Järelevalvestaatuse muutumine

Uued tegevusloa saanud pangad

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu.

Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet teostatud. See tähendab, et uus pank peab maksma järelevalvetasu alates tegevusloa saamise kuupäevale järgnevast esimesest täiskuust kuni sama aasta 31. detsembrini.

Tegevusload

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Pank, kelle tegevusluba on kehtetuks tunnistatud, või järelevalve alla kuuluv pangagrupp, kelle üle teostatakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, peab maksma järelevalvetasu kõigi täiskuude eest alates jooksva aasta 1. jaanuarist kuni pangagrupi või panga tegevusloa lõppemise kuupäevani. Kui pangagrupp või pank on kõnealuse ajavahemiku eest juba tasu maksnud, maksab EKP selle tagasi.

Tegevusload

Staatuse muutumine

Järelevalve alla kuuluvad pangad liigitatakse oluliseks või vähem oluliseks, lähtudes mitmest kriteeriumist.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Kui panga järelevalvestaatus muutub (muu hulgas ühinemise või omandamise tulemusel), võib muutuda ka iga-aastase järelevalvetasu suurus. Järelevalvestaatuse muutumise korral teavitab EKP järelevalvealust panka vahetult EKP otsuse kaudu, milles selgitatakse staatuse muutumise põhjusi. Iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse proportsionaalselt ümber.

Staatuse muutumine pärast järelevalvetasu maksmist 

Kui järelevalve alla kuuluva panga või pangagrupi staatus muutub pärast seda, kui ta on juba järelevalvetasu maksnud, arvutab EKP selle ümber ning teeb tagasimakse või väljastab täiendava tasu maksmise teate. Kui soovite teavitada järelevalvetasudega tegelevat üksust oma pangas toimunud muudatustest, palun saatke meil aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.