Промяна в състоянието

Банки с новоиздадени лицензи

Банка с новоиздаден лиценз, която се намира в участваща държава и не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишна надзорна такса.

Нейният размер се изчислява въз основа на броя пълни месеци от надзорния период, през които банката е била поднадзорна. Това означава, че банка с новоиздаден лиценз трябва да плати такса за периода от първия пълен месец след датата на лицензирането до 31 декември същата година.

Лицензиране

Отнемане на лиценз

Банка, чийто лиценз е бил отнет, или поднадзорна група, която е поднадзорна само за част от периода на таксуване, трябва да плати надзорна такса за броя на пълните месеци през периода от 1 януари същата година до датата, от която лицензът престава да бъде в сила. Ако тя вече е платила таксата за съответния период на начисляване, ЕЦБ ще възстанови разликата.

Лицензиране

Промяна на статута между значима и по-малко значима институция

Поднадзорните банки се класифицират по редица критерии като значими или по-малко значими.

Критерии за значимост

Промяна в статута от значима към по-малко значима институция или обратното, включително в резултат от сливане или придобиване, може да означава промяна в размера на годишната надзорна такса. Ако статутът на поднадзорна банка се промени, ЕЦБ я уведомява пряко посредством свое решение, в което се обясняват основанията за промяната на статута. Годишната такса се преизчислява пропорционално.

Промяна в състоянието след плащането на годишната надзорна такса

Ако статутът на поднадзорна банка или поднадзорна група се промени, след като тя вече е платила таксата, ЕЦБ ще я преизчисли и или ще възстанови сумата, или ще издаде известие за допълнителна такса. Ако желаете да уведомите екипа, който отговаря за надзорните такси, за промяна в състоянието на своята банка, която би могла да се отрази на таксата, изпратете имейл на SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.