Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Trauksmes cēlēji rīkojas visu interesēs

08.09.2015. (aktualizēts 26.10.2018.)

ECB apņēmusies veikt stingru, bet godīgu banku uzraudzību. Šā uzdevuma īstenošanā būtiski nodrošināt, lai uzraudzītās bankas un banku uzraugi pilnībā pildītu ES tiesību aktos noteiktos pienākumus. Tomēr reizēm šie pienākumi netiek pildīti, un dažos gadījumos tiek veiktas apzinātas darbības, lai slēptu pārkāpumus. Trauksmes cēlēji, kuri informē ECB par iespējamu nelikumīgu rīcību, šādi rīkojas visas sabiedrības interesēs.

Atbilstības uzraudzības amatpersonas, revidenti un citi bankas darbinieki parasti ir tie, kuriem pirmajiem pieejama informācija par iespējamiem pārkāpumiem. Neatbilstoši pašu kapitāla un kapitāla prasību aprēķini, kā arī pārvaldības problēmas ir biežāk ziņoto pārkāpumu vidū.

"Ziņojumi par pārkāpumiem ir efektīvs līdzeklis uzņēmējdarbības veikšanas pārkāpumu atklāšanai.”

(Uzraudzības valdes priekšsēdētājas Danielas Nuī (Danièle Nouy) viedoklis)

ECB var veikt izmeklēšanu tikai saistībā ar atbilstošo ES tiesību aktu pārkāpumiem. Tie ir tiesību akti, kas attiecas uz banku prudenciālo uzraudzību, piemēram, tiesību akti par kapitāla prasībām un pārvaldības kārtību. Ja pārkāpums attiecas uz citām bankas uzraudzības jomām, piemēram, patērētāju aizsardzību vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu piemērošanu, tā izmeklēšana neietilpst ECB kompetencē. Par šādiem pārkāpumiem jāziņo attiecīgajām valstu iestādēm.

Ziņojumu iesniegšanas kārtība

Par pārkāpumiem ziņo, tiešsaistē aizpildot veidlapu. Izmantojot šo veidlapu, ziņojums tieši un nekavējoties tiek iesniegts par iespējamā pārkāpuma izskatīšanu atbildīgajiem darbiniekiem. Veidlapā ietverta arī virkne jautājumu, kas ir būtiski ECB ziņojuma novērtēšanai.

Trauksmes cēlēju platforma

Trauksmes cēlēju aizsardzība

Ikviens var izmantot ECB tiešsaistes veidlapu, lai ziņotu par pārkāpumu, neatklājot savu identitāti. Informatori var būt droši, ka ECB rūpīgi izvērtēs ziņojumu.

ECB konsultējās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu, lai garantētu, ka tiek veikti visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai saskaņā ar ES datu aizsardzības tiesību aktiem pasargātu informācijas sniedzējus. Informatoru aizsardzība noteikta arī tiesiskajā regulējumā, kas piemērojams attiecībā uz ECB uzraudzības uzdevumiem.

Kā notiek ziņojumu izvērtēšana?

Ekspertu grupa saņem ziņojumu un izvērtē, vai tas attiecas uz ECB vai valsts banku uzraudzības iestādi. Ja pēc sākotnējā novērtējuma ekspertu grupa konstatē, ka ziņojums ir atbilstošs, to pārsūta atbildīgajai ECB struktūrvienībai vai valsts banku uzraudzības iestādei. Var tikt uzsākti uzraudzības pasākumi, piemēram, lūgums sniegt informāciju, veikta pārbaude uz vietas, īstenoti uzraudzības pasākumi vai sankciju procedūra.

Ņemot vērā piemērojamo profesionālās slepenības režīmu, ECB nedrīkst informatoram atklāt ziņojuma pārbaudes rezultātus. Tomēr katru gadu ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību publicē anonimizētu kopsavilkumu par šiem pārkāpumiem un ECB veikto tālāko darbību.

Trauksmes celšana