Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси

... относно изчисляването на надзорната такса и данните за контакт на задълженото лице за таксата

Как да пресметна таксата за моята банка за следващия период на таксуване?

Можете да пресметнете прогнозната си годишна надзорна такса за следващия период на таксуване, като използвате инструмента, предоставен в секцията Пресметнете своята такса на нашия уебсайт, който се актуализира ежегодно с най-новите налични данни. Молим да обърнете внимание, че прогнозната такса следва да се използва само ориентировъчно и е възможно да се различава от действителната такса.

По какъв начин да определя задълженото лице за таксата?

Всички институции, които плащат такси и са част от поднадзорна група, определят едно единствено лице, което действа като задължено лице за таксата от името на цялата група. За тази цел на ЕЦБ се изпраща подписано уведомление по пощата или с имейл. Крайната дата за уведомлението за определяне на ново задължено лице за таксата е 30 септември всяка година, което гарантира гладкото протичане на процеса по начисляване на таксите.

Формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата
Как мога да предоставя данните за контакт на нашето задължено лице за таксата?

Всяка година срокът за актуализиране на данните за задълженото лице за таксата е 30 септември. Задължените лица за таксата, които вече са предоставили данните си за контакт, са длъжни да ги актуализират единствено ако има промени. Прочетете декларацията за защита на данните.

Данните за контакт се предоставят единствено чрез онлайн портала на ЕЦБ. Служителите на ЕЦБ нямат достъп до профилите на отделни банки в портала, така че не могат да направят това от името на банката. ЕЦБ препоръчва да бъде предоставен имейл адрес на отдел или група, а не на отделен служител, за да се гарантира, че вътрешните кадрови промени не влияят върху комуникацията на ЕЦБ със задължените лица за таксата.

Ако все още не сте получили потребителско име и парола, или ако желаете да промените наименованието на задълженото лице за таксата, обърнете се към екипа, който отговаря за надзорните такси, по възможност на имейл:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Декларация за защита на данните
Нужно ли е да предоставя моите актуализирани данни за контакт на ЕЦБ, ако вече съм ги предоставил на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП)?

Да, задълженото лице за таксата е длъжно да съобщи на ЕЦБ най-късно до 30 септември на всеки период на таксуване всяка промяна в данните за контакт.

Структурата на моята банкова група се е променила, откакто предадох формуляра за уведомление за задълженото лице за таксата. Как трябва да постъпя? Трябва ли да подавам формуляра всяка година до 30 септември?

Ако промените в структурата на групата засягат основното дружество в групата или дъщерното дружество, което е било определено за задължено лице за таксата, следва да уведомите ЕЦБ, като подадете нов формуляр за уведомление за задължено лице за таксата. Други промени в рамките на групата не изискват подаването на нов формуляр за уведомление за задълженото лице.

Задължените лица за таксата трябва да подадат своя формуляр до 30 септември всяка година, за да се гарантира гладкото протичане на процеса по начисляване на таксите.

Необходимо ли е да съобщя за промени в състоянието на моята банка, например при сливане, поглъщане или отмяна на лиценз? Какво следва да направя, ако промяната не е отразена в известието за надзорната такса, което получих?

Промяна във Вашето състояние може да се отрази върху изчисляването на годишната надзорна такса. Уведомете чрез имейл екипа, който отговаря за таксите, за промени в състоянието на Вашата банка. Те ще се свържат с Вас, за да Ви информират как да постъпите в конкретния случай.

Ние сме самостоятелна банка с новоиздаден лиценз. Какво трябва да предприемем по отношение на надзорните такси на ЕЦБ?

Банка с новоиздаден лиценз, която се намира в държава, участваща в европейския банков надзор, и не е част от съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишна надзорна такса. Нейният размер се изчислява въз основа на броя пълни месеци от периода на таксуване, в които банката е била поднадзорна.

Представете на ЕЦБ данни за контакт на отговорното лице или за предпочитане на отдел, по-специално техните имейл адреси, след което ЕЦБ ще Ви информира за следващите действия.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Надзорният статут на моята банка бе променен от по-малко значима към значима след придобиване от значима банкова група. Това ще засегне ли моята надзорна такса?

Ако Вашата банка е била самостоятелна и по-малко значима преди придобиването от значима поднадзорна група, е възможно Вашата надзорна такса да бъде засегната. По принцип след придобиването годишната надзорна такса се изчислява въз основа на броя пълни месеци, през които поднадзорното лице е било самостоятелна по-малко значима институция (член 7, параграф 1 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси).

Изчисляването на таксата се извършва на най-високото равнище на консолидация в държавите, участващи в европейския банков надзор. Следователно, когато кредитните институции са част от поднадзорна група, установена в участващите в европейския банков надзор държави, се изчислява и заплаща една такса на равнището на групата.

Уведомете чрез имейл екипа, който отговаря за таксите, за промени в състоянието на Вашата банка. Те ще разгледат Вашия случай и ще се свържат с Вас, за да Ви информират как да постъпите при конкретните обстоятелства.

... за това как се предоставят факторите за таксата

Кой трябва да предостави факторите за таксата?

ЕЦБ отговаря за ефикасното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм в неговата цялост, т.е. на значимите банки под пряк надзор и на по-малко значимите банки под непряк надзор от страна на ЕЦБ. Следователно всички поднадзорни банки са задължени да плащат надзорна такса.

Годишната надзорна такса се изчислява на най-високо равнище на консолидация за всички банки под надзора на ЕЦБ въз основа на фактори за таксата към референтната дата 31 декември на предходния период на таксуване или приложимата референтна дата, както е обяснена в примерите по-долу.

ЕЦБ използва вече наличните данни по FINREP и COREP за определяне на факторите за таксата за повечето поднадзорни банки.

Две категории банки продължават да са задължени да представят своите фактори за таксата посредством отделен процес на събиране на данни: i) групи, които изключват активи и/или рискови експозиции на дъщерни дружества в неучастващи държави членки; и ii) клонове, създадени в участващи в европейския банков надзор държави от кредитни институции от неучастващи държави членки, които не попадат в обхвата на Регламента на ЕЦБ за FINREP.

Кога и на кого трябва да представя данните, свързани с факторите за таксата?

Задължените лица за таксата, които все още трябва да представят тези данни, следва да предоставят информацията относно факторите за таксата на националните компетентни органи, като използват образците от приложенията към Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата.

Факторите за таксата трябва да бъдат предоставени до края на работния ден на 11 ноември на текущата година, или на следващия работен ден, ако 11 ноември е почивен ден, с референтна дата 31 декември на предходната година или както е приложимо (вижте примерите по-долу). Известията за таксата се издават през първото полугодие след периода на таксуване.

По какъв начин трябва да предоставя факторите за таксата?

Факторите за таксата се предоставят на Вашия национален компетентен орган, като се използват образците от приложенията към Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата. Образците се попълват съгласно посочените указания, като също така се включва информация за удостоверяване от одитор и декларация от ръководството, в случай че такива се изискват.

Трябва ли поднадзорна група да изключи активите на дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки и държави извън ЕС?

Не, въпреки че Регламентът на ЕЦБ относно надзорните такси наистина предвижда опция за изключване на активите на дъщерните предприятия, намиращи се в неучастващи държави членки и държави извън ЕС. Опцията е предвидена за удобство на засегнатите поднадзорни групи, тъй като понижава годишните надзорни такси, които иначе би трябвало да плащат. Ако обаче бремето на изчисляването е по-голямо от очакваното намаление на годишните надзорни такси, за поднадзорната група е по-ефективно да включи такива активи.

