Pogosta vprašanja

... o tem, kako posredovati kontaktne podatke zavezanca za plačilo nadomestila

Kako imenujemo zavezanca?

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice nadzorovane skupine, imenujejo en sam subjekt, ki bo deloval kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine. To storijo tako, da Evropski centralni banki po redni pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo. Vsa obvestila o imenovanju novega zavezanca za plačilo nadomestila je treba predložiti do 1. julija. Tako bodo lahko nove informacije upoštevane pri izdaji obvestila o nadomestilu za naslednje obdobje zaračunavanja.

Obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Kako posredujemo kontaktne podatke zavezanca?

Rok, do katerega je treba ažurirati podatke o zavezancu, je 1. julij vsako leto. Zavezanci za plačilo nadomestila, ki so že posredovali kontaktne podatke, so dolžni ažurirati podatke samo v primeru sprememb. Preberite si tudi izjavo o varstvu podatkov.

Prosimo vas, da kontaktne podatke posredujete samo prek spletnega portala ECB. Če uporabniškega imena in gesla še niste prejeli, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila po e-pošti ali po telefonu +49 69 1344 4690.

Izjava o varstvu podatkov

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Odkar smo zadnjič posredovali uradno obvestilo o zavezancu, se je struktura naše bančne skupine spremenila. Kaj naj storimo?

Če je v vaši skupini nova podrejena družba, ki ni bila navedena v prvotno predloženem uradnem obvestilu o zavezancu za plačilo nadomestila, lahko o tem obvestite ECB tako, da uporabite enega od naslednjih obrazcev:

  • nov obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila, v katerem so zajeti vsi nadzorovani subjekti v skupini,
  • poenostavljen obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila, s katerim ažurirate prvotno predloženi obrazec, vsebuje pa tudi pisno soglasje nove podrejene družbe o imenovanju obstoječega zavezanca za plačilo nadomestila.

Obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Poenostavljen obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ali moramo poročati o spremembah statusa banke, na primer o združitvi, prevzemu ali odvzemu dovoljenja? Kaj naj storimo, če sprememba ni razvidna iz obvestila o nadomestilu, ki smo ga prejeli?

Prosimo vas, da o vsakršni spremembi statusa banke po e-pošti obvestite skupino za nadomestila. Ta vam bo poslala informacije o tem, kako ravnati v vašem konkretnem primeru.

Sprememba statusa

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Smo samostojna kreditna institucija, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. Kako naj ravnamo glede nadomestila za nadzor?

Banka, ki je na novo pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ter ima sedež v sodelujoči državi in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor. Višina nadomestila se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja nadomestila, ko je bila banka nadzorovana.

Prosimo vas, da Evropski centralni banki posredujete kontaktne podatke odgovorne osebe ali oddelka – predvsem e-poštni naslov – ECB pa vas bo obvestila o naslednjih korakih.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... o tem, kako posredovati faktorja za izračun nadomestila

Kdo mora posredovati faktorja za izračun nadomestila?

Vse banke na najvišji ravni konsolidacije, ki so bile 31. decembra prejšnjega leta pod nadzorom ECB, so dolžne posredovati podatke o faktorjih, potrebnih za izračun letnega nadomestila za nadzor.

ECB je odgovorna za učinkovito in konsistentno delovanje enotnega mehanizma nadzora kot celote, tj. tako za pomembne banke, ki jih nadzira neposredno, kot tudi za manj pomembne banke, ki jih nadzira posredno. Nadomestilo morajo torej plačati vse nadzorovane banke.

Kdaj in komu moramo posredovati podatke v zvezi s faktorjema za izračun nadomestila?

Zavezanci morajo te podatke posredovati nacionalnim nadzornim organom, pri čemer uporabijo predlogo, ki je priložena sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila.

Faktorja za izračun nadomestila je treba posredovati do zaključka poslovanja na dan 1. julija tekočega leta, z referenčnim datumom 31. decembra prejšnjega leta. Obvestilo o nadomestilu se izda v zadnjem četrtletju vsakega leta.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Navodila za izpolnjevanje predloge za faktorja za izračun nadomestila

Kako naj posredujemo faktorja za izračun nadomestila?

Faktorja se posredujeta nacionalnemu nadzornemu organu na predlogi, ki je priložena sklepu ECB o faktorjih za izračun nadomestila. Predlogo je treba izpolniti v skladu z navodili, ki vključujejo tudi informacije o revizorjevi preveritvi in o tem, kdaj je ta potrebna.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Navodila za izpolnjevanje predloge za faktorja za izračun nadomestila

Ali mora nadzorovana skupina obvezno izključiti sredstva podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah in državah zunaj EU?

Ne, uredba o nadomestilih za nadzor sicer dopušča možnost izključitve sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah in državah zunaj EU. To možnost lahko izkoristijo nadzorovane skupine, saj z izključitvijo takšnih podrejenih družb zmanjšajo svoje letno nadomestilo za nadzor. Če je breme izračunavanja večje od pričakovanega zmanjšanja, pa je učinkoviteje, če nadzorovane skupine takšna sredstva vključijo.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

Ali se letno nadomestilo za nadzor zaračunava vsem podružnicam s sedežem v sodelujočih državah?

Ne, letno nadomestilo za nadzor se zaračunava samo podružnicam s sedežem v sodelujočih državah, ki jih je ustanovila matična banka s sedežem v nesodelujoči državi. Na primer podružnica v sodelujoči državi članici (npr. v Nemčiji) mora Evropski centralni banki plačati nadomestilo za nadzor samo, če ima njena matična banka sedež v nesodelujoči državi članici EU. Matična banka je pod nadzorom ustreznega nadzornega organa (npr. v Veliki Britaniji), ki ji lahko zaračuna nadomestilo. To je neodvisno od zahteve, da morajo podružnice EU plačati nadomestilo za nadzor Evropski centralni banki.

Pri tem upoštevajte naslednje:

  • dve ali več podružnic, ki so plačnice nadomestila in jih je ustanovila ista kreditna institucija v isti sodelujoči državi članici, se štejejo za eno podružnico;
  • podružnice iste kreditne institucije, ki so plačnice nadomestila in imajo sedež v različnih sodelujočih državah članicah (npr. v Belgiji in Nemčiji), se ne štejejo za eno podružnico;
  • za podružnico in podrejeno družbo v isti sodelujoči državi članici bosta zaračunani dve različni nadomestili za nadzor.

Kdo mora plačati?

Na kateri ravni konsolidacije morajo nadzorovane skupine poročati faktorja za izračun nadomestila?

Nadzorovane skupine, ki delujejo v eni ali več sodelujočih državah, morajo faktorja poročati samo enkrat, in sicer na najvišji ravni konsolidacije v vseh teh državah. Izračunano bo samo eno nadomestilo za nadzor.

Obravnava bančnih skupin

Kaj se zgodi, če faktorjev za izračun nadomestila ne posredujemo pravočasno?

Če zavezanec faktorjev ne predloži, manjkajoča faktorja določi ECB sama na podlagi razpoložljivih podatkov. Neposredovanje faktorjev se šteje za kršitev uredbe ECB o nadomestilih za nadzor in lahko sproži sankcije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje o uredbi ECB o nadomestilih za nadzor

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Kako lahko ponovno posredujemo vrednost faktorjev za izračun nadomestila med obdobjem za pripombe?

Podatke o faktorjih za izračun nadomestila (o skupni izpostavljenosti tveganju in bilančni vsoti) lahko ponovno posredujete med petdnevnim obdobjem za pripombe po istih kanalih kot prvotno. Novo vrednost faktorjev za izračun nadomestila je treba posredovati pristojnemu nacionalnemu organu, ki bo ocenil kakovost podatkov, preden bo faktorja poslal Evropski centralni banki.

O čem govori sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila?

Sklep določa metodologijo in postopke za izračun obeh faktorjev, ki se uporabljata pri izračunu nadomestila, namreč skupne izpostavljenosti tveganju in bilančne vsote zavezanca za plačilo nadomestila.

Sklep ECB o faktorjih za izračun nadomestila

Faktorja za izračun nadomestila

... o tem, kako plačati nadomestilo za nadzor

Zakaj nismo prejeli obvestila o nadomestilu?

ECB vsakemu zavezancu za plačilo nadomestila izda obvestilo o nadomestilu elektronsko prek spletnega portala ECB. Predvideni datum izdaje je zadnje četrtletje vsakega obdobja zaračunavanja nadomestila, tj. zadnje četrtletje vsakega koledarskega leta. Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli na spletnem portalu ECB, bo poslano avtomatsko e-poštno obvestilo o tem, da je bil na portal naložen nov dokument (obvestilo o nadomestilu, opomin ali dopis o obrestih).

Če v tem obdobju ne prejmete obvestila, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila po e-pošti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu (opomin ali dopis o obrestih), vendar manjkajo informacije o plačilu.

Informacije o plačilu so vedno na drugi strani posameznega dokumenta. Če potrebujete dodatno potrditev informacij o plačilu, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila po e-pošti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Preden lahko Evropski centralni banki plačam nadomestilo za nadzor, potrebujem davčno številko ECB.

Nadomestilo za nadzor se po členu 13 direktive o davku na dodano vrednost (2006/112/ES) šteje kot javna dajatev, zato je oproščeno davka na dodano vrednost. Evropski centralni banki kot instituciji EU se ni treba registrirati za namene davka na dodano vrednost ali davka od dohodkov pravnih oseb ter zato nima davčne številke.

Prejeli smo obvestilo, da moramo nadomestilo za nadzor plačati našemu nacionalnemu nadzornemu organu. Kaj to pomeni?

Nacionalni nadzorni organi imajo pri bančnem nadzoru v okviru enotnega mehanizma nadzora pomembno vlogo.

Vendar njihovi nadzorniški stroški niso upoštevani pri izračunu nadomestila za nadzor, ki se plača ECB. To pomeni, da nacionalni nadzorni organi obdržijo pravico do zaračunavanja nadomestila v skladu z nacionalno zakonodajo.

Nacionalni nadzorniki

Prejeli smo obvestilo o nadomestilu od Enotnega odbora za reševanje. Kaj naj storimo?

ECB je pristojna samo za enotni mehanizem nadzora (ne pa tudi za enotni mehanizem za reševanje). ECB in Enotni odbor za reševanje sta neodvisni instituciji. Vprašanja v zvezi z računi, ki jih je izdal Enotni odbor za reševanje, naslovite na kontaktno točko odbora ali neposredno na nacionalni organ za reševanje.

Enotni mehanizem za reševanje

Ali nadomestilo za nadzor lahko plačamo z direktno obremenitvijo?

Da. V bistvu je direktna obremenitev SEPA priporočena oblika plačila. Z njo je nadomestilo vedno plačano pravočasno, tako da ni nevarnosti zamudnih obresti. Če se odločite za to obliko plačila, lahko svoje bančne podatke vnesete na spletnem portalu in natisnete soglasje za direktno obremenitev.

Kaj naj naredimo, če je v obvestilu o nadomestilu napaka?

Če je v obvestilu vsebinska napaka ali če imate kakršnakoli splošna vprašanja, vas prosimo, da kontaktirate skupino za nadomestila.

S tem zavezanec ne izgubi pravice, da se proti obvestilu pritoži pri Upravnem odboru za pregled. Vse pritožbe morajo biti oddane v roku enega meseca od prejema obvestila o nadomestilu.

Upravni odbor za pregled

Odločitve, ki jih ECB sprejema pri izvajanju svojih nadzorniških nalog, je mogoče izpodbijati tudi pred Sodiščem Evropske unije.

Poročilo o odzivih na javno posvetovanje o uredbi ECB o nadomestilih za nadzor

Kaj se zgodi, če ne plačamo v roku?

V primeru delnega plačila ali neplačila ima ECB pravico, da za neplačani del nadomestila zaračuna dnevne zamudne obresti.

Obresti se obračunavajo po obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja ECB plus 8 odstotnih točk letno in sicer od datuma, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo, do datuma pred dnevom, ko je bil neplačani del nadomestila knjižen na bančni račun ECB.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor

... o tehničnih vprašanjih v zvezi s spletnim portalom

Naše geslo za spletni portal ne deluje. Kaj naj storimo?

Geslo lahko ponastavite tako, da kliknete »Request new password« ter vpišete svoje uporabniško ime in e-poštni naslov. Če vam bo to še naprej povzročalo težave, pošljite e-pošto skupini za nadomestila.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Pri ogledu in urejanju informacij na spletnem portalu imamo težave. Kaj naj storimo?

Spletni portal je združljiv samo z naslednjimi spletnimi brskalniki: Internet Explorer (različica 9 ali kasnejša), Google Chrome in Firefox. Če imate še vedno tehnične težave, čeprav uporabljate enega od teh brskalnikov, se po e-pošti obrnite na skupino za nadomestila.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Po vnosu IBAN za direktno obremenitev se pokaže obvestilo, da naša »banka ne obstaja«. Kaj naj storimo?

Prosimo vas, da skupini za nadomestila po e-pošti pošljete zaslonsko sliko napake oziroma IBAN, pri katerem prihaja do napake. Skupina za nadomestila bo bančno kodo dodala v sistem ECB, nakar boste naprošeni, da IBAN na spletnem portalu vnesete še enkrat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na spletnem portalu smo vnesli več kot en e-poštni naslov. Ali bo obvestilo o nadomestilu poslano na vse te e-poštne naslove?

Ne. Obvestilo o nadomestilu bo poslano samo na e-poštni naslov, ki ste ga označili kot prednostnega. Preverite spletni portal in po potrebi spremenite svoje nastavitve. Če obvestila o nadomestilu še niste prejeli, vas prosimo, da po e-pošti kontaktirate skupino za nadomestila.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Radi bi uporabili spletni portal v svojem jeziku, vendar je na voljo samo v angleščini.

Spletni portal ECB je na voljo samo v angleškem jeziku. Potem ko ste se prijavili na spletni portal, si lahko odprete priročnik (v spodnjem desnem kotu zaslona). Tam je prevod vseh zaslonov, ki so na spletnem portalu, v vse jezike euroobmočja.

Poleg tega je vsakič, ko ste po e-pošti obveščeni o tem, da je bil na spletni portal naložen nov dokument, na voljo tudi povezava do prevoda.

Na tem spletnem mestu o bančnem nadzoru je objavljen prevod predloge za obvestilo o nadomestilu in obrazca za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA v vse jezike euroobmočja.

Predloga za obvestilo o nadomestilu 2016

Vzorčni obrazec za soglasje za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA

Za dodatna vprašanja se obrnite neposredno na skupino za nadomestila v ECB.