Menu

Pogosta vprašanja

O izračunu nadomestila za nadzor in kontaktnih podatkih zavezanca za plačilo nadomestila

Kako imenujemo zavezanca?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice nadzorovane skupine, imenujejo en sam subjekt, ki bo deloval kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine. Zavezanca imenujejo tako, da Evropski centralni banki po redni ali elektronski pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo. Rok za imenovanje novega zavezanca je 30. september danega leta, da se zagotovi nemoten potek zaračunavanja nadomestil.

Obrazec za uradno obvestilo o imenovanju zavezanca za plačilo nadomestila

Kako posredujemo kontaktne podatke zavezanca?

Letni rok za posodobitev podatkov o zavezancu je 30. september. Zavezanci za plačilo nadomestila, ki so že posredovali kontaktne podatke, morajo podatke posodobiti samo v primeru sprememb. Preberite tudi izjavo o varstvu podatkov.

Kontaktne podatke posredujte samo prek spletnega portala ECB. Zaposleni v ECB nimajo dostopa od računov bank na portalu, zato podatkov ne morejo posodobiti v njihovem imenu. ECB priporoča, da predložite e-poštni naslov, ki se nanaša na oddelek ali skupino in ne na posamezno osebo, tako da kadrovske spremembe ne vplivajo na komunikacijo med ECB in zavezanci za plačilo nadomestila.

Če še niste prejeli uporabniškega imena in gesla ali želite spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila, kontaktirajte skupino za nadomestila, najbolje po e-pošti na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Izjava o varstvu podatkov

Ali moramo ECB posredovati posodobljene kontaktne podatke tudi, če smo jih že posredovali Enotnemu odboru za reševanje?

Da, zavezanci za plačilo nadomestila morajo o vseh spremembah kontaktnih podatkov obvestiti ECB najpozneje do 30. septembra v vsakokratnem obdobju zaračunavanja nadomestila.

Odkar smo zadnjič posredovali uradno obvestilo o zavezancu, se je struktura naše bančne skupine spremenila. Kaj naj storimo? Ali moramo uradno obvestilo posredovati vsako leto do 30. septembra?

Če se spremembe nanašajo na glavni subjekt v skupini ali na podrejeno družbo, ki je bila prej imenovana za zavezanca za plačilo nadomestila, morate o tem obvestiti ECB. To storite tako, da pošljete novo uradno obvestilo o imenovanju zavezanca. Za druge spremembe v skupini novo obvestilo ni potrebno.

Za nemoten potek postopka morajo zavezanci za plačilo nadomestila predložiti uradno obvestilo do 30. septembra vsakega leta.

Ali moramo poročati o spremembah okoliščin banke, na primer o združitvi, prevzemu ali odvzemu dovoljenja? Kaj naj storimo, če sprememba ni upoštevana v obvestilu o nadomestilu, ki smo ga prejeli?

Sprememba okoliščin lahko vpliva na izračun letnega nadomestila za nadzor. Zato o vsakršni spremembi okoliščin banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta vam bo poslala navodila, kako ravnati v vašem primeru.

Smo samostojna banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Kaj moramo storiti v zvezi z nadomestili za nadzor?

Banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, ima sedež v sodelujoči državi in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor. Znesek se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana.

Evropski centralni banki posredujte kontaktne podatke odgovorne osebe oziroma po možnosti pristojnega oddelka – predvsem e-poštni naslov – ECB pa vas bo obvestila o nadaljnjih korakih.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ko je našo banko prevzela pomembna bančna skupina, se je naš nadzorni status spremenil iz manj pomembnega v pomembnega. Bo to vplivalo na naše nadomestilo za nadzor?

Če je bila vaša banka pred tem, ko jo je prevzela pomembna nadzorovana skupina, samostojna manj pomembna institucija, lahko to vpliva na vaše nadomestilo za nadzor. Na splošno se po prevzemu letno nadomestilo za nadzor izračuna glede na število polnih mesecev, v katerih je bil nadzorovani subjekt samostojna manj pomembna institucija (člen 7(1) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor).