За да се осигури гладкото протичане на процеса на събиране, е необходимо да се установи кои групи с дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки или трети страни, възнамеряват да изключат съответните активи и/или рискови експозиции от своите фактори за таксата. Групите, които желаят да изключат активи и/или рискови експозиции, следва да уведомят ЕЦБ най-късно до 30 септември в периода на таксуване през онлайн портала на ЕЦБ.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси
Начисляват ли се годишни надзорни такси на всички клонове, установени в участващи в европейския банков надзор държави?

Не. Годишни надзорни такси се налагат само на клонове, установени в участваща в европейския банков надзор държава от банка майка, установена в неучастваща държава членка. Например клон в ЕС в държава, участваща в европейския банков надзор (например Германия), ще трябва да плати надзорна такса на ЕЦБ, ако банката майка е установена в неучастваща държава членка. Банката майка може да бъде обект на надзор от страна на съответния национален компетентен орган (например в Швеция) и съответно на него да заплаща такса. Това изискване е независимо от изискването клон в ЕС да плаща надзорна такса на ЕЦБ.

В този смисъл трябва да се има предвид следното:

  • Два или повече клона, заплащащи такса, установени от една и съща кредитна институция в една и съща участваща в европейския банков надзор държава, се считат за един клон.
  • Клонове, заплащащи такса, на една и съща кредитна институция, установени в участващи в европейския банков надзор държави (например Белгия и Германия), не се считат за един клон.
  • За клон и дъщерно предприятие в една и съща участваща в европейския банков надзор държава се начисляват две различни надзорни такси.
Кой е задължен да плаща такса?
На какво ниво на консолидация трябва да предоставят факторите за таксата поднадзорните групи?

Поднадзорните групи, които имат дейност в една или повече държави, участващи в европейския банков надзор, трябва да предоставят информацията само веднъж, като използват най-високото ниво на консолидация в тези участващи държави. Изчислява се една единствена надзорна такса.

Третиране на банкови групи
Какво ще стане, ако не предам навреме факторите за таксата?

Ако задълженото лице, което все още трябва да предостави факторите за таксата, не го направи, ЕЦБ сама ще определи липсващите фактори за таксата, като използва данните от FINREP и/или COREP, с които разполага, или въз основа на наличната информация. Непредоставянето на фактори за таксата се счита за нарушение на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси и може да доведе до санкции.

Решение на ЕЦБ относно факторите за таксата
Как мога да предам отново данните за факторите за таксата по време на периода за изпращане на коментари?

Ако сте подали отделно своите образци за факторите за таксата чрез Вашия национален компетентен орган, можете да представите отново данните за факторите за таксата, като използвате същия формат и канал за подаване по време на 15-дневния срок за коментари. Ако ЕЦБ определи Вашите фактори за таксата въз основа на данните по FINREP и/или COREP, а наличните стойности на общите активи/общите рискови експозиции в онлайн портала не са актуални, можете да подадете отново отчетите по FINREP и COREP по време на 15-дневния срок за коментари чрез своя национален компетентен орган. Следва да се отбележи, че данните по FINREP и COREP могат да се променят след 15-дневния срок за коментари. Въпреки това за целите на таксуването, щом данните вече са използвани за изчисляване на надзорната такса за периода на таксуване, бъдещите изменения няма да бъдат взети под внимание и не се предвиждат преизчисления на надзорните такси.

За какво се отнася Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата?

Решението на ЕЦБ относно факторите за таксата определя методологията и процедурите за изчисляване на двата фактора – общите активи и общата рискова експозиция.

Задължени ли са да представят фактори за таксата клонове, установени в участващи в европейския банков надзор държави от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки?

Да. Клонове, установени в участващи в европейския банков надзор държави от кредитни институции, установени в неучастващи държави членки, са под надзора на ЕЦБ (като надзорът е непряк в случая на по-малко значими институции) и са задължени да плащат надзорни такси. В зависимост от значимостта им прекият надзор над тези клонове се извършва или от ЕЦБ, или от националния компетентен орган. Ето защо, освен ако не попадат в обхвата на Регламента на ЕЦБ за FINREP, те са задължени да изпратят на ЕЦБ факторите за таксата, които ще бъдат използвани за определянето на годишната им надзорна такса.

