Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zmena postavenia

Banky s novou licenciou

Banky, ktoré získali nové povolenie na výkon činnosti v zúčastnenom členskom štáte (vrátane bánk zapojených do európskeho bankového dohľadu prostredníctvom úzkej spolupráce) a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad.

Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu. To znamená, že nové banky sú povinné zaplatiť poplatok, ktorý sa vzťahuje na obdobie od prvého celého mesiaca po dátume vydania povolenia na výkon činnosti do 31. decembra daného roka.

Udeľovanie povolení

Odňatie povolenia

Banka, ktorej bola odobratá licencia, alebo dohliadaná skupina podliehajúca dohľadu len počas časti poplatkového obdobia je povinná zaplatiť poplatok za dohľad za počet celých mesiacov od 1. januára daného roka do dňa zániku platnosti povolenia. Ak už poplatok za príslušné poplatkové obdobia uhradila, ECB jej časť poplatku za počet mesiacov po zániku platnosti povolenia vráti.

Udeľovanie povolení

Zmena štatútu významnej a menej významnej banky

Banky podliehajúce dohľadu sú na základe viacerých kritérií klasifikované buď ako významné, alebo ako menej významné.

Kritériá určovania významnosti

Zmena štatútu významnosti subjektu z významného na menej významný a naopak, i v dôsledku fúzie alebo akvizície, môže vyvolať zmenu výšky ročného poplatku za dohľad. Pri zmene štatútu ECB dohliadanú banku upozorní priamo formou rozhodnutia ECB, v ktorom uvedie dôvody zmeny štatútu. Výška ročného poplatku sa pomerne prepočíta.

Zmena postavenia po uhradení ročného poplatku za dohľad

Ak sa štatút dohliadanej banky alebo dohliadanej bankovej skupiny zmení po uhradení poplatku, ECB poplatok prepočíta a príslušnú sumu jej vráti, resp. dofakturuje. Zmenu postavenia svojej banky, ktorá môže ovplyvniť výšku poplatku, môžete oznámiť na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Faktory výpočtu poplatku uplatňované pri zmene postavenia

Referenčný dátum faktorov výpočtu poplatku je spravidla 31. december predchádzajúceho roka. V prípade zmeny postavenia, ak k zvyčajnému referenčnému dátumu nie sú k dispozícii faktory výpočtu poplatku, bude referenčným dátumom faktorov koniec štvrťroka najbližší k zmene postavenia.

Príklady predkladania faktorov výpočtu poplatku v najčastejších otázkach

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)