Pogosta vprašanja

O izračunu nadomestila za nadzor in o kontaktnih podatkih zavezanca za plačilo nadomestila

Kako imenujemo zavezanca?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice nadzorovane skupine, imenujejo en sam subjekt, ki bo deloval kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine. To storijo tako, da Evropski centralni banki po redni pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo. Vsa obvestila o imenovanju novega zavezanca za plačilo nadomestila je treba predložiti do 1. julija. Tako bodo lahko nove informacije upoštevane pri izdaji obvestila o nadomestilu za naslednje obdobje zaračunavanja.

Obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Kako posredujemo kontaktne podatke zavezanca?

Rok, do katerega je treba posodobiti podatke o zavezancu, je 1. julij vsako leto. Zavezanci za plačilo nadomestila, ki so že posredovali kontaktne podatke, so dolžni posodobiti podatke samo v primeru sprememb. Preberite tudi izjavo o varstvu podatkov.

Kontaktne podatke posredujte samo prek spletnega portala ECB. Če uporabniškega imena in gesla še niste prejeli ali želite spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Izjava o varstvu podatkov

Ali naj ECB posredujemo posodobljene kontaktne podatke, čeprav smo jih poslali že Enotnemu odboru za reševanje?

Da, zavezanci za plačilo nadomestila morajo ECB posredovati vse spremembe kontaktnih podatkov najkasneje do 1. julija v posameznem obdobju zaračunavanja nadomestila.

Odkar smo zadnjič posredovali uradno obvestilo o zavezancu, se je struktura naše bančne skupine spremenila. Kaj naj storimo? Ali moramo ta obrazec poslati vsako leto do 1. julija?

Če je v vaši skupini nova podrejena družba, ki ni bila navedena v prvotno predloženem uradnem obvestilu o zavezancu za plačilo nadomestila, lahko ECB o tem obvestite z enim od naslednjih dveh obrazcev:

  • nov obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila, v katerem so zajeti vsi nadzorovani subjekti v skupini,
  • poenostavljeni obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila, ki vsebuje pisno soglasje nove podrejene družbe o imenovanju obstoječega zavezanca za plačilo nadomestila in posodablja prvotno predloženi obrazec.

Zavezanci za plačilo nadomestila morajo obrazec poslati do 1. julija vsakega leta, tako da se lahko oktobra istega leta upošteva pri izdaji obvestila o nadomestilu.

Obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Poenostavljeni obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ali moramo poročati o spremembah statusa banke, na primer o združitvi, prevzemu ali o odvzetem dovoljenju? Kaj naj storimo, če sprememba ni razvidna iz obvestila o nadomestilu, ki smo ga prejeli?

Sprememba statusa lahko vpliva na izračun letnega nadomestila za nadzor. Zato o vsakršni spremembi statusa banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta vam bo poslala informacije o tem, kako ravnati v vašem konkretnem primeru.

Sprememba statusa

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Smo samostojna banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Kako naj ravnamo glede nadomestila za nadzor?

Banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ter ima sedež v sodelujoči državi in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor. Višina nadomestila se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana.

Evropski centralni banki posredujte kontaktne podatke odgovorne osebe ali oddelka – predvsem e-poštni naslov – ECB pa vas bo obvestila o naslednjih korakih.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ko je našo banko prevzela pomembna bančna skupina, se je njen nadzorni status spremenil iz manj pomembnega v pomembnega. Bo to vplivalo na naše nadomestilo za nadzor?

Če je bila banka pred prevzemom s strani pomembne nadzorovane skupine samostojna manj pomembna institucija, lahko to vpliva na vaše nadomestilo za nadzor. Na splošno se po prevzemu letno nadomestilo za nadzor izračuna na podlagi števila polnih mesecev, v katerih je bil nadzorovani subjekt samostojna manj pomembna institucija (člen 7(1) uredbe ECB o nadomestilih za nadzor).

