Zmena stavu

Banky s novou licenciou

Banky, ktoré nedávno získali povolenie na výkon činnosti v zúčastnenej krajine a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad.

Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu. To znamená, že nové banky sú povinné zaplatiť poplatok, ktorý sa vzťahuje na obdobie od prvého celého mesiaca po dátume vydania povolenia na výkon činnosti do 31. decembra daného roka.

Odňatie licencie

Skupina bánk (alebo samostatná banka, ktorá nie je súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny), ktorej bola odobratá licencia, je povinná zaplatiť poplatok za dohľad za počet celých mesiacov od 1. januára daného roka do dňa zániku platnosti povolenia. Ak už poplatok za dané účtovné obdobie uhradila, ECB jej zodpovedajúcu časť vráti.

Udeľovanie licencií

Zmena štatútu významnej a menej významnej banky

Banky podliehajúce dohľadu sú na základe viacerých kritérií klasifikované buď ako významné, alebo menej významné.

Kritériá určovania významnosti

Zmena štatútu významnosti subjektu môže znamenať zmenu výšky ročného poplatku za dohľad. Ak dôjde k zmene štatútu, ECB dohliadanú banku upozorní priamo formou rozhodnutia ECB, v ktorom uvedie dôvody zmeny štatútu a dátum, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Výška ročného poplatku sa prepočíta.

Ak sa štatút dohliadanej banky zmení po uhradení poplatku, ECB príslušnú sumu vráti, resp. vystaví dodatočný platobný výmer.