Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co je to kvalifikovaná účast?

18. března 2016

Účast v bance lze označit jako „kvalifikovanou účast“ tehdy, představuje-li 10 nebo více procent akcií či hlasovacích práv v bance, případně překračuje‑li jinou relevantní hranici (20 %, 30 % nebo 50 %). Pod pojem „kvalifikovaná účast“ spadá i získání práv jmenovat řídicí orgány (jejich většinu) nebo jiné nástroje, které poskytují významný vliv na řízení banky.

Jako orgán vykonávající dohled nad evropskými bankami je ECB zodpovědná za schvalovaní navrhovaných akvizic kvalifikovaných účastí pro všechny banky zúčastněných zemí.

Proč nabytí kvalifikovaných účastí podléhá předchozímu schválení?

Cílem schvalovacího procesu je zajistit, že do bankovního systému vstupují pouze vhodní akcionáři, aby se tak předešlo narušení jeho hladkého fungování.

Posuzování klade zvláštní důraz na dobrou pověst a finanční zdraví nabyvatele, pokračující plnění obezřetnostních požadavků ze strany bank a rovněž na to, aby transakce nebyla financována penězi z trestné činnosti.

Kdo může kvalifikovanou účast nabýt?

Obecně může kvalifikovanou účast v bance nabýt kdokoli, kdo splňuje kritéria posuzování. To se týká fyzických i právnických osob.

Jaká kritéria jsou posuzována?

Kritéria jsou harmonizována na evropské úrovni. Směrnice o kapitálových požadavcích vytyčuje pět kritérií, na jejichž základě jsou navrhované akvizice posuzovány:

Pověst navrhovaného nabyvatele Disponuje navrhovaný nabyvatel dostatečnou integritou a důvěryhodností, tj. nemá žádný záznam v trestním rejstříku ani probíhající soudní řízení? Dalším aspektem je profesní zdatnost nabyvatele, tedy manažerská nebo investiční historie ve finančním sektoru.
Pověst a zkušenosti navrhovaných členů nového vedení Má nabyvatel v úmyslu provést změny v řídicích orgánech banky? Pokud ano, musí být provedeno hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti nových členů rady.
Finanční zdraví nabyvatele Je navrhovaný nabyvatel schopen navrhovanou akvizici financovat a udržet si v dohledné budoucnosti zdravou finanční strukturu? To se týká i určení toho, komu připadne odpovědnost za příspěvky k navyšování kapitálu příslušné banky.
Dopad na banku Bude banka nadále schopna plnit obezřetnostní požadavky? Banka by se neměla dostat do potíží proto, že část její akvizice byla financována na dluh. Složitost struktury nabyvatele by zároveň neměla orgánu dohledu bránit v efektivním výkonu dohledu nad danou bankou.
Riziko spojení s legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu Je možné ověřit, že použité finanční prostředky nejsou výsledkem trestné činnosti nebo nesouvisejí s terorismem? Při posuzování se rovněž přihlíží k tomu, nemá‑li akvizice potenciál zvýšit riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jak jsou rozhodnutí přijímána?

Navrhovaný nabyvatel uvědomí o svém záměru nabýt kvalifikovanou účast vnitrostátní orgán dohledu příslušné banky. Ten provede prvotní posouzení a připraví první verzi návrhu pro ECB. Ve spolupráci s vnitrostátním orgánem dohledu provede ECB vlastní posouzení a uvědomí o jeho výsledku navrhovaného nabyvatele i příslušný vnitrostátní orgán či orgány dohledu.

Toto posouzení by nemělo trvat déle než 60 pracovních dní. Jsou‑li potřeba dodatečné informace, může být tato doba v některých případech prodloužena o 20 či 30 pracovních dní.

Co když chtějí stejnou banku zároveň nabýt dva nabyvatelé (či více)?

Obdrží‑li ECB několik oznámení zároveň, musí k nim přistupovat stejně. Není úkolem ECB vyjadřovat svou preferenci ohledně navrhovaného nabyvatele, kterému by mělo být umožněno banku nabýt. Úkolem ECB je zajistit, že všichni navrhovaní nabyvatelé splňují pět výše uvedených kritérií. Splňuje‑li kritéria posuzování více navrhovaných nabyvatelů, přísluší konečné rozhodnutí o tom, kdo banku nabude, majitelům banky.

Může ECB při rozhodování o žádosti stanovovat podmínky?

Ano, a to buď na návrh vnitrostátního orgánu dohledu nebo z vlastního rozhodnutí. Veškeré podmínky uložené navrhovaným nabyvatelům se však musejí vztahovat na uvedených pět kritérií posuzování. Pokud by podmínky mohly nepříznivým způsobem ovlivnit práva navrhovaného nabyvatele, proběhne slyšení, kde bude mít navrhovaný nabyvatel možnost reagovat.

Co když žadatel obdrží nepříznivý výsledek?

Je‑li navrhovaná akvizice zamítnuta, případně považuje‑li navrhovaný nabyvatel rozhodnutí za jakkoli nepříznivé, má tento nabyvatel možnost rozhodnutí napadnout před správní revizní komisí ECB. Není‑li výsledek tohoto postupu uspokojivý, může se navrhovaný nabyvatel rovněž odvolat k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Co když dojde k fúzi dvou společností? Byl by to podnět k zahájení posuzování kvalifikované účasti?

Ano, pokud fúze vyústí v situaci, v níž jedna banka získá 10 či více procent akcií nebo hlasovacích práv v jiné bance, případně překročí jinou relevantní hranici, kterou upravuje směrnice o kapitálových požadavcích (20 %, 30 % nebo 50 %).

Pokud však fúze nevede k nabytí kvalifikované účasti, záleží další kroky na vnitrostátním právu. Některé členské státy vyžadují předběžné schválení fúzí, jiné nikoli.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)