Menu

Svarīgākie atskaites punkti

Šajā kalendārā attēloti Eiropas banku uzraudzības svarīgākie posmi – pirmās idejas par banku savienības izveidi, ES likumdošanas process un, visbeidzot, Vienotā uzraudzības mehānisma izveide un tā turpmākā darbība.


29.06.2012.

Eiropadome veic banku savienības izveides priekšdarbus

Euro zonas valstu vai valdību vadītāji pieņem lēmumu Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros uzticēt uzraudzības pienākumus ECB.


Svarīgākie posmi

  • 26.06.2012. – Eiropadome publicē ziņojumu "Ceļā uz patiesu Ekonomikas un monetāro savienību"
  • 30.05.2012. – Eiropas Komisija aicina izveidot banku savienību
  • 25.04.2012. – ECB prezidents Mario Dragi (Mario Draghi) norāda uz banku uzraudzības un noregulējuma stiprināšanu Eiropas līmenī

12.09.2012.

Eiropas Komisija nāk klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem

Eiropas Komisija iepazīstina ar regulu projektiem, kas paredz uzticēt ECB īpašus uzraudzības pienākumus (VUM regula) un pielāgo EBI lomu un pienākumus jaunajam banku uzraudzības regulējumam. Tā izstrādā arī rīcības plānu banku savienības izveidei.

"Ceļvedis virzībā uz banku savienību"

05.12.2012.

"Četru prezidentu ziņojums" sniedz detalizētu patiesas Ekonomikas un monetārās savienības izveides plānu

Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas prezidenti nāk klajā ar tā dēvēto "Četru prezidentu ziņojumu", kurā tālāk attīstīta Eiropadomes prezidenta Hermana van Rompuja (Herman Van Rompuy) 2012. gada 26. jūnijā izklāstītā vīzija un izstrādāts patiesas Ekonomikas un monetārās savienības izveides plāns.

23.10.2013.

ECB uzsāk visaptverošo novērtējumu

ECB kopā ar valstu uzraudzības iestādēm uzsāk 130 nozīmīgo banku visaptverošu novērtējumu jeb, citiem vārdiem runājot, to finansiālās veselības pārbaudi. Visaptverošā novērtējuma rezultātus paredzēts publicēt pirms 2014. gada novembra, kad ECB sāks pildīt uzraudzības pienākumus.

03.11.2013.

Stājas spēkā VUM regula

VUM regula paredz, ka ECB pilnībā uzsāk uzraudzības pienākumus pildīšanu 2014. gada 4. novembrī.


Svarīgākie posmi

  • 15.10.2013. – Eiropas Savienības Padome pieņem VUM regulu
  • 12.09.2013. – Eiropas Parlaments apstiprina Komisijas tiesību aktu priekšlikumus
  • 27.11.2012. – ECB atzinīgi novērtē Komisijas tiesību aktu priekšlikumus

16.12.2013.

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāju tiek iecelta Daniela Nuī

Eiropas Savienības Padome ieceļ Danielu Nuī (Danièle Nouy) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem, sākot ar 2014. gada 1. janvāri.

11.02.2014.

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieci tiek iecelta Sabīne Lautenšlēgere

Eiropas Savienības Padome ieceļ Sabīni Lautenšlēgeri (Sabine Lautenschläger) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājas vietnieci, sākot ar 2014. gada 12. februāri. Saskaņā ar VUM regulas prasībām priekšsēdētāja vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.

15.05.2014.

Stājas spēkā VUM pamatregula

VUM pamatregulā noteikta juridiskā struktūra sadarbībai ar valstu uzraudzības iestādēm VUM ietvaros. Tā regulē attiecības starp ECB un valstu uzraudzības iestādēm, un tajā ietvertas tiesību normas, kas tiešā veidā attiecas uz bankām.

19.08.2014.

