Menu

Milepæle

Denne tidslinje viser de vigtigste skridt frem mod et europæisk banktilsyn – fra de indledende forslag om en bankunion over EU's lovgivningsproces til lanceringen af Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM).


29. juni 2012

Det Europæiske Råd baner vejen for en bankunion

Euroområdets stats- og regeringschefer beslutter at tildele ECB tilsynsopgaver inden for en fælles tilsynsmekanisme.


Vigtige skridt

  • 26. juni 2012 – Det Europæiske Råd offentliggør rapporten "På vej mod en egentlig økonomisk og monetær union"
  • 30. maj 2012 – Europa-Kommissionen opfordrer til, at der oprettes en bankunion
  • 25. april 2012 – ECB's formand Mario Draghi nævner styrkelsen af banktilsyn og -afvikling på europæisk niveau

12. september 2012

Europa-Kommissionen fremsætter lovforslag

Europa-Kommissionen fremsætter et forslag til forordning, som tildeler ECB specifikke tilsynsopgaver (SSM-forordningen) og bringer EBA's rolle og ansvar i overensstemmelse med den nye ramme for banktilsyn. Kommissionen fremlægger desuden sine tanker om en køreplan for oprettelse af en bankunion.

Køreplan for oprettelse af en bankunion.

5. december 2012

De fire formænds rapport indeholder en detaljeret plan for en egentlig økonomisk og monetær union

Formændene for Det Europæiske Råd, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen fremlægger "De fire formænds rapport", som bygger på den vision, som Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy fremsatte 26. juni 2012. Rapporten indeholder en køreplan for oprettelsen af en egentlig økonomisk og monetær union.

23. oktober 2013

ECB går i gang med den omfattende vurdering

ECB går sammen med de nationale tilsynsmyndigheder i gang med den omfattende vurdering, der er et "finansielt sundhedstjek" af 130 signifikante banker. Resultaterne af den omfattende vurdering skal offentliggøres, inden ECB overtager tilsynsopgaverne i november 2014.

3. november 2013

SSM-forordningen træder i kraft

I henhold til SSM-forordningen skal ECB overtage tilsynsopgaverne 4. november 2014.


Vigtige skridt

  • 15. oktober 2013 – Rådet for Den Europæiske Union vedtager SSM-forordningen
  • 12. september 2013 – Europa-Parlamentet vedtager Europa-Kommissionens lovgivningsforslag
  • 27. november 2012 – ECB hilser i store træk Europa-Kommissionens lovgivningsforslag velkommen

16. december 2013

Danièle Nouy udnævnes til formand for Tilsynsrådet

Rådet for Den Europæiske Union udnævner Danièle Nouy som formand for ECB's tilsynsråd for en femårig periode fra 1. januar 2014.

11. februar 2014

Sabine Lautenschläger udnævnes som næstformand for Tilsynsrådet

Rådet for Den Europæiske Union udnævner Sabine Lautenschläger som næstformand for ECB's tilsynsråd fra 12. februar 2014. I overensstemmelse med SSM-forordningen vælges næstformanden blandt medlemmerne af ECB's direktion.

15. maj 2014

SSM-rammeforordningen træder i kraft

SSM-rammeforordningen er den retlige ramme for ECB's samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, som deltager i SSM. Forordningen styrer forholdet mellem ECB og de nationale tilsynsmyndigheder og indeholder bestemmelser, som gælder umiddelbart for bankerne.

19. august 2014

Forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme træder i kraft

I forordningen om Den Fælles Afviklingsmekanisme fastsættes ensartede regler og procedurer for bankers afvikling inden for Den Fælles Afviklingsmekanisme, som understøttes af en fælles afviklingsfond. Den Fælles Afviklingsinstans vil arbejde tæt sammen med de nationale afviklingsinstanser i deltagerlandene.

4. september 2014

ECB offentliggør en liste over kreditinstitutter

ECB offentliggør listen med signifikante kreditinstitutter under ECB's direkte tilsyn samt listen over mindre signifikante banker i euroområdet, som de nationale tilsynsmyndigheder fortsat skal føre tilsyn med.

8. september 2014

Medlemmerne af Det Administrative Klagenævn udnævnes

ECB's styrelsesråd udnævner alle fem medlemmer og suppleanter til Det Administrative Klagenævn. Bankerne kan bede dette uafhængige organ om at tage ECB's tilsynsafgørelser op til fornyet overvejelse.

26. oktober 2014

ECB offentliggør resultaterne af den omfattende vurdering

Efter afslutningen af den omfattende vurdering offentliggør ECB resultaterne for de enkelte banker og for landene som helhed ledsaget af henstillinger til tilsynsforanstaltninger.

4. november 2014

ECB's forordning om tilsynsgebyrer træder i kraft

I ECB's forordning om tilsynsgebyrer er det fastsat, hvordan bankernes årlige tilsynsgebyrer skal beregnes og anvendes, og hvordan de skal opkræves fra alle banker under tilsyn.

4. november 2014

Den Fælles Tilsynsmekanisme begynder sit virke

ECB påtager sig det fulde tilsynsansvar for banker i de EU-lande, der deltager i SSM.

19. december 2014

Afviklingsinstansens medlemmer udpeges

Rådet for Den Europæiske Union udpeger medlemmerne af Afviklingsinstansen og vedtager den metode, som skal følges i forbindelse med bankernes bidrag til afviklingsfondene.

1. januar 2015

Litauen indtræder i Den Fælles Tilsynsmekanisme

Samtidig med at Litauen indfører euroen, indtræder landet automatisk i SSM som det 19. deltagerland. Litauens tre største banker underlægges herefter ECB's direkte tilsyn.

1. januar 2016

Den Fælles Afviklingsinstans begynder sit virke

Den Fælles Afviklingsinstans beslutter, hvorvidt og hvornår en bank skal afvikles, og opstiller rammerne for anvendelsen af afviklingsværktøjerne og Den Fælles Afviklingsfond i afviklingsplanen.

6. december 2018

Andrea Enria udnævnes som formand for Tilsynsrådet

Rådet for Den Europæiske Union udnævner Andrea Enria som formand for ECB's tilsynsråd for en femårig periode fra 1. januar 2019.

4. oktober 2019

Yves Mersch udnævnes som næstformand for Tilsynsrådet

Rådet for Den Europæiske Union udnævner Yves Mersch som næstformand for ECB's tilsynsråd fra 7. oktober 2019. I overensstemmelse med SSM-forordningen vælges næstformanden blandt medlemmerne af ECB's direktion.

1. oktober 2020

Bulgarien og Kroatien tilslutter sig det europæiske banktilsyn

Bulgarien og Kroatien deltager i Den Fælles Tilsynsmekanisme på baggrund af et tæt samarbejde 1. oktober 2020. ECB besluttede 10. juli 2020 at etablere et tæt samarbejde med Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) og Hrvatska narodna banka (Kroatiens Nationalbank).

24. februar 2021

Frank Elderson udnævnes som næstformand for Tilsynsrådet

Rådet for Den Europæiske Union udnævner Frank Elderson som næstformand for ECB's tilsynsråd fra 24. februar 2021. I overensstemmelse med SSM-forordningen vælges næstformanden blandt medlemmerne af ECB's direktion.