Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Míľniky

Táto časová os zobrazuje hlavné kroky, ktoré viedli k vytvoreniu európskeho bankového dohľadu – od počiatočných návrhov bankovej únie cez legislatívny proces EÚ až po vznik jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) a nasledujúce kroky.

2021

24. februára 2021

Frank Elderson vymenovaný za podpredsedu Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Franka Eldersona za podpredsedu Rady pre dohľad ECB od 24. februára 2021. V zmysle nariadenia o SSM bol podpredseda vybraný spomedzi členov Výkonnej rady ECB.

2020

1. októbra 2020

Bulharsko a Chorvátsko sa zapájajú do európskeho bankového dohľadu

Bulharsko a Chorvátsko sú zapojené do jednotného mechanizmu dohľadu formou úzkej spolupráce od 1. októbra 2020. Dňa 10. júla 2020 sa ECB rozhodla nadviazať úzku spoluprácu s Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) a Hrvatska narodna banka.

2019

4. októbra 2019

Yves Mersch vymenovaný za podpredsedu Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Yvesa Merscha za podpredsedu Rady pre dohľad ECB od 7. októbra 2019. V zmysle nariadenia o SSM bol podpredseda vybraný spomedzi členov Výkonnej rady ECB.

2018

6. decembra 2018

Andrea Enria vymenovaný za predsedu Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Andreu Enriu za podpredsedu Rady pre dohľad ECB na päťročné funkčné obdobie od 1. januára 2019.

Životopis: Andrea Enria

2016

1. januára 2016

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií začína svoju činnosť

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií rozhoduje o tom, či a kedy je potrebné začať riešiť krízovú situáciu banky. V programe riešenia krízovej situácie stanovuje rámec využitia príslušných nástrojov a jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

2015

1. januára 2015

Litva sa zapája do jednotného mechanizmu dohľadu

Zavedením eura sa Litva ako 19. zúčastnená krajina automaticky zapája do SSM. ECB preberá priamy dohľad nad troma najväčšími litovskými bankami.

Tlačová správa

2014

11. februára 2014

Sabine Lautenschlägerová vymenovaná za podpredsedníčku Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Sabine Lautenschlägerovú za podpredsedníčku Rady pre dohľad ECB od 12. februára 2014. V zmysle nariadenia o SSM bola podpredsedníčka vybraná spomedzi členov Výkonnej rady ECB.

15. mája 2014

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu nadobúda účinnosť

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu stanovuje právnu štruktúru spolupráce ECB s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v rámci SSM. Upravuje vzťahy medzi ECB a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a stanovuje pravidlá, ktoré sa vzťahujú priamo na banky.

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu 19. augusta 2014

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií nadobúda účinnosť

Nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií stanovuje jednotné pravidlá a postupy riešenia krízových situácií bánk v rámci jednotného mechanizmu, za podpory jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií bude úzko spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií v zúčastnených krajinách.

4. septembra 2014

ECB zverejňuje zoznam úverových inštitúcií

ECB zverejňuje zoznam významných úverových inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB, ako aj zoznam menej významných bánk v eurozóne, ktoré zostávajú pod dohľadom vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Tlačová správa 8. septembra 2014

Vymenovanie členov administratívneho revízneho výboru

Rada guvernérov ECB vymenúva všetkých piatich členov a dvoch náhradníkov administratívneho revízneho výboru. Tento nezávislý orgán na žiadosť bánk preveruje rozhodnutia dohľadu, ktoré prijala ECB.

Tlačová správa 26. októbra 2014

ECB zverejňuje výsledky komplexného hodnotenia

Po dokončení komplexného hodnotenia ECB zverejňuje výsledky za jednotlivé banky a za krajiny ako celok, spolu s odporúčaniami na prijatie opatrení dohľadu.

Komplexné hodnotenie 4. novembra 2014

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad nadobúda účinnosť

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad stanovuje spôsob výpočtu, uplatňovania a výberu ročného poplatku za dohľad od dohliadaných bánk.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad 4. novembra 2014

Jednotný mechanizmus dohľadu začína svoju činnosť

ECB preberá plnú zodpovednosť za dohľad nad bankami v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na SSM.

19. decembra 2014

Vymenovanie členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

Rada Európskej únie vymenúva členov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a prijíma metodiku príspevkov bánk do fondov na riešenie krízových situácií.

2013

23. októbra 2013

ECB začína komplexné hodnotenie

ECB spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu začína komplexné hodnotenie, t. j. „kontrolu finančného zdravia“ 130 bánk. Výsledky komplexného hodnotenia majú byť zverejnené ešte predtým, ako ECB v novembri 2014 prevezme svoje úlohy dohľadu.

Tlačová správa 3. novembra 2013

Nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu nadobúda účinnosť

Nariadenie o SSM stanovuje, že ECB začne v plnom rozsahu plniť svoje úlohy dohľadu 4. novembra 2014.

Hlavné kroky

16. decembra 2013

Danièle Nouyová vymenovaná za predsedníčku Rady pre dohľad

Rada Európskej únie vymenúva Danièle Nouyovú za predsedníčku Rady SSM pre dohľad na päťročné funkčné obdobie od 1. januára 2014.

Tlačová správa

2012

29. júna 2012

Európska rada vytvára podmienky na vznik bankovej únie

Hlavy štátov a predsedovia vlád krajín eurozóny rozhodujú o pridelení úloh dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu Európskej centrálnej banke.

Hlavné kroky

12. septembra 2012

Európska komisia predstavuje legislatívne návrhy

Európska komisia predkladá návrhy nariadení, ktoré poverujú ECB osobitnými úlohami v oblasti dohľadu (nariadenie o jednotnom mechanizme dohľadu) a zabezpečujú súlad úloh a povinností EBA s novým rámcom bankového dohľadu. Zároveň vypracovala plán vytvorenia bankovej únie.

Plán smerom k vytvoreniu bankovej únie 5. decembra 2012

Správa predsedov Európskej Rady, Európskej komisie a Euroskupiny a prezidenta Európskej centrálnej banky uvádza podrobné plány vytvorenia skutočnej hospodárskej a menovej únie

Predsedovia Európskej Rady, Európskej komisie a Euroskupiny a prezident Európskej centrálnej banky predkladajú správu, ktorá vychádza z vízie predstavenej 26. júna 2012 predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom a uvádza plán vytvorenia skutočnej hospodárskej a menovej únie.

Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)