Změna situace

Banky, jež nově získaly povolení k činnosti

Banka, jež nově získala povolení k činnosti ve zúčastněném státě a není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled.

Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž podléhala banka dohledu. To znamená, že banka, jež nově získala povolení k činnosti, je povinna zaplatit poplatek za období od prvního celého měsíce po datu jejího povolení do 31. prosince daného roku.

Odnětí povolení

Banka, jíž byla odňata licence, nebo dohlížená skupina, nad kterou je prováděn dohled pouze po část období placení poplatku, je povinna platit poplatek za dohled za počet celých měsíců v období od 1. ledna příslušného roku do data skončení platnosti povolení. Pokud poplatek za příslušné období placení poplatku již zaplatila, ECB příslušnou částku vrátí.

Povolení k činnosti

Změna statusu významné a méně významné banky

Dohlížené banky jsou klasifikovány buď jako významné, nebo méně významné na základě řady kritérií.

Kritéria pro stanovení významu

Změna statusu z významného na méně významný či naopak může znamenat změnu výše ročního poplatku za dohled. Pokud dojde ke změně statusu dohlížené banky, ECB ji vyrozumí přímo prostřednictvím rozhodnutí ECB, v němž budou uvedeny důvody změny statusu a datum nabytí jeho účinnosti. Roční poplatek se poměrně přepočítá.

Změna situace po zaplacení ročních poplatků za dohledu

Jestliže se status dohlížené banky nebo dohlížené skupiny změní poté, co již poplatek zaplatila, ECB poplatek vypočítá znovu a vrátí přeplatek nebo vydá oznámení o dodatečném poplatku. Chcete-li informovat tým zabývající se poplatky o změně situace vaší banky, která by mohla ovlivnit výši poplatku, zašlete prosím e-mail na adresu: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.