Често задавани въпроси

... относно изчисляването на надзорната такса и данните за контакт на задълженото лице за таксата

По какъв начин да определя задълженото лице за таксата?

Всички институции, които плащат такси и са част от поднадзорна група, определят едно единствено лице, което действа като задължено лице за таксата от името на цялата група. За тази цел на ЕЦБ се изпраща с обикновена поща подписано уведомление. Крайният срок за предоставяне на информация за ново задължено лице за таксата е 1 юли всяка година, за да може тя да бъде взета предвид, когато се издава известието за таксата за следващия период на таксуване.

Формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

Как мога да предоставя данните за контакт на нашето задължено лице за таксата?

Всяка година срокът за актуализиране на данните за задълженото лице за таксата е 1 юли. Задължените лица за таксата, които вече са предоставили данните си за контакт, са длъжни да ги актуализират единствено ако има промени. Прочетете декларацията за защита на данните.

Данните за контакт се предоставят единствено чрез онлайн портала на ЕЦБ. Ако все още не сте получили потребителско име и парола, или ако желаете да промените наименованието на задълженото лице за таксата, обърнете се към екипа, който отговаря за надзорните такси, по възможност по имейл:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Декларация за защита на данн

Трябва ли да изпратя на ЕЦБ актуализираните данни за контакт, ако вече съм ги предоставил на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП)?

Да, задължените лица за таксата са длъжни да съобщят всяка промяна в данните си за контакт на ЕЦБ до 1 юли във всеки период на таксуване.

Структурата на моята банкова група се е променила, откакто предадох формуляра за уведомление за задълженото лице за таксата. Как трябва да постъпя? Трябва ли да изпращам формуляра всяка година в срок до 1 юли?

Ако Вашата група включва ново дъщерно предприятие, което не е посочено в първоначално предоставения от Вас формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата, трябва да уведомите ЕЦБ, като изпратите един от следните два формуляра:

  • Нов формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата, включващ всички поднадзорни лица в групата
  • Опростен формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата, който включва писменото съгласие на новото дъщерно предприятие за вече определеното задължено лице за таксата и чрез който се актуализира първоначално предоставеният формуляр.

Задължените лица за таксата трябва да изпратят формуляра до 1 юли всяка година, за да бъде той взет предвид при издаването на известията за такси през октомври същата година.

Формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

Опростен формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Необходимо ли е да съобщя за промени в състоянието на моята банка, например при сливане, поглъщане или отмяна на лиценз? Какво следва да направя, ако промяната не е отразена в известието за надзорната такса, което получих?

Промяна във Вашето състояние може да се отрази върху изчисляването на годишната надзорна такса. Уведомете чрез имейл екипа, който отговаря за таксите, за промени в състоянието на банката. Те ще се свържат с Вас, за да Ви информират как да постъпите в конкретния случай.

Промяна в състоянието

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ние сме самостоятелна банка с новоиздаден лиценз. Какво трябва да предприемем по отношение на надзорните такси на ЕЦБ?

Банка с новоиздаден лиценз, която се намира в участваща държава и не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишна надзорна такса. Нейният размер се изчислява въз основа на броя пълни месеци от надзорния период, в които банката е била поднадзорна.

Представете на ЕЦБ данни за контакт на отговорното лице или отдел, по-специално техните имейл адреси, след което ЕЦБ ще Ви информира за следващите действия.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Надзорният статут на моята банка бе променен от по-малко значима към значима институция след придобиване от значима банкова група. Това ще засегне ли моята надзорна такса?

Ако Вашата банка е била самостоятелна по-малко значима институция преди придобиването от значима поднадзорна група, възможно е Вашата надзорна такса да бъде засегната. По принцип след придобиването годишната надзорна такса се изчислява въз основа на броя пълни месеци, през които поднадзорното лице е било самостоятелна по-малко значима институция (член 7, параграф 1 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси). 

Изчисляването на таксата се извършва на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки. Следователно, когато кредитните институции са част от поднадзорна група, установена в участващите държави членки, на равнището на групата се изчислява и плаща една такса.

Уведомете чрез имейл екипа, който отговаря за таксите, за промени в състоянието на Вашата банка. Те ще разгледат Вашия случай и ще се свържат с Вас, за да Ви информират как да постъпите при конкретните обстоятелства.

... за това как се предоставят факторите за таксата

Кой трябва да предостави факторите за таксата?

Всички банки на най-високо ниво на консолидация, които са под надзора на ЕЦБ към референтната дата 31 декември на предходната година, са задължени да предоставят данни за факторите за таксата, за да съдействат за изчисляването на годишните надзорни такси.

ЕЦБ отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм в неговата цялост, т.е. на значимите банки под пряк надзор и на по-малко значимите банки под непряк надзор от страна на ЕЦБ. Ето защо всички поднадзорни банки са задължени да заплащат такса.

Кога и на кого трябва да представя данните, свързани с факторите за таксата?

Задължените лица за таксата трябва да предоставят информацията относно факторите за таксата на националните надзорни органи, като използват образците от приложенията към Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата.

Факторите за таксата трябва да бъдат предоставени до края на работния ден на 1 юли на текущата година, или на следващия работен ден, ако 1 юли е почивен ден, с референтна дата 31 декември на предходната година. Известията за таксата се издават през последното тримесечие на годината.

Решение на ЕЦБ относно факторите за таксата

Указания за попълване на образците за факторите за таксата

По какъв начин трябва да предоставя факторите за таксата?

Факторите за таксата се предоставят на националните надзорни органи, като се използват образците от приложенията към Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата. Образците се попълват съгласно посочените указания, като също така се включва информация за удостоверяване от одитор, в случай че такава се изисква.

Трябва ли поднадзорна група да изключи активите на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави и държави извън ЕС?

Не, въпреки че Регламентът за надзорните такси наистина предвижда опция за изключване на активите на дъщерните предприятия, намиращи се в неучастващи държави и държави извън ЕС. Опцията е предвидена за удобство на засегнатите поднадзорни групи, тъй като понижава годишните надзорни такси, които иначе би трябвало да плащат. Ако обаче бремето на изчисляването е по-голямо от очакваното намаление на годишните надзорни такси, за поднадзорната група е по-ефективно да включи такива активи.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Начисляват ли се годишни надзорни такси на всички клонове, установени в участващите държави?

Не. Годишни надзорни такси се начисляват само на клонове, установени в участваща държава членка, на банка майка, установена в неучастваща държава членка. Например клон в ЕС в участваща държава членка (например Германия) ще трябва да плати надзорна такса на ЕЦБ, ако банката майка е установена в неучастваща държава членка. Банката майка може да бъде обект на надзор от страна на съответния надзорен орган (например в Обединеното кралство) и съответно на него да заплаща такса. Това изискване е независимо от изискването клон в ЕС да плаща надзорна такса на ЕЦБ.

В този смисъл трябва да се има предвид следното:

  • Два или повече клона, заплащащи такса, установени от една и съща кредитна институция в една и съща участваща държава членка, се считат за един клон.
  • Клонове, заплащащи такса, на една и съща кредитна институция, установени в различни участващи държави членки (например Белгия и Германия), не се считат за един клон.
  • За клон и дъщерно предприятие в една и съща участваща държава членка се начисляват две различни надзорни такси.

Кой е задължен да плаща таксата?

На какво ниво на консолидация трябва да предоставят факторите за таксата поднадзорните групи?

Поднадзорните групи, които имат дейност в една или повече участващи държави, трябва да предоставят информацията само веднъж, като използват най-високото ниво на консолидация в тези участващи държави. Изчислява се една единствена надзорна такса.

Третиране на банкови групи

Какво ще стане, ако не предам навреме факторите за таксата?

Ако задълженото лице не предостави факторите за таксата, ЕЦБ сама ще определи липсващите фактори за таксата въз основа на наличната информация. Непредоставянето на фактори за таксата се счита за нарушение на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и може да доведе до санкции.

Обобщение на коментарите

Решение на ЕЦБ относно факторите за таксата

Как мога да предам отново данните за факторите за таксата по време на периода за изпращане на коментари?

Можете да предадете отново своите данни за факторите за таксата (обща рискова експозиция/общи активи) по време на петдневния период за изпращане на коментари по същия начин като при първоначалното им предаване. Новите стойности на факторите за таксата трябва да бъдат предоставени на националния компетентен орган, който да направи оценка на качеството на данните, преди да предаде на ЕЦБ факторите за таксата.

За какво се отнася Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата?

Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата определя методологията и процедурите за изчисляване на два фактора – общата експозиция на риск и общия размер на активите на задълженото лице за таксата.

Решение на ЕЦБ относно факторите за таксата

Фактори за таксата

Задължени ли са да предоставят фактори за таксата клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), които не са държави членки на ЕС?

Да. Клонове, установени в участващи държави членки от кредитни институции, установени в държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), които не са държави членки на ЕС, а именно Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, са под надзора на ЕЦБ (като надзорът е непряк в случая на по-малко значими институции). В зависимост от значимостта им прекият надзор над тези клонове се извършва или от ЕЦБ, или от националния компетентен орган. Ето защо те са задължени да изпратят на ЕЦБ факторите за таксата, които ще бъдат използвани за определянето на годишната им надзорна такса.

Рамков регламент за ЕНМ

Моята банка се сля с друга банка на 1 януари 2019 г. Трябва ли да представя фактори за таксата с референтна дата 31 декември 2018 г.?

Не, не сте задължени да представите фактори за таксата с референтна дата 31 декември 2018 г. От задължените лица за таксата се изисква да представят на националните си компетентни органи факторите за таксата с референтна дата 31 декември на предходната година, за да бъде изчислена годишната надзорна такса. Задължението за предоставяне на фактори за таксата се отнася само за онези задължени лица за таксата, които съществуват в периода, за който трябва да се изчисли надзорната такса, т.е. най-малко един пълен месец от релевантния период на таксуване в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламента относно надзорните такси. Съответно задължено лице за таксата, което престава да бъде поднадзорно лице на 1 януари 2019 г., не е задължено да предостави фактори за таксата на националния компетентен орган.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Рамков регламент за ЕНМ

Наш заплащащ такса клон прекрати търговската си дейност и ще бъде затворен на 1 април 2019 г. Трябва ли да представим фактори за таксата с референтна дата 31 декември 2018 г.?

Да. Съгласно член 7 от Регламента относно надзорните такси, когато спрямо поднадзорно лице се осъществява надзор само за част от периода на таксуване, годишната надзорна такса се изчислява според броя на пълните месеци от периода на таксуване, за които спрямо поднадзорното лице се осъществява надзор. Като поднадзорно лице в периода на таксуване 2019 г. плащащият такса клон продължава да бъде задължен да предостави фактори за таксата с референтна дата 31 декември 2018 г. в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламента относно надзорните такси, за да съдейства за изчисляването на дължимата надзорна такса. Надзорна такса ще бъде определена за периода от януари до март 2019 г.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Очаква ли се заплащащи такса клонове да предоставят статистически данни, когато посочват общите си активи?

Да. Отчетените общи активи трябва да съответстват на размера на общите активи, определен в член 51, параграф 5 от Рамковия регламент за ЕНМ, както е посочено в член 7, параграф 2 от Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата. Следователно клон на кредитна институция, който е установен в неучастваща държава членка, трябва да предостави на ЕЦБ общите си активи, изчислени въз основа на статистическите данни, отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013.

Необходима ли е одиторска проверка за заплащащите такса клонове?

Да. Одитор трябва да потвърди общите активи на заплащащ такса клон, изчислени въз основа на статистически данни, отчетени съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33). Външният одитор трябва да удостовери общите активи на заплащащия такса клон, като извърши адекватна проверка на финансовите му отчети съгласно член 7, параграф 2, буква в) от Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата. Това изискване може да бъде изпълнено чрез потвърждение на одитор за общите активи въз основа на договорени процедури.

... за това как се плаща надзорната такса

Защо не съм получил известие за таксата?

ЕЦБ издава електронно известия за таксата на всяко задължено лице чрез своя онлайн портал. Очакваното време на издаване е последното тримесечие на всеки период на таксуване, т.е. на всяка календарна година. На предоставения от Вас имейл адрес (чрез онлайн портала на ЕЦБ) се изпраща автоматично уведомление за наличието на съответна кореспонденция (известие за таксата, писмо с искане за плащане на таксата или писмо за плащане на лихви).

Ако през този период не сте получили известието за таксата, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Не разполагам с платежните данни, но получих известие за таксата (писмо за напомняне или писмо за плащане на лихви).

Платежните данни винаги се посочват на втората страница на съответния документ. Ако желаете допълнително потвърждение на платежните данни, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Трябва да знам какъв е номерът по ДДС на ЕЦБ (данъчен код), за да мога да платя надзорната такса на ЕЦБ

Надзорната такса се счита за публична такса съгласно член 13 на Директивата за ДДС (2006/112/EО) и следователно е освободена от ДДС. ЕЦБ като институция на ЕС не е задължена да се регистрира за целите на ДДС или корпоративния подоходен данък и по тази причина няма данъчен идентификационен номер.

Получих известие за плащане на надзорната такса на националния надзорен орган. Как да постъпя?