Izračun nadomestila se izvede na najvišji ravni konsolidacije v sodelujoči državi članici. Če so torej kreditne institucije del nadzorovane skupine s sedežem v sodelujoči državi članici, se izračuna in plača eno nadomestilo na ravni skupine.

Zato o vsakršni spremembi statusa banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta bo ocenila vaš primer in vam poslala informacije o tem, kako ravnati v tem konkretnem primeru.

O tem, kako posredovati faktorja za izračun nadomestila

Kdo mora posredovati faktorja za izračun nadomestila?

Vse banke na najvišji ravni konsolidacije, ki so bile 31. decembra prejšnjega leta pod nadzorom ECB, so dolžne posredovati podatke o faktorjih, potrebnih za izračun letnega nadomestila za nadzor.

ECB je odgovorna za učinkovito in skladno delovanje enotnega mehanizma nadzora kot celote, tj. tako za pomembne banke, ki jih nadzira neposredno, kot tudi za manj pomembne banke, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Kdaj in komu moramo posredovati podatke v zvezi s faktorjema za izračun nadomestila?

Zavezanci morajo te podatke posredovati nacionalnim nadzornim organom, pri čemer uporabijo predlogi, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

Faktorja za izračun nadomestila je treba posredovati do zaključka poslovanja na dan 1. julija tekočega leta ali do konca naslednjega delovnega dne, če je 1. julij dela prost dan, z referenčnim datumom 31. december prejšnjega leta. Obvestilo o nadomestilu se izda v zadnjem četrtletju vsakega leta.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Navodila za izpolnjevanje predlog za faktorja za izračun nadomestila

Kako naj posredujemo faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja se posredujeta nacionalnemu nadzornemu organu na predlogah, ki sta priloženi sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila. Predlogi je treba izpolniti v skladu z navodili, ki vključujejo tudi informacije o revizorjevi preveritvi in o tem, kdaj je ta potrebna.

Ali mora nadzorovana skupina obvezno izključiti sredstva podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah in državah zunaj EU?

Ne, uredba o nadomestilih za nadzor sicer dopušča možnost izključitve sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah in državah zunaj EU. To možnost lahko izkoristijo nadzorovane skupine, saj z izključitvijo takšnih podrejenih družb zmanjšajo svoje letno nadomestilo za nadzor. Če je breme izračunavanja večje od pričakovanega zmanjšanja, pa je učinkoviteje, če nadzorovane skupine takšna sredstva vključijo.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Ali se letno nadomestilo za nadzor zaračunava vsem podružnicam s sedežem v sodelujočih državah?

Ne, letno nadomestilo za nadzor se zaračunava samo podružnicam s sedežem v sodelujoči državi članici, ki jih je ustanovila matična banka s sedežem v nesodelujoči državi članici. Na primer podružnica v sodelujoči državi članici (npr. v Nemčiji) mora Evropski centralni banki plačati nadomestilo za nadzor samo, če ima njena matična banka sedež v nesodelujoči državi članici EU. Matična banka je pod nadzorom ustreznega nadzornega organa (npr. na Švedskem), ki ji lahko zaračuna nadomestilo. To je neodvisno od zahteve, da morajo podružnice EU plačati nadomestilo za nadzor Evropski centralni banki.

Pri tem upoštevajte naslednje:

  • dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v isti sodelujoči državi članici, se štejejo za eno podružnico;
  • podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v različnih sodelujočih državah članicah (npr. v Belgiji in Nemčiji), se ne štejejo za eno podružnico;
  • za podružnico in podrejeno družbo v isti sodelujoči državi članici bosta zaračunani dve različni nadomestili za nadzor.

Kdo mora plačati?

Na kateri ravni konsolidacije morajo nadzorovane skupine poročati faktorja za izračun nadomestila?

Nadzorovane skupine, ki delujejo v eni ali več sodelujočih državah, morajo faktorja poročati samo enkrat, in sicer na najvišji ravni konsolidacije v vseh teh državah. Izračunano bo samo eno nadomestilo za nadzor.

Obravnava bančnih skupin

Kaj se zgodi, če faktorjev za izračun nadomestila ne posredujemo pravočasno?

Če zavezanec faktorjev ne predloži, manjkajoča faktorja določi ECB sama na podlagi razpoložljivih podatkov. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje o uredbi ECB o nadomestilih za nadzor

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Kako lahko ponovno posredujemo vrednost faktorjev za izračun nadomestila med obdobjem za pripombe?

Podatke o faktorjih za izračun nadomestila (o skupni izpostavljenosti tveganju in bilančni vsoti) lahko ponovno posredujete med petdnevnim obdobjem za pripombe po istih kanalih kot prvotno. Novo vrednost faktorjev za izračun nadomestila je treba posredovati pristojnemu nacionalnemu organu, ki bo ocenil kakovost podatkov, preden bo faktorja poslal Evropski centralni banki.

O čem govori sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila?

Sklep določa metodologijo in postopke za izračun obeh faktorjev, ki se uporabljata pri izračunu nadomestila, namreč skupne izpostavljenosti tveganju in bilančne vsote zavezanca za plačilo nadomestila.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Faktorja za izračun nadomestila

Ali morajo podružnice, ki so jih v sodelujočih državah članicah ustanovile kreditne institucije s sedežem v eni od držav znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso države članice EU, predložiti faktorja za izračun nadomestila?

Tako je. Podružnice, ki so jih v sodelujočih državah članicah ustanovile kreditne institucije s sedežem v eni od držav znotraj EGP, ki niso države članice EU – to so Norveška, Liechtenstein in Islandija – nadzira ECB (v primeru manj pomembnih institucij posredno). Nad temi podružnicami izvaja neposredni nadzor bodisi ECB bodisi pristojni nacionalni organ, odvisno od pomembnosti. Zaradi tega morajo Evropski centralni banki sporočiti faktorja za izračun nadomestila, ki se bosta uporabila za določitev letnega nadomestila za nadzor.

Okvirna uredba o EMN

Naša banka se je 1. januarja 2019 združila z drugo banko. Ali moramo predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2018?

Ne, faktorjev za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2018 vam ni treba predložiti. Za izračunavanje letnega nadomestila za nadzor morajo zavezanci za plačilo nadomestila pristojnemu nacionalnemu organu predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december prejšnjega leta. Obveznost predložitve faktorjev za izračun nadomestila velja samo za tiste zavezance za plačilo nadomestila, ki obstajajo v obdobju, za katero se izračunava nadomestilo za nadzor, tj. najmanj za polni mesec posameznega obdobja zaračunavanja nadomestila v skladu s členom 7(1) uredbe o nadomestilih za nadzor. Zato zavezancu za plačilo nadomestila, ki je 1. januarja 2019 prenehal biti nadzorovani subjekt, ni treba predložiti faktorjev za izračun nadomestila pristojnemu nacionalnemu organu.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Okvirna uredba o EMN

Naša podružnica, ki je plačnica nadomestila, je prenehala poslovati in bo od 1. aprila 2019 zaprta. Ali moramo predložiti faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2018?

Tako je. Kadar je nadzorovani subjekt pod nadzorom samo del obdobja zaračunavanja nadomestila, se v skladu s členom 7 uredbe o nadomestilih za nadzor pri izračunu letnega nadomestila za nadzor upošteva število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, v katerih je bil nadzorovani subjekt pod nadzorom. Kot nadzorovani subjekt v obdobju zaračunavanja nadomestila za leto 2019 je podružnica plačnica nadomestila še naprej obvezana, da v skladu s členom 10(4) uredbe o nadomestilih za nadzor predloži faktorja za izračun nadomestila z referenčnim datumom 31. december 2018, da bo mogoče izračunati nadomestilo. Nadomestilo za nadzor bo določeno za obdobje od januarja do marca 2019.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Ali morajo podružnice plačnice nadomestila ob predložitvi bilančne vsote posredovati statistične podatke?

Tako je. Sporočena bilančna vsota mora ustrezati znesku bilančne vsote, kot je določeno v členu 51(5) okvirne uredbe o EMN, kar določa člen 7(2) sklepa ECB o faktorjih za izračun nadomestila. Tako mora podružnica kreditne institucije, ustanovljene v nesodelujoči državi članici, Evropski centralni banki predložiti bilančno vsoto, izračunano na podlagi statističnih podatkov, ki se poročajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013.

Ali je pri podružnicah plačnicah nadomestila potrebna revizorjeva preveritev?

Tako je. Revizor mora potrditi bilančno vsoto podružnice plačnice nadomestila, ki se izračuna na podlagi statističnih podatkov, poročanih v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/33). Zunanji revizor mora potrditi bilančno vsoto podružnice plačnice nadomestila tako, da izvede ustrezno preverjanje računovodskih izkazov v skladu s členom 7(2)(c) uredbe ECB o faktorjih za izračun nadomestila. To zahtevo je mogoče izpolniti tako, da revizor bilančno vsoto potrdi na podlagi dogovorjenih postopkov.

O tem, kako plačati nadomestilo za nadzor

Zakaj nismo prejeli obvestila o nadomestilu?

ECB vsakemu zavezancu za plačilo nadomestila izda obvestilo o nadomestilu elektronsko prek spletnega portala ECB. Predvideni datum izdaje je zadnje četrtletje vsakega obdobja zaračunavanja nadomestila, tj. zadnje četrtletje vsakega koledarskega leta. Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli na spletnem portalu ECB, bo poslano avtomatsko e-poštno obvestilo o tem, da je bil na portal naložen nov dokument (obvestilo o nadomestilu, opomin ali dopis o obrestih).

Če v tem obdobju ne prejmete obvestila, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu (opomin ali dopis o obrestih), vendar manjkajo informacije o plačilu.

Informacije o plačilu so vedno na drugi strani posameznega dokumenta. Če potrebujete dodatno potrditev informacij o plačilu, po e-pošti kontaktirajte skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Preden lahko Evropski centralni banki plačam nadomestilo za nadzor, potrebujem davčno številko ECB.

Nadomestilo za nadzor se po členu 13 direktive o davku na dodano vrednost (2006/112/ES) šteje kot javna dajatev, zato je oproščeno davka na dodano vrednost. Evropski centralni banki kot instituciji EU se ni treba registrirati za namene davka na dodano vrednost ali davka od dohodkov pravnih oseb ter zato nima davčne številke.

Prejeli smo obvestilo, da moramo nadomestilo za nadzor plačati našemu nacionalnemu nadzornemu organu. Kaj to pomeni?

Nacionalni nadzorni organi imajo pri bančnem nadzoru v okviru enotnega mehanizma nadzora pomembno vlogo.

Vendar njihovi nadzorniški stroški niso upoštevani pri izračunu nadomestila za nadzor, ki se plača ECB. To pomeni, da nacionalni nadzorni organi obdržijo pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z nacionalno zakonodajo.

Nacionalni nadzorniki

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu od Enotnega odbora za reševanje. Kaj naj storimo?

ECB je pristojna samo za enotni mehanizem nadzora (ne pa tudi za enotni mehanizem za reševanje). ECB in Enotni odbor za reševanje sta neodvisni instituciji. Vprašanja v zvezi z računi, ki jih je izdal Enotni odbor za reševanje, naslovite na kontaktno točko odbora ali neposredno na nacionalni organ za reševanje.

Enotni mehanizem za reševanje
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Ali nadomestilo za nadzor lahko plačamo z direktno obremenitvijo?

Da. V bistvu je direktna obremenitev SEPA priporočena oblika plačila. Z njo je nadomestilo vedno plačano pravočasno, tako da ni nevarnosti zamudnih obresti. Če se odločite za to obliko plačila, lahko na spletnem portalu vnesete svoje bančne podatke in natisnete soglasje za direktno obremenitev. Prosimo, da ga podpišete in izvirnik pošljete na naslov ECB, ki je naveden na soglasju.

