Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

„Whistlebloweři“ jednají ve společenském zájmu

8. 9. 2015 (aktualizováno 26 října 2018)

ECB usiluje o přísný, ale spravedlivý výkon dohledu nad bankami. Jednou z podstatných součástí tohoto úkolu je zajistit, aby všechny dohlížené banky a orgány dohledu dodržovaly v plném rozsahu své povinnosti vyplývající z práva EU. Někdy se však stává, že tyto povinnosti dodržovány nejsou a v některých případech je závadná činnost záměrně zakrývána. „Whistlebloweři“, kteří své podezření o možném závadném jednání oznámí ECB, jednají ve vyšším – společenském – zájmu.

S největší pravděpodobností mají o závadném jednání informace např. pracovníci compliance, auditoři a další zaměstnanci banky. K nejběžněji hlášeným pochybením patří nevyhovující výpočet vlastních zdrojů a kapitálových požadavků i problémy se správou a řízením.

„Oznámení jsou účinným nástrojem, jak upozornit na závadný postup v podnikové sféře.“

(Danièle Nouyová, předsedkyně Rady dohledu, komentář)

ECB se může zabývat jen porušeními „příslušného práva EU“. Jsou to právní předpisy, které se týkají obezřetnostního dohledu nad bankami, například o kapitálových požadavcích nebo způsobu správy a řízení. Případy, kdy se porušení týká jiných oblastí dohledu nad bankou – např. ochrany spotřebitele nebo provádění pravidel pro potírání legalizace výnosů z trestné činnosti –, do působnosti ECB nespadají. Tyto případy by měly být hlášeny vnitrostátním orgánům.

Jak podat oznámení

Porušení by mělo být oznámeno prostřednictvím online formuláře. Použitím formuláře je zaručeno, že oznámení bude přímo a neprodleně doručeno těm, kdo za posouzení možného porušení odpovídají. Formulář rovněž obsahuje řadu otázek, které jsou pro posouzení oznámení ze strany ECB důležité.

Platforma pro oznámení porušení

Ochrana „whistleblowerů“

Porušení může oznámit prostřednictvím online formuláře ECB kdokoli, aniž by uvedl svou totožnost. Oznamovatelé mohou důvěřovat ECB, že jejich oznámení pečlivě posoudí.

ECB provedla konzultace s evropským inspektorem ochrany údajů, aby bylo zajištěno, že jsou zavedeny veškeré bezpečnostní mechanismy na ochranu oznamovatelů, které jsou v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů. Ochrana oznamovatelů je také upravena v právním rámci, který se vztahuje na ECB při výkonu jejích úkolů dohledu.

Co se s oznámeními děje?

Oznámení přijme odborný tým a posoudí, zda spadá do působnosti ECB nebo vnitrostátního orgánu dohledu. Pokud po tomto počátečním posouzení dojde odborný tým k závěru, že oznámení do jejich působnosti spadá, předá je příslušnému útvaru ECB nebo vnitrostátnímu orgánu dohledu. Může být zahájen dohledový úkon, např. žádost o informace, kontrola na místě, přijetí opatření dohledu nebo řízení o uložení sankce.

Vzhledem k zavedenému režimu služebního tajemství nemůže ECB sdělit oznamovateli výsledek oznámení. Každoročně je však ve výroční zprávě ECB o činnosti dohledu zveřejňován anonymizovaný souhrnný přehled o hlášených porušeních a následných úkonech ECB.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)