Stājas spēkā regula par vienotā noregulējuma mehānismu

Regulā par vienotā noregulējuma mehānismu noteikti vienoti noteikumi un procedūras attiecībā uz banku noregulējumu saskaņā ar Vienoto noregulējuma mehānismu, ko atbalsta Vienotais noregulējuma fonds. Vienotā noregulējuma valde darbosies ciešā sadarbībā ar iesaistīto valstu noregulējuma iestādēm.

04.09.2014.

ECB publicē kredītiestāžu sarakstu

ECB publicē sarakstu, kurā norādītas nozīmīgās kredītiestādes, kas atrodas tiešā ECB uzraudzībā, kā arī sarakstu ar mazāk nozīmīgajām euro zonas kredītiestādēm, ko joprojām uzrauga valstu uzraudzības iestādes.

08.09.2014.

Tiek iecelti Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļi

ECB Padome ieceļ amatā visus piecus Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļus un divus aizstājējus. Bankas var pieprasīt, lai šī neatkarīgā struktūra pārskata ECB uzraudzības lēmumus.

26.10.2014.

ECB publicē visaptverošā novērtējuma rezultātus

Pēc visaptverošā novērtējuma pabeigšanas ECB publicē rezultātus par atsevišķām bankām un par valstīm kopumā, kā arī ieteikumus par uzraudzības pasākumiem.

04.11.2014.

Stājas spēkā ECB regula par uzraudzības maksām

ECB regula par uzraudzības maksām nosaka, kā tiek aprēķināta un piemērota gada uzraudzības maksa, kas jāmaksā bankām, un kā tā tiek iekasēta no visām uzraudzītajām bankām.

04.11.2014.

Vienotais uzraudzības mehānisms uzsāk darbību

ECB pilnībā uzņemas uzraudzības pienākumus attiecībā uz to dalībvalstu bankām, kuras piedalās VUM.

19.12.2014.

Tiek iecelti vienotā noregulējuma Valdes locekļi

Eiropas Savienības Padome ieceļ Vienotās noregulējuma valdes locekļus un apstiprina noregulējuma fondos veicamo banku iemaksu metodoloģiju.

01.01.2015.

Lietuva pievienojas Vienotajam uzraudzības mehānismam

Pēc euro ieviešanas Lietuva automātiski kļūst par 19. VUM iesaistīto valsti. Trīs lielākās Lietuvas bakas nonāk ECB tiešā uzraudzībā.

01.01.2016.

Darbību uzsāk Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde lemj, vai nepieciešams uzsākt bankas noregulējumu un kad tas uzsākams, un noregulējuma shēmas ietvaros nosaka noregulējuma instrumentu un vienotā noregulējuma fonda izmantošanas pamatprincipus.

06.12.2018.

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāju tiek iecelts Andrea Enria

Eiropas Savienības Padome ieceļ Andreu Enriu (Andrea Enria) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

04.10.2019.

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek iecelts Īvs Meršs

Eiropas Savienības Padome ieceļ Īvu Meršu (Yves Mersch) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku, sākot ar 2019. gada 7. oktobri. Saskaņā ar VUM regulas prasībām priekšsēdētāja vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.

01.10.2020.

Bulgārija un Horvātija pievienojas Eiropas banku uzraudzībai

Bulgārija un Horvātija piedalās Vienotajā uzraudzības mehānismā ciešas sadarbības ietvaros, sākot ar 2020. gada 1. oktobri. ECB 2020. gada 10. jūlijā nolēma uzsākt ciešu sadarbību ar Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku) un Hrvatska narodna banka (Horvātijas Nacionālo banku).

24.02.2021.

Par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek iecelts Franks Eldersons

Eiropas Savienības Padome ieceļ Franku Eldersonu (Frank Elderson) par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku, sākot ar 2021. gada 24. februāri. Saskaņā ar VUM regulas prasībām priekšsēdētāja vietnieku ieceļ no ECB Valdes locekļu vidus.