SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er en kvalificeret kapitalandel?

18. marts 2016

En besiddelse i en bank kan beskrives som en "kvalificeret andel", når den repræsenterer 10 pct. eller mere af aktierne og/eller stemmerettighederne i banken eller overskrider de øvrige relevante grænseværdier (20 pct., 30 pct. eller 50 pct.). At opnå rettigheder til at udnævne (majoriteten af) bestyrelsens medlemmer eller på andre måder udøve en betydelig indflydelse på en banks ledelse hører også under begrebet "kvalificeret andel".

ECB er i sin egenskab af europæisk banktilsynsmyndighed ansvarlig for at godkende påtænkte erhvervelser af kvalificerede andele i alle banker i de deltagende lande.

Hvorfor skal erhvervelser af kvalificerede andele godkendes på forhånd?

Godkendelsesprocessen skal sikre, at kun egnede indehavere af kapitalandele bliver en del af banksystemet, således at forstyrrelser af banksystemets smidige funktion forhindres.

Vurderingen skal bl.a. sikre, at den påtænkte erhverver har et godt omdømme og den nødvendige finansielle soliditet, at den pågældende bank fortsat kan leve op til sine tilsynskrav, og at transaktionen ikke finansieres med penge fra kriminelle aktiviteter.

Hvem kan erhverve en kvalificeret kapitalandel?

Generelt set kan alle, som opfylder kriterierne i vurderingen, erhverve en kvalificeret andel i en bank. Dette gælder både fysiske personer og juridiske personer.

Hvilke kriterier indgår i vurderingen?

Kriterierne er harmoniseret på europæisk niveau. CRD opstiller de fem kriterier, der anvendes i vurderingen af den påtænkte erhvervelse:

Den påtænkte erhververs omdømme Har den påtænkte erhverver den nødvendige integritet og troværdighed, dvs. ingen straffeattest eller verserende retssager? Et andet aspekt er erhververens faglige kompetence, dvs. den pågældendes hidtidige resultater med ledelse og/eller investering i den finansielle sektor.
De foreslåede nye lederes omdømme og erfaring Påtænker erhververen at gennemføre ændringer i bankens ledelsesorganer? I så fald skal der foretages en vurdering af de nye bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed.
Erhververens finansielle soliditet Kan den påtænkte erhverver finansiere den påtænkte erhvervelse og opretholde en solid finansiel struktur i fremtiden? I denne forbindelse skal det også identificeres, hvem der bliver ansvarlig for at bidrage til kapitaltillæg vedrørende den pågældende bank.
Effekt på banken Vil banken stadig kunne overholde tilsynskrav? Eksempelvis bør en bank ikke komme under stress, fordi erhvervelsen var delvis finansieret af gæld. Erhververens struktur må heller ikke være så kompleks, at tilsynsmyndigheden ikke kan føre effektivt tilsyn med banken.
Risiko for forbindelser til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Kan det kontrolleres, om de involverede midler ikke er udbytte fra kriminelle aktiviteter eller knyttet til terrorisme? I denne vurdering ses der også på, om erhvervelsen eventuelt kan øge risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Hvordan træffes afgørelserne?

Den påtænkte erhverver meddeler den relevante banks nationale banktilsynsmyndighed, at den pågældende påtænker at erhverve en kvalificeret andel. Den nationale tilsynsmyndighed foretager den indledende vurdering og udarbejder et udkast til forslag til ECB. ECB foretager sin egen vurdering sammen med den nationale tilsynsmyndighed og underretter derefter den påtænkte erhverver og den/de involverede nationale tilsynsmyndighed(er) om resultatet af vurderingen.

Vurderingen bør ikke tage mere end 60 arbejdsdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan dette tidsrum forlænges med yderligere 20 arbejdsdage eller 30 arbejdsdage i visse tilfælde.

Hvad sker der, hvis to (eller flere) erhververe ønsker at erhverve den samme bank på samme tidspunkt?

Hvis ECB modtager flere underretninger samtidigt, skal de behandles på lige fod. ECB må ikke give udtryk for en præference med hensyn til, hvilken af de påtænkte erhververe der bør gives tilladelse til at erhverve banken. Det er ECB's opgave at sikre, at en påtænkt erhverver altid opfylder de fem ovennævnte kriterier. Hvis disse kriterier er opfyldt af flere foreslåede erhververe, træffes den endelige beslutning om, hvem der erhverver banken, af bankens ejere.

Kan ECB stille betingelser, når der skal tages stilling til en ansøgning?

Ja, enten på grundlag af forslag fra den nationale tilsynsmyndighed eller på egne vegne. Hvis der stilles betingelser til påtænkte erhververe, skal de imidlertid vedrøre de fem kriterier i vurderingen. Hvis betingelserne kan have en negativ indvirkning på den påtænkte erhververs rettigheder, vil der blive gennemført en høring for at give den påtænkte erhverver en chance for at reagere.

Hvad sker der, hvis ansøgeren får et negativt svar?

Hvis den påtænkte erhvervelse afvises, eller hvis den påtænkte erhverver på nogen måde anser afgørelsen for at være ugunstig, kan den pågældende anfægte afgørelsen ved ECB's Administrative Klagenævn. Hvis denne procedure ikke giver et tilfredsstillende resultat, kan den påtænkte erhverver også anke sagen til EU-Domstolen.

Hvad sker der, hvis to virksomheder fusionerer? Vil det også medføre en vurdering med hensyn til kvalificeret andel?

Ja, hvis fusionen resulterer i, at én bank får 10 pct. eller derover af aktierne og/eller stemmerettighederne i en anden bank, eller at de andre relevante grænser i CRD (20 pct., 30 pct. eller 50 pct.) overskrides.

Hvis fusionen ikke indebærer en erhvervelse af en kvalificeret andel, afhænger de gældende regler af den nationale lovgivning. Nogle medlemsstater kræver, at fusioner godkendes på forhånd, andre gør ikke.

Whistleblowing