Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Visselblåsning

Vad är visselblåsning?

Misstänker du att en enhet under tillsyn, en nationell banktillsynsmyndighet eller Europeiska centralbanken har överträtt eller överträder unionslagstiftningen rörande tillsyn över kreditinstitut? I så fall kan du anmäla överträdelsen till ansvarig myndighet. Det kallas för visselblåsning eller anmälan om överträdelser.

Överträdelser kan anmälas via vår säkra plattform för visselblåsare.

Innan du gör en anmälan bör du se till att du vet vilken information som kan lämnas in och hur plattformen fungerar – se nedan. Läs även integritetspolicyn och sidan med viktig juridisk information.

När ska jag kontakta ECB via plattformen?

Kontakta oss via plattformen om du misstänker att en överträdelse av unionslagstiftningen rörande tillsyn över kreditinstitut har begåtts av antingen

eller

När ska jag kontakta en nationell tillsynsmyndighet?

Kontakta ansvarig nationell behörig myndighet i de fall då

  • den enhet som misstänks för en överträdelse står under direkt tillsyn av sin nationella tillsynsmyndighet och inte av ECB
  • överträdelsen har begåtts av en annan typ av enhet som inte står under ECB:s tillsyn inom ramen för den europeiska banktillsynen, till exempel ett försäkringsbolag.

Kan jag anmäla överträdelser som rör konsumentskydd eller tillämpning av reglerna mot penningtvätt via plattformen för visselblåsare? 

Nej, eftersom dessa områden helt och hållet är de nationella myndigheternas eller Europeiska bankmyndighetens ansvar. Genom länkarna nedan kan du ta reda på hur du går vidare i sådana ärenden.

Om du har andra frågor kan du kontakta oss via våra vanliga kontaktvägar.

Vad menas med unionslagstiftning rörande tillsyn över kreditinstitut?

Tillämplig unionslagstiftning vad gäller den europeiska banktillsynen är de bestämmelser som gäller banktillsyn. Dessa bestämmelser ska säkerställa att bankerna är säkra och sunda, liksom det finansiella systemet som helhet, och ECB följer dessa bestämmelser när ECB utför de uppgifter som tilldelats ECB genom förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen).

Dessa bestämmelser består av

  • direkt tillämpliga förordningar, såsom kapitalkravsförordningen (CRR), som innehåller krav på sådant som kapitalbas, kapitalkrav, gränser för stora exponeringar, likviditet, bruttosoliditet och rapportering, liksom på offentliggörande av information avseende dessa områden
  • de nationella lagar som införlivar direktiv, såsom kapitalkravsdirektivet (CRD), som innehåller krav rörande styrning, såsom lämplighetskriterier, riskhantering, interna kontroller, ersättningspolicy och ersättningspraxis
  • ECB-förordningar, såsom SSM-ramförordningen och ECB-beslut om banktillsyn.
Vill du ha mer information om ECB:s beslut och beslutsprocess? Följ den här länken: 
ECB:s beslut och beslutsprocess

Hur anmäler jag en överträdelse?

Överträdelser anmäls via plattformen för visselblåsare. Alla anmälningar måste lämnas in i god tro och på rimliga grunder. ECB rekommenderar att handlingar som styrker misstankarna inlämnas. Det kan hända att vi inte går vidare med en anmälan om den innehåller grundlösa anklagelser.

Anmäla en överträdelse via plattformen

Steg 1: Fyll i webbformuläret

  • Information kan lämnas på alla officiella EU-språk
  • Anonyma anmälningar accepteras
  • Den information som lämnas ska vara så korrekt och fullständig som möjligt

Steg 2: Lämna in styrkande handlingar (se nedan)

Information som lämnas in via plattformen behandlas externt på ECB:s vägnar av den säkra tredjepartsleverantören EQS Group AG. EQS Group har inte tillgång till anmälningarnas innehåll. Läs integritetspolicyn för mer information.

Hur lämnar jag in styrkande handlingar?

Du lämnar in handlingarna via uppladdningsfunktionen i plattformen för visselblåsare genom att välja de relevanta filerna och klicka på uppladdningsknappen.

Om du gör en anonym anmälan får du inte glömma att radera all information som kan identifiera dig – t.ex. filegenskaper som kan innehålla ditt namn som dokumentförfattare.

Vilka filtyper kan jag ladda upp?

Följande filformat accepteras (max. 10 MB): PDF, Word, Excel, Powerpoint, GIF och JPEG.

Hur gör jag för att få en inkorg i plattformen?

Inkorgen är en säker kommunikationskanal som du får när du har lämnat in information via plattformen för visselblåsare. I inkorgen kan du se status för din anmälan, och om vi behöver mer information får du meddelande om det i inkorgen. Du får en inkorg även om du lämnar information anonymt.

Efter inlämning får du ett unikt anmälningsnummer och får skapa ett lösenord.

Obs! Tillträde till din inkorg kan inte återställas om du glömmer anmälningsnumret eller lösenordet.

Vad händer efter att jag har gjort en anmälan?

En expertgrupp bedömer om den anmälda överträdelsen är relevant för ECB eller en nationell banktillsynsmyndighet. Om expertgruppen kommer fram till att anmälningen är relevant skickas den till den avdelning inom ECB eller en nationell banktillsynsmyndighet som ansvarar för området i fråga. Det kan även bli nödvändigt att vidarebefordra informationen i anmälningen till andra myndigheter om det anses lämpligt eller är obligatoriskt enligt lag.

En relevant anmälan kan leda till att tillsynsrelaterade mått och steg vidtas – t.ex. informationsförfrågningar, inspektioner på plats, tillsynsåtgärder eller sanktionsförfaranden.

Kravet på sekretess innebär att ECB inte får meddela uppgiftslämnaren om resultatet av anmälningen. Varje år publiceras emellertid i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten en anonymiserad sammanfattning av anmälda överträdelser och de uppföljande åtgärder som ECB vidtagit.

Sekretess

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt i enlighet med EU:s ram för uppgiftsskydd. Vi skyddar personuppgifter och säkerställer lämpligt skydd såväl för de som anmäler (visselblåsarna) som för de som anmäls.

Integritetspolicy

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning