Situācijas pārmaiņas

Bankas, kuras tikko saņēmušas atļauju sākt darbību

Bankai, kura tikko saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā valstī un neietilpst kādā esošajā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa.

Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta attiecīgajā uzraudzības maksas periodā. Tas nozīmē, ka tikko darbību uzsākušai bankai jāmaksā uzraudzības maksa par periodu no pirmā pilnā mēneša pēc atļaujas saņemšanas līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Atļaujas anulēšana

Banku grupai vai atsevišķai bankai, kura neietilpst kādā esošā uzraudzītā grupā un kuras atļauja ir anulēta, jāmaksā uzraudzības maksa par pilnajiem mēnešiem periodā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz atļaujas anulēšanas dienai. Ja tā jau samaksājusi maksu par attiecīgo uzraudzības maksas periodu, ECB izmaksā atlīdzību.

Atļaujas

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu banku

Uzraudzītās bankas tiek klasificētas kā nozīmīgas vai mazāk nozīmīgas, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi var nozīmēt gada uzraudzības maksas summas maiņu. Mainoties uzraudzītās bankas statusam, ECB tiešā veidā informē uzraudzīto banku ar attiecīgu ECB lēmumu, kurā skaidroti statusa maiņas iemesli un norādīts datums, kad statusa maiņa stājas spēkā. Gada maksa tiek proporcionāli pārrēķināta.

Ja uzraudzītās bankas statuss mainās pēc tam, kad uzraudzības maksa jau samaksāta, ECB izmaksā atlīdzību vai sagatavo papildu uzraudzības maksas paziņojumu.