Järelevalvestaatuse muutumine

Uued tegevusloa saanud pangad

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu.

Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet teostatud. See tähendab, et uus pank peab maksma järelevalvetasu alates tegevusloa saamise kuupäevale järgnevast esimesest täiskuust kuni sama aasta 31. detsembrini.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Pangagrupp või pank, kes ei kuulu olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi ja kelle tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, peab maksma järelevalvetasu kõigi täiskuude eest alates jooksva aasta 1. jaanuarist kuni pangagrupi või panga tegevusloa lõppemise kuupäevani. Kui pangagrupp või pank on kõnealuse ajavahemiku eest juba tasu maksnud, maksab EKP selle tagasi.

Tegevusload

Staatuse muutumine

Järelevalve alla kuuluvad pangad liigitatakse oluliseks või vähem oluliseks, lähtudes mitmest kriteeriumist.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Kui panga järelevalvestaatus muutub, võib muutuda ka iga-aastase järelevalvetasu suurus. Järelevalvestaatuse muutumise korral teavitab EKP järelevalvealust panka vahetult EKP otsuse kaudu, milles selgitatakse staatuse muutumise põhjusi ja määratakse kindlaks selle jõustumise kuupäev. Iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse proportsionaalselt ümber.

Kui panga staatus muutub pärast seda, kui ta on tasu juba maksnud, tagastab EKP pangale ülemääraselt tasutud summa või esitab talle täiendava tasu maksmise teate.