Nadomestilo se izračuna na najvišji ravni konsolidacije v sodelujočih državah članicah. Če so torej kreditne institucije članice nadzorovane skupine s sedežem v sodelujoči državi članici, se izračuna in zaračuna eno samo nadomestilo na ravni celotne skupine.

Zato o vsaki spremembi okoliščin banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta bo ocenila vaš primer in vam poslala navodila, kako ravnati v vašem primeru.

O tem, kako posredovati faktorja za izračun nadomestila

Kdo mora posredovati faktorja za izračun nadomestila?

ECB je odgovorna za učinkovito in dosledno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN) kot celote, tj. tako za pomembne banke, ki jih nadzira neposredno, kot tudi za manj pomembne banke, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo za nadzor morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Letno nadomestilo za nadzor se za vse banke pod nadzorom ECB izračuna na najvišji ravni konsolidacije na podlagi faktorjev za izračun nadomestila, za katere je referenčni datum 31. december predhodnega obdobja zaračunavanja nadomestila oziroma drug referenčni datum, kot je pojasnjeno v spodnjih primerih.

Od obdobja zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2020, dalje bo ECB za določitev faktorjev večine nadzorovanih bank uporabljala podatke FINREP in COREP, ki jih že ima na voljo.

Dve kategoriji bank morata svoja faktorja še vedno posredovati z ločenim postopkom: (i) skupine, ki izključujejo sredstva in/ali zneske izpostavljenosti tveganju podrejenih družb v nesodelujočih državah članicah, in (ii) podružnice s sedežem v sodelujoči državi članici, ki so jih ustanovile kreditne institucije iz nesodelujočih držav članic, za katere ne velja uredba ECB o FINREP.

Kdaj in komu moramo posredovati podatke v zvezi s faktorjema za izračun nadomestila?

Zavezanci, ki morajo še vedno posredovati faktorja za izračun nadomestila, morajo te podatke posredovati nacionalnim nadzornim organom, pri čemer uporabijo predlogi, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

Faktorja je treba posredovati do zaključka poslovanja na dan 11. novembra tekočega leta ali do konca naslednjega delovnega dne, če je 11. november dela prost dan, pri čemer je referenčni datum 31. december prejšnjega leta ali drug ustrezen datum (glej primere spodaj). Obvestila o nadomestilu bodo izdana v prvih šestih mesecih leta, ki sledi obdobju zaračunavanja nadomestila.

Kako naj posredujemo faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja se posredujeta nacionalnemu nadzornemu organu na predlogah, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila. Predlogi je treba izpolniti v skladu z navodili, ki vključujejo tudi informacije o potrdilu revizorja in pismo poslovodstva ter o tem, do kdaj se zahtevata.

Ali mora nadzorovana skupina obvezno izključiti sredstva podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in državah zunaj EU?

Ne. Uredba o nadomestilih za nadzor dopušča možnost izključitve sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in državah zunaj EU. Nadzorovane skupine jo lahko izkoristijo, da si z njo znižajo nadomestilo za nadzor, ki ga morajo plačati. Toda če je breme izračunavanja večje od pričakovanega zmanjšanja, je zanje učinkoviteje, če ta sredstva vključijo.

Za nemoteno zbiranje nadomestil je treba ugotoviti, katere skupine s podrejenimi družbami v nesodelujočih državah članicah ali tretjih državah nameravajo izključiti sredstva in/ali izpostavljenosti tveganju iz svojih faktorjev za izračun nadomestila.

Ali se letno nadomestilo za nadzor zaračunava vsem podružnicam s sedežem v sodelujočih državah članicah?

Ne, letno nadomestilo za nadzor se zaračunava samo podružnicam s sedežem v sodelujočih državah članicah, ki so jih ustanovile matične banke s sedežem v nesodelujočih državah članicah. Na primer, podružnica v sodelujoči državi članici (npr. Nemčiji) mora Evropski centralni banki plačati nadomestilo za nadzor samo, če ima njena matična banka sedež v nesodelujoči državi članici EU. Matična banka je pod nadzorom svojega nacionalnega nadzornega organa (npr. na Švedskem), ki ji zaračuna nadomestilo. To je neodvisno od zahteve, da morajo podružnice v EU plačati nadomestilo za nadzor Evropski centralni banki.

Pri tem upoštevajte naslednje:

  • dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v eni sami sodelujoči državi članici, se štejejo za eno podružnico;
  • podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v različnih sodelujočih državah članicah (npr. v Belgiji in Nemčiji), se ne štejejo za eno podružnico;
  • za podružnico in podrejeno družbo v isti sodelujoči državi članici bosta zaračunani dve različni nadomestili za nadzor.

Kdo mora plačati nadomestilo?

Na kateri ravni konsolidacije morajo nadzorovane skupine poročati faktorja za izračun nadomestila?

Nadzorovane skupine, ki delujejo v eni ali več sodelujočih državah članicah, morajo faktorja poročati samo enkrat, in sicer na najvišji ravni konsolidacije v vseh teh državah članicah. Izračunano bo samo eno nadomestilo za nadzor.

Obravnava bančnih skupin

Kaj se zgodi, če faktorjev za izračun nadomestila ne posredujemo pravočasno?

Če zavezanec za plačilo nadomestila, ki še ni posredoval faktorjev za plačilo nadomestila, teh faktorjev ne posreduje, ECB manjkajoče faktorje določi sama na podlagi razpoložljivih informacij. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Kako lahko ponovno posredujemo vrednost faktorjev za izračun nadomestila med obdobjem za pripombe?

Če ste faktorja posredovali z ločeno predlogo svojemu nacionalnemu pristojnemu organu, lahko podatke za faktorja predložite še enkrat z isto predlogo in po istem kanalu v 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb. Če je ECB vaša faktorja določila na podlagi podatkov COREP in FINREP in so podatki o skupni izpostavljenosti tveganju/skupnih sredstvih na spletnem portalu zastareli, lahko poročili COREP in FINREP posredujete v 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb preko svojega pristojnega nacionalnega organa. Upoštevati velja, da se podatki FINREP in COREP lahko spremenijo po 15-dnevnem obdobju za posredovanje pripomb. Vseeno se potem, ko so bili podatki uporabljeni za izračun nadomestila za nadzor za dano obdobje, naknadne spremembe ne bodo upoštevale v izračunu in nadomestilo ne bo ponovno izračunano.

O čem govori sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila?

Sklep določa metodologijo in postopke za izračun obeh faktorjev, ki se uporabljata pri izračunu nadomestila, namreč skupne izpostavljenosti tveganju in skupnih sredstev zavezanca za plačilo nadomestila.

Ali morajo podružnice, ki so jih v sodelujočih državah članicah ustanovile kreditne institucije s sedežem v eni od držav znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso države članice EU, predložiti faktorja za izračun nadomestila?

Da. Podružnice, ki so jih v sodelujočih državah članicah ustanovile kreditne institucije s sedežem v eni od držav EGP, ki niso države članice EU (Norveška, Liechtenstein in Islandija) nadzira ECB (v primeru manj pomembnih institucij posredno). Neposredni nadzor nad temi podružnicami izvaja bodisi ECB bodisi pristojni nacionalni organ, odvisno od pomembnosti. Zato morajo Evropski centralni banki posredovati faktorja za izračun nadomestila, ki se uporabita za določitev letnega nadomestila za nadzor.

Okvirna uredba o EMN

Primer: Naša banka se je po 1. januarju 2020 združila z drugo banko. Ali moramo predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2019?

