Veelgestelde vragen

... over het insturen van de contactgegevens van de vergoedingsdebiteur

Hoe moet ik onze vergoedingsdebiteur benoemen?

Alle vergoedingsplichtige instellingen die deel uitmaken van een onder toezicht staande groep, wijzen één entiteit aan die namens de hele groep als debiteur optreedt. U doet dit door de ECB via de gewone post een ondertekende kennisgeving te sturen. De uiterste datum waarop de benoeming van een nieuwe vergoedingsdebiteur aan de ECB moet zijn doorgegeven, is elk jaar op 1 juli, zodat de ECB bij het versturen van de vergoedingskennisgeving voor de volgende vergoedingsperiode nog met de benoeming rekening kan houden.

Kennisgevingsformulier ‘schuldenaar van de vergoeding’

Hoe moet ik de contactgegevens van onze vergoedingsdebiteur doorgeven?

De gegevens over de vergoedingsdebiteur moeten elk jaar uiterlijk 1 juli bijgewerkt zijn. Debiteuren die hun contactgegevens al hebben aangeleverd, hoeven die alleen bij te werken als er iets in veranderd is. Wij verzoeken u de Verklaring betreffende gegevensbescherming te lezen.

Geef uw contactgegevens alstublieft uitsluitend via het online portal door. Als u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor het portal hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met het vergoedingenteam, bij voorkeur per e-mail of telefonisch: +49 69 1344 4690.

Verklaring betreffende gegevensbescherming

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

De structuur van mijn bankgroep is veranderd sinds ik het kennisgevingsformulier voor de vergoedingsdebiteur ("schuldenaar van de vergoeding") heb ingestuurd. Wat moet ik nu doen?

U kunt de ECB met behulp van een van de onderstaande formulieren informeren over nieuwe dochtermaatschappijen die niet voorkomen op het kennisgevingsformulier voor de vergoedingsdebiteur dat u oorspronkelijk had ingestuurd:

  • een nieuw Kennisgevingsformulier "schuldenaar van de vergoeding" waarop alle onder toezicht staande entiteiten in de groep zijn vermeld;
  • het Formulier voor inkennisstelling inzake vergoedingsdebiteur, dat dient ter actualisering van het oorspronkelijke formulier en dat de schriftelijke toestemming van de nieuwe dochter bevat voor de aanstelling van de reeds benoemde vergoedingsdebiteur.

Kennisgevingsformulier ‘schuldenaar van de vergoeding’

Formulier voor inkennisstelling inzake vergoedingsdebiteur

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Moet ik veranderingen in de omstandigheden van mijn bank, bijvoorbeeld fusies, overnames of ingetrokken vergunningen melden? Wat moet ik doen als een verandering niet verwerkt is in de vergoedingskennisgeving die ik heb ontvangen?

Wij verzoeken u alle veranderingen in de omstandigheden van uw bank per e-mail aan het vergoedingenteam door te geven. Zij nemen dan contact met u op over wat u in uw specifieke geval moet doen.

Veranderde omstandigheden

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Wij zijn sinds kort als zelfstandige kredietinstelling toegelaten. Welke stappen moeten we ondernemen met betrekking tot de toezichtsvergoeding van de ECB?

Een recent toegelaten bank die gevestigd is in een deelnemende lidstaat en geen deel uitmaakt van een bestaande onder toezicht staande groep, dient de jaarlijkse toezichtsvergoeding te betalen. Het bedrag wordt bepaald op grond van het aantal volledige maanden dat de bank in de vergoedingsperiode onder toezicht stond.

Wij verzoeken u de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of afdeling aan de ECB door te geven, met name het e-mailadres. De ECB laat u dan weten wat u verder moet doen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... over het insturen van de vergoedingsfactoren

Wie moeten er vergoedingsfactoren insturen?

Alle banken op het hoogste consolidatieniveau die op de referentiedatum van 31 december van het voorgaande jaar onder toezicht van de ECB stonden, dienen gegevens over vergoedingsfactoren in te sturen. Die worden gebruikt bij de berekening van de jaarlijkse toezichtsvergoeding.

De ECB is ervoor verantwoordelijk dat het SSM in zijn geheel doeltreffend en consistent functioneert, dus zowel voor de belangrijke banken waarop zij direct toezicht houdt als voor de minder belangrijke banken waarop zij indirect toezicht houdt. Alle onder toezicht staande banken zijn daarom vergoedingsplichtig.

Wanneer en aan wie moet ik de gegevens over de vergoedingsfactoren sturen?

Debiteuren dienen de informatie over de vergoedingsfactoren aan hun nationale toezichthouder te sturen en daarvoor de formulieren te gebruiken die in de bijlagen bij het ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren zijn opgenomen.

De vergoedingsfactoren, met referentiedatum 31 december van het voorgaande jaar, dienen uiterlijk 1 juli einde werkdag van het lopende jaar ingestuurd te zijn. De vergoedingskennisgevingen worden in het laatste kwartaal van het jaar verstuurd.

ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren

Instructies voor het invullen van de formulieren betreffende de vergoedingsfactoren

Hoe moet ik de vergoedingsfactoren insturen?

De vergoedingsfactoren moeten aan de nationale toezichthouder worden gestuurd met gebruikmaking van de formulieren die in de bijlagen bij het ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren zijn opgenomen. De formulieren moeten overeenkomstig de bijgeleverde instructies worden ingevuld. Daarin staat ook informatie over het hoe en wanneer van auditcertificatie.

ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren

Instructies voor het invullen van de formulieren betreffende de vergoedingsfactoren

Moet een onder toezicht staande groep de activa van dochtermaatschappijen in niet-deelnemende en derde landen buiten beschouwing laten?

Nee, dat hoeft niet, maar de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht biedt wel de mogelijkheid daartoe. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen ten behoeve van de betrokken onder toezicht staande groepen, omdat de jaarlijkse toezichtsvergoeding die ze moeten betalen, daardoor lager uitvalt. Maar als de kosten om dit te berekenen hoger zijn dan de voorziene verlaging van de jaarlijkse toezichtsvergoeding, is het voor de banken efficiënter deze activa wel in aanmerking te nemen.

ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht

Wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding bij alle in deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren in rekening gebracht?

Nee. Alleen in een deelnemend land gevestigde bijkantoren van een in een niet-deelnemend land gevestigde moederinstelling zijn de jaarlijkse toezichtsvergoeding verschuldigd. Zo moet een bijkantoor in een deelnemende lidstaat (bv. Duitsland) de toezichtsvergoeding aan de ECB betalen als zijn moederinstelling gevestigd is in een niet-deelnemende lidstaat. De moederinstelling kan onderworpen zijn aan het toezicht van een relevante toezichthouder (bv. in het Verenigd Koninkrijk) en daarom aan deze toezichthouder een vergoeding verschuldigd zijn. Die verplichting staat geheel los van de verplichting van het bijkantoor in de deelnemende lidstaat om de ECB een toezichtsvergoeding te betalen.

Houdt in dit verband alstublieft rekening met het volgende:

  • Als in een deelnemende lidstaat twee of meer vergoedingsplichtige bijkantoren gevestigd zijn, gelden die als één bijkantoor.
  • Vergoedingsplichtige bijkantoren van dezelfde kredietinstelling die in verschillende deelnemende lidstaten zijn gevestigd (bv. België en Duitsland), gelden niet als één bijkantoor.
  • Aan een bijkantoor en een dochteronderneming in dezelfde deelnemende lidstaat worden twee verschillende toezichtsvergoedingen in rekening gebracht.

Wie moet betalen?

Op welk consolidatieniveau moeten onder toezicht staande groepen hun vergoedingsfactoren rapporteren?

Onder toezicht staande groepen die in een of meer deelnemende landen actief zijn, sturen slechts één kennisgeving van vergoedingsfactoren in, op grond van het hoogste niveau van consolidatie tussen al die deelnemende landen. Er wordt vervolgens één toezichtsvergoeding berekend.

Behandeling van bankgroepen

Wat gebeurt er als ik de vergoedingsfactoren niet op tijd instuur?

Indien een debiteur geen vergoedingsfactoren verstrekt, stelt de ECB de ontbrekende vergoedingsfactoren zelf vast op grond van de beschikbare informatie. Het niet verstrekken van vergoedingsfactoren wordt beschouwd als een overtreding van de ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht en kan tot sancties leiden.

Feedbackverklaring

ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren

Hoe moet ik de cijfers met betrekking tot mijn vergoedingsfactoren opnieuw insturen tijdens de reactietermijn?

Tijdens de reactietermijn van vijf dagen kunt u de gegevens over uw vergoedingsfactoren (totale risicoblootstelling/totale activa) op dezelfde manier insturen als de eerste keer. De nieuwe cijfers voor de vergoedingsfactoren moeten aan de nationale bevoegde autoriteit worden verstrekt, zodat deze de kwaliteit van de gegevens kan beoordelen alvorens ze aan de ECB door te sturen.

Wat houdt het ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren in?

In het ECB-Besluit betreffende vergoedingsfactoren worden de methodologie en procedures beschreven voor de berekening van de twee vergoedingsfactoren, namelijk de totale risicoblootstelling en de totale activa van de debiteur.

ECB-besluit betreffende vergoedingsfactoren

Vergoedingsfactoren

... over de betaling van de toezichtsvergoeding

Waarom heb ik geen vergoedingskennisgeving ontvangen?

De ECB stuurt alle debiteuren elk jaar elektronisch een vergoedingskennisgeving via haar online portal. Die wordt naar verwachting verstuurd in het laatste kwartaal van de periode waarop de vergoeding betrekking heeft, d.w.z. een kalenderjaar. Als er post over de vergoeding (vergoedingskennisgeving, aanmaning of rentebrief) geüpload is, wordt er automatisch een bericht gestuurd naar het e-mailadres dat u via het online portal van de ECB hebt opgegeven.

Mocht u binnen deze termijn geen vergoedingskennisgeving hebben ontvangen, neemt u dan per e-mail contact op met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik heb geen betalingsgegevens maar ik heb wel een vergoedingskennisgeving (een aanmaning of een rentebrief) ontvangen.

De betalingsgegevens staan altijd op de tweede bladzijde van het desbetreffende document. Voor een extra bevestiging van de betalingsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik kan de ECB de toezichtsvergoeding pas betalen als ik het btw-nummer (een fiscaal nummer) van de ECB heb.

De toezichtsvergoeding wordt als een overheidsverrichting in de zin van artikel 13 van de Btw-richtlijn (2006/112/EG) beschouwd en is daarom vrijgesteld van btw. Omdat de ECB als Europese instelling niet verplicht is zich voor de btw of de vennootschapsbelasting te registreren, beschikt ze niet over een fiscaal nummer.

Ik heb een kennisgeving ontvangen dat ik een toezichtsvergoeding moet betalen aan onze nationale toezichtsautoriteit. Hoe moeten wij daarmee omgaan?

De nationale toezichtsautoriteiten spelen een belangrijke rol in het bankentoezicht binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.

De kosten die zij in verband met het toezicht maken, worden echter niet meegenomen in de berekening van de aan de ECB te betalen toezichtsvergoeding. Dit betekent dat de nationale toezichtsautoriteiten het recht behouden overeenkomstig de nationale wetgeving vergoedingen in rekening te brengen.

Nationale toezichthouders

Ik heb een vergoedingskennisgeving van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB) ontvangen. Wat moet ik nu doen?

De ECB is alleen verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechnisme (SSM), niet voor de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. De ECB en de SRB zijn op zichzelf staande instellingen. Vragen over facturen van de SRB dient u dan ook direct aan uw contactpersoon bij de SRB of de nationale afwikkelingsautoriteiten te stellen.

Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (SRB)

Kan ik mijn toezichtsvergoeding via automatische incasso/domiciliëring betalen?

Ja. Sterker nog, de SEPA-automatische incasso / SEPA-domiciliëring is de door de ECB aanbevolen betalingswijze. Deze garandeert tijdige betaling en voorkomt daardoor dat eventueel rente in rekening moet worden gebracht voor te late betaling. Als u voor deze betalingsmethode kiest, kunt u uw bankgegevens invullen via het online portal en een automatische incasso-opdracht / mandaat voor automatische domiciliëring uitprinten.

Wat moet ik doen als er een fout in de vergoedingskennisgeving zit?

Neem bij een vermeende fout of als u andere algemene vragen hebt, contact op met het vergoedingenteam.

Een en ander laat het recht van de vergoedingsdebiteur onverlet om tegen de vergoedingskennisgeving bezwaar aan te tekenen bij de Administratieve Raad voor Toetsing. Bezwaren dienen altijd binnen een maand na ontvangst van de vergoedingskennisgeving te worden ingediend.

Administratieve Raad voor Toetsing

Tegen een besluit dat de ECB in het kader van haar toezichtstaken neemt, kan tevens bezwaar worden aangetekend bij het Europese Hof van Justitie.

Feedbackverklaring

Wat gebeurt er als ik niet binnen de termijn betaal?

Indien de vergoeding slechts gedeeltelijk of niet wordt betaald, is de ECB gerechtigd over het niet betaalde bedrag van de toezichtsvergoeding rente te berekenen voor elke dag dat betaling uitblijft.

Deze rente wordt als volgt berekend: de basisherfinancieringsrente van de ECB plus 8 procentpunt per jaar, gerekend vanaf de dag waarop betaling verschuldigd was tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop het uitstaande bedrag op de rekening van de ECB is bijgeschreven.

ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht

... over technische kwesties met betrekking tot het online portal

Mijn wachtwoord voor het online portal werkt niet. Wat moet ik nu doen?

U kunt een nieuw wachtwoord aanmaken door op “Nieuw wachtwoord aanvragen” te klikken en uw gebruikersnaam en e-mailadres in te vullen. Stuur een e-mail naar het vergoedingenteam als u technische problemen blijft houden.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Ik heb problemen met het bekijken of aanpassen van informatie via het online portal. Wat moet ik nu doen?

Het online portal kan alleen worden gebruikt met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer (versie 9 of hoger), Google Chrome en Firefox. Als u technische problemen blijft houden, ook al gebruikt u een van deze browsers, neemt u dan per e-mail contact op met het vergoedingenteam.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Nadat ik voor een automatische incasso/domiciliëring het IBAN had ingevuld, ontving ik een boodschap dat mijn "bank niet bestaat". Wat moet ik nu doen?

Stuurt u een e-mail naar het vergoedingenteam met een screenshot van de foutmelding en/of het desbetreffende IBAN. Het vergoedingenteam voegt dan de bankcode toe aan het systeem van de ECB en zal u dan vervolgens vragen het IBAN via het online portal nog eens in te vullen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik heb op het online portal meer dan één e-mailadres opgegeven. Worden aan al deze e-mailadressen vergoedingskennisgevingen verzonden?

Nee, de kennisgevingen van vergoedingen worden alleen naar het e-mailadres gezonden dat u als voorkeursadres hebt opgegeven. Controleert u het online portal en verander zo nodig uw voorkeursinstellingen. Mocht u geen vergoedingskennisgeving hebben ontvangen, neemt u dan per e-mail contact op met het vergoedingenteam.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ik zou het online portal graag in het Nederlands willen gebruiken, maar het is alleen in het Engels beschikbaar.

Het online portal van de ECB is er alleen in het Engels. Wel kunt u, nadat u bent ingelogd, op het scherm een handleiding oproepen (rechts onderin). Daarin vindt u van alle schermen die in het online portal voorkomen vertalingen in alle talen van het eurogebied.

Bovendien wordt er een link naar een vertaling meegestuurd met alle e-mailberichten die u ontvangt om te melden dat er een nieuw document naar het online portal geüpload is.

Verder zijn de vertalingen van de formulieren voor de vergoedingskennisgeving en de SEPA automatische incasso/domiciliëring in alle talen van de eurolanden op de website van het ECB-Bankentoezicht te vinden.

Formulier vergoedingskennisgeving 2016

Voorbeeld SEPA-incassomachtiging / domiciliëringsmandaat

Heeft u nog andere vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met het vergoedingenteam van de ECB.