Situācijas pārmaiņas

Bankas, kuras tikko saņēmušas atļauju sākt darbību

Bankai, kura tikko saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā valstī un neietilpst kādā esošajā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa.

Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta attiecīgajā uzraudzības maksas periodā. Tas nozīmē, ka tikko darbību uzsākušai bankai jāmaksā uzraudzības maksa par periodu no pirmā pilnā mēneša pēc atļaujas saņemšanas līdz attiecīgā gada 31. decembrim.

Atļaujas

Atļaujas anulēšana

Bankai, kuras atļauja tiek anulēta, vai uzraudzītajai grupai, kura tiek uzraudzīta tikai daļu no uzraudzības maksas perioda, jāmaksā uzraudzības maksa par pilnajiem mēnešiem periodā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz atļaujas darbības dienai, kad atļauja zaudē spēku. Ja tā jau samaksājusi maksu par attiecīgo uzraudzības maksas periodu, ECB izmaksā atlīdzību.

Atļaujas

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu banku

Uzraudzītās bankas tiek klasificētas kā nozīmīgas vai mazāk nozīmīgas, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Statusa maiņa no nozīmīgas bankas uz mazāk nozīmīgu vai otrādi (t.sk. apvienošanās vai iegādes rezultātā) var nozīmēt gada uzraudzības maksas summas maiņu. Mainoties uzraudzītās bankas statusam, ECB tiešā veidā informē uzraudzīto banku ar attiecīgu ECB lēmumu, kurā skaidroti statusa maiņas iemesli. Gada maksa tiek proporcionāli pārrēķināta.

Situācijas pārmaiņas pēc gada uzraudzības maksas samaksas

Ja uzraudzītās bankas vai uzraudzītās grupas statuss mainās pēc tam, kad uzraudzības maksa jau samaksāta, ECB izmaksā atlīdzību vai sagatavo papildu uzraudzības maksas paziņojumu. Ja vēlaties paziņot par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem par bankas situācijas pārmaiņām, lūdzam rakstīt uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.