Svarīgākie atskaites punkti

Šajā kalendārā parādīti Eiropas banku uzraudzības svarīgākie posmi – sākot ar pirmajiem ierosinājumiem par banku savienības radīšanu un aptverot ES likumdošanas procesu līdz pat Vienotā uzraudzības mehānisma izveidei un tā darbībai.


2012. gada 29. jūnijs

Eiropadome veic priekšdarbus banku savienības izveidei

Euro zonas valstu vai valdību vadītāji pieņēma lēmumu uzticēt ECB uzraudzības pienākumu īstenošanu Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.


Svarīgākie posmi

  • 2012. gada 26. jūnijs – Eiropadome publicē ziņojumu "Ceļā uz patiesu Ekonomikas un monetāro savienību"
  • 2012. gada 30. maijs – Eiropas Komisija aicina izveidot banku savienību
  • 2012. gada 25. aprīlis – ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) norāda uz banku uzraudzības un noregulējuma stiprināšanu Eiropas līmenī

2012. gada 12. septembris

Eiropas Komisija nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem

Eiropas Komisija iepazīstina ar regulu projektiem, kas paredz uzticēt ECB īpašus uzraudzības pienākumus (VUM regula) un pielāgo EBI lomu un pienākumus jaunajam banku uzraudzības regulējumam. Tā izstrādā arī rīcības plānu banku savienības izveidei.

"Ceļvedis virzībā uz banku savienību"

2012. gada 5. decembris

"Četru prezidentu ziņojums" sniedz detalizētu patiesas Ekonomikas un monetārās savienības izveides plānu

Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas prezidenti nāk klajā ar tā dēvēto "Četru prezidentu ziņojumu", kurā tālāk attīstīta Eiropadomes prezidenta Hermana van Rompuja (Herman Van Rompuy) 2012. gada 26. jūnijā izklāstītā vīzija un izstrādāts patiesas Ekonomikas un monetārās savienības izveides plāns.

2013. gada 23. oktobris

ECB uzsāk visaptverošo novērtējumu

ECB kopā ar valstu uzraudzības iestādēm uzsāk 130 nozīmīgo banku visaptverošu novērtējumu jeb, citiem vārdiem runājot, to finansiālās veselības pārbaudi. Visaptverošā novērtējuma rezultātus paredzēts publicēt pirms 2014. gada novembra, kad ECB uzņemsies uzraudzības pienākumus.

2013. gada 3. novembris

Stājas spēkā VUM regula

VUM regula paredz, ka ECB pilnībā uzņemas savus uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī.


Svarīgākie posmi

  • 2013. gada 15. oktobris – Eiropas Savienības Padome pieņem VUM regulu
  • 2013. gada 12. septembris – Eiropas Parlaments apstiprina Komisijas tiesību aktu priekšlikumus
  • 2012. gada 27. novembris – ECB kopumā atzinīgi novērtē Komisijas tiesību aktu priekšlikumus

2013. gada 16. decembris

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāju tiek iecelta Daniela Nuī

Eiropas Savienības Padome ieceļ Danielu Nuī (Danièle Nouy) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

2014. gada 11. februāris

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieci tiek iecelta Sabīne Lautenšlēgere (Sabine Lautenschläger)

Eiropas Savienības Padome ieceļ Sabīni Lautenšlēgeri par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem, sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Saskaņā ar VUM regulas prasībām priekšsēdētāja vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.

2014. gada 15. maijs

Stājas spēkā VUM pamatregula

VUM pamatregulā noteikta juridiskā struktūra sadarbībai ar valstu uzraudzības iestādēm VUM ietvaros. Tā regulē attiecības starp ECB un valstu uzraudzības iestādēm, un tajā ietvertas tiesību normas, kas tiešā veidā attiecas uz bankām.

2014. gada 19. augusts

Stājas spēkā regula par vienotā noregulējuma mehānismu

Regulā par vienotā noregulējuma mehānismu noteikti vienoti noteikumi un procedūras attiecībā uz banku noregulējumu saskaņā ar vienotā noregulējuma mehānismu, ko atbalsta vienotā noregulējuma fonds. Vienotā noregulējuma valde darbosies ciešā sadarbībā ar iesaistīto valstu noregulējuma iestādēm.

2014. gada 4. septembris

ECB publicē kredītiestāžu sarakstu

ECB publicē sarakstu, kurā norādītas nozīmīgās kredītiestādes, kas atrodas tiešā ECB uzraudzībā, kā arī sarakstu ar mazāk nozīmīgajām euro zonas kredītiestādēm, ko joprojām uzrauga valstu uzraudzības iestādes.

2014. gada 8. septembris

Tiek iecelti Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļi

ECB Padome ieceļ amatā visus piecus Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļus un divus aizstājējus. Bankas var pieprasīt, lai šī neatkarīgā struktūra pārskata ECB uzraudzības lēmumus.

2014. gada 26. oktobris

ECB publicē visaptverošā novērtējuma rezultātus

Pēc visaptverošā novērtējuma pabeigšanas ECB publicē rezultātus par atsevišķām bankām un par valstīm kopumā, kā arī ieteikumus par uzraudzības pasākumiem.

2014. gada 4. novembris

Stājas spēkā ECB regula par uzraudzības maksām

ECB regula par uzraudzības maksām nosaka, kā tiek aprēķināta un piemērota gada uzraudzības maksa, kas jāmaksā bankām, un kā tā tiek iekasēta no visām uzraudzītajām bankām.

2014. gada 4. novembris

Vienotais uzraudzības mehānisms uzsāk darbību

ECB pilnībā uzņemas uzraudzības pienākumus attiecībā uz to dalībvalstu bankām, kuras piedalās VUM.

2014. gada 19. decembris

Iecelti Vienotā noregulējuma valdes locekļi

Eiropas Savienības Padome ieceļ Vienotā noregulējuma valdes locekļus un apstiprina noregulējuma fondos veicamo banku iemaksu metodoloģiju.

2015. gada 1. janvāris

Lietuva pievienojas Vienotajam uzraudzības mehānismam

Pēc euro ieviešanas Lietuva automātiski kļūst par VUM 19. dalībvalsti. Trīs lielākās Lietuvas bakas nonāk ECB tiešā uzraudzībā.

2016. gada 1. janvāris

Darbību uzsāk Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde lemj, vai nepieciešams uzsākt bankas noregulējumu un kad tas uzsākams, un noregulējuma shēmas ietvaros nosaka noregulējuma instrumentu un vienotā noregulējuma fonda izmantošanas pamatprincipus.

2018. gada 6. decembris

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāju tiek iecelts Andrea Enria (Andrea Enria)

Eiropas Savienības Padome ieceļ Andreu Enriu par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāju uz piecu gadu termiņu, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

2019. gada 4. oktobris

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek iecelts Īvs Meršs (Yves Mersch)

Eiropas Savienības Padome ieceļ Īvu Meršu par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku, sākot ar 2019. gada 7. oktobri. Saskaņā ar VUM regulas prasībām priekšsēdētāja vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.