Zmena postavenia

Banky s novou licenciou

Banky, ktoré nedávno získali povolenie na výkon činnosti v zúčastnenej krajine a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad.

Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu. To znamená, že nové banky sú povinné zaplatiť poplatok, ktorý sa vzťahuje na obdobie od prvého celého mesiaca po dátume vydania povolenia na výkon činnosti do 31. decembra daného roka.

Nové licencie

Odňatie licencie

Banka, ktorej bola odobratá licencia, alebo banková skupina, ktorá podlieha dohľadu len po určitú časť roka, je povinná zaplatiť poplatok za dohľad za počet celých mesiacov od 1. januára daného roka do dňa zániku platnosti licencie. Ak už poplatok za dané účtovné obdobie uhradila, ECB jej zodpovedajúcu časť vráti.

Udeľovanie licencií

Zmena postavenia významnej a menej významnej banky

Banky podliehajúce dohľadu sú na základe viacerých kritérií klasifikované buď ako významné, alebo menej významné.

Kritériá určovania významnosti

Zmena postavenia z hľadiska významnosti subjektu, i z dôvodu fúzie či akvizície, môže znamenať zmenu výšky ročného poplatku za dohľad. Ak dôjde k zmene postavenia, ECB dohliadanú banku upozorní priamo formou rozhodnutia ECB, v ktorom uvedie dôvody zmeny postavenia. Výška ročného poplatku sa prepočíta.

Zmena postavenia po uhradení ročných poplatkov za dohľad

Ak sa postavenie dohliadanej banky alebo dohliadanej skupiny zmení potom, ako už uhradila poplatok, ECB výšku poplatku prepočíta znova a vzniknutý rozdiel banke refunduje, resp. dofakturuje. Zmeny situácie svojej banky, ktoré môžu ovplyvniť výšku poplatku, oznamujte e-mailom na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.