Μεταβολή κατάστασης

Νέες τράπεζες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας

Μια νέα τράπεζα που λαμβάνει άδεια λειτουργίας πρέπει να καταβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος, εφόσον είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχουσα χώρα και δεν ανήκει σε υφιστάμενο εποπτευόμενο όμιλο.

Το τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών της περιόδου επιβολής τέλους καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων εποπτεύεται η τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να πληρώσει το εποπτικό τέλος που καλύπτει την περίοδο από τον πρώτο συμπληρωμένο μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε άδεια λειτουργίας έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άδειες λειτουργίας

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Μια τράπεζα της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, ή ένας εποπτευόμενος όμιλος που εποπτεύεται για ένα μόνο μέρος της περιόδου επιβολής τέλους, οφείλει να πληρώσει το εποπτικό τέλος που καλύπτει όλους τους συμπληρωμένους μήνες της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους έως την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας. Εάν έχει ήδη πληρώσει το οφειλόμενο ποσό για τη σχετική περίοδο επιβολής τέλους, η ΕΚΤ θα της επιστρέψει τη διαφορά.

Άδειες λειτουργίας

Μεταβολή της ιδιότητας μιας εποπτευόμενης οντότητας

Οι εποπτευόμενες τράπεζες ταξινομούνται είτε ως σημαντικές είτε ως λιγότερο σημαντικές βάσει ορισμένων κριτηρίων.

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας

Η μεταβολή της ιδιότητας μιας εποπτευόμενης οντότητας, μεταξύ άλλων λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, μπορεί να επιφέρει μεταβολή του ποσού του ετήσιου εποπτικού τέλους. Σε περίπτωση μεταβολής της ιδιότητας, η ΕΚΤ ενημερώνει την εποπτευόμενη τράπεζα απευθείας με την έκδοση σχετικής απόφασης στην οποία εξηγούνται οι λόγοι της εν λόγω μεταβολής. Το ετήσιο εποπτικό τέλος προσαρμόζεται ανάλογα.

Μεταβολή της κατάστασης μετά την πληρωμή των ετήσιων εποπτικών τελών

Αν η ιδιότητα μιας εποπτευόμενης τράπεζας ή ενός εποπτευόμενου ομίλου μεταβληθεί μετά την πληρωμή του αντίστοιχου εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ θα υπολογίσει εκ νέου το τέλος και είτε θα επιστρέψει τη διαφορά είτε θα εκδώσει πρόσθετη ειδοποίηση καταβολής τέλους. Αν επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε στην ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη μεταβολή στην κατάσταση της τράπεζάς σας η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει το ύψος του εποπτικού τέλους, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.