Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zmiana sytuacji

Zezwolenie na prowadzenie działalności dla nowego banku

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim (łącznie z tymi, które przystąpiły do europejskiego nadzoru bankowego w trybie bliskiej współpracy) i nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem musi ponosić roczną opłatę nadzorczą.

Jej wysokość będzie obliczona na podstawie tego, przez ile pełnych miesięcy dany bank podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą. Innymi słowy, nowy bank ponosi opłatę za okres od pierwszego pełnego miesiąca po dniu uzyskania licencji do 31 grudnia tego samego roku.

Zezwolenia

Cofnięcie zezwolenia

Bank, który utracił licencję, lub grupa, która podlegała nadzorowi jedynie przez część okresu objętego opłatą, musi wnieść opłatę nadzorczą za liczbę pełnych miesięcy od 1 stycznia danego roku do dnia wygaśnięcia zezwolenia. Jeśli opłata została już wniesiona za cały rok, EBC zwróci część obejmującą miesiące po wygaśnięciu zezwolenia.

Zezwolenia

Zmiana statusu istotnościowego

Banki objęte nadzorem dzielą się na istotne i mniej istotne. Ta klasyfikacja opiera się na kilku kryteriach.

Kryteria istotności

Zmiana statusu instytucji z istotnego na mniej istotny lub odwrotnie (w tym wskutek fuzji lub przejęcia) może pociągać za sobą zmianę wysokości rocznej opłaty nadzorczej. O ewentualnej zmianie statusu nadzorowany bank zostanie powiadomiony bezpośrednio przez EBC w decyzji przedstawiającej powód zmiany. Wysokość rocznej opłaty zostanie odpowiednio przeliczona.

Zmiana sytuacji po wniesieniu rocznej opłaty nadzorczej

Jeżeli sytuacja nadzorowanego banku lub grupy zmieni się po wniesieniu opłaty, EBC obliczy nową wysokość opłaty i zwróci nadpłatę lub wystawi dodatkowe zawiadomienie o opłacie. O zmianie sytuacji banku, która może wpłynąć na wysokość opłaty, należy powiadomić zespół ds. opłat pod adresem SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Czynniki warunkujące wysokość opłaty w razie zmiany sytuacji

Standardową datą odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty jest 31 grudnia poprzedniego roku. W przypadku zmiany sytuacji banku, a co za tym idzie – braku tych czynników według stanu na dzień standardowy, jako datę odniesienia przyjmuje się koniec kwartału najbliższy dacie zmiany sytuacji.

Przykłady dotyczące przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty w sekcji „Częste pytania”

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości