Veelgestelde vragen

... over de berekening van de toezichtsvergoeding en de contactgegevens van de vergoedingsdebiteur

Hoe wijs ik de vergoedingsdebiteur aan?

Alle vergoedingsplichtige instellingen die deel uitmaken van een onder toezicht staande groep, wijzen één entiteit aan die namens de hele groep als vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding') optreedt. U doet dit door de ECB via de gewone post een ondertekende kennisgeving te sturen. De uiterste datum waarop de benoeming van een nieuwe vergoedingsdebiteur aan de ECB moet zijn doorgegeven, is elk jaar op 1 juli, zodat de ECB bij het versturen van de vergoedingskennisgeving voor de volgende vergoedingsperiode nog met de aanwijzing rekening kan houden.

Kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Hoe moet ik de contactgegevens van onze vergoedingsdebiteur doorgeven?

De gegevens over de vergoedingsdebiteur moeten elk jaar uiterlijk 1 juli bijgewerkt zijn. Debiteuren die hun contactgegevens al hebben doorgegeven, hoeven die alleen bij te werken als er iets in veranderd is. Wij verzoeken u de verklaring betreffende gegevensbescherming te lezen.

Geef uw contactgegevens uitsluitend via het onlineportaal door. Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor het portaal hebt ontvangen, of als u de naam van de vergoedingsdebiteur wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met het vergoedingenteam, bij voorkeur per e-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Verklaring betreffende gegevensbescherming

Moet ik mijn geactualiseerde contactgegevens aan de ECB doorgeven als ik deze aan de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) heb verstrekt?

Ja, vergoedingsdebiteuren zijn verplicht elke verandering in hun contactgegevens aan de ECB door te geven, uiterlijk op 1 juli van elke vergoedingsperiode.

De structuur van mijn bankgroep is veranderd sinds ik het kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding') heb ingestuurd. Wat moet ik nu doen? Moet ik het formulier uiterlijk op 1 juli van elk jaar indienen?

Indien tot uw groep een nieuwe dochteronderneming behoort die niet voorkomt op het oorspronkelijk ingestuurde kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur, dan dient u de ECB te informeren met behulp van een van de onderstaande formulieren:

  • een nieuw kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur (kennisgevingsformulier 'schuldenaar van de vergoeding') waarop alle onder toezicht staande entiteiten in de groep zijn vermeld
  • het vereenvoudigde kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur (formulier voor inkennisstelling inzake vergoedingsdebiteur) waarin de schriftelijke toestemming van de nieuwe dochteronderneming voor aanstelling van de reeds benoemde vergoedingsdebiteur is opgenomen en dat dient ter actualisering van het oorspronkelijke formulier

Vergoedingsdebiteuren moeten hun formulier uiterlijk op 1 juli van elk jaar indienen, zodat de ECB daarmee rekening kan houden bij het toesturen van de vergoedingskennisgeving in de maand oktober van datzelfde jaar.

Kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Vereenvoudigd kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Moet ik veranderingen in de omstandigheden van mijn bank, bijvoorbeeld fusies, overnames of ingetrokken vergunningen melden? Wat moet ik doen als een verandering niet verwerkt is in de vergoedingskennisgeving die ik heb ontvangen?

Een verandering in uw omstandigheden kan van invloed zijn op de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding. Wij verzoeken u alle veranderingen in de situatie van uw bank per e-mail aan het vergoedingenteam door te geven. Zij nemen dan contact met u op over wat u in uw specifieke geval moet doen.

Verandering van situatie 

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Wij zijn sinds kort als zelfstandige bank toegelaten. Welke stappen moeten we ondernemen met betrekking tot de toezichtsvergoeding van de ECB?

Een recent toegelaten bank die gevestigd is in een deelnemende lidstaat en geen deel uitmaakt van een bestaande onder toezicht staande groep, moet de jaarlijkse toezichtsvergoeding betalen. Het bedrag wordt bepaald op grond van het aantal volledige maanden dat de bank in de vergoedingsperiode onder toezicht stond.

Wij verzoeken u de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of afdeling aan de ECB door te geven, met name het e-mailadres. De ECB laat u dan weten wat u verder moet doen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na een overname door een belangrijke bankgroep is de status van mijn bank voor toezichtsdoeleinden veranderd van minder belangrijk naar belangrijk. Heeft dat invloed op mijn toezichtsvergoeding?

Indien uw bank vóór de overname door een belangrijke onder toezicht staande groep een zelfstandige minder belangrijke instelling was, dan zou de overname van invloed kunnen zijn op uw toezichtsvergoeding. Over het algemeen wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding na de overname berekend op basis van het aantal volledige maanden gedurende welke de onder toezicht staande entiteit een zelfstandige minder belangrijke instelling was (artikel 7, lid 1, van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht).

De berekening van de vergoeding wordt uitgevoerd op het hoogste consolidatieniveau binnen de deelnemende lidstaten. Wanneer kredietinstellingen onderdeel zijn van een onder toezicht staande groep die in een deelnemende lidstaat is gevestigd, dan wordt er derhalve op groepsniveau één vergoeding berekend en in rekening gebracht.

Wij verzoeken u alle veranderingen in de omstandigheden van uw bank per e-mail aan het vergoedingenteam door te geven. Zij beoordelen uw situatie en nemen dan contact met u op over wat u in uw specifieke geval moet doen.

... over het indienen van de vergoedingsfactoren

Wie moet de vergoedingsfactoren indienen?

Alle banken op het hoogste consolidatieniveau die op de referentiedatum van 31 december van het voorgaande jaar onder toezicht van de ECB stonden, zijn verplicht gegevens over de vergoedingsfactoren te verstrekken. Die gegevens worden gebruikt bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding.

De ECB is ervoor verantwoordelijk dat het SSM in zijn geheel doeltreffend en consistent functioneert, dus zowel voor de belangrijke banken waarop ze direct toezicht houdt als voor de minder belangrijke banken waarop ze indirect toezicht houdt. Alle onder toezicht staande banken zijn daarom vergoedingsplichtig.

Wanneer en bij wie moet ik de gegevens over de vergoedingsfactoren indienen?

Vergoedingsdebiteuren moeten de informatie over de vergoedingsfactoren bij hun nationale toezichthouder indienen en daarvoor de formulieren gebruiken die in de bijlagen bij het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren zijn opgenomen.

De vergoedingsfactoren, met referentiedatum 31 december van het voorgaande jaar, dienen uiterlijk 1 juli (aan het einde van de werkdag) van het lopende jaar, of de volgende werkdag in het geval 1 juli geen werkdag is, ingediend te zijn. De vergoedingskennisgevingen worden in het laatste kwartaal van het jaar verstuurd.

Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren

Instructies voor het invullen van de formulieren betreffende de vergoedingsfactoren

Hoe moet ik de vergoedingsfactoren indienen?

De vergoedingsfactoren moeten aan de nationale toezichthouder worden gestuurd met gebruikmaking van de formulieren die in de bijlagen bij het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren zijn opgenomen. Deze formulieren dienen overeenkomstig de bijgeleverde instructies te worden ingevuld. Daarin staat ook informatie over het hoe en wanneer van certificering door een accountant.

Moet een onder toezicht staande groep de activa van dochtermaatschappijen die in niet-deelnemende landen en in landen buiten de EU zijn gevestigd, buiten beschouwing laten?

Nee, dat hoeft niet, maar de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht biedt wel de mogelijkheid daartoe. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen ten behoeve van de betrokken onder toezicht staande groepen, omdat de verschuldigde jaarlijkse toezichtsvergoeding daardoor lager uitvalt. Maar als de kosten om de desbetreffende activa te bepalen hoger zijn dan de voorziene verlaging van de jaarlijkse toezichtsvergoeding, is het voor de banken efficiënter deze activa wel in aanmerking te nemen.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding bij alle in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren in rekening gebracht?

Nee. De jaarlijkse toezichtsvergoeding is alleen verschuldigd door in een deelnemende lidstaat gevestigde bijkantoren van een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde moederbank. Zo moet een EU-bijkantoor in een deelnemende lidstaat (bijv. Duitsland) de toezichtsvergoeding aan de ECB betalen als zijn moederbank in een niet-deelnemende lidstaat gevestigd is. De moederbank kan onderworpen zijn aan het toezicht van de desbetreffende toezichthouder (bijv. in Zweden) en daarom aan deze toezichthouder een vergoeding verschuldigd zijn. Deze verplichting staat geheel los van de verplichting van het bijkantoor in de deelnemende lidstaat om de ECB een toezichtsvergoeding te betalen.

Houdt u in dit verband rekening met het volgende:

  • Als een kredietinstelling twee of meer vergoedingsplichtige bijkantoren in één deelnemende lidstaat heeft gevestigd, dan gelden die als één bijkantoor.
  • Vergoedingsplichtige bijkantoren van dezelfde kredietinstelling die in verschillende deelnemende lidstaten zijn gevestigd (bijv. België en Duitsland), gelden niet als één bijkantoor.
  • In het geval van een bijkantoor en een dochteronderneming in dezelfde deelnemende lidstaat worden twee verschillende toezichtsvergoedingen in rekening gebracht.

Wie moet de vergoeding betalen?

Op welk consolidatieniveau moeten onder toezicht staande groepen de vergoedingsfactoren rapporteren?

Onder toezicht staande groepen die in een of meer deelnemende landen actief zijn, moeten hun vergoedingsfactoren slechts op één niveau indienen, en wel op het hoogste consolidatieniveau dat al die deelnemende landen omvat. Er wordt vervolgens één toezichtsvergoeding berekend.

Behandeling van bankgroepen

Wat gebeurt er als ik de vergoedingsfactoren niet op tijd indien?

Indien een vergoedingsdebiteur geen vergoedingsfactoren verstrekt, stelt de ECB de ontbrekende vergoedingsfactoren zelf vast op grond van de beschikbare informatie. Het niet verstrekken van vergoedingsfactoren wordt beschouwd als een overtreding van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht en kan tot sancties leiden.

Feedbackdocument

Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren

Hoe kan ik de cijfers met betrekking tot mijn vergoedingsfactoren tijdens de reactietermijn opnieuw indienen?

Tijdens de reactietermijn van vijf dagen kunt u de gegevens over uw vergoedingsfactoren (totaal van de risicoposten/totale activa) op dezelfde manier opnieuw indienen als de eerste keer. De nieuwe cijfers voor de vergoedingsfactoren moeten aan de nationale bevoegde autoriteit worden verstrekt, zodat deze de kwaliteit van de gegevens kan beoordelen alvorens ze aan de ECB door te sturen.

Wat houdt het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren in?

In het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren worden de methodologie en procedures beschreven voor de berekening van de twee vergoedingsfactoren, namelijk het totaal van de risicoposten en de totale activa van de vergoedingsdebiteur.

Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren

Vergoedingsfactoren

Geldt er een verplichting tot het indienen van de vergoedingsfactoren voor in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die gevestigd zijn in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen EU-lidstaat is?

Ja. In een deelnemende lidstaat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die gevestigd zijn in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) dat geen EU-lidstaat is, te weten Noorwegen, Liechtenstein of IJsland, vallen onder het toezicht van de ECB (indirect toezicht in het geval van minder belangrijke instellingen). Afhankelijk van hun significantie wordt het toezicht op deze bijkantoren uitgevoerd door de ECB, of door de nationale bevoegde autoriteit. Zij zijn derhalve verplicht de vergoedingsfactoren aan de ECB te rapporteren, die worden gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding voor de bijkantoren.

GTM-kaderverordening

Mijn bank is op 1 januari 2019 met een andere bank gefuseerd. Moet ik de vergoedingsfactoren met als referentiedatum 31 december 2018 indienen?

Nee, u bent niet verplicht de vergoedingsfactoren met als referentiedatum 31 december 2018 in te dienen. Vergoedingsdebiteuren moeten de vergoedingsfactoren met als referentiedatum 31 december van het voorafgaande jaar bij de nationale bevoegde autoriteit indienen, zodat de jaarlijkse toezichtsvergoeding kan worden berekend. In overeenstemming met artikel 7, lid 1, van de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht geldt de verplichting tot indiening van de vergoedingsfactoren uitsluitend voor die vergoedingsdebiteuren die bestaan in de periode waarvoor een toezichtsvergoeding moet worden berekend, d.w.z. voor ten minste een volledige maand van de relevante vergoedingsperiode. Daarom is een vergoedingsdebiteur die op 1 januari 2019 ophoudt als onder toezicht staande entiteit te bestaan, niet verplicht de vergoedingsfactoren bij de nationale bevoegde autoriteit in te dienen.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

GTM-kaderverordening

Ons vergoedingsplichtige bijkantoor heeft zijn commerciële activiteiten beëindigd en wordt op 1 april 2019 gesloten. Moeten we de vergoedingsfactoren met als referentiedatum 31 december 2018 indienen?

Ja. Indien een onder toezicht staande entiteit slechts voor een deel van de vergoedingsperiode onder toezicht staat, wordt de jaarlijkse vergoeding voor toezicht in overeenstemming met artikel 7 van de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht berekend op basis van het aantal volledige maanden van de vergoedingsperiode gedurende welke de onder toezicht staande entiteit onder toezicht staat. Het vergoedingsplichtige bijkantoor blijft in overeenstemming met artikel 10, lid 4, van de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht verplicht om ten behoeve van de berekening van de verschuldigde toezichtsvergoeding de vergoedingsfactoren in te dienen met als referentiedatum 31 december 2018, aangezien het in de vergoedingsperiode 2019 een onder toezicht staande instelling is. Er wordt een toezichtsvergoeding berekend voor de periode januari tot en met maart 2019.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

Moeten vergoedingsplichtige bijkantoren statistische gegevens verstrekken bij het indienen van hun totale activa?

Ja. De gerapporteerde totale activa dienen overeen te komen met het bedrag van de totale activa als bepaald in artikel 51, lid 5, van de GTM-kaderverordening, als bepaald in artikel 7, lid 2, van het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren. Daarom dient het bijkantoor van een in een niet-deelnemende lidstaat gevestigde kredietinstelling bij de ECB de totale activa op te geven berekend op basis van de statistische gegevens die op grond van Verordening (EU) Nr. 1071/2013 worden gerapporteerd.

Geldt er voor vergoedingsplichtige bijkantoren een verplichting tot verificatie door een accountant?

Ja. Een accountant moet de totale activa van een vergoedingsplichtig bijkantoor certificeren die zijn berekend op basis van statistische gegevens die op grond van Verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) worden gerapporteerd. De accountant moet de totale activa van het vergoedingsplichtige bijkantoor bevestigen door een passende verificatie van de financiële gegevens ('financial accounts') van het bijkantoor, op grond van artikel 7, lid 2, onder c), van het Besluit van de ECB betreffende vergoedingsfactoren. Aan dit vereiste kan worden voldaan door een accountant de totale activa te laten bevestigen op basis van overeengekomen specifieke werkzaamheden ('agreed-upon procedures').

... over de betaling van de toezichtsvergoeding

Waarom heb ik geen vergoedingskennisgeving ontvangen?

De ECB stuurt alle vergoedingsdebiteuren elektronisch een vergoedingskennisgeving via het onlineportaal van de ECB. Die wordt naar verwachting verstuurd in het laatste kwartaal van elke vergoedingsperiode, d.w.z. van elk kalenderjaar. Als er correspondentie over de vergoeding (vergoedingskennisgeving, aanmaning of rentebrief) geüpload is, wordt er automatisch een bericht gestuurd naar het e-mailadres dat u via het onlineportaal van de ECB hebt opgegeven.

Mocht u binnen deze termijn geen vergoedingskennisgeving hebben ontvangen, neem dan per e-mail contact op met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik mis de betalingsgegevens, maar ik heb wel een vergoedingskennisgeving (een aanmaning of een rentebrief) ontvangen.

De betalingsgegevens staan altijd op de tweede bladzijde van het desbetreffende document. Voor een extra bevestiging van de betalingsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik kan de ECB de toezichtsvergoeding pas betalen als ik het btw-nummer (een fiscaal nummer) van de ECB heb.

De toezichtsvergoeding wordt als een overheidsverrichting in de zin van artikel 13 van de btw-richtlijn (2006/112/EG) beschouwd en is daarom vrijgesteld van btw. Omdat de ECB als EU-instelling niet verplicht is zich voor de btw of de vennootschapsbelasting te registreren, beschikt ze niet over een fiscaal nummer.

Ik heb een kennisgeving ontvangen dat ik een toezichtsvergoeding moet betalen aan onze nationale toezichtsautoriteit. Hoe moet ik daarmee omgaan?

De nationale toezichtsautoriteiten spelen een belangrijke rol in het bankentoezicht binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM).

De kosten die ze in verband met het toezicht maken, worden echter niet meegenomen in de berekening van de aan de ECB te betalen toezichtsvergoeding. Dit betekent dat de nationale toezichtsautoriteiten het recht behouden overeenkomstig de nationale wetgeving vergoedingen in rekening te brengen.

Nationale toezichthouders

Ik heb een vergoedingskennisgeving van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (SRB) ontvangen. Wat moet ik nu doen?

De ECB is alleen verantwoordelijk voor het SSM, niet voor de SRB. De ECB en de SRB zijn op zichzelf staande instellingen. Vragen over facturen van de SRB dient u dan ook direct aan uw contactpersoon bij de SRB of de nationale afwikkelingsautoriteit te stellen.

Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Kan ik mijn toezichtsvergoeding via automatische incasso/domiciliëring betalen?

Ja. Sterker nog, de SEPA-automatische incasso/SEPA-domiciliëring is de door de ECB aanbevolen betalingswijze. Deze garandeert tijdige betaling en voorkomt daardoor dat eventueel rente in rekening moet worden gebracht voor te late betaling. Als u voor deze betalingsmethode kiest, kunt u uw bankgegevens invullen via het onlineportaal en een automatische incasso-opdracht/mandaat voor automatische domiciliëring uitprinten. Onderteken het origineel en stuur dit naar het adres van de ECB zoals vermeld op de opdracht/het mandaat.

Wat moet ik doen als er een fout in de vergoedingskennisgeving zit?

Neem bij een vermeende fout, of als u andere algemene vragen hebt, contact op met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Een en ander laat het recht van de vergoedingsdebiteur onverlet om tegen de vergoedingskennisgeving bezwaar aan te tekenen bij de Administratieve Raad voor Toetsing. Bezwaren dienen altijd binnen een maand na ontvangst van de vergoedingskennisgeving te worden ingediend.

Administratieve Raad voor Toetsing

Tegen een besluit dat de ECB in het kader van haar toezichtstaken neemt, kan tevens bezwaar worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Feedbackdocument

Wat gebeurt er als ik niet binnen de termijn betaal?

Indien de vergoeding slechts gedeeltelijk of niet wordt betaald, is de ECB gerechtigd over het niet betaalde bedrag van de toezichtsvergoeding rente te berekenen voor elke dag dat betaling uitblijft.

Deze rente wordt als volgt berekend: de basisherfinancieringsrente van de ECB plus 8 procentpunt per jaar, gerekend vanaf de dag waarop betaling verschuldigd was tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop het uitstaande bedrag op de rekening van de ECB is bijgeschreven.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht

... over technische kwesties met betrekking tot het onlineportaal

Mijn wachtwoord voor het onlineportaal werkt niet. Wat moet ik nu doen?

U kunt een nieuw wachtwoord aanmaken door op “Request new password” (Nieuw wachtwoord aanvragen) te klikken en uw gebruikersnaam en het al geregistreerde e-mailadres (dit is het e-mailadres dat is aangewezen als het voorkeursmailadres voor de communicatie met uw bank en het adres waarnaar de ECB kennisgevingen stuurt) in te vullen. Stuur een e-mail naar SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu als u problemen blijft ondervinden.

Ik heb problemen met het bekijken of aanpassen van informatie via het onlineportaal. Wat moet ik nu doen?

Het onlineportaal kan alleen worden gebruikt met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer (versie 9 of hoger), Google Chrome en Firefox. Als u ook bij gebruik van een van deze browsers technische problemen blijft ondervinden, neem dan per e-mail contact met ons op.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nadat ik voor een automatische incasso/domiciliëring het IBAN had ingevuld, ontving ik een boodschap dat mijn "bank does not exist" (bank niet bestaat). Wat moet ik nu doen?

Stuur een e-mail naar het vergoedingenteam met een screenshot van de foutmelding en/of het desbetreffende IBAN. Het vergoedingenteam voegt de bankcode toe aan het systeem van de ECB en zal u vervolgens vragen het IBAN via het onlineportaal nog eens in te vullen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik heb meer dan één e-mailadres op het onlineportaal opgegeven. Worden aan al deze e-mailadressen vergoedingskennisgevingen verzonden?

Nee, de vergoedingskennisgevingen worden alleen verstuurd naar het e-mailadres dat u als voorkeursadres hebt opgegeven. Controleert u het onlineportaal en verander zo nodig uw voorkeursinstellingen. Mocht u geen vergoedingskennisgeving hebben ontvangen, neem dan per e-mail contact op met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik zou het onlineportaal graag in het Nederlands willen gebruiken, maar het is alleen in het Engels beschikbaar.

Het onlineportaal van de ECB is er alleen in het Engels. Wel kunt u, nadat u bent ingelogd, op het scherm een handleiding oproepen (rechts onderin). Daarin vindt u van alle schermen die in het onlineportaal voorkomen vertalingen in alle talen van het eurogebied.

Bovendien wordt er een link naar een vertaling meegestuurd met alle e-mailberichten die u ontvangt om te melden dat er een nieuw document naar het onlineportaal geüpload is.

Verder zijn de vertalingen van de formulieren voor de vergoedingskennisgeving en de SEPA automatische incasso/domiciliëring in alle talen van de eurolanden op de website van ECB-Bankentoezicht te vinden.

Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2019
SEPA-incassomachtiging/domiciliëringsmandaat (voorbeeld)

Heeft u nog andere vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met het vergoedingenteam van de ECB.