevant för ECB eller en nationell banktillsynsmyndighet. Om expertgruppen efter en första bedömning kommer fram till att anmälningen är relevant skickas den till den ansvariga avdelningen inom ECB eller till en nationell banktillsynsmyndighet.

En relevant anmälan kan leda till att mått och steg vidtas – t.ex. informationsförfrågningar, inspektioner på plats, tillsynsåtgärder eller sanktionsförfaranden.

Kravet på sekretess innebär att ECB inte får meddela uppgiftslämnaren om resultatet av anmälningen. Varje år publiceras emellertid i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten en sammanfattning av anmälda och anonymiserade överträdelser och de uppföljande åtgärder som ECB vidtagit.

Konfidentialitet

Alla rapporter behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s ram för uppgiftsskydd. ECB skyddar personuppgifter och säkerställer lämpligt skydd såväl för de personer som rapporterar om överträdelser som för dem som anklagas.

Integritetspolicy

Alla sidor i detta avsnitt