Zmiana sytuacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności dla nowego banku

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim i nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem musi ponosić roczną opłatę nadzorczą.

Jej wysokość będzie obliczona na podstawie tego, przez ile pełnych miesięcy dany bank podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą. Innymi słowy, nowy bank ponosi opłatę za okres od pierwszego pełnego miesiąca po dniu uzyskania licencji do 31 grudnia tego samego roku.

Zezwolenia

Cofnięcie zezwolenia

Bank, który utracił licencję, lub grupa, która podlegała nadzorowi jedynie przez część okresu rozliczeniowego, musi ponieść opłatę nadzorczą za pełne miesiące od 1 stycznia danego roku do dnia utraty ważności licencji. Jeśli opłata już została wniesiona, EBC zwróci bankowi nadpłatę.

Zezwolenia

Zmiana statusu w odniesieniu do istotności

Banki objęte nadzorem dzielą się na istotne i mniej istotne. Klasyfikacja ta opiera się na kilku kryteriach.

Kryteria istotności

Zmiana statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie (w tym wskutek fuzji lub przejęcia) może pociągać za sobą zmianę wysokości rocznej opłaty nadzorczej. O ewentualnej zmianie statusu nadzorowany bank zostanie powiadomiony bezpośrednio przez EBC w decyzji przedstawiającej powód zmiany. Wysokość rocznej opłaty zostanie odpowiednio przeliczona.

Zmiana sytuacji po wniesieniu rocznej opłaty nadzorczej

Jeżeli sytuacja nadzorowanego banku lub grupy zmieniła się po wniesieniu opłaty, EBC obliczy nową wysokość opłaty i zwróci nadpłatę lub wystawi dodatkowe zawiadomienie o opłacie. W razie zmiany sytuacji banku, która może wpłynąć na wysokość opłaty, należy powiadomić zespół ds. opłat: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.