Menu

Pagrindiniai etapai

Toliau chronologine tvarka pateikti ir aprašyti pagrindiniai Europos bankų priežiūros kūrimosi etapai – nuo pirmųjų pasiūlymų kurti bankų sąjungą, ES teisėkūros proceso, iki Bendro priežiūros mechanizmo veiklos pradžios ir vėlesnių įvykių.


2012 m. birželio 29 d.

Europos Vadovų Taryba rengiasi bankų sąjungai

Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai nusprendžia pavesti ECB vykdyti priežiūros uždavinius per Bendrą priežiūros mechanizmą.


Svarbiausi įvykiai:

  • 2012 m. birželio 26 d. – Europos Vadovų Taryba paskelbia ataskaitą apie siekį sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą
  • 2012 m. gegužės 30 d. – Europos Komisija ragina sukurti bankų sąjungą
  • 2012 m. balandžio 25 d. – ECB Pirmininkas Mario Draghis kalba apie bankų priežiūros ir pertvarkymo stiprinimą Europos lygiu

2012 m. rugsėjo 12 d.

Europos Komisija pateikia pasiūlymų dėl teisės aktų

Europos Komisija pateikė reglamentų projektus, kuriais ECB pavedami specialūs priežiūros uždaviniai (BPM reglamentas) ir kuriais jo funkcijos ir pareigos naujoje bankų priežiūros sistemoje suderinamos su EBI funkcijomis ir pareigomis. Ji parengė ir bankų sąjungos kūrimo gaires.

Bankų sąjungos kūrimo gairės

2012 m. gruodžio 5 d.

„Keturių Pirmininkų ataskaitoje“ išsamiai išdėstomos tikros ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo gairės

Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės Pirmininkai pristato „Keturių Pirmininkų ataskaitą“, kuri parengta pagal Europos Vadovų Tarybos Pirmininko Hermano Van Rompuy 2012 m. birželio 26 d. pristatytą viziją ir kurioje išdėstomos tikros ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo gairės.

2013 m. spalio 23 d.

ECB pradeda išsamų vertinimą

ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis pradeda išsamų vertinimą – 130 bankų „finansinės sveikatos patikrinimą“. Išsamaus vertinimo rezultatai turi būti paskelbti iki ECB pradedant vykdyti jam pavestą priežiūros funkciją, t. y. 2014 m. lapkričio mėn.

2013 m. lapkričio 3 d.

Įsigalioja BPM reglamentas

BPM reglamente numatyta, kad ECB jam pavestas priežiūros funkcijas pradeda vykdyti nuo 2014 m. lapkričio 4 d.


Svarbiausi įvykiai:

  • 2013 m. spalio 15 d. – ES Taryba priima BPM reglamentą
  • 2013 m. rugsėjo 12 d. – Europos Parlamentas pritaria Komisijos pateiktiems pasiūlymams dėl teisės aktų
  • 2012 m. lapkričio 27 d. – ECB palankiai įvertina Europos Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl teisės aktų

2013 m. gruodžio 16 d.

Danièlė Nouy skiriama Priežiūros valdybos pirmininke

ES Taryba skiria Danièlę Nouy BPM priežiūros valdybos pirmininke penkerių metų kadencijai nuo 2014 m. sausio 1 d.

2014 m. vasario 11 d.

Sabinė Lautenschläger skiriama Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja

Europos Sąjungos Taryba skiria Sabinę Lautenschläger ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja. Šias pareigas ji pradės eiti 2014 m. vasario 12 d. Kaip nustatyta BPM reglamente, Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja išrinkta iš ECB vykdomosios valdybos narių.

2014 m. gegužės 15 d.

Įsigalioja BPM pagrindų reglamentas

BPM pagrindų reglamente išdėstyta teisinė ECB bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis vykdant Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) funkcijas struktūra. Jame reglamentuojami ECB santykiai su nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir nustatomos tiesiogiai bankams taikomos taisyklės.

2014 m. rugpjūčio 19 d.

Įsigalioja Reglamentas dėl bendro pertvarkymo mechanizmo

Reglamentu dėl bendro pertvarkymo mechanizmo nustatomos vienodos bankų pertvarkymo, taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą ir finansuojant Bendram pertvarkymo fondui, taisyklės ir procedūra. Bendra pertvarkymo valdyba glaudžiai bendradarbiaus su dalyvaujančių šalių nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis.

2014 m. rugsėjo 4 d.

ECB skelbia kredito įstaigų sąrašą

ECB skelbia svarbių kredito įstaigų, kurių tiesioginę priežiūrą vykdys ECB, ir mažiau svarbių euro zonos bankų, kurių priežiūrą ir toliau vykdys nacionalinės priežiūros institucijos, sąrašą.

2014 m. rugsėjo 8 d.

Skiriami Administracinės peržiūros valdybos nariai

ECB valdančioji taryba skiria visus penkis Administracinės peržiūros valdybos narius ir du pakaitinius narius. Bankai gali į šį nepriklausomą organą kreiptis su prašymu peržiūrėti ECB priežiūros sprendimus.

2014 m. spalio 26 d.

ECB skelbia išsamiojo vertinimo rezultatus

ECB skelbia išsamiojo vertinimo rezultatus – atskirų bankų ir bendrus šalių rezultatus – kartu su rekomendacijomis dėl priežiūros priemonių.

2014 m. lapkričio 4 d.

Įsigalioja ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

ECB reglamente dėl priežiūros mokesčių išdėstyta metinio priežiūros mokesčio skaičiavimo ir taikymo bankams bei jo surinkimo iš visų prižiūrimų bankų tvarka.

2014 m. lapkričio 4 d.

Pradeda veikti Bendras priežiūros mechanizmas (BPM)

ECB pradeda vykdyti BPM dalyvaujančių valstybių narių bankų priežiūrą.

2014 m. gruodžio 19 d.

Paskiriami Bendros pertvarkymo valdybos nariai

Europos Sąjungos Taryba paskiria Bendros pertvarkymo valdybos narius ir patvirtina bankų įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo metodiką.

2015 m. sausio 1 d.

Prie Bendro priežiūros mechanizmo prisijungia Lietuva

Įsivedusi eurą, Lietuva automatiškai prisijungė prie BPM ir tapo 19-ąja jame dalyvaujančia šalimi. ECB pradeda tiesiogiai prižiūrėti tris didžiausius Lietuvos bankus.

2016 m. sausio 1 d.

Veiklą pradeda Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba sprendžia, ar bankui reikia taikyti pertvarkymo procedūrą ir, jei taip, kada ją taikyti. Be to, pertvarkymo schemoje ji nustato, kaip bus naudojamos pertvarkymo priemonės ir Bendras pertvarkymo fondas.

2018 m. gruodžio 6 d.

Andrea Enria skiriamas Priežiūros valdybos pirmininku

Europos Sąjungos Taryba skiria Andreą Enrią ECB priežiūros valdybos pirmininku penkerių metų kadencijai nuo 2019 m. sausio 1 d.

2019 m. spalio 4 d.

Yvesas Merschas paskirtas Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju

Europos Sąjungos Taryba skiria Yvesą Merschą ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju. Šias pareigas jis pradės eiti 2019 m. spalio 7 d. Kaip nustatyta BPM reglamente, Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas išrinktas iš ECB vykdomosios valdybos narių.

2020 m. spalio 1 d.

Prie Europos bankų priežiūros sistemos prisijungia Bulgarija ir Kroatija

Bulgarija ir Kroatija, sudariusios susitarimą dėl glaudaus bendradarbiavimo nuo 2020 m. spalio 1 d., prisijungia prie Bendro priežiūros mechanizmo. 2020 m. liepos 10 d. ECB priėmė sprendimą pradėti glaudų bendradarbiavimą su Българска народна банка (Bulgarijos nacionaliniu banku) ir Hrvatska narodna banka (Kroatijos nacionaliniu banku).

2021 m. vasario 24 d.

Frankas Eldersonas paskirtas Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju

Europos Sąjungos Taryba skiria Franką Eldersoną ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoju. Šias pareigas jis pradės eiti 2021 m. vasario 24 d. Kaip nustatyta BPM reglamente, Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas išrinktas iš ECB vykdomosios valdybos narių.