Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Μεταβολή της κατάστασης

Νέες τράπεζες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας

Μια νέα τράπεζα που λαμβάνει άδεια λειτουργίας πρέπει να καταβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος, εφόσον είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος (συμπεριλαμβανομένων των χωρών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία στο πλαίσιο στενής συνεργασίας) και δεν ανήκει σε υφιστάμενο εποπτευόμενο όμιλο.

Το τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών της περιόδου επιβολής τέλους καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων η τράπεζα υπόκειται σε εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα οφείλει να καταβάλει το εποπτικό τέλος που καλύπτει την περίοδο από τον πρώτο συμπληρωμένο μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε άδεια λειτουργίας έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εποπτικές εγκρίσεις

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

Μια τράπεζα της οποία η άδεια λειτουργίας ανακαλείται, ή ένας εποπτευόμενος όμιλος που εποπτεύεται για ένα μέρος μόνο της περιόδου επιβολής τέλους, οφείλει να καταβάλει εποπτικό τέλος που καλύπτει τον αριθμό των συμπληρωμένων μηνών κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους έως την ημερομηνία λήξης της άδειας λειτουργίας του. Εάν έχει ήδη καταβάλει το τέλος για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, η ΕΚΤ θα επιστρέψει το μέρος του τέλους που αφορά τους μήνες μετά τη λήξη της άδειας λειτουργίας του.

Εποπτικές εγκρίσεις

Μεταβολή της ιδιότητας μιας εποπτευόμενης οντότητας

Οι εποπτευόμενες τράπεζες ταξινομούνται είτε ως σημαντικές είτε ως λιγότερο σημαντικές βάσει ορισμένων κριτηρίων.

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας

Η μεταβολή της ιδιότητας μιας εποπτευόμενης οντότητας, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα συγχώνευσης ή εξαγοράς, μπορεί να επιφέρει μεταβολή του ποσού του ετήσιου εποπτικού τέλους. Σε περίπτωση μεταβολής της ιδιότητας, η ΕΚΤ ενημερώνει την εποπτευόμενη τράπεζα απευθείας με την έκδοση σχετικής απόφασης στην οποία εξηγούνται οι λόγοι της εν λόγω μεταβολής. Το ετήσιο εποπτικό τέλος θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Μεταβολή της κατάστασης μετά την πληρωμή των ετήσιων εποπτικών τελών

Εάν η μεταβολή της ιδιότητας εποπτευόμενης τράπεζας ή εποπτευόμενου ομίλου πραγματοποιηθεί αφού έχει ήδη καταβληθεί το εποπτικό τέλος, η ΕΚΤ υπολογίζει εκ νέου το τέλος και επιστρέφει τη διαφορά ή εκδίδει συμπληρωματική ειδοποίηση καταβολής τέλους. Εάν θέλετε να γνωστοποιήσετε στην ομάδα για τα εποπτικά τέλη μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς σας που θα μπορούσε να επηρεάσει τον υπολογισμό του τέλους, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους για μεταβολές της κατάστασης

Γενικά, η ημερομηνία αναφοράς για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους είναι η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης που συνεπάγεται ότι δεν υφίστανται συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους για τη συνήθη ημερομηνία αναφοράς, τότε η εν λόγω ημερομηνία αναφοράς θα είναι το τέλος τριμήνου που βρίσκεται πιο κοντά στη μεταβολή της κατάστασης.

Παραδείγματα υποβολής συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους στις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων