Промяна в състоянието

Банки с новоиздадени лицензи

Банка с новоиздаден лиценз, която се намира в участваща държава и не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишна надзорна такса.

Нейният размер се изчислява въз основа на броя пълни месеци от надзорния период, през които банката е била поднадзорна. Това означава, че банка с новоиздаден лиценз трябва да плати такса за периода от първия пълен месец след датата на лицензирането до 31 декември същата година.

Отнемане на лиценз

При отнемане на лиценза ѝ групата банки или отделната банка, която не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плати надзорна такса за броя на пълните месеци през периода от 1 януари същата година до датата, от която лицензът престава да бъде в сила. Ако тя вече е платила таксата за съответния период на начисляване, ЕЦБ ще възстанови разликата.

Лицензиране

Промяна на статута между значима и по-малко значима институция

Поднадзорните банки се класифицират по редица критерии като значими или по-малко значими.

Критерии за значимост

Промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното може да означава промяна в размера на годишната надзорна такса. Ако статутът на поднадзорна банка се промени, ЕЦБ я уведомява пряко посредством свое решение, в което се обясняват основанията за промяната на статута и се посочва датата, от която тя влиза в сила. Годишната такса се преизчислява пропорционално.

Ако статутът на поднадзорна банка се промени, след като тя вече е платила изцяло таксата, ЕЦБ ще възстанови разликата или ще издаде известие за допълнителна такса.