Przełomowe wydarzenia

Na osi czasu przedstawiono najważniejsze etapy powstawania ogólnoeuropejskiego nadzoru bankowego – od wstępnych propozycji utworzenia unii bankowej przez unijne prace legislacyjne i uruchomienie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego aż po najnowsze wydarzenia.


29 czerwca 2012

Rada Europejska otwiera drogę do unii bankowej

Szefowie rządów i głowy państw strefy euro powierzają EBC zadania nadzorcze w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.


Najważniejsze daty

  • 26.06.2012 – Rada Europejska publikuje sprawozdanie „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”
  • 30.05.2012 – Komisja Europejska wzywa do utworzenia unii bankowej
  • 25.04.2012 – Prezes EBC Mario Draghi mówi o wzmocnieniu nadzoru bankowego oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków na szczeblu europejskim

12 września 2012

Komisja Europejska przedstawia wnioski ustawodawcze

Komisja Europejska przedstawia projekty rozporządzeń, które nakładają na EBC określone zadania nadzorcze (rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) oraz dostosowują zakres kompetencji EUNB do nowych ram prawnych nadzoru bankowego. Komisja opracowała również plan działań prowadzących do utworzenia unii bankowej.

Plan działania na rzecz unii bankowej

5 grudnia 2012

„Sprawozdanie czterech przewodniczących” ze szczegółowym planem utworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej

Przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej, prezes Europejskiego Banku Centralnego i przewodniczący Eurogrupy przedstawiają sprawozdanie oparte na koncepcji zaprezentowanej 26 czerwca 2012 przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, zawierające plan działań prowadzących do utworzenia faktycznej unii gospodarczej i walutowej.

23 października 2013

EBC rozpoczyna wszechstronną ocenę

EBC wraz z krajowymi organami nadzoru rozpoczynają wszechstronną ocenę – badanie stanu finansowego 130 banków. Jej wyniki mają zostać opublikowane przed objęciem przez EBC funkcji nadzorczej w listopadzie 2014.

3 listopada 2013

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Rozporządzenie stanowi, że EBC zacznie w pełni wykonywać zadania nadzorcze 4 listopada 2014.


Najważniejsze daty

  • 15.10.2013 – Rada UE uchwala rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego
  • 12.09.2013 – Parlament Europejski zatwierdza wnioski ustawodawcze Komisji
  • 27.11.2012 – EBC z zadowoleniem przyjmuje wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej

16 grudnia 2013

Przewodniczącą Rady ds. Nadzoru zostaje Danièle Nouy

Rada UE mianuje Danièle Nouy przewodniczącą Rady ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2014.

11 lutego 2014

Wiceprzewodniczącą Rady ds. Nadzoru zostaje Sabine Lautenschläger

Rada UE mianuje Sabine Lautenschläger wiceprzewodniczącą Rady ds. Nadzoru w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym od 12 lutego 2014. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego wiceprzewodnicząca została wybrana spośród członków Zarządu EBC.

15 maja 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Rozporządzenie określa ramy prawne współpracy EBC z krajowymi organami nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Reguluje relacje między EBC a tymi organami oraz zawiera przepisy stosujące się bezpośrednio do banków.

19 sierpnia 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Rozporządzenie ustanawia jednolite zasady i procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w ramach jednolitego mechanizmu wspieranego przez specjalny fundusz. Powołuje też Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, która ma ściśle współpracować z krajowymi organami restrukturyzacyjno-likwidacyjnymi z państw należących do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

4 września 2014

EBC publikuje listę instytucji kredytowych

EBC publikuje listę istotnych instytucji kredytowych, które będą objęte jego bezpośrednim nadzorem, oraz listę mniej istotnych banków ze strefy euro, które pozostaną pod nadzorem organów krajowych.

8 września 2014

Powołanie członków Administracyjnej Rady Odwoławczej

Rada Prezesów EBC powołuje wszystkich pięciu członków i obu zastępców członków Administracyjnej Rady Odwoławczej. Jest to niezależne ciało opiniodawcze, do którego banki mogą się zwracać o zbadanie decyzji nadzorczych EBC.

26 października 2014

EBC publikuje wyniki wszechstronnej oceny

Po zakończeniu wszechstronnej oceny EBC publikuje jej wyniki, zarówno dla poszczególnych banków, jak i całych krajów, wraz z zaleceniami dotyczącymi środków nadzorczych.

4 listopada 2014

Wchodzi w życie rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Rozporządzenie określa zasady naliczania rocznej opłaty nadzorczej oraz jej pobierania od wszystkich nadzorowanych banków.

4 listopada 2014

Jednolity Mechanizm Nadzorczy rozpoczyna działalność

EBC obejmuje pełny nadzór nad bankami z państw członkowskich uczestniczących w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym.

19 grudnia 2014

Powołanie członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Rada UE powołuje członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i uchwala metodologię obliczania składek wpłacanych przez banki do funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

1 stycznia 2015

Do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przystępuje Litwa

Litwa wprowadza euro i automatycznie staje się członkiem Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Tym samym liczba krajów należących do mechanizmu wzrasta do 19. Bezpośrednim nadzorem EBC zostają objęte trzy największe banki litewskie.

1 stycznia 2016

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji gotowa do działania

Organ ten decyduje, czy i kiedy objąć bank procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz określa w ramach tego procesu zasady stosowania odpowiednich instrumentów i jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6 grudnia 2018

Przewodniczącym Rady ds. Nadzoru zostaje Andrea Enria

Rada UE mianuje Andreę Enrię przewodniczącym Rady ds. Nadzoru EBC na pięcioletnią kadencję od 1 stycznia 2019.