Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Milstolpar

Den här tidslinjen visar de viktigaste stegen mot inrättandet av den europeiska banktillsynen – från de första förslagen om en bankunion och EU:s lagstiftningsprocess till lanseringen av den gemensamma tillsynsmekanismen och det som kom därefter.

2021

24 februari 2021

Frank Elderson utnämns till vice ordförande för tillsynsnämnden

Europeiska unionens råd utser Frank Elderson till vice ordförande för SSM:s tillsynsnämnd, med start den 24 februari 2021. I enlighet med SSM-förordningen valdes vice ordföranden bland ledamöterna i ECB:s direktion.

2020

1 oktober 2020

Bulgarien och Kroatien går med i den europeiska banktillsynen

Bulgarien och Kroatien deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen genom nära samarbete fr.o.m. den 1 oktober 2020. ECB beslutar den 10 juli 2020 om nära samarbete mellan ECB och Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och ECB och Hrvatska Narodna Banka (Kroatiska nationalbanken).

2019

4 oktober 2019

Yves Mersch utnämns till vice ordförande för tillsynsnämnden

Europeiska unionens råd utser Yves Mersch till vice ordförande för SSM:s tillsynsnämnd, med start den 7 oktober 2019. I enlighet med SSM-förordningen valdes vice ordföranden bland ledamöterna i ECB:s direktion.

2018

6 december 2018

Andrea Enria utses till ordförande för tillsynsnämnden

Europeiska unionens råd utser Andrea Enria till ordförande för tillsynsnämnden för en period på fem år, med start den 1 januari 2019.

CV: Andrea Enria

2016

1 januari 2016

Gemensamma resolutionsnämnden inleder sin verksamheten

Den gemensamma resolutionsnämnden beslutar om och när en bank ska träda i resolution och fastställer, i resolutionsordningen, ramarna för användningen av resolutionsverktyg och den gemensamma resolutionsfonden.

2015

1 januari 2015

Litauen går med i den gemensamma tillsynsmekanismen

Genom att införa euron går Litauen automatiskt med i SSM som nittonde deltagande land. Landets tre största banker ställs under ECB:s direkta tillsyn.

Pressme24elande

2014

11 februari 2014

Sabine Lautenschläger utnämns till vice ordförande för tillsynsnämnden

Europeiska unionens råd utser Sabine Lautenschläger till vice ordförande för SSM:s tillsynsnämnd, med start den 12 februari 2014. I enlighet med SSM-förordningen valdes vice ordföranden bland ledamöterna i ECB:s direktion.

15 maj 2014

Ramförordningen om SSM träder i kraft

I ramförordningen om SSM fastställs den rättsliga strukturen för ECB:s samarbete med nationella tillsynsmyndigheter inom SSM. Den reglerar förhållandet mellan ECB och nationella tillsynsmyndigheter och innehåller regler som direkt rör banker.

Ramförordningen om SSM 19 augusti 2014

Förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen träder i kraft

Förordningen om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen innehåller enhetliga regler och förfaranden för bankrekonstruktioner enligt den gemensamma rekonstruktionsmekanismen som fungerar på grundval av en gemensam rekonstruktionsfond. En gemensam rekonstruktionsnämnd ska samarbeta med de nationella rekonstruktionsmyndigheterna i de deltagande länderna.

4 september 2014

ECB offentliggör förteckning över kreditinstitut

ECB offentliggör listan över betydande kreditinstitut som står under direkt tillsyn av ECB samt listan över mindre betydande banket, som även fortsättningsvis står under tillsyn av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna.

Pressme24elande 8 september 2014

Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden utses

ECB-rådet utser de fem ledamöterna och två suppleanterna i den administrativa omprövningsnämnden. Banker kan begära att detta oberoende organ granskar ECB:s tillsynsbeslut.

Pressme24elande 26 oktober 2014

ECB offentliggör resultaten av den samlade bedömningen

När den samlade bedömningen slutförts offentliggör ECB resultaten för enskilda banker och för hela länder och ger rekommendationer om tillsynsåtgärder.

Samlad bedömning 4 november 2014

ECB:s förordning om tillsynsavgifter träder i kraft

I ECB:s förordning om tillsynsavgifter beskrivs hur bankernas årliga tillsynsavgift beräknas och tillämpas och hur den tas ut från alla banker under tillsyn.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter 4 november 2014

Den gemensamma tillsynsmekanismen inleder sin verksamhet

ECB tar över det fulla tillsynsansvaret för banker i de medlemsstater som deltar i SSM.

19 december 2014

Ledamöter till den gemensamma rekonstruktionsnämnden utses

Europeiska unionens råd utser ledamöter till den gemensamma rekonstruktionsnämnden och antar systemet för hur banker ska bidra till rekonstruktionsfonderna.

2013

23 oktober 2013

ECB inleder den samlade bedömningen

Tillsammans med de nationella behöriga myndigheterna inleder ECB den samlade bedömningen, en ”finansiell hälsokontroll” av 130 betydande banker. Resultatet av den samlade bedömningen ska offentliggöras innan ECB påbörjar sin tillsynsfunktion i november 2014.

Pressme24elande 3 november 2013

SSM-förordningen träder i kraft

Enligt SSM-förordningen ska ECB börja utöva sina tillsynsuppgifter den 4 november 2014.

Viktiga steg

16 december 2013

Danièle Nouy utses till ordförande för tillsynsnämnden

Europeiska unionens råd utser Danièle Nouy till ordförande för tillsynsnämnden för en period på fem år, med start den 1 januari 2014.

Pressme24elande

2012

29 juni 2012

Europeiska rådet bereder vägen för bankunionen

Statschefer och regeringar i euroområdet beslutar att tilldela ECB tillsynsuppgifter inom en gemensam tillsynsmekanism.

Viktiga steg

12 september 2012

Europeiska kommissionen lägger fram förslag till lagstiftning

Europeiska kommissionen lägger fram utkast till förordningar i vilka ECB tilldelas tillsynsuppgifter (SSM-förordningen) och EBA:s roll och ansvar samordnas med de nya ramarna för banktillsyn. Kommissionen utarbetade dessutom en färdplan för en bankunion.

En färdplan för en bankunion 5 december 2012

”De fyra ordförandenas rapport” innehåller detaljerade planer för en verklig ekonomisk och monetär union

Ordförandena för Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Eurogruppen lägger fram ”De fyra ordförandenas rapport”, vilken bygger på den vision som framfördes av EU-rådets ordförande Herman Van Rompuy den 26 juni 2012 och lägger fram en färdplan för skapandet av en verklig ekonomisk och monetär union.

Mot en verklig ekonomisk och monetär union

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning