Förändrad situation

Nyligen auktoriserade banker

En bank som nyligen fått tillstånd i ett deltagande land och som inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn måste betala årlig tillsynsavgift.

Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden. Det betyder att en bank som nyligen fått tillstånd måste betala avgiften för perioden från den första hela månaden efter tillståndsdatumet till den 31 december det året.

Tillstånd

Upphävande av tillstånd

En bank vars tillstånd upphävs, eller en grupp som endast står under tillsyn under en del av avgiftsperioden, måste betala tillsynsavgift för antalet hela månader under den period som sträcker sig från den 1 januari det året till det datum då tillståndet upphör. Om avgiften för den aktuella perioden redan har erlagts kommer ECB att göra en återbetalning.

Tillstånd

Statusändring mellan betydande och mindre betydande

Utifrån ett antal kriterier betecknas bankerna under tillsyn antingen som betydande eller som mindre betydande.

Kriterier för att avgöra betydelse

En ändrad tillsynsstatus från betydande till mindre betydande eller tvärtom, inklusive sammanslagning eller uppköp, kan innebära att den årliga tillsynsavgiften också ändras. Om statusen ändras för en bank under tillsyn kommer ECB att meddela banken direkt genom ett ECB-beslut med förklaring av skälen till statusändringen. Den årliga avgiften räknas då om proportionellt.

Ändrad ställning efter betalning av årlig tillsynsavgift

Om bankens eller gruppens status ändras efter att avgiften redan har erlagts kommer ECB att göra en återbetalning eller utfärda en ny avgiftsavi. Önskar ni att informera avgiftsteamet om en ändring i bankens ställning som kan påverka avgiften, vänligen skicka ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.