Kaj naj storimo, če je v obvestilu o nadomestilu napaka?

Če je v obvestilu vsebinska napaka ali če imate kakršnakoli splošna vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

S tem zavezanec ne izgubi pravice, da se proti obvestilu pritoži pri Upravnem odboru za pregled. Vse pritožbe morajo biti oddane v roku enega meseca od prejema obvestila o nadomestilu.

Upravni odbor za pregled

Odločitve, ki jih ECB sprejema pri izvajanju svojih nadzorniških nalog, je mogoče izpodbijati tudi pred Sodiščem Evropske unije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje o uredbi ECB o nadomestilih za nadzor

Kaj se zgodi, če ne plačamo v roku?

V primeru delnega plačila ali neplačila ima ECB pravico, da za neplačani del nadomestila zaračuna dnevne zamudne obresti.

Obresti se obračunavajo po obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja plus 8 odstotnih točk letno, in sicer od datuma, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo, do datuma pred dnevom, ko je bil neplačani del nadomestila knjižen na bančni račun ECB.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

O tehničnih vprašanjih v zvezi s spletnim portalom

Naše geslo za spletni portal ne deluje. Kaj naj storimo?

Geslo lahko ponastavite tako, da kliknete »Request new password« ter vpišete svoje uporabniško ime in že registrirani e-poštni naslov (to je e-poštni naslov, ki ste ga določili kot prednostni e-poštni naslov za komunikacijo z vašo banko ter naslov, na katerega ECB pošilja obvestila). Če imate še vedno težave, pošljite e-poštno sporočilo na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pri ogledu in urejanju informacij na spletnem portalu imamo težave. Kaj naj storimo?

Spletni portal je združljiv samo z naslednjimi spletnimi brskalniki: Internet Explorer (različica 9 ali kasnejša), Google Chrome in Firefox. Če imate tehnične težave kljub temu, da uporabljate enega od teh brskalnikov, nas kontaktirajte po e-pošti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po vnosu IBAN za direktno obremenitev se pokaže obvestilo, da naša »banka ne obstaja«. Kaj naj storimo?

Prosimo vas, da skupini za nadomestila po e-pošti pošljete zaslonsko sliko napake oziroma IBAN, pri katerem prihaja do napake. Skupina za nadomestila bo bančno kodo dodala v sistem ECB, nakar boste naprošeni, da IBAN na spletnem portalu vnesete še enkrat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na spletnem portalu smo vnesli več kot en e-poštni naslov. Ali bo obvestilo o nadomestilu poslano na vse te e-poštne naslove?

Ne. Obvestilo o nadomestilu bo poslano samo na e-poštni naslov, ki ste ga označili kot prednostnega. Preverite spletni portal in po potrebi spremenite svoje nastavitve. Če obvestila o nadomestilu še niste prejeli, vas prosimo, da po e-pošti kontaktirate skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Radi bi uporabljali spletni portal v svojem jeziku, vendar je na voljo samo v angleščini.

Spletni portal ECB je na voljo samo v angleškem jeziku. Potem ko ste se prijavili na spletni portal, si lahko odprete priročnik (v spodnjem desnem kotu zaslona). Tam je prevod vseh zaslonov, ki so na spletnem portalu, v vse jezike euroobmočja.

Poleg tega je vsakič, ko ste po e-pošti obveščeni o tem, da je bil na spletni portal naložen nov dokument, na voljo tudi povezava do prevoda.

Na spletnem mestu o bančnem nadzoru je objavljen prevod predloge za obvestilo o nadomestilu in obrazca za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA v vse jezike euroobmočja.

Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2019
Vzorčni obrazec za soglasje za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA

Za dodatna vprašanja se obrnite neposredno na skupino za nadomestila v ECB.