Рамков регламент за ЕНМ
Пример: Моята банка се сля с друга банка на 1 февруари 2024 г. Коя референтна дата се прилага за факторите за таксата на моята банка?

Съгласно член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, когато спрямо поднадзорно лице се осъществява надзор само за част от периода на таксуване, годишната надзорна такса се изчислява според броя на пълните месеци от периода на таксуване, за които спрямо поднадзорното лице се осъществява надзор. За периода на таксуване 2024 г. референтната дата, приложима към факторите за таксата на поднадзорните лица, е 31 декември 2023 г. в съответствие с член 10, параграф 3, буква ба) от Регламента относно надзорните такси. Следователно надзорна такса ще бъде определена за януари 2024 г.

Пример: Наш заплащащ такса клон прекрати търговската си дейност и беше затворен на 1 април 2024 г. Коя референтна дата се прилага за нашите фактори за таксата?

Съгласно член 7 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, когато спрямо поднадзорно лице се осъществява надзор само за част от периода на таксуване, годишната надзорна такса се изчислява според броя на пълните месеци от периода на таксуване, за които спрямо поднадзорното лице се осъществява надзор. За периода на таксуване 2024 г. референтната дата, приложима към факторите за таксата на поднадзорните лица, е 31 декември 2023 г. в съответствие с член 10, параграф 3, буква ба) от Регламента относно надзорните такси. Следователно надзорна такса ще бъде определена за периода от януари до март 2024 г.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси
Пример: Банката ни получи лиценз на 1 април 2024 г. Коя референтна дата се прилага за нашите фактори за таксата?

Съгласно член 10, параграф 3, буква бв) от Регламента относно надзорните такси за задължени лица за таксата, учредени след 1 януари, но преди 1 октомври в дадена година, референтната дата за факторите за таксата е краят на тримесечието, през което е учредено задълженото лице. Например за лице, учредено на 1 април 2024 г., референтната дата е 30 юни 2024 г.

Пример: Нашето годишно счетоводно приключване е различно от 31 декември. Коя референтна дата се прилага за нашите фактори за таксата?

В съответствие с член 10, параграф 3, буква бб) от Регламента относно надзорните такси когато поднадзорно лице изготвя годишни отчети, включително консолидирани годишни отчети, на базата на счетоводна година, която не съвпада с календарната година, референтната дата за общите активи е датата на годишното счетоводно приключване, съответстваща на предходния период на таксуване. Например за институция, чието годишно счетоводно приключване е на 31 март, референтната дата за общите ѝ активи за периода на таксуване 2024 г. е 31 март 2023 г. Референтната дата за общата рискова експозиция на институцията не се влияе от нестандартното ѝ годишно счетоводно приключване и ще остане 31 декември 2023 г. за същия период на таксуване.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси
Очаква ли се заплащащи такса клонове да предоставят статистически данни, когато посочват общите си активи?

Не непременно. За клоновете, които попадат в обхвата на Регламента на ЕЦБ за FINREP, ЕЦБ ще определи техните фактори за таксата въз основа на общите активи, отчетени за пруденциални цели. За клонове, които са задължени да подават образци за факторите за таксата, общите активи следва да отговарят на размера на общите активи съгласно член 2, параграф 12, буква б) от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Следователно клон на кредитна институция, който е установен в неучастваща държава членка, следва да подава пред ЕЦБ общите активи, изчислени въз основа на общата стойност на активите съгласно последния одитиран годишен отчет, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, а ако този годишен отчет не е наличен, годишния отчет, изготвен в съответствие с приложимите национални счетоводни закони. За заплащащи такса клонове, които не изготвят годишен отчет, общи активи означава общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), т.е. статистически данни. Клоновете, които докладват общата стойност на активите за пруденциални цели на доброволна основа, могат да използват тази стойност за определяне на фактор за таксата „общи активи“. ЕЦБ обаче не използва повторно доброволно подадените данни за целите на определяне на факторите за таксата и все пак ще е необходимо да се подаде образец за факторите за таксата.

Необходима ли е одиторска заверка за заплащащите такса клонове?

Не непременно. Вместо одиторска заверка като удостоверение за общите активи на клона неговият ръководител или – ако той не е налице – ръководният орган на кредитната институция, учредила заплащащия такса клон, удостоверява общите активи на заплащащия такса клон посредством писмо от ръководството, изпратено на съответния национален компетентен орган. Приложен е образец на писмо от ръководството.

Това изключение се прилага единствено за заплащащи такса клонове и не се прилага за задължени лица за таксата, които трябва да представят одиторска заверка на своите финансови отчети в съответствие с член 3.2, буква б) от Решение на ЕЦБ относно факторите за таксата.

... за това как се плаща надзорната такса

Защо не съм получил известие за таксата?

ЕЦБ издава електронни известия за таксата на задължените лица за таксата чрез своя онлайн портал. Очакваното време на издаване е второто тримесечие от следващия период на таксуване. За периода на таксуване 2023 г. това е второто тримесечие на 2024 г. На предоставения от Вас предпочитан (основен) имейл адрес чрез онлайн портала на ЕЦБ се изпраща автоматично уведомление за наличието на съответна кореспонденция (известие за таксата, писмо напомняне или писмо за плащане на лихви).

За задължени лица за таксата, които участват в европейския банков надзор въз основа на тясно сътрудничество, известие за таксата се издава от съответния национален компетентен орган.

Ако до края на периода не сте получили известието за таксата, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Не разполагам с платежните данни, но получих известие за таксата (или писмо за напомняне, или писмо за плащане на лихви).

Платежните данни винаги се посочват на втората страница на съответния документ. Ако желаете допълнително потвърждение на платежните данни, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Трябва да знам какъв е номерът по ДДС на ЕЦБ (данъчен референтен номер), за да мога да платя надзорната такса на ЕЦБ.

Надзорната такса се счита за публична такса съгласно член 13 на Директивата за ДДС (2006/112/EО) и следователно е освободена от ДДС. ЕЦБ като институция на ЕС не е задължена да се регистрира за целите на ДДС или корпоративния подоходен данък и по тази причина няма данъчен идентификационен номер.

Получих известие за плащане на надзорната такса на националния компетентен орган. Как да постъпя?

Националните надзорни органи изпълняват важна роля в банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм.

Техните надзорни разходи обаче не се отчитат при изчисляването на надзорната такса, която се плаща на ЕЦБ. Това означава, че националните компетентни органи си запазват правото да начисляват такси в съответствие с националното законодателство. Всякакви въпроси, свързани с таксата на националния компетентен орган, следва да бъдат отправени директно към неговото звено за контакт.

Национални надзорни органи
Получих известие за такса от Единния съвет по преструктуриране. Как трябва да постъпя?

ЕЦБ отговаря само за единния надзорен механизъм, не за единния механизъм за преструктуриране. ЕЦБ и Единният съвет по преструктуриране (ЕСП) са независими една от друга институции. Всякакви въпроси, свързани с ЕСП, трябва да се отправят към неговото звено за контакт или пряко към националните органи по преструктуриране.

Може ли да платя надзорната такса чрез директен дебит?

Да. Всъщност SEPA директен дебит е препоръчваният от ЕЦБ метод на плащане. Директният дебит гарантира навременното плащане на таксата и по този начин се избягват евентуални лихви за просрочие. Ако изберете този метод на плащане, можете да въведете банковите си данни чрез онлайн портала и да отпечатате съгласие за директен дебит. Подпишете и изпратете оригинала на посочения в съгласието адрес на ЕЦБ или сканирано копие на имейл адрес SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Предоставили сме съгласие за директен дебит, но бихме искали да платим чрез банков превод. Възможно ли е?