Националните надзорни органи изпълняват важна роля в банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм.

Техните надзорни разходи обаче не се отчитат при изчисляването на надзорната такса, която се плаща на ЕЦБ. Това означава, че националните надзорни органи си запазват правото да налагат такси в съответствие с националното законодателство.

Национални надзорни органи

Получих известие за такса от Единния съвет по преструктуриране. Как трябва да постъпя?

ЕЦБ отговаря само за единния надзорен механизъм, не за единния механизъм за преструктуриране. ЕЦБ и Единният съвет по преструктуриране (ЕСП) са независими една от друга институции. Всякакви въпроси, свързани с ЕСП, трябва да се отправят към неговата точка за контакт или пряко към националните органи по преструктуриране.

Единен механизъм за преструктуриране
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Може ли да платя надзорната такса чрез директен дебит?

Да. Всъщност SEPA директен дебит е препоръчваният от ЕЦБ метод на плащане. Директният дебит гарантира навременното плащане на таксата и по този начин се избягват евентуални лихви за просрочие. Ако изберете този метод на плащане, можете да въведете банковите си данни чрез онлайн портала и да отпечатате съгласие за директен дебит. Подпишете и изпратете оригинала на посочения в съгласието адрес на ЕЦБ.

Какво трябва да направя, ако в известието за таксата е допусната грешка?

Ако в известието за таксата има потенциална фактологична грешка, както и по всякакви други общи въпроси, обърнете се към екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Това не засяга правото на задълженото лице да оспори известието за таксата пред Административния съвет за преглед. Срокът за обжалване е един месец от получаването на известието за таксата.

Административен съвет за преглед

Решенията, взети от ЕЦБ в изпълнение на нейните надзорни задачи, могат да бъдат оспорени и пред Съда на ЕС.

Обобщение на коментарите

Какво ще стане, ако не платя в определения срок?

В случай на частично плащане или неплащане на таксите ЕЦБ има право да начислява лихва на дневна база върху неплатената сума на надзорната такса.

Лихвата се начислява по лихвения процент по основните операции на ЕЦБ по рефинансиране плюс 8 процентни пункта годишно от датата, на която е било дължимо плащането, до датата, предхождаща кредитирането на сметката на ЕЦБ с неизплатената сума.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

... за технически проблеми, свързани с онлайн портала

Паролата ми за онлайн портала не работи. Как трябва да постъпя?

Можете да смените паролата си, като кликнете на „Request new password“ и въведете потребителското си име и вече регистрирания имейл адрес (това е имейл адресът, посочен като предпочитан за връзка с Вашата банка, на който ЕЦБ изпраща известия). Ако продължавате да имате проблеми, изпратете имейл на адрес SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Имам проблеми при показването или редактирането на информация в онлайн портала. Как трябва да постъпя?

Онлайн порталът е съвместим само със следните интернет браузъри: Internet Explorer (версия 9 или по-късна), Google Chrome и Firefox. Ако продължавате да имате технически проблеми, макар че използвате един от посочените браузъри, свържете се с нас по имейл.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

След като въведох IBAN за директен дебит, получих съобщение „банката не съществува“. Как трябва да постъпя?

Изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите, с копие от съобщението за грешка и/или съответния IBAN. Екипът за таксите ще добави кода на банката в системата на ЕЦБ и ще Ви помоли да въведете отново своя IBAN чрез онлайн портала.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Вписах в онлайн портала повече от един имейл адрес. На всички тези имейл адреси ли се изпращат известията за такса?

Не, известията за такса се изпращат само на имейл адреса, който сте посочили като „предпочитан“. Проверете онлайн портала и, ако е необходимо, променете посоченото като предпочитано. Ако още не сте получили известие за такса, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Бих искал да използвам онлайн портала на своя език, но той е само на английски език.

Онлайн порталът на ЕЦБ е наличен само на английски език. След влизане в портала можете да видите ръководство за него в долния десен ъгъл на екрана. В него ще намерите превод на всички екрани в портала на всички езици на еврозоната.

Освен това винаги, когато получите по имейл уведомление, че в онлайн портала е качен нов документ, ще получите и връзка към превод на документа.

Също така, преводи на образеца за известие за таксата и формуляра за SEPA директен дебит са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на всички езици на еврозоната.

Образец на известие за надзорна такса 2019
Образец на формуляр за съгласие в рамките на основната схема за SEPA директен дебит

Ако имате други въпроси, обърнете се пряко към екипа на ЕЦБ, който отговаря за надзорните такси.