Ne, faktorjev za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2019 vam ni treba predložiti. Vseeno pa morajo zavezanci, ustanovljeni po 1. januarju 2020, ki spadajo v eno od dveh kategorij subjektov, ki morajo predložiti faktorja, svojemu pristojnemu nacionalnemu organu predložiti ta faktorja z referenčnim datumom, ki je najbližji 31. decembru predhodnega leta, da je mogoče izračunati letno nadomestilo za nadzor. Za subjekt, ki je bil ustanovljen 1. januarja 2020, bi bil referenčni datum, ki je najbližji 31. decembru 2019, 31. marec 2020. Za subjekt, ki je bil ustanovljen 1. aprila 2020 ali pozneje, bi bil 31. decembru 2019 najbližji referenčni datum 30. junij 2020. Iste referenčne datume bo ECB uporabljala tudi za določitev faktorjev za izračun nadomestila za subjekte, ustanovljene 1. januarja 2020, ki posredujejo podatke COREP in FINREP za bonitetne namene.

Primer: Naša podružnica, ki je plačnica nadomestila, je prenehala poslovati in bo od 1. aprila 2020 zaprta. Ali moramo predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2019?

Da. Če je nadzorovani subjekt pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se v skladu s členom 7 uredbe o nadomestilih za nadzor pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bil nadzorovani subjekt pod nadzorom. Kot nadzorovani subjekt v obdobju zaračunavanja nadomestil, ki zajema leto 2020 je podružnica plačnica nadomestila še naprej obvezana, da v skladu s členom 10(4) uredbe o nadomestilih za nadzor predloži faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2019, da bo mogoče izračunati nadomestilo. Nadomestilo za nadzor bo določeno za obdobje od januarja do marca 2020.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Primer: Naše računovodsko leto se ne konča 31. decembra. Ali moramo predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2019?

V skladu s členom 10(3)(bb) uredbe o nadomestilih za nadzor je v primeru, da nadzorovani subjekt pripravi zaključni račun, vključno s konsolidiranimi računovodskimi izkazi, na podlagi računovodskege leta, ki se razlikuje od koledarskega leta, referenčni datum za skupna sredstva enak koncu računovodskega leta, ki ustreza predhodnemu obdobju zaračunavanja nadomestil. Za subjekt, ki je bil ustanovljen pred 1. januarjem 2020 in katerega računovodsko leto se konča 31. marca, je referenčni datum za skupna sredstva 31. marec 2019.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Ali morajo podružnice plačnice nadomestila ob predložitvi skupnih sredstev posredovati statistične podatke?

Ne nujno. Za podružnice, za katere velja uredba ECB o FINREP, bo ECB določila faktorje na podlagi skupnih sredstev, ki so jih poročale za bonitetne namene. Za podružnice, ki morajo predložiti predlogo o faktorjih, morajo skupna sredstva ustrezati znesku skupnih sredstev, opredeljenih v členu 2(12)(b) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor. Zato mora podružnica kreditne institucije s sedežem v nesodelujoči državi članici ECB predložiti skupna sredstva, izračunana na podlagi skupne vrednosti sredstev, kot je določena na podlagi najnovejšega revidiranega zaključnega računa, pripravljenega v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot se v Uniji uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta, oziroma če tak zaključni račun ni na voljo, na podlagi zaključnega računa, pripravljenega v skladu z veljavnimi nacionalnimi računovodskimi predpisi. Za podružnice plačnice nadomestila, ki ne pripravljajo zaključnega računa, skupna sredstva pomenijo skupno vrednost sredstev, kot je določena v skladu s členom 51(5) Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), tj. statistične podatke. Podružnice, ki prostovoljno poročajo skupno vrednost sredstev za bonitetne namene, lahko to vrednost uporabijo, da določijo faktor skupna sredstva. Vendar pa ECB za določitev faktorjev ne bo uporabila prostovoljno posredovanih podatkov, zato bo še vedno treba predložiti predlogo s faktorji za izračun nadomestila.

Ali je pri podružnicah plačnicah nadomestila potrebno potrdilo revizorja?

