Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ändrad situation

Nyligen auktoriserade banker

En bank som nyligen fått tillstånd i en deltagande medlemsstat (inbegripet banker som anslutit sig till den europeiska banktillsynen genom ett nära samarbete) och som inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn måste betala årlig tillsynsavgift.

Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden. Det betyder att en bank som nyligen fått tillstånd måste betala avgiften för perioden från den första hela månaden efter tillståndsdatumet till den 31 december det året.

Tillstånd

Indragning av ett tillstånd

En bank vars tillstånd dras in, eller en grupp som endast står under tillsyn under en del av avgiftsperioden, måste betala tillsynsavgift för antalet hela månader under den period som sträcker sig från den 1 januari det året till det datum då tillståndet upphör. Om avgiften för den aktuella avgiftsperioden redan har erlagts kommer ECB att återbetala avgiften för de månader då dess tillstånd inte längre gäller.

Tillstånd

Statusändring mellan betydande och mindre betydande

Utifrån ett antal kriterier betecknas bankerna under tillsyn antingen som betydande eller som mindre betydande.

Kriterier för att avgöra betydelse

En ändrad tillsynsstatus från betydande till mindre betydande eller tvärtom, även om detta beror på en fusion eller ett förvärv, kan innebära att den årliga tillsynsavgiften ändras. Om statusen ändras för en bank under tillsyn kommer ECB att meddela banken direkt genom ett ECB-beslut med förklaring av skälen till statusändringen. Den årliga avgiften räknas då om proportionellt.

Ändrad situation efter det att de årliga tillsynsavgifterna har erlagts

Om en bank eller grupp under tillsyn ändrar status efter det att avgiften har erlagts kommer ECB att räkna om avgiften och göra en omåterbetalning eller utfärda en ny avgiftsavi. Önskar du informera avgiftsteamet om en ändring i bankens situation som skulle kunna påverka avgiften, skicka i så fall ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Avgiftsfaktorer vid ändrad situation

Referensdatum för avgiftsfaktorer är normalt den 31 december föregående år. Om en ändrad situation innebär att det saknas avgiftsfaktorer för det normala referensdatumet, ska referensdagen för avgiftsfaktorerna vara det kvartalsslut som ligger närmast den ändrade situationen.

Exempel på inlämnande av avgiftsfaktorer i Vanliga frågor

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning