Medzníky

Táto časová os zobrazuje hlavné kroky európskeho bankového dohľadu, od počiatočných návrhov bankovej únie cez legislatívny proces EÚ až po zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM), ako aj ďalší vývoj.


29. júna 2012

Európska rada vytvára podmienky na vznik bankovej únie

Hlavy štátov a predsedovia vlád krajín eurozóny rozhodujú o pridelení úloh dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu Európskej centrálnej banke.


Hlavné kroky

  • 26. júna 2012: Európska rada zverejňuje správu „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“
  • 30. mája 2012: Európska komisia vyzýva na vytvorenie bankovej únie
  • 25. apríla 2012: prezident ECB Mario Draghi vyzýva na posilnenie bankového dohľadu a riešenia krízových situácií úverových inštitúcií na európskej úrovni

12. septembra 2012

Európska komisia predstavuje legislatívne návrhy

Európska komisia predkladá návrhy nariadení, ktoré poverujú ECB osobitnými úlohami v oblasti dohľadu (nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu) a zabezpečujú súlad úloh a povinností EBA s novým rámcom bankového dohľadu. Zároveň vypracovala plán vytvorenia bankovej únie.

Plán vytvorenia bankovej únie

5. decembra 2012

Správa predsedov Európskej Rady, Európskej komisie a Euroskupiny a prezidenta Európskej centrálnej banky uvádza podrobný plán vytvorenia skutočnej hospodárskej a menovej únie

Predsedovia Európskej Rady, Európskej komisie a Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky predkladajú správu, ktorá vychádza z vízie predstavenej 26. júna 2012 predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom a uvádza plán vytvorenia skutočnej hospodárskej a menovej únie.

23. októbra 2013

ECB začína komplexné hodnotenie

ECB spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu začína komplexné hodnotenie, t. j. „kontrolu finančného zdravia“ 130 bánk. Výsledky komplexného hodnotenia majú byť zverejnené ešte predtým, ako ECB v novembri 2014 prevezme svoje úlohy dohľadu.

3. novembra 2013

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu nadobúda účinnosť

Nariadenie o SSM stanovuje, že ECB začne v plnom rozsahu plniť svoje úlohy dohľadu 4. novembra 2014.


Hlavné kroky

  • 15. októbra 2013: Rada Európskej únie prijíma nariadenie o SSM
  • 12. septembra 2013: Európsky parlament schvaľuje legislatívne návrhy Komisie
  • 27. novembra 2012: ECB všeobecne víta legislatívne návrhy Európskej komisie

16. decembra 2013

Danièle Nouyová vymenovaná za predsedníčku Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Danièle Nouyovú za predsedníčku Rady pre dohľad ECB na päťročné funkčné obdobie (od 1. januára 2014).

11. februára 2014

Sabine Lautenschlägerová vymenovaná za podpredsedníčku Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Sabine Lautenschlägerovú za podpredsedníčku Rady pre dohľad ECB (od 12. februára 2014). V zmysle nariadenia o SSM bola podpredsedníčka vybratá spomedzi členov Výkonnej rady ECB.

15. mája 2014

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu nadobúda účinnosť

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu stanovuje právnu štruktúru spolupráce ECB s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v rámci SSM. Upravuje vzťahy medzi ECB a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a stanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú priamo na banky.

19. augusta 2014

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií nadobúda účinnosť

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií stanovuje jednotné pravidlá a postupy riešenia krízových situácií bánk v rámci jednotného mechanizmu, za podpory jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií v zúčastnených krajinách.

4. septembra 2014

ECB zverejňuje zoznam úverových inštitúcií

ECB zverejňuje zoznam významných úverových inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB, ako aj zoznam menej významných bánk v eurozóne, ktoré zostávajú pod dohľadom vnútroštátnych orgánov dohľadu.

8. septembra 2014

Vymenovanie členov administratívneho revízneho výboru

Rada guvernérov ECB vymenúva všetkých piatich členov a dvoch náhradníkov administratívneho revízneho výboru. Tento nezávislý orgán na žiadosť bánk preveruje rozhodnutia dohľadu, ktoré prijala ECB.

26. októbra 2014

ECB zverejňuje výsledky komplexného hodnotenia

Po dokončení komplexného hodnotenia ECB zverejňuje výsledky za jednotlivé banky a za krajiny ako celok, spolu s odporúčaniami na prijatie opatrení dohľadu.

4. novembra 2014

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad nadobúda účinnosť

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob výpočtu, uplatňovania a výberu ročného poplatku za dohľad od dohliadaných bánk.

4. novembra 2014

Jednotný mechanizmus dohľadu začína fungovať

ECB preberá plnú zodpovednosť za dohľad nad bankami v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na SSM.

19. decembra 2014

Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Rada Európskej únie vymenúva členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a prijíma metodiku príspevkov bánk do fondov na riešenie krízových situácií

1. januára 2015

Litva sa zapája do jednotného mechanizmu dohľadu

Zavedením eura sa Litva ako 19. zúčastnená krajina automaticky zapája do SSM. ECB preberá priamy dohľad nad troma najväčšími litovskými bankami.

1. januára 2016

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií začína fungovať

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií rozhoduje o tom, či a kedy je potrebné začať riešiť krízovú situáciu banky. V programe riešenia krízovej situácie stanovuje rámec využitia príslušných nástrojov a jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

6. decembra 2018

Andrea Enria vymenovaný za predsedu Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Andreu Enriu za predsedu Rady pre dohľad ECB na päťročné funkčné obdobie od 1. januára 2019.

4. októbra 2019

Yves Mersch vymenovaný za podpredsedu Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Yvesa Merscha za podpredsedu Rady pre dohľad ECB (od 7. októbra 2019). V zmysle nariadenia o SSM bol podpredseda vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB.