Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Kalendarium

Przedstawiamy kalendarium europejskiego nadzoru bankowego: od wstępnych propozycji utworzenia unii bankowej przez unijny proces legislacyjny po uruchomienie jednolitego mechanizmu nadzorczego (Single Supervisory Mechanism, SSM) i jego dalszy rozwój.

2021

24 lutego 2021

Frank Elderson zostaje wiceprzewodniczącym Rady ds. Nadzoru

Rada Unii Europejskiej mianuje Franka Eldersona wiceprzewodniczącym Rady ds. Nadzoru EBC od 24 lutego 2021. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SSM wiceprzewodniczący został wybrany spośród członków Zarządu EBC.

2020

1 października 2020

Bułgaria i Chorwacja przystępują do europejskiego nadzoru bankowego

Od 1 października 2020 Bułgaria i Chorwacja uczestniczą na zasadzie bliskiej współpracy w jednolitym mechanizmie nadzorczym. Decyzja EBC o nawiązaniu bliskiej współpracy z bankami centralnymi Bułgarii (Българска народна банка) i Chorwacji (Hrvatska narodna banka) zapadła 10 lipca 2020.

2019

4 października 2019

Yves Mersch zostaje wiceprzewodniczącym Rady ds. Nadzoru

Rada Unii Europejskiej mianuje Yves’a Merscha wiceprzewodniczącym Rady ds. Nadzoru EBC od 7 października 2019. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SSM wiceprzewodniczący został wybrany spośród członków Zarządu EBC.

2018

6 grudnia 2018

Andrea Enria zostaje przewodniczącym Rady ds. Nadzoru

Rada Unii Europejskiej mianuje Andreę Enrię przewodniczącym Rady ds. Nadzoru EBC na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2019.

Życiorys: Andrea Enria

2016

1 stycznia 2016

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji rozpoczyna działalność

Ten organ decyduje, czy i kiedy objąć bank procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz określa w ramach tego procesu zasady stosowania odpowiednich instrumentów i korzystania z jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

2015

1 stycznia 2015

Litwa przystępuje do jednolitego mechanizmu nadzorczego

Litwa wprowadza euro i automatycznie wchodzi do jednolitego mechanizmu nadzorczego. Tym samym liczba krajów uczestniczących w SSM wzrasta do 19. Trzy największe banki litewskie zostają objęte bezpośrednim nadzorem EBC.

Komunikat prasowy

2014

11 lutego 2014

Sabine Lautenschläger zostaje wiceprzewodniczącą Rady ds. Nadzoru

Rada Unii Europejskiej mianuje Sabine Lautenschläger wiceprzewodniczącą Rady ds. Nadzoru EBC od 12 lutego 2014. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie SSM wiceprzewodnicząca została wybrana spośród członków Zarządu EBC.

15 maja 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie ramowe w sprawie SSM

To rozporządzenie określa ramy prawne współpracy EBC z krajowymi organami nadzoru w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. Reguluje relacje między EBC a tymi organami oraz zawiera przepisy stosujące się bezpośrednio do banków.

Rozporządzenie ramowe w sprawie SSM 19 sierpnia 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

To rozporządzenie ustanawia spójne zasady i procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w ramach jednolitego mechanizmu ze specjalnym funduszem. Powołuje też Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, która ma ściśle współpracować z krajowymi organami restrukturyzacyjno-likwidacyjnymi z uczestniczących państw.

4 września 2014

EBC ogłasza listę instytucji kredytowych

EBC publikuje listę istotnych instytucji kredytowych, które będą objęte jego bezpośrednim nadzorem, oraz listę mniej istotnych banków ze strefy euro, które pozostaną pod nadzorem organów krajowych.

Komunikat prasowy 8 września 2014

Powołanie członków Administracyjnej Rady Odwoławczej

Rada Prezesów EBC powołuje pełny skład – pięciu członków i dwóch członków zastępczych – Administracyjnej Rady Odwoławczej. Jest to niezależne ciało opiniodawcze, do którego banki mogą się zwracać o weryfikację decyzji nadzorczych EBC.

Komunikat prasowy 26 października 2014

EBC ogłasza wyniki wszechstronnej oceny

Po zakończeniu wszechstronnej oceny EBC publikuje wyniki dla poszczególnych banków i całych krajów, wraz z zaleceniami dotyczącymi środków nadzorczych.

Wszechstronna ocena 4 listopada 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

To rozporządzenie określa zasady naliczania rocznej opłaty nadzorczej oraz jej pobierania od wszystkich nadzorowanych banków.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych 4 listopada 2014

Jednolity mechanizm nadzorczy rozpoczyna działalność

EBC przejmuje pełną odpowiedzialność za nadzór nad bankami z państw członkowskich uczestniczących w SSM.

19 grudnia 2014

Powołanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Rada Unii Europejskiej powołuje członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i określa sposób obliczania składek wpłacanych przez banki do funduszy restrukturyzacyjno-likwidacyjnych.

2013

23 października 2013

EBC rozpoczyna wszechstronną ocenę banków

EBC z pomocą krajowych organów nadzoru rozpoczyna wszechstronną ocenę – badanie kondycji finansowej 130 banków. Zamierza ogłosić wyniki tej oceny, zanim w listopadzie 2014 zacznie sprawować funkcję nadzorczą.

Komunikat prasowy 3 listopada 2013

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie SSM

To rozporządzenie stanowi, że EBC będzie wykonywać swoje zadania nadzorcze w pełnym zakresie od 4 listopada 2014.

Przełomowe daty

16 grudnia 2013

Danièle Nouy zostaje przewodniczącą Rady ds. Nadzoru

Rada Unii Europejskiej mianuje Danièle Nouy przewodniczącą Rady ds. Nadzoru EBC na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2014.

Komunikat prasowy

2012

29 czerwca 2012

Rada Europejska otwiera drogę do unii bankowej

Szefowie rządów i głowy państw strefy euro postanawiają powierzyć zadania nadzorcze w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Przełomowe daty

12 września 2012

Komisja Europejska przedstawia wnioski ustawodawcze

Komisja Europejska przedstawia projekty rozporządzeń nakładających na EBC określone zadania nadzorcze (rozporządzenie w sprawie SSM) oraz dostosowujących zakres kompetencji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego do nowych ram prawnych nadzoru bankowego. Komisja opracowała również plan działań prowadzących do utworzenia unii bankowej.

Plan działania na rzecz unii bankowej 5 grudnia 2012

„Sprawozdanie czterech przewodniczących” ukazuje szczegółowy plan utworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej

Przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej, prezes Europejskiego Banku Centralnego i przewodniczący Eurogrupy przedstawiają plan działań prowadzących do utworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej. Stanowi on rozwinięcie koncepcji zaprezentowanej 26 czerwca 2012 przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya.

W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości