Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Промяна в състоянието

Банки с новоиздадени лицензи

Банка с новоиздаден лиценз, която се намира в участваща държава членка (включително ако участва в европейския банков надзор посредством тясно сътрудничество) и не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишна надзорна такса.

Нейният размер се изчислява въз основа на броя пълни месеци от надзорния период, в които банката е била поднадзорна. Това означава, че банка с новоиздаден лиценз трябва да плати такса за периода от първия пълен месец след датата на лицензирането до 31 декември същата година.

Лицензиране

Отнемане на лиценз

Банка, чийто лиценз е бил отнет, или поднадзорна група, която е била поднадзорна само за част от периода на таксуване, заплаща надзорна такса за броя пълни месеци в периода от 1 януари на съответната година до датата, на която лицензът се прекратява. Ако вече е платила таксата за съответния период на таксуване, ЕЦБ ще възстанови частта от таксата за месеците след прекратяването на лиценза.

Лицензиране

Промяна на статута между значима и по-малко значима институция

Поднадзорните банки се класифицират по редица критерии като значими или по-малко значими.

Критерии за значимост

Промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното, включително в резултат на сливане или придобиване, може да означава промяна в размера на годишната надзорна такса. Ако статутът на поднадзорна банка се промени, ЕЦБ я уведомява пряко посредством свое решение, в което се обясняват основанията за промяната на статута. Годишната такса се преизчислява пропорционално.

Промяна в състоянието след заплащането на годишната надзорна такса

Ако статутът на поднадзорна банка или поднадзорна група се промени, след като тя вече е платила таксата, ЕЦБ ще преизчисли таксата и ще възстанови разликата или ще издаде известие за допълнителна такса. Ако желаете да уведомите екипа, който отговаря за таксите, за промяна в състоянието на Вашата банка, която би могла да се отрази върху таксата, изпратете имейл на SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Фактори за таксата, приложими при промяна в състоянието

По принцип референтната дата за данните, приложима за факторите за таксата, е 31 декември на предходната година. В случай на промяна в състоянието, когато няма фактори за таксата към обичайната референтна дата, референтна дата за факторите за таксата ще бъде краят на тримесечието, който е най-близо до промяната в състоянието.

Примери за предоставянето на факторите за таксата в често задаваните въпроси

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал