Sprememba statusa

Novo dovoljenje

Banka, ki je na novo dobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti ter ima sedež v sodelujoči državi in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor.

Znesek se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana. To pomeni, da mora banka, ki je na novo dobila dovoljenje, plačati nadomestilo za nadzor za obdobje od datuma izdaje dovoljenja do 31. decembra danega leta.

Dovoljenja

Odvzem dovoljenja

Banka, kateri se odvzame dovoljenje, ali nadzorovana skupina, ki je pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, mora plačati nadomestilo za nadzor glede na število polnih mesecev v obdobju od 1. januarja danega leta do datuma prenehanja dovoljenja. Če je že plačala nadomestilo za zadevno obdobje zaračunavanja nadomestila, ji ECB vrne preveč plačani znesek.

Dovoljenja

Sprememba statusa iz pomembnega v manj pomembnega

Nadzorovane banke se na podlagi več kriterijev razvrstijo med pomembne ali manj pomembne.

Kriteriji za določitev pomembnosti

Sprememba statusa iz pomembnega v manj pomembnega ali obratno lahko pomeni spremembo zneska letnega nadomestila za nadzor. Če se status nadzorovane banke spremeni, jo ECB obvesti neposredno s sklepom ECB, v katerem pojasni razloge za spremembo statusa in določi datum začetka veljavnosti spremembe. Letno nadomestilo za nadzor se preračuna ob upoštevanju sorazmernosti.

Sprememba statusa po plačilu letnega nadomestila za nadzor

Če se status nadzorovane banke ali nadzorovane skupine spremeni, potem ko je bilo nadomestilo že plačano, bo ECB nadomestilo ponovno izračunala ter povrnila denar oziroma izdala novo obvestilo o nadomestilu za nadzor. Če bi želeli skupino za nadomestila obvestiti o spremembi statusa banke, ki bi lahko vplivala tudi na nadomestilo, pošljite e-pošto na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.