Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Tähtsad sündmused

Ajateljel on toodud Euroopa pangandusjärelevalvega seotud olulisemad sündmused alates esimestest pangandusliidu asutamise ettepanekutest ning lõpetades ühtse järelevalvemehhanismi käivitamiseks vajaliku ELi õigusloomeprotsessi ja muude tähtsate verstapostidega.

2021

24. veebruar 2021

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu aseesimeheks nimetatakse Frank Elderson

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab alates 24. veebruarist 2021 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehena ametisse Frank Eldersoni. Nagu ühtse järelevalvemehhanismi määruses sätestatud, valitakse järelevalvenõukogu aseesimees EKP juhatuse liikmete hulgast.

2020

1. oktoober 2020

Bulgaaria ja Horvaatia ühinevad Euroopa pangandusjärelevalvega

Bulgaaria ja Horvaatia osalevad ühtses järelevalvemehhanismis tiheda koostöö raames alates 1. oktoobrist 2020. EKP tegi Bulgaaria keskpanga ja Horvaatia keskpangaga tiheda koostöö sisseseadmise kohta otsuse 10. juulil 2020.

2019

4. oktoober 2019

Järelevalvenõukogu aseesimeheks saab Yves Mersch

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab alates 7. oktoobrist 2019 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehena ametisse Yves Merschi. Nagu ühtse järelevalvemehhanismi määruses sätestatud, valitakse järelevalvenõukogu aseesimees EKP juhatuse liikmete hulgast.

2018

6. detsember 2018

Järelevalvenõukogu esimeheks nimetatakse Andrea Enria

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehena ametisse Andrea Enria. Esimehe ametiaeg on viis aastat alates 1. jaanuarist 2019.

Elulookirjeldus: Andrea Enria

2016

1. jaanuar 2016

Ühtne Kriisilahendusnõukogu alustab tööd

Ühtne Kriisilahendusnõukogu otsustab, kas ja millal peab panga suhtes algatama kriisilahendusmenetluse, ning määrab vastava plaaniga kindlaks raamistiku kriisilahendusvahendite ja ühtse kriisilahendusfondi kasutamiseks.

2015

1. jaanuar 2015

Leedu ühineb ühtse järelevalvemehhanismiga

Euro kasutuselevõtuga saab Leedust automaatselt üheksateistkümnes ühtses järelevalvemehhanismis osalev riik. Leedu kolm suuremat panka kuuluvad EKP otsese järelevalve alla.

Pressiteade

2014

11. veebruar 2014

Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu aseesimeheks saab Sabine Lautenschläger

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab alates 12. veebruarist 2014 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehena ametisse Sabine Lautenschlägeri. Nagu ühtse järelevalvemehhanismi määruses sätestatud, valitakse järelevalvenõukogu aseesimees EKP juhatuse liikmete hulgast.

15. mai 2014

Jõustub ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruses sätestatakse õiguslik vorm EKP koostööks riiklike järelevalveasutustega ühtse järelevalvemehhanismi raames. See reguleerib EKP ja riiklike järelevalveasutuste suhteid ning sisaldab vahetult pankadele kohaldatavad sätted.

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus 19. august 2014

Jõustub ühtset kriisilahenduskorda käsitlev määrus

Ühtset kriisilahenduskorda käsitlevas määruses sätestatakse ühtsed eeskirjad ja menetlused pankade kriiside lahendamiseks ühtse järelevalvemehhanismi raames ning ühtse kriisilahendusfondi toetusel. Ühtne Kriisilahendusnõukogu teeb tihedat koostööd osalevate riikide kriisilahendusasutustega.

4. september 2014

EKP avaldab krediidiasutuste nimekirja

EKP avaldab tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste nimekirja ning ka nimekirja euroala vähem olulistest pankadest, kes jäävad riiklike järelevalveasutuste järelevalve alla.

Pressiteade 8. september 2014

Vaidlustusnõukogu liikmete ametisse nimetamine

EKP nõukogu nimetab ametisse sõltumatu vaidlustusnõukogu viis liiget ja kaks asendusliiget. Pankadel on õigus vaidlustusnõukogult taotleda, et see vaataks läbi EKP järelevalveotsused.

Pressiteade 26. oktoober 2014

EKP avaldab põhjaliku hindamise tulemused

Pärast põhjaliku hindamise lõpuleviimist avaldab EKP hindamistulemused nii üksikute pankade kui ka riikide kohta tervikuna ning lisab järelevalvemeetmetega seotud soovitused.

Põhjalik hindamine 4. november 2014

Jõustub EKP määrus järelevalvetasude kohta

Järelevalvetasusid käsitlevas EKP määruses sätestatakse pankade iga-aastase järelevalvetasu arvutamise ja kohaldamise meetodid ning nende sissenõudmine pankadelt.

EKP määrus järelevalvetasude kohta 4. november 2014

Ühtne järelevalvemehhanism alustab tööd

EKP asub täies ulatuses täitma kohustust teostada järelevalvet ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pankade üle.

19. detsember 2014

Ametisse nimetatakse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmed

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikmed ning võtab vastu korra, mis reguleerib pankade osamakseid kriisilahendusfondidesse.

2013

23. oktoober 2013

EKP alustab põhjalikku hindamist

EKP koos riiklike järelevalveasutustega alustab põhjalikku hindamist, mille raames kontrollitakse 130 panga finantsolukorda. Põhjaliku hindamise tulemused avaldatakse enne, kui EKP hakkab 2014. aasta novembris täitma oma järelevalveülesandeid.

Pressiteade 3. november 2013

Jõustub ühtse järelevalvemehhanismi määrus

Ühtse järelevalvemehhanismi määruse kohaselt asub EKP oma järelevalveülesandeid täies ulatuses täitma 4. novembril 2014.

Olulised verstapostid

16. detsember 2013

Järelevalvenõukogu esimeheks nimetatakse Danièle Nouy

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehena ametisse Danièle Nouy. Esimehe ametiaeg on viis aastat alates 1. jaanuarist 2014.

Pressiteade

2012

29. juuni 2012

Euroopa Ülemkogu sillutab teed pangandusliidu suunas

Euroala riigipead ja valitsusjuhid otsustavad anda EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames järelevalveülesanded.

Olulised verstapostid

12. september 2012

Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud

Euroopa Komisjon tutvustab eelnõusid määruste kohta, millega antakse EKP‑le järelevalvega seoses eriülesanded (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) ning kooskõlastatakse Euroopa Pangandusjärelevalve roll ja ülesanded uue pangandusjärelevalve raamistikuga. Samuti sõnastati tegevuskava pangandusliidu poole liikumiseks.

Tegevuskava pangandusliidu poole liikumiseks 5. detsember 2012

Nelja juhi aruandes (Four Presidents' Report) tutvustatakse tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamise tegevuskava

Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president, Euroopa Keskpanga president ja eurorühma esimees tutvustavad oma ühisaruannet, mis tugineb 2012. aasta 26. juunil Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy esitatud kontseptsioonile ning sisaldab tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamise tegevuskava.

Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine