Změna situace

Banky, jež nově získaly povolení k činnosti

Banka, jež nově získala povolení k činnosti ve zúčastněném státě a není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled.

Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž podléhala banka dohledu. To znamená, že banka, jež nově získala povolení k činnosti, je povinna zaplatit poplatek za období od prvního celého měsíce po datu jejího povolení do 31. prosince daného roku.

Odnětí povolení

Skupina bank nebo jednotlivá banka, která není součástí stávající dohlížené skupin, jíž bylo povolení k činnosti odňato, je povinna zaplatit poplatek za dohled za počet celých měsíců v období od 1. ledna příslušného roku do data skončení platnosti povolení. Pokud poplatek za příslušné období placení poplatku již zaplatila, ECB příslušnou částku vrátí.

Povolení k činnosti

Změna statusu významné a méně významné banky

Dohlížené banky jsou klasifikovány buď jako významné, nebo méně významné na základě řady kritérií.

Kritéria pro stanovení významu

Změna statusu z významného na méně významný či naopak může znamenat změnu výše ročního poplatku za dohled. Pokud dojde ke změně statusu dohlížené banky, ECB ji vyrozumí přímo prostřednictvím rozhodnutí ECB, v němž budou uvedeny důvody změny statusu a datum nabytí jeho účinnosti. Roční poplatek se poměrně přepočítá.

Change in situation after payment of the annual supervisory fees

If the status of a supervised bank or a supervised group changes after it has already paid the fee, the ECB will recalculate the fee and make a refund or issue an additional fee notice. Should you wish to notify the fees team about a change in your bank’s situation which could affect the fee, please send an email to SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.