Ne nujno. Namesto potrdila revizorja kot oblike potrditve skupnih sredstev podružnice lahko skupna sredstva potrdi vodja podružnice, oziroma če ta ni na voljo, upravljalni organ kreditne institucije, ki je ustanovila podružnico plačnico nadomestila, s pismom poslovodstva, ki se pošlje relevantnemu pristojnemu nacionalnemu organu. Predloga za takšno pismo je priložena.

Ta izjema velja samo za podružnice plačnice nadomestila in ni namenjena zavezancem, ki morajo predložiti potrdilo revizorja računovodskih izkazov v skladu s členom 3.2(b) sklepa ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

O tem, kako plačati nadomestilo za nadzor

Zakaj nismo prejeli obvestila o nadomestilu?

ECB vsakemu zavezancu za plačilo nadomestila izda obvestilo o nadomestilu elektronsko prek spletnega portala ECB. Predvideni datum izdaje je drugo četrtletje naslednjega obdobja zaračunavanja nadomestil. Za obdobje zaračunavanja nadomestil, ki zajema leto 2020, je to drugo četrtletje 2021. Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli na spletnem portalu ECB, bo poslano samodejno e-poštno obvestilo o tem, da je bil na portal naložen nov dokument (obvestilo o nadomestilu, opomin ali dopis o obrestih).

Če obvestila ne prejmete do konca tega obdobja, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu (oziroma opomin ali dopis o obrestih), vendar manjkajo informacije o plačilu.

Informacije o plačilu so vedno na drugi strani posameznega dokumenta. Če potrebujete dodatno potrditev informacij o plačilu, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Preden lahko Evropski centralni banki plačamo nadomestilo za nadzor, potrebujemo identifikacijsko številko ECB za DDV (davčno številko).

V skladu s členom 13 direktive o davku na dodano vrednost (2006/112/ES) je nadomestilo za nadzor javna dajatev, zato je oproščeno davka na dodano vrednost. Evropski centralni banki se kot instituciji EU ni treba registrirati za namene davka na dodano vrednost ali davka od dohodkov pravnih oseb ter zato nima davčne številke.

Prejeli smo obvestilo, da moramo nadomestilo za nadzor plačati našemu nacionalnemu nadzornemu organu. Kaj to pomeni?

Nacionalni nadzorni organi imajo pri bančnem nadzoru v okviru enotnega mehanizma nadzora pomembno vlogo.

Vendar njihovi nadzorniški stroški niso upoštevani pri izračunu nadomestila za nadzor, ki se plača ECB. To pomeni, da nacionalni nadzorni organi obdržijo pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z nacionalno zakonodajo. Za vsa vprašanja v zvezi z nadomestili, ki jih zaračunavajo nacionalni nadzorni organi, se obrnite neposredno na nacionalni nadzorni organ v svoji državi.

Nacionalni nadzorni organi

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu od Enotnega odbora za reševanje. Kaj naj storimo?

ECB je pristojna samo za enotni mehanizem nadzora (ne pa tudi za enotni mehanizem za reševanje). ECB in Enotni odbor za reševanje sta neodvisni instituciji. Vprašanja v zvezi z računi, ki jih je izdal Enotni odbor za reševanje, naslovite na kontaktno točko odbora ali neposredno na nacionalni organ za reševanje.

Ali nadomestilo za nadzor lahko plačamo z direktno obremenitvijo?

Da. V bistvu je direktna obremenitev SEPA priporočena oblika plačila. Z njo je nadomestilo vedno plačano pravočasno, tako da ni nevarnosti zamudnih obresti. Če se odločite za to obliko plačila, lahko na spletnem portalu vnesete svoje bančne podatke in natisnete soglasje za direktno obremenitev. Soglasje podpišite in podpisani izvirnik pošljite ECB na naslov, ki je naveden na soglasju.

Kaj naj storimo, če je v obvestilu o nadomestilu napaka?

Če je v obvestilu vsebinska napaka ali če imate kakršnakoli splošna vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

S tem zavezanec ne izgubi pravice, da se proti obvestilu pritoži pri Upravnem odboru za pregled. Vse pritožbe morajo biti oddane v roku enega meseca od prejema obvestila o nadomestilu.

Upravni odbor za pregled

Odločitve, ki jih ECB sprejema pri izvajanju svojih nadzorniških nalog, je mogoče izpodbijati tudi pred Sodiščem Evropske unije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje

Kaj se zgodi, če ne plačamo v roku?

Nadomestila zapadejo v plačilo 35 dni po izdaji obvestila o nadomestilu.

V primeru delnega plačila ali neplačila ima ECB pravico, da za neplačani del nadomestila zaračuna dnevne zamudne obresti.

Obresti se obračunavajo po letni obrestni meri, ki je enaka obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja plus 8 odstotnih točk, in tečejo od datuma, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo, do datuma pred dnevom, ko je bil neplačani del nadomestila knjižen na bančni račun ECB.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

O tehničnih vprašanjih v zvezi s spletnim portalom

Naše geslo za spletni portal ne deluje. Kaj naj storimo?

Za spremembo gesla kliknite »Request new password« ter vnesite svoje uporabniško ime in že registrirani e-poštni naslov (to je e-poštni naslov, ki ste ga navedli kot prednostni e-poštni naslov za komunikacijo z vašo banko in na katerega ECB pošilja obvestila). Če se težave nadaljujejo, pošljite e-poštno sporočilo na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pri ogledu in urejanju informacij na spletnem portalu imamo težave. Kaj naj storimo?

Spletni portal je združljiv samo z naslednjimi spletnimi brskalniki: Internet Explorer (različica 9 ali kasnejša), Google Chrome in Firefox. Če imate tehnične težave kljub temu, da uporabljate enega od teh brskalnikov, nas o tem obvestite po e-pošti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po vnosu kode IBAN za direktno obremenitev se pokaže obvestilo, da naša »banka ne obstaja«. Kaj naj storimo?

Skupini za nadomestila po e-pošti pošljite zaslonsko sliko napake in/ali IBAN, pri katerem prihaja do napake. Skupina za nadomestila bo bančno kodo dodala v sistem ECB, nakar boste naprošeni, da IBAN na spletnem portalu vnesete še enkrat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na spletnem portalu smo vnesli več kot en e-poštni naslov. Ali bo obvestilo o nadomestilu poslano na vse te e-poštne naslove?

Ne. Obvestilo o nadomestilu bo poslano samo na e-poštni naslov, ki ste ga označili kot prednostnega. Preverite spletni portal in po potrebi spremenite svoje nastavitve. Če obvestila o nadomestilu še niste prejeli, vas prosimo, da po e-pošti kontaktirate skupino za nadomestila. ECB priporoča, da vnesete e-poštni naslov, ki se nanaša na oddelek ali skupino in ne na posamezno osebo, tako da kadrovske spremembe ne vplivajo na našo komunikacijo z vami.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Spletni portal bi radi uporabljali v svojem jeziku, vendar je na voljo samo v angleščini.

Spletni portal ECB je zaenkrat na voljo samo v angleščini. Po prijavi v portal lahko odprete priročnik (v spodnjem desnem kotu zaslona), v katerem so prevodi vseh zaslonov portala v vse jezike euroobmočja.

Poleg tega je vsakič, ko ste po e-pošti obveščeni o tem, da je bil na spletni portal naložen nov dokument, na voljo tudi povezava do prevoda.

Od obdobja zaračunavanja nadomestil, ki zajema leto 2020, bodo zavezanci za plačilo nadomestila lahko izbrali, v katerem jeziku želijo prejeti obvestilo o nadomestilu. ECB bo v drugi polovici leta 2020 zavezancem sporočila, kako lahko izberejo jezik komunikacije o nadomestilih.

Poleg tega je na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru objavljen obrazec za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA v vseh jezikih euroobmočja.

Za dodatna vprašanja se obrnite neposredno na skupino za nadomestila v ECB.