Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Основни събития

Хронологията показва основните етапи на европейския банков надзор – от първоначалните предложения за банков съюз и законодателния процес на ЕС до влизането в действие на единния надзорен механизъм и след това.

2021

24 февруари 2021 г.

Франк Елдерсон е назначен за заместник-председател на Надзорния съвет

Съветът на Европейския съюз назначава г-н Франк Елдерсон за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, считано от 24 февруари 2021 г. Съгласно изискванията на Регламента за ЕНМ заместник-председателят е избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

2020

1 октомври 2020 г.

България и Хърватия се присъединяват към европейския банков надзор

България и Хърватия участват в единния надзорен механизъм посредством тясно сътрудничество, считано от 1 октомври 2020 г. На 10 юли 2020 г. ЕЦБ приема решение за установяване на тясно сътрудничество с Българската народна банка и Hrvatska narodna banka (хърватската национална банка).

2019

4 октомври 2019 г.

Ив Мерш е назначен за заместник-председател на Надзорния съвет

Съветът на Европейския съюз назначава г-н Ив Мерш за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, считано от 7 октомври 2019 г. Съгласно изискванията на Регламента за ЕНМ заместник-председателят е избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

2018

6 декември 2018 г.

Андреа Енрия е назначен за председател на Надзорния съвет

Съветът на Европейския съюз назначава г-н Андреа Енрия за председател на Надзорния съвет на ЕЦБ с мандат от пет години, считано от 1 януари 2019 г.

CV: Андреа Енрия

2016

1 януари 2016 г.

Започва да действа Единният съвет по преструктуриране

Единният съвет по преструктуриране решава дали и кога една банка да бъде поставена в режим на преструктуриране и определя в плана за преструктуриране рамката за приложение на инструментите за преструктуриране и използването на Единния фонд за преструктуриране.

2015

1 януари 2015 г.

Литва се присъединява към единния надзорен механизъм

С приемането на еврото Литва автоматично се присъединява към ЕНМ като 19-та участваща държава. Трите ѝ най-големи банки попадат под прекия надзор на ЕЦБ.

Прессъобщение

2014

11 февруари 2014 г.

Забине Лаутеншлегер е назначена за заместник-председател на Надзорния съвет

Съветът на Европейския съюз назначава г-жа Забине Лаутеншлегер за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕНМ, считано от 12 февруари 2014 г. Съгласно изискванията на Регламента за ЕНМ заместник-председателят е избран измежду членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

15 май 2014 г.

Рамковият регламент за ЕНМ влиза в сила

Рамковият регламент за ЕНМ определя правната структура за сътрудничеството на ЕЦБ с националните надзорни органи в рамките на ЕНМ. Той регламентира взаимоотношенията между ЕЦБ и националните надзорни органи и съдържа правила, приложими пряко към банките.

Рамков регламент за ЕНМ 19 август 2014 г.

Влиза в сила Регламентът за единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

В Регламента за ЕМП са заложени единни правила и процедури за преструктуриране на банки съгласно единния механизъм за преструктуриране, подкрепян от единния фонд за преструктуриране. Единен съвет по преструктуриране ще работи в тясно сътрудничество с националните органи за преструктуриране от участващите държави.

4 септември 2014 г.

ЕЦБ публикува списък на кредитните институции

ЕЦБ публикува списък на значимите кредитни институции под нейния пряк надзор и списък на по-малко значимите банки в еврозоната, които остават под надзора на националните надзорни органи.

Прессъобщение 8 септември 2014 г.

Назначени са членовете на Административния съвет за преглед

Управителният съвет на ЕЦБ назначава петимата членове на Административния съвет за преглед и двама заместници. Банките могат да се обръщат към този независим орган с молба да направи преглед на надзорните решения на ЕЦБ.

Прессъобщение 26 октомври 2014 г.

ЕЦБ публикува резултатите от цялостната оценка

След приключването на цялостната оценка ЕЦБ публикува резултатите за отделните банки и за държавите като цяло заедно с препоръки за надзорни мерки.

Цялостна оценка 4 ноември 2014 г.

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси влиза в сила

Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси определя как се изчислява и прилага годишната надзорна такса за банките, както и начина, по който тя се налага на всички поднадзорни банки.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси 4 ноември 2014 г.

Единният надзорен механизъм влиза в действие

ЕЦБ изцяло поема задълженията си по надзора за банките в държавите членки, участващи в ЕНМ.

19 декември 2014 г.

Назначени са членовете на Единния съвет по преструктуриране

Съветът на Европейския съюз назначава членовете на Единния съвет по преструктуране и приема методология за вноските на банките във фондовете за преструктуриране.

2013

23 октомври 2013 г.

ЕЦБ започва цялостна оценка

ЕЦБ съвместно с националните надзорни органи започва цялостна оценка – своеобразен преглед на финансовото здраве на 130 банки. Предвижда се резултатите от цялостната оценка да се публикуват преди ЕЦБ да поеме задачите, свързани с надзора, през ноември 2014 г.

Прессъобщение 3 ноември 2013 г.

Регламентът за ЕНМ влиза в сила

Регламентът за ЕНМ предвижда ЕЦБ да поеме пълноценно надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

Основни стъпки

16 декември 2013 г.

Даниел Нуи е назначена за председател на Надзорния съвет

Съветът на Европейския съюз назначава г-жа Даниел Нуи за председател на Надзорния съвет на ЕЦБ с мандат от пет години, считано от 1 януари 2014 г.

Прессъобщение

2012

29 юни 2012 г.

Европейският съвет подготвя условията за създаване на банков съюз

Държавните и правителствени ръководители от еврозоната вземат решение за възлагане на надзорни задачи на ЕЦБ в рамките на единен надзорен механизъм.

Основни стъпки

12 септември 2012 г.

Европейската комисия представя законодателни предложения

Европейската комисия представя предложения за регламенти, които възлагат конкретни надзорни задачи на ЕЦБ (Регламента за ЕНМ) и съгласуват ролята и отговорностите на ЕБО с новата рамка за банков надзор. Тя също така съставя пътна карта за създаване на банков съюз.

Пътна карта за създаване на банков съюз 5 декември 2012 г.

„Докладът на четиримата председатели“ очертава подробни планове за един истински икономически и паричен съюз

Председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата представят „Доклад на четиримата председатели“, който развива визията, представена от председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой на 26 юни 2012 г., и определя пътна карта за създаването на истински икономически и паричен съюз.

Към истински икономически и паричен съюз

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал