Mistoqsijiet komuni

... dwar kif tibgħat id-dettalji ta’ kuntatt tad-debitur tariffarju

Kif ninnomina d-debitur tariffarju?

L-istituzzjonijiet kollha li jħallsu t-tariffa li huma parti minn grupp taħt superviżjoni jinnominaw entità waħda biex taġixxi bħala d-debitur tariffarju f’isem il-grupp kollu. Dan isir billi tintbagħat notifika ffirmata lill-BĊE bil-posta regolari. Id-data tal-għeluq biex tintbagħat nomina ta’ debitur tariffarju ġdid hija l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena, sabiex in-nomina tkun tista’ titqies meta jinħareġ l-avviż tariffarju għall-perjodu tariffarju li jmiss.

Formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju

Kif nista’ ngħaddi d-dettalji ta’ kuntatt tad-debitur tariffarju tagħna?

Id-data tal-għeluq għall-aġġornament tad-dettalji tad-debituri tariffarji hija l-1 ta’ Lulju ta’ kull sena. Id-debituri tariffarji li jkunu diġà bagħtu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom mhumiex obbligati jibagħtu aġġornament ħlief fil-każ li jkun hemm xi tibdil. Jekk jogħġbok aqra d-dikjarazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta.

Id-dettalji ta’ kuntatt għandhom jintbagħtu biss permezz tal-portal onlajn tal-BĊE. Jekk għadek ma rċevejtx il-user ID u l-password, ikkuntattja lit-tim tariffarju preferibbilment bl-email jew bit-telefon (+49 69 1344 4690).

Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Dejta

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Il-grupp bankarju tiegħi nbidel minn meta bgħatt il-formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju. X’għandi nagħmel?

Jekk il-grupp tiegħek jinkludi sussidjarja ġdida li ma kinitx imniżżla fil-formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju oriġinali li bgħatt, tista’ tinnotifika lill-BĊE billi tibgħat waħda mill-formoli li ġejjin:

  • Formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju ġdida li tkopri l-entitajiet kollha taħt superviżjoni fil-grupp
  • Formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju simplifikata li sservi biex taġġorna l-formola oriġinali li tkun intbagħtet u jkun fiha l-kunsens bil-miktub tas-sussidjarja l-ġdida għall-ħatra tad-debitur tariffarju nominat qabel

Formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju

Formola ta’ notifika ta’ debitur tariffarju simplifikata

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Għandi nirrapporta kull tibdil li jkun hemm fis-sitwazzjoni tal-bank tiegħi, bħal merġers, assorbiment jew tneħħija ta’ awtorizzazzjoni? X’għandi nagħmel jekk bidla ma tkunx riflessa fl-avviż tariffarju superviżorju li nkun irċevejt?

Jekk jogħġbok għarraf lit-tim tariffarju b’email b’kull tibdil fis-sitwazzjoni tal-bank tiegħek. Iwiġbuk u jagħtuk tagħrif fuq kif għandek tipproċedi fil-każ tiegħek.

Bidla fis-sitwazzjoni

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Aħna istituzzjoni ta’ kreditu indipendenti b’awtorizzazzjoni ġdida. Kif għandna nipproċedu fir-rigward tat-tariffi superviżorji tal-BĊE?

Bank b’awtorizzazzjoni ġdida li jinsab f’pajjiż parteċipanti u ma jiffurmax parti minn grupp bankarju eżistenti taħt superviżjoni għandu jħallas it-tariffa superviżorja annwali. L-ammont jiġi kalkulat skont l-għadd ta’ xhur sħaħ li fihom il-bank ikun taħt superviżjoni fil-perjodu tariffarju.

Jekk jogħġbok ibgħat id-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna jew dipartiment responsabbli lill-BĊE – b’mod partikolari l-indirizz tal-email – u l-BĊE jgħarrfek x’għandek tagħmel.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... dwar kif tibgħat il-fatturi tariffarji (fee factors)

Min għandu jibgħat il-fatturi tariffarji?

Il-banek kollha bl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni taħt is-superviżjoni tal-BĊE fid-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel huma obbligati jipprovdu d-dejta tal-fatturi tariffarji għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali.

Il-BĊE huwa responsabbli għall-funzjonament effikaċi u konsistenti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kollu, i.e. kemm għall-banek sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu kif ukoll għall-banek inqas sinifikanti taħt is-superviżjoni indiretta tiegħu. Il-banek kollha taħt superviżjoni għalhekk huma obbligati jħallsu.

Meta għandi nibgħat id-dejta tal-fatturi tariffarji u lil min?

Id-debituri tariffarji għandhom jibagħtu t-tagħrif fuq il-fatturi tariffarji lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali permezz tal-formoli li jinsabu fl-annessi tad-Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji.

Il-fatturi tariffarji għandhom jintbagħtu sa meta jagħlqu l-uffiċċji fl-1 ta’ Lulju tas-sena kurrenti, bid-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel. L-avviżi tariffarji jinħarġu fl-aħħar trimestru tas-sena.

Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji

Struzzjonijiet għall-mili tal-formola tal-fatturi tariffarji

Kif għandi nibgħat il-fatturi tariffarji?

Il-fatturi tariffarji għandhom jintbagħtu lill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali permezz tal-formoli li jinsabu fl-annessi tad-Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji. Dawn il-formoli għandhom jimtlew skont l-istruzzjonijiet, li jinkludu wkoll tagħrif fuq iċ-ċertifikazzjoni tal-verifika u meta din tkun meħtieġa.

Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji

Struzzjonijiet għall-mili tal-formola tal-fatturi tariffarji

Grupp taħt superviżjoni għandu jeskludi l-assi ta’ sussidjarji stabbiliti f’pajjiżi mhux parteċipanti u pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea?

Le, għalkemm ir-Regolament dwar it-tariffi superviżorji jipprovdi l-għażla tal-esklużjoni tal-assi ta’ sussidjarji li jinsabu f’pajjiżi mhux parteċipanti u pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea. Din l-għażla qiegħda hemm għall-benefiċċju tal-gruppi taħt superviżjoni affettwati, billi tnaqqas it-tariffi superviżorji annwali li kieku jkollhom iħallsu. Madankollu, jekk il-piż tal-kalkolu jkun akbar mit-tnaqqis mistenni fit-tariffi superviżorji annwali, ikun iżjed effiċjenti għall-grupp taħt superviżjoni li jinkludi dawn l-assi.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

It-tariffi superviżorji annwali jiġu imposti fuq il-fergħat kollha stabbiliti fil-pajjiżi parteċipanti?

Le. It-tariffi superviżorji annwali jiġu imposti biss fuq fergħat stabbiliti f’pajjiż parteċipanti minn bank prinċipali (parent bank) stabbilit f’pajjiż mhux parteċipanti. Hekk, fergħa tal-UE fi Stat Membru parteċipanti (e.g. il-Ġermanja) trid tħallas it-tariffa superviżorja lill-BĊE jekk il-bank prinċipali tagħha jkun stabbilit fi Stat Membru mhux parteċipanti. Il-bank prinċipali jista’ jkun suġġett għas-superviżjoni mill-awtorità superviżorja rilevanti (e.g. fir-Renju Unit), u konsegwentement jista’ jintalab iħallas lil din l-awtorità. Dan ir-rekwiżit huwa indipendenti mir-rekwiżit li l-fergħa tal-UE trid tħallas tariffa superviżorja lill-BĊE.

F’dan ir-rigward, ta’ min jinnota dan li ġej:

  • żewġ fergħat jew iżjed li jħallsu t-tariffa stabbiliti mill-istess istituzzjoni ta’ kreditu fi Stat Membru parteċipanti wieħed jitqiesu bħala fergħa waħda;
  • fergħat li jħallsu t-tariffa tal-istess istituzzjoni ta’ kreditu stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti differenti (e.g. il-Belġju u l-Ġermanja) ma jitqisux bħala fergħa waħda;
  • għal fergħa u sussidjarja fl-istess Stat Membru parteċipanti, jiġu imposti żewġ tariffi superviżorji differenti.

Min se jħallas?

F’liema livell ta’ konsolidazzjoni għandhom jirrappurtaw il-fatturi tariffarji gruppi taħt superviżjoni?

Gruppi taħt superviżjoni li joperaw f’pajjiż jew pajjiżi parteċipanti għandhom jimlew formola waħda biss u jużaw l-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fil-pajjiżi parteċipanti kollha. Tiġi kalkulata tariffa superviżorja waħda.

Trattament tal-gruppi bankarji

X’jiġri jekk ma nibgħatx il-fatturi tariffarji fil-ħin?

Jekk id-debitur tariffarju ma jibgħatx il-fatturi tariffarji, il-BĊE jistabbilixxi l-fatturi tariffarji neqsin huwa stess skont l-informazzjoni li jkollu. Jekk il-fatturi tariffarji ma jintbagħtux, dan jitqies bħala ksur tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji u jista’ jwassal għal sanzjonijiet.

Stqarrija bir-reazzjonijiet

Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji

Kif nista’ nerġa’ nibgħat il-valuri tal-fatturi tariffarji tiegħi matul il-perjodu tal-kummenti?

Tista’ terġa’ tibgħat id-dejta tal-fatturi tariffarji (skopertura totali għar-riskju/assi totali) matul il-perjodu ta’ ħamest ijiem tal-kummenti bl-istess mezz li tkun użajt l-ewwel darba. Il-valur ġdid tal-fatturi tariffarji għandu jintbagħat lill-awtorità nazzjonali kompetenti sabiex din tkun tista’ tevalwa l-kwalità tad-dejta qabel ma tgħaddi l-fatturi tariffarji lill-BĊE.

X’inhi d-Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji?

Id-Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji tistabbilixxi l-metodoloġija u l-proċeduri għall-kalkolu taż-żewġ fatturi tariffarji, i.e. l-iskopertura totali għar-riskju u l-assi totali tad-debitur tariffarju.

Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-fatturi tariffarji

Fatturi tariffarji

... dwar kif tħallas it-tariffa superviżorja

Għaliex ma rċevejtx avviż tariffarju?

Il-BĊE joħroġ avviżi tariffarji elettronikament permezz tal-portal onlajn tiegħu lil kull debitur tariffarju. L-avviżi joħorġu fl-aħħar trimestru ta’ kull perjodu tariffarju, i.e. ta’ kull sena kalendarja. Tintbagħat notifika awtomatika b’email fuq kif għandha tittella’ l-korrispondenza relatata (avviż tariffarju, ittri li jitolbu ħlas jew imgħax) fl-indirizz tal-email li tkun bgħatt permezz tal-portal onlajn tal-BĊE.

Jekk ma tirċevix l-avviż tariffarju f’dan il-perjodu, għandek tikkuntattja lit-tim tariffarju permezz ta’ email.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ma rċevejtx id-dettalji tal-ħlas iżda rċevejt avviż tariffarju (ittra li titlob ħlas jew ittra li titlob imgħax)

Id-dettalji tal-ħlas jinsabu dejjem fit-tieni paġna tad-dokument rispettiv. Jekk tkun trid konferma addizzjonali tad-dettalji tal-ħlas, għandek tikkuntattja lit-tim tariffarju b’email.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Għandi bżonn in-numru tal-VAT tal-BĊE (kodiċi tat-taxxa) qabel inħallas it-tariffa superviżorja tal-BĊE

It-tariffa superviżorja titqies bħala imposta pubblika skont l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-VAT (2006/112/KE) u għalhekk hija eżentata mill-VAT. Il-BĊE, bħala istituzzjoni tal-UE, mhuwiex mitlub jirreġistra għall-VAT jew għall-finijiet tat-taxxa fuq id-dħul tal-kumpaniji u għalhekk m’għandux numru tal-identifikazzjoni tat-taxxa.

Irċevejt avviż biex inħallas tariffa superviżorja lill-awtorità superviżorja nazzjonali tagħna. X’għandi nagħmel?

Is-superviżuri nazzjonali għandhom sehem importanti fis-superviżjoni bankarja fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku.

Madankollu, l-ispejjeż superviżorji tagħhom ma jitqisux fil-kalkolu tat-tariffa superviżorja li titħallas lill-BĊE. Dan ifisser li l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali jżommu d-dritt tagħhom li jiġbru tariffi skont il-liġi nazzjonali.

Superviżuri nazzjonali

Irċevejt avviż tariffarju mill-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni. X’għandi nagħmel?

Il-BĊE huwa responsabbli biss għall-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (mhux għall-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni). Il-BĊE u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni (SRB) huma istituzzjonijiet indipendenti. Mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu mal-invojsjar tal-SRB għandhom isiru lill-persuni ta’ kuntatt tal-SRB jew direttament lill-awtoritajiet nazzjonali ta’ riżoluzzjoni.

Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Nista’ nħallas it-tariffa superviżorja tiegħi b’debitu dirett?

Iva. Il-metodu ta’ ħlas rakkomandat mill-BĊE huwa d-debitu dirett bis-SEPA. B’hekk it-tariffa titħallas f’waqtha u ma jkunx hemm lok għal imgħax fuq ħlasijiet li jsiru wara ż-żmien stipulat. Jekk tagħżel dan il-metodu, tista’ ddaħħal id-dettalji tal-bank tiegħek permezz tal-portal onlajn u tistampa l-formola tal-mandat ta’ debitu dirett.

X’għandi nagħmel jekk ikun hemm żball fl-avviż tariffarju?

Jekk ikun hemm żball fattwali fl-avviż tariffarju, jew għal mistoqsijiet ġenerali oħra, ikkuntattja lit-tim tariffarju.

Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tad-debitur tariffarju li jippreżenta appell lill-Bord Amministrattiv ta’ Rieżami dwar l-avviż tariffarju. L-appelli kollha għandhom jiġu preżentati fi żmien xahar minn meta wieħed jirċievi l-avviż tariffarju.

Bord Amministrattiv ta’ Rieżami

Id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-BĊE fil-qadi tal-kompiti superviżorji tiegħu jistgħu jiġu kontestati wkoll quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Stqarrija bir-reazzjonijiet

X’jiġri jekk ma nħallasx fiż-żmien stipulat?

Fil-każ li t-tariffi jitħallsu parzjalment jew ma jitħallsux, il-BĊE għandu dritt jiġbor l-imgħax minn jum għal jum fuq l-ammont tat-tariffa superviżorja li ma jkunx tħallas.

L-imgħax jakkumula b’rata ekwivalenti għar-rata ewlenija ta’ rifinanzjament tal-BĊE b’żieda ta’ 8 punti perċentwali kull sena mid-data li fiha l-ħlas kien dovut sal-jum ta’ qabel id-data li fiha l-ammont li ma jkunx tħallas jidħol bħala kreditu fil-kont bankarju tal-BĊE.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

... dwar problemi tekniċi marbutin mal-portal onlajn

Il-password tiegħi għall-portal onlajn ma taħdimx. X’għandi nagħmel?

Tista’ terġa’ tissettja l-password billi tikklikkja “Request new password” u ddaħħal il-username u l-indirizz tal-email tiegħek. Jekk jibqa’ jkollok il-problemi, ibgħat email lit-tim tariffarju.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Għandi problemi biex nara jew nibdel tagħrif permezz tal-portal onlajn. X’għandi nagħmel?

Il-portal onlajn huwa kompatibbli biss ma’ dawn il-brawżers tal-internet: Internet Explorer (verżjoni 9 jew aktar reċenti), Google Chrome u Firefox. Jekk xorta waħda jkollok problemi tekniċi minkejja li tkun qiegħed tuża brawżer minn dawn, ikkuntattja lit-tim tariffarju permezz ta’ email.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Wara li ndaħħal l-IBAN għal debitu dirett, nirċievi messaġġ li “il-bank tiegħi ma jeżistix”. X’għandi nagħmel?

Jekk jogħġbok ibgħat email lit-tim tariffarju bi screenshot tal-iżball u/jew l-IBAN rilevanti. It-tim tariffarju jżid il-kodiċi bankarju fis-sistema tal-BĊE u mbagħad jitolbok terġa’ ddaħħal l-IBAN permezz tal-portal onlajn.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Daħħalt iktar minn indirizz wieħed tal-email fil-portal onlajn. L-avviżi tariffarji jintbagħtu f’dawn l-indirizzi kollha?

Le, l-avviżi tariffarji jintbagħtu biss fl-indirizz tal-email li tkun indikajt bħala l-indirizz “preferut”. Iċċekkja l-portal onlajn u, jekk ikun hemm bżonn, ibdel il-preferenza tiegħek. Jekk ma rċevejtx avviż tariffarju, ibgħat email lit-tim tariffarju.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nixtieq nuża l-portal onlajn bil-lingwa lokali iżda jinsab bl-Ingliż biss.

Il-portal onlajn tal-BĊE jinsab bl-Ingliż biss. Tista’ tara l-manwal wara li tilloggja fil-portal onlajn (fir-rokna t’isfel tal-lemin tal-iskrin). Fih traduzzjoni tal-iskrins kollha li jinsabu fil-portal onlajn bil-lingwi kollha taż-żona tal-euro.

Barra dan, kull meta tiġi mgħarraf permezz ta’ email li dokument ġdid ittella’ fil-portal onlajn, issib link bit-traduzzjoni.

Barra minn hekk, it-traduzzjonijiet tal-formola tal-avviż tariffarju u l-formola tad-debitu dirett bis-SEPA jinsabu bil-lingwi kollha taż-żona tal-euro fil-websajt tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE.

Formola tal-avviż tariffarju 2016

Kampjun tal-formola tal-mandat ta’ debitu dirett bis-SEPA

Jekk ikollok mistoqsijiet oħra, għandek tikkuntattja direttament lit-tim tariffarju tal-BĊE.