Можете да платите чрез банков превод до 14 дни преди датата, на която е дължимо плащането, но не е задължително. След като започнем подготовката за осъществяване на директния дебит, ще получите уведомление от нас с точната дата, на която следва да прекратите преводите. Придържайте се към този срок, за да избегнете двойни плащания.

Какво трябва да направя, ако в известието за таксата е допусната грешка?

Ако в известието за таксата има потенциална фактологична грешка, както и по всякакви други общи въпроси, обърнете се към екипа, който отговаря за таксите.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Това не засяга правото на задълженото лице да оспори известието за таксата пред Административния съвет за преглед. Срокът за обжалване е един месец от получаването на известието за таксата.

Административен съвет за преглед

Решенията, взети от ЕЦБ в изпълнение на нейните надзорни задачи, могат да бъдат оспорени и пред Съда на ЕС.

Обобщение на коментарите
Какво ще стане, ако не платя в определения срок?

Таксите са дължими в рамките на 35 дни от датата на издаване на известието за таксата.

В случай на частично плащане или неплащане на таксите ЕЦБ има право да начислява лихва на дневна база върху неплатената сума на надзорната такса.

Лихвата се начислява с годишен процент, равен на лихвения процент по основните операции на ЕЦБ по рефинансиране плюс 8 процентни пункта от датата, на която е било дължимо плащането, до датата, предхождаща кредитирането на сметката на ЕЦБ с неизплатената сума.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

... за технически проблеми, свързани с онлайн портала

Паролата ми за онлайн портала не работи. Как трябва да постъпя?

Можете да смените паролата си, като кликнете на „Request new password“ и въведете потребителското си име и вече регистрирания имейл адрес (това е имейл адресът, посочен като предпочитан за връзка с Вашата банка, на който ЕЦБ изпраща известия). Ако продължавате да имате проблеми, изпратете имейл на адрес SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Имам проблеми при показването или редактирането на информация в онлайн портала. Как трябва да постъпя?

Онлайн порталът е съвместим само със следните интернет браузъри: Google Chrome (последна версия), Microsoft Edge (последна версия), Mozilla Firefox (последна версия). Също така препоръчваме да изтриете бисквитките от браузъра си.

Ако продължавате да имате технически проблеми, въпреки че сте се съобразили с горните препоръки, свържете се с нас по имейл.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
След като въведох IBAN за директен дебит, получих съобщение „банката не съществува“. Как трябва да постъпя?

Изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите, с копие от съобщението за грешка и/или съответния IBAN. Екипът за таксите ще добави кода на банката в системата на ЕЦБ и ще Ви помоли да въведете отново своя IBAN чрез онлайн портала.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Вписах в онлайн портала повече от един имейл адрес. На всички тези имейл адреси ли се изпращат известията за таксата?

Не, известията за таксата се изпращат само на имейл адреса, който сте посочили като „предпочитан“. Проверете онлайн портала и, ако е необходимо, променете посоченото като предпочитано. Ако още не сте получили известие за таксата, изпратете имейл на екипа, който отговаря за таксите. ЕЦБ препоръчва да предоставите имейл адрес на отдел или група, а не на отделен служител, за да се гарантира, че вътрешните кадрови промени не влияят върху комуникацията ни с Вас.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Бих искал да използвам онлайн портала и да получавам известието за таксата и свързаните с него съобщения на своя език.

В онлайн портала на ЕЦБ зададеният по подразбиране език е винаги английски. При влизане в портала обаче потребителите могат да изберат предпочитан официален език на ЕС измежду езиците на държавите, участващи в европейския банков надзор.

Задължените лица за таксата могат също така да избират езика, на който да получават известието за таксата и свързаните с него съобщения. След влизане в онлайн портала потребителите могат да отворят ръководството за него, в което ще намерят указания как да зададат езика на съобщенията.

Също така, формулярът за SEPA директен дебит е публикуван на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на всички езици на еврозоната.

Ако имате други въпроси, обърнете се пряко към екипа на ЕЦБ, който отговаря за надзорните такси.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал