Menu

Mejniki

Ta časovnica prikazuje glavne korake v razvoju evropskega bančnega nadzora od začetnih predlogov za oblikovanje bančne unije preko zakonodajnega postopka EU do začetka delovanja enotnega mehanizma nadzora (EMN) in naprej.


29. junij 2012

Evropski svet utre pot bančni uniji

Voditelji držav ali vlad v euroobmočju sklenejo, da se Evropski centralni banki dodelijo nadzorniške naloge v okviru enotnega mehanizma nadzora.


Glavni koraki

  • 26. junij 2012 – Evropski svet objavi poročilo za vzpostavitev prave ekonomske in monetarne unije
  • 30. maj 2012 – Evropska komisija pozove k oblikovanju bančne unije
  • 25. april 2012 – predsednik ECB Mario Draghi se zavzame za okrepitev bančnega nadzora in reševanje na evropski ravni

12. september 2012

Evropska komisija predstavi zakonodajne predloge

Evropska komisija predstavi osnutek uredbe o prenosu nekaterih nadzorniških nalog na ECB (uredba o EMN) ter osnutek uredbe o uskladitvi vloge in pristojnosti EBA z novim okvirom za bančni nadzor. Oblikuje tudi časovni načrt za vzpostavitev bančne unije.

Časovni načrt za uvedbo bančne unije

5. december 2012

V »poročilu štirih predsednikov« so predstavljeni podrobni načrti za pravo ekonomsko in monetarno unijo

Predsedniki Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke in Euroskupine predstavijo »Poročilo štirih predsednikov«, utemeljeno na viziji, ki jo je 26. junija 2012 predstavil predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy. V poročilu določijo časovni načrt za vzpostavitev prave ekonomske in monetarne unije.

23. oktober 2013

ECB začne celovito oceno

ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki začne celovito oceno – »finančni zdravstveni pregled« 130 bank. Rezultati ocene morajo biti objavljeni, preden ECB novembra 2014 prevzame vlogo nadzornika.

3. november 2013

Uredba o EMN začne veljati

Uredba o EMN določa, da ECB v celoti prevzame nadzorniške naloge 4. novembra 2014.


Glavni koraki

  • 15. oktober 2013 – Svet Evropske unije sprejme uredbo o EMN
  • 12. september 2013 – Evropski parlament odobri zakonodajne predloge Evropske komisije
  • 27. november 2012 – ECB načeloma pozdravi zakonodajne predloge Evropske komisije

16. december 2013

Danièle Nouy je imenovana za predsednico Nadzornega odbora

Svet Evropske unije za predsednico Nadzornega odbora ECB imenuje Danièle Nouy. Njen petletni mandat se začne 1. januarja 2014.

11. februar 2014

Sabine Lautenschläger je imenovana za podpredsednico Nadzornega odbora

Svet Evropske unije za podpredsednico Nadzornega odbora ECB imenuje Sabine Lautenschläger, ki položaj nastopi 12. februarja 2014. Kot zahteva uredba o EMN, je bila podpredsednica izbrana izmed članov Izvršilnega odbora ECB.

15. maj 2014

Veljati začne okvirna uredba o EMN

Okvirna uredba o EMN določa pravno strukturo za sodelovanje ECB z nacionalnimi nadzorni organi v okviru enotnega mehanizma nadzora. Ureja razmerja med ECB in nacionalnimi nadzorniki. Vsebuje tudi pravila, ki veljajo neposredno za banke.

19. avgust 2014

Veljati začne uredba o enotnem mehanizmu za reševanje

Uredba določa enotna pravila in postopke za reševanje bank v okviru enotnega mehanizma za reševanje ob podpori enotnega sklada za reševanje. Enotni odbor za reševanje bo pri svojem delu tesno sodeloval z nacionalnimi organi za reševanje v sodelujočih državah.

4. september 2014

ECB objavi seznam kreditnih institucij

ECB objavi seznam pomembnih kreditnih institucij pod neposrednim nadzorom ECB ter seznam manj pomembnih bank v euroobmočju, ki ostajajo pod nadzorom nacionalnih nadzornikov.

8. september 2014

Imenovani so člani Upravnega odbora za pregled

Svet ECB imenuje vseh pet članov in dva nadomestna člana Upravnega odbora za pregled. Banke lahko od tega neodvisnega organa zahtevajo, da preveri nadzorniške odločitve ECB.

26. oktober 2014

ECB objavi rezultate celovite ocene

Potem ko je celovita ocena končana, ECB objavi rezultate za posamezne banke in za celotne države ter priporočila za nadzorniške ukrepe.

4. november 2014

Veljati začne uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Uredba določa, kako se izračunajo letna nadomestila bank za nadzor in kako se ta nadomestila zaračunavajo nadzorovanim bankam.

4. november 2014

Enotni mehanizem nadzora začne delovati

ECB v celoti prevzame nadzorniške pristojnosti za banke v državah članicah, ki sodelujejo v EMN.

19. december 2014

Imenovani so člani Enotnega odbora za reševanje

Svet Evropske unije imenuje člane Enotnega odbora za reševanje in sprejme metodologijo za izračun prispevkov bank v sklade za reševanje.

1. januar 2015

Litva se pridruži enotnemu mehanizmu nadzora

Z uvedbo eura se Litva kot 19. sodelujoča država samodejno pridruži EMN. Tri njene največje banke preidejo pod neposredni nadzor ECB.

1. januar 2016

Delovati začne Enotni odbor za reševanje

Enotni odbor za reševanje odloči, ali in kdaj se začne reševanje določene banke, ter v shemi reševanja določi okvir uporabe orodij za reševanje in enotnega sklada za reševanje.

6. december 2018

Andrea Enria je imenovan za predsednika Nadzornega odbora

Svet Evropske unije za predsednika Nadzornega odbora ECB imenuje Andreo Enrio. Njegov petletni mandat se začne 1. januarja 2019.

4. oktober 2019

Yves Mersch je imenovan za podpredsednika Nadzornega odbora

Svet Evropske unije za podpredsednika Nadzornega odbora ECB imenuje Yvesa Merscha, ki položaj nastopi 7. oktobra 2019. Kot zahteva uredba o EMN, je bil podpredsednik izbran izmed članov Izvršilnega odbora ECB.

1. oktober 2020

Bolgarija in Hrvaška se pridružita evropskemu bančnemu nadzoru

Bolgarija in Hrvaška sodelujeta v enotnem mehanizmu nadzora v okviru tesnega sodelovanja, ki se začne 1. oktobra 2020. ECB je 10. julija 2020 sklenila, da vzpostavi tesno sodelovanje s centralnima bankama Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in Hrvatska narodna banka.

24. februar 2021

Frank Elderson je imenovan za podpredsednika Nadzornega odbora

Svet Evropske unije za podpredsednika Nadzornega odbora ECB imenuje Franka Eldersona, ki položaj nastopi 24. februarja 2021. Kot zahteva uredba o EMN, je bil podpredsednik izbran izmed članov Izvršilnega odbora ECB.