Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Ännu ett steg mot ett bättre Europa: banktillsyn

Uttalande av Danièle Nouy, ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), publicerat i olika europeiska dagstidningar den 30 september 2014.

Om några veckor kommer Europa, som en del av upprättandet av bankunionen, att inleda en ny epok av banktillsyn. Den 4 november kommer Europeiska centralbanken (ECB) att börja utöva direkt tillsyn över de 120 största bankgrupperna i euroområdet, med mer än 85 % av banktillgångarna i euroområdet, och utöva indirekt tillsyn över ca 3 400 mindre institut. Målet för vårt arbete tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna, som en del av en gemensam tillsynsmekanism, är att stärka medborgarnas och marknadernas förtroende för de banker som står under vår tillsyn. Vi vill också hjälpa den finansiella sektorn i dess viktigaste uppgift i ett modernt samhälle, dvs. att finansiera den reala ekonomin, finansiera tillväxten och på sikt skapa nya arbetstillfällen. Det är bara om allmänheten och marknaderna hyser förtroende för bankerna som dessa kan fullgöra sina uppgifter.

Vi på ECB vet att vi bara kan hjälpa till att förbättra det förtroende som allmänheten och marknaderna har för bankerna om alla förstår hur vi arbetar och vad som leder oss i detta arbete. Det är därför vi har publicerat en vägledning för banktillsyn. I den beskrivs ingående principerna och förfarandena för banktillsyn. Låt mig få presentera ett par av de viktigaste inslagen i vägledningen.

Personligen kan jag försäkra er om att tillsynen kommer att bli tuff och rättvis. Och vi kommer inte att tveka att gå på djupet om vi anser att det behövs. Vi kommer att utöva en tillsyn som omfattar hela Europa utan nationella hänsyn och utan att påverkas av nationell partiskhet. Vi kommer att låta denna inställning genomsyra hela organisationen och framför allt i SSM:s kärna, dvs. de gemensamma tillsynsgrupperna. Dessa grupper kommer att sköta den dagliga tillsynen av bankerna. Var och en av dessa grupper leds av en ECB-samordnare, som i regel inte kan komma från det land där den bank som står under tillsyn har sitt huvudkontor. Så kommer t.ex. högste tillsynsansvarige för Crédit Agricole att vara tysk, för Unicredit fransk och för ABN AMRO spansk. Detta hjälper till att hantera frågorna ur en ny vinkel och att undvika nationell partiskhet. De gemensamma tillsynsgrupperna kommer att samla personal och tillsynsansexpertis från olika nationella behöriga myndigheter och från ECB. Detta innebär att de kan dra nytta av erfarenheter från 18, snart 19, länder i euroområdet. Framöver kommer medlemmarna i tillsynsgrupperna att rotera för att på så vis säkerställa att alla banker får samma behandling och att vi får ta del av erfarenheterna från alla medlemsstater.

Grupper av oberoende revisorer, s.k. inspektionsteam, kommer att hjälpa de gemensamma tillsynsgrupperna att samla in fördjupad information direkt från bankernas kontor och filialer. ECB kommer även att inrätta ett rapporteringssystem så att människor som känner till fall där banker kan ha överträtt relevant EU-lagstiftning har möjlighet att rapportera detta till ECB. Sådana rapporter om överträdelser är ett effektivt verktyg för att bringa sådana händelser i dagen.

Om de gemensamma tillsynsgrupperna under sitt dagliga tillsynsarbete skulle stöta på fall där banker misstänks ha brutit mot tillämplig EU-lagstiftning, nationell lagstiftning som införlivar relevanta EU-direktiv eller mot ECB-förordningar och -beslut kommer våra experter på efterlevnad och sanktioner på ett transparent vis att undersöka dessa fall. Skulle vi upptäcka att tillsynskrav inte uppfyllts och att kreditinstitut och dess ledning behöver bestraffas så kan vi ålägga banker administrativa böter på upp till 10 % av den totala årsomsättningen för närmast föregående räkenskapsår.

Alla nationella behöriga myndigheter från samtliga medlemsstater har en plats och en röst i tillsynsnämnden. Alla röster har samma vikt. Detta säkerställer också att alla banker i systemet behandlas lika i enlighet med den gemensamma regelboken och nationell opartiskhet. Delaktigheten i ett europatäckande system för banktillsyn innebär att nationella tillsynsmyndigheter kan påverka tillsynen av banker i andra länder och påverka ECB:s beslutsfattande. Men ännu viktigare är att de får insikt i utveckling och trender i andra länders banker innan marknaderna i deras hemländer påverkas. På ECB i Frankfurt har vi arbetsgrupper vars enda uppgift är att analysera sådana data, vilket ger oss ett tidigt varningssystem.

Redan här ser vi fördelarna med en gemensam tillsyn. Genom den samlade bedömningen, som är den genomgång av balansräkningar och det stresstest som vi genomför fram till den 4 november, får vi kännedom om gränsöverskridande trender i hela det europeiska banksystemet. Det skulle vara mycket svårare för enskilda nationella tillsynsmyndigheter att upptäcka dessa eftersom det datamaterial de utgår från är betydligt snävare.

Det är glädjande att många länder som inte har antagit euron också överväger att ställa sina banker under ECB:s tillsyn. Denna möjlighet har beaktats i SSM-förordningen. Även om en sådan utveckling ännu är i ett tidigt skede så visar det att vi håller på att vinna förtroende hos olika aktörer i hela Europa.

Kan jag lova att ECB slutgiltigt kan undanröja risken för en ny finanskris? Tyvärr kan jag inte det. Men jag är övertygad om att det aldrig tidigare har funnits någon europeisk institution som varit bättre rustad att begränsa den risken. Den gemensamma tillsynsmekanismen är en del av ECB och utgör därigenom en stark och oberoende kraft i centrum för det europeiska banksystemet. Och när jag ser tillsynspersonal från 28 olika länder som arbetar tillsammans för att bygga upp organisationen, stärker det ännu mer min övertygelse om att vi gemensamt skapar något historiskt som kommer att göra Europa till en bättre plats för företagande, en plats som skapar framgång.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning