Veranderde omstandigheden

Recent toegelaten banken

Een recent toegelaten bank die gevestigd is in een deelnemende lidstaat en geen deel uitmaakt van een bestaande onder toezicht staande groep, dient de jaarlijkse toezichtsvergoeding te betalen.

Het bedrag wordt bepaald op grond van het aantal volledige maanden dat de bank in de vergoedingsperiode onder toezicht stond. Dat betekent dat een recent toegelaten bank een vergoeding moet betalen voor de periode die loopt van de eerste volledige maand na haar toelating tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Autorisatie

Ingetrokken vergunning

Een bank waarvan de vergunning wordt ingetrokken of een onder toezicht staande groep waarop toezicht wordt uitgeoefend voor slechts een deel van de vergoedingsperiode, dient de toezichtsvergoeding te betalen voor het aantal volledige maanden tussen 1 januari van het desbetreffende jaar en de datum waarop de vergunning eindigt. Indien de bank(groep) de vergoeding voor de desbetreffende vergoedingsperiode al volledig heeft voldaan, zal de ECB het verschil terugbetalen.

Autorisatie

Statusverandering van belangrijke naar minder belangrijke bank en omgekeerd

Onder toezicht staande banken worden op grond van een aantal criteria als belangrijke of minder belangrijke bank aangemerkt.

Significantiecriteria

Een statusverandering van belangrijke naar minder belangrijke bank of omgekeerd (bijv. ten gevolge van een fusie of een verwerving) kan betekenen dat de hoogte van de jaarlijkse toezichtsvergoeding verandert. Een onder toezicht staande bank wordt door de ECB direct in kennis gesteld van een eventuele statusverandering en wel middels een ECB-besluit waarin de redenen voor de statusverandering worden toegelicht. De jaarlijkse vergoeding wordt naar rato opnieuw berekend.

Verandering in situatie ná betaling van de jaarlijkse toezichtsvergoeding

Als de status van een onder toezicht staande bank of een onder toezicht staande groep verandert nadat deze bank of groep de vergoeding reeds heeft betaald, zal de ECB de vergoeding herberekenen en een terugbetaling verrichten of een aanvullende vergoedingskennisgeving doen uitgaan. Mocht u het vergoedingenteam op de hoogte willen stellen van een verandering in de situatie van uw bank, stuurt u dan een e-mail aan SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.