Zmiana sytuacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności dla nowego banku

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim i nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem musi ponosić roczną opłatę nadzorczą.

Jej wysokość będzie obliczona na podstawie tego, przez ile pełnych miesięcy dany bank podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą. Innymi słowy, nowy bank ponosi opłatę za okres od pierwszego pełnego miesiąca po dniu uzyskania licencji do 31 grudnia tego samego roku.

Cofnięcie zezwolenia

W razie utraty licencji grupa banków lub pojedynczy bank nienależący do grupy już objętej nadzorem musi ponieść opłatę nadzorczą za pełne miesiące od 1 stycznia danego roku do dnia utraty ważności licencji. Jeśli opłata już została wniesiona, EBC zwróci bankowi nadpłatę.

Zezwolenia

Zmiana statusu w odniesieniu do istotności

Banki objęte nadzorem dzielą się na istotne i mniej istotne. Klasyfikacja ta opiera się na kilku kryteriach.

Kryteria istotności

Zmiana statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie może pociągać za sobą zmianę wysokości rocznej opłaty nadzorczej. O ewentualnej zmianie statusu nadzorowany bank zostanie powiadomiony bezpośrednio przez EBC w decyzji przedstawiającej powód zmiany i datę jej wejścia w życie. Wysokość rocznej opłaty zostanie odpowiednio przeliczona.

Jeśli zmiana statusu nastąpi już po wniesieniu opłaty, EBC zwróci bankowi nadpłatę lub wystawi dodatkowe zawiadomienie o opłacie.