Основни събития

Хронологията показва основните стъпки в създаването на европейския банков надзор – от първоначалните предложения за банков съюз и законодателния процес на ЕС до влизането в действие на единния надзорен механизъм и след това.

29 юни 2012 г.

Европейският съвет подготвя условията за създаване на банков съюз

Държавните и правителствени ръководители от еврозоната вземат решение за възлагане на надзорни задачи на ЕЦБ в рамките на единен надзорен механизъм.

 

Основни стъпки

  • 26 юни 2012 г. – Европейският съвет публикува доклад „Към истински икономически и паричен съюз“
  • 30 май 2012 г. – Европейската комисия призовава за банков съюз
  • 25 април 2012 г. – Председателят на ЕЦБ Марио Драги призовава за засилване на банковия надзор и преструктурирането на европейско равнище

12 септември 2012 г.

Европейската комисия представя законодателни предложения

Европейската комисия представя предложения за регламенти, които възлагат специални надзорни задачи на ЕЦБ (Регламента за ЕНМ) и съгласуват ролята и отговорностите на ЕБО с новата рамка за банков надзор. Тя също така съставя пътна карта за създаване на банков съюз.

Пътна карта за създаване на банков съюз

5 декември 2012 г.

„Докладът на четиримата председатели“ очертава подробни планове за един истински икономически и паричен съюз

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата представят „Доклад на четиримата председатели“, който развива визията, представена от председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпой на 26 юни 2012 г., и определя пътна карта за създаването на истински икономически и паричен съюз.

23 октомври 2013 г.

ЕЦБ започва цялостна оценка

ЕЦБ и националните надзорни органи започват цялостна оценка – своеобразен преглед на финансовото здраве на 130 банки. Резултатите от цялостната оценка ще се публикуват преди ЕЦБ да поеме задачите, свързани с надзора, през ноември 2014 г.

3 ноември 2013 г.

Регламентът за ЕНМ влиза в сила

Регламентът за ЕНМ предвижда ЕЦБ да поеме изцяло надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

 

Основни стъпки

  • 15 октомври 2013 г. – Съветът на ЕС приема Регламента за ЕНМ
  • 12 септември 2013 г. – Европейският парламент одобрява законодателните предложения на Европейската комисия
  • 27 ноември 2012 г. – ЕЦБ като цяло приветства законодателните предложения на Европейската комисия

16 декември 2013 г.

Даниел Нуи е назначена за председател на Надзорния съвет

Съветът на ЕС назначава г-жа Даниел Нуи за председател на Надзорния съвет на ЕНМ с мандат от пет години, считано от 1 януари 2014 г.

11 февруари 2014 г.

Забине Лаутеншлегер е назначена за заместник-председател на Надзорния съвет

Съветът на ЕС назначава г-жа Забине Лаутеншлегер за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕНМ, считано от 12 февруари 2014 г. Съгласно изискванията на Регламента за ЕНМ заместник-председателят е избран сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

15 май 2014 г.

Рамковият регламент за ЕНМ влиза в сила

Рамковият регламент за ЕНМ определя правната структура за сътрудничеството на ЕЦБ с националните надзорни органи в рамките на ЕНМ. Той регламентира взаимоотношенията между ЕЦБ и националните надзорни органи и съдържа правила, приложими пряко към банките.

19 август 2014 г.

Влиза в сила Регламентът за единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

В Регламента за ЕМП са заложени единни правила и процедури за преструктуриране на банки съгласно единния механизъм за преструктуриране, подкрепян от единния фонд за преструктуриране. Единен съвет за преструктуриране ще работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране на участващите държави.

4 септември 2014 г.

ЕЦБ публикува списък на кредитни институции

ЕЦБ публикува списък на значимите кредитни институции под прекия надзор на ЕЦБ и списък на по-малко значимите банки в еврозоната, които остават под надзора на националните надзорни органи.

8 септември 2014 г.

Назначени са членове на Административния съвет за преглед

Управителният съвет на ЕЦБ назначава петимата членове на Административния съвет за преглед и двама заместници. Банките могат да се обръщат към този независим орган с молба да направи преглед на надзорните решения на ЕЦБ.

26 октомври 2014 г.

ЕЦБ публикува резултатите от цялостната оценка

След приключването на цялостната оценка ЕЦБ публикува резултатите за отделните банки и за държавите като цяло заедно с препоръки за надзорни мерки.

4 ноември 2014 г.

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси влиза в сила

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси определя как се изчислява и прилага годишната надзорна такса за банките, както и начина, по който тя се налага на всички поднадзорни банки.

4 ноември 2014 г.

Единният надзорен механизъм влиза в действие

ЕЦБ изцяло поема задълженията си по надзора за банките в държавите членки, участващи в ЕНМ.

19 декември 2014 г.

Назначени са членовете на Единния съвет за преструктуриране

Съветът на ЕС назначава членове на Единния съвет за преструктуране и приема методология за вноските на банките във фондовете за преструктуриране.

1 януари 2015 г.

Литва се присъединява към единния надзорен механизъм

С приемането на еврото Литва автоматично се присъединява към ЕНМ като 19-та участваща държава. Трите ѝ най-големи банки попадат под прекия надзор на ЕЦБ.

1 януари 2016 г.

Започва да действа Единният съвет за преструктуриране

Единният съвет за преструктуриране решава дали и кога една банка да бъде поставена в режим на преструктуриране и определя в плана за преструктуриране рамката за приложение на инструментите за преструктуриране и използването на Единния фонд за преструктуриране.

6 декември 2018 г.

Андреа Енрия е назначен за председател на Надзорния съвет

Съветът на ЕС назначава г-н Андреа Енрия за председател на Надзорния съвет на ЕЦБ с мандат от пет години, считано от 1 януари 2019 г.