Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Panga olukorra muutumine

Tegevusloa saanud pangad

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis (sh pangad, kes kuuluvad Euroopa pangandusjärelevalve alla tiheda koostöö raames) ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu.

Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet tehtud. See tähendab, et tegevusloa saanud pank peab maksma järelevalvetasu alates tegevusloa saamise kuupäevale järgnevast esimesest täiskuust kuni sama aasta 31. detsembrini.

Tegevusload

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Kui panga tegevusluba on kehtetuks tunnistatud või järelevalve alla kuuluva pangagrupi üle tehakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, tuleb järelevalvetasu maksta kõigi täiskuude eest alates jooksva aasta 1. jaanuarist kuni tegevusloa lõppemise kuupäevani. Kui asjaomase tasuperioodi eest on järelevalvetasu juba makstud, maksab EKP tagasi selle osa tasust, mis katab ajavahemikku alates tegevusloa lõppemise kuupäevast kuni tasuperioodi lõpuni.

Tegevusload

Staatuse muutumine

Järelevalve alla kuuluvad pangad liigitatakse oluliseks või vähem oluliseks, lähtudes mitmest kriteeriumist.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Kui panga järelevalvestaatus muutub, sealhulgas ühinemise või omandamise tõttu, võib muutuda ka iga-aastase järelevalvetasu suurus. Järelevalvestaatuse muutumise korral teavitab EKP järelevalvealust panka vahetult EKP otsuse kaudu, milles selgitatakse staatuse muutumise põhjusi. Iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse proportsionaalselt ümber.

Panga olukorra muutumine pärast iga-aastase järelevalvetasu maksmist

Kui järelevalve alla kuuluva panga või pangagrupi staatus muutub pärast seda, kui ta on järelevalvetasu juba maksnud, arvutab EKP selle ümber ja maksab ülemääraselt tasutud summa tagasi või esitab täiendava tasu maksmise teate. Kui soovite teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele muutustest panga olukorras, mis võivad mõjutada järelevalvetasu maksmist, palume saata meil aadressile: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Panga olukorra muutumine ja tasutegurid

Üldjuhul on tasutegurite esitamise tähtaeg eelmise aasta 31. detsember. Kui panga olukord muutub ja tavapäraseks tähtajaks tasutegureid esitada ei saa, tuleb need esitada olukorra muutumisele lähima kvartali lõpus.

Näited tasutegurite esitamise kohta korduma kippuvates küsimustes

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine