Vastauksia kysymyksiin

...valvontamaksun laskemisesta ja valvontamaksuvelvollisen yhteystietojen ilmoittamisesta

Miten valvontamaksuvelvollinen nimetään?

Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi siihen kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta. Nimeäminen suoritetaan erillisellä ilmoituslomakkeella, ja allekirjoitettu lomake lähetetään EKP:lle perinteisenä kirjepostina. Jos seuraavaksi valvontamaksukaudeksi halutaan nimetä uusi valvontamaksuvelvollinen, nimeämisilmoitus on toimitettava 1.7. mennessä, jotta se ehditään ottaa huomioon valvontamaksuilmoituksessa.

Valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake

Miten valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat yhteystietonsa?

Valvontamaksuvelvollisten tulee ilmoittaa yhteystietonsa tai päivittää muuttuneet yhteystietonsa aina 1.7. mennessä. Ks. tietosuojalauseke.

Yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan ja päivittämään aina EKP:n valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa. Jos valvontamaksuvelvollinen ei ole saanut käyttäjätunnusta ja salasanaa verkkopalveluun, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Tietosuojalauseke

Täytyykö muuttuneet yhteystiedot ilmoittaa EKP:lle, jos ne on jo ilmoitettu yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle?

Kyllä. Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava yhteystietojensa muutokset EKP:lle kunakin valvontamaksukautena 1.7. mennessä.

Kuinka toimitaan, jos pankkiryhmän rakenteessa tapahtuu muutoksia valvontamaksuvelvollisen ilmoittamisen jälkeen? Onko lomake toimitettava aina 1.7. mennessä?

Jos pankkiryhmässä on uusi tytäryhtiö, jota ei ollut mainittu alkuperäisessä valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomakkeessa, pankkiryhmän tulisi ilmoittaa asiasta toimittamalla EKP:lle jompikumpi seuraavista:

  • uuden valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake, joka kattaa kaikki ryhmään kuuluvat valvottavat yhteisöt
  • päivityslomake, jolla täydennetään alkuperäistä ilmoitusta ja jossa uusi tytäryritys antaa kirjallisen suostumuksensa aiemmin nimetyn yhteisön toimimiselle valvontamaksuvelvollisena.
Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava lomakkeensa aina 1.7. mennessä, jotta se voidaan ottaa huomioon kyseisen vuoden valvontamaksuilmoituksessa, joka annetaan lokakuussa.

Valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake

Päivityslomake

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos pankin asema muuttuu esim. sulautumisen, yrityskaupan tai toimiluvan perumisen seurauksena? Entä jos muutosta ei ole otettu huomioon valvontamaksuilmoituksessa?

Muutokset pankin asemassa voivat vaikuttaa valvontamaksun laskentaan. Pyydämme ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse, jos pankin asema muuttuu. Valvontamaksuyksikkö antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti.

Aseman muutos

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Miten uusien toimiluvan saaneiden (pankkiryhmään kuulumattomien) pankkien tulee menetellä valvontamaksujen suhteen?

Valvontamekanismiin osallistuvissa maissa sijaitsevien uusien pankkien, jotka ovat vasta saaneet toimiluvan eivätkä kuulu mihinkään valvottavaan pankkiryhmään, on maksettava vuosittainen valvontamaksu luvansaantivuodelta. Valvontamaksun suuruus lasketaan niiden täysien kuukausien mukaan, jotka pankki on ollut valvottavana kyseisenä vuonna.

Pyydämme ilmoittamaan EKP:lle asiasta vastaavan henkilön tai yksikön yhteystiedot (etenkin sähköpostiosoitteen). EKP ilmoittaa, miten sen jälkeen toimitaan.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jos pankin asema muuttuu vähemmän merkittävästä merkittäväksi yrityskaupan yhteydessä, onko sillä vaikutusta valvontamaksuun?

Jos pankki ei aiemmin kuulunut mihinkään ryhmään ja se oli luokiteltu vähemmän merkittäväksi laitokseksi, sen siirtymisellä osaksi merkittävää pankkiryhmää saattaa olla vaikutusta valvontamaksuun. Pankin kyseisen vuoden valvontamaksu lasketaan niiden täysien kuukausien määrän perusteella, joina pankki oli vähemmän merkittävä laitos (EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 kohdan 2 mukaisesti).

Valvontamaksun määrä lasketaan valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden korkeimmalla konsolidointitasolla. Jos luottolaitos siis kuuluu mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneeseen ryhmään, sille ei määritetä erillistä valvontamaksua, vaan maksu lasketaan ja maksetaan ryhmän tasolla.

Pyydämme ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse, jos pankin asema muuttuu. Valvontamaksuyksikkö antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti.

...valvontamaksutekijöiden ilmoittamisesta

Pitääkö kaikkien pankkien ilmoittaa valvontamaksutekijät?

Kaikkien pankkien (korkeimmalla konsolidointitasolla tarkasteltuna), jotka edellisen vuoden lopussa olivat EKP:n valvonnassa, on ilmoitettava tiedot valvontamaksutekijöistä. Tietojen pohjalta lasketaan pankkien vuotuiset valvontamaksut.

EKP on vastuussa koko yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joten se myös valvoo kaikkia pankkeja: merkittäviä pankkeja suoraan ja vähemmän merkittäviä pankkeja välillisesti. Valvontamaksuja peritään siis sekä merkittäviltä että vähemmän merkittäviltä pankeilta.

Milloin ja kenelle tiedot valvontamaksutekijöistä tulee toimittaa?

Kukin valvontamaksuvelvollinen toimittaa tiedot valvontamaksutekijöistä sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle. Tiedot toimitetaan lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä.

Valvontamaksutekijät on kunakin vuonna ilmoitettava viimeistään 1.7. (ennen virka-ajan loppua) tai seuraavana pankkipäivänä, jos 1.7. ei ole pankkipäivä. Ilmoitettavat tiedot ovat edellisen vuoden lopun tietoja. Valvontamaksuilmoitus toimitetaan aina vuoden viimeisellä neljänneksellä.

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Valvontamaksutekijöiden raportointilomakkeiden täyttöohjeet

Miten valvontamaksutekijät ilmoitetaan?

Valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä (ks. täyttöohjeet, joissa on tietoa myös tilintarkastajan vahvistusta koskevista vaatimuksista).

Täytyykö valvottavien pankkiryhmien vähentää ilmoituksessa varoistaan sellaisten tytäryhtiöiden varat, jotka sijaitsevat valvontamekanismiin osallistumattomissa tai EU:hun kuulumattomissa maissa?

Ei, vähentäminen ei ole pakollista. Valvontamaksuasetuksen mukaan pankkiryhmät voivat halutessaan ilmoittaa varansa ilman mekanismiin osallistumattomissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varoja, sillä siten niiden maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu on pienempi. Jos kuitenkin odotettavissa oleva valvontamaksun pienennys jäisi vähäisemmäksi kuin laskennasta aiheutuva taakka, pankkiryhmän kannattaa ilmoittaa varansa vähentämättöminä.

EKP:n asetus valvontamaksuista

Peritäänkö kaikilta valvontamekanismiin osallistuvissa maissa toimivilta sivuliikkeiltä valvontamaksuja?

Ei peritä. Valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenmaissa toimivilta sivuliikkeiltä peritään valvontamaksuja vain, jos niiden emoyhtiö sijaitsee jossakin mekanismin ulkopuolisessa jäsenmaassa. Jos siis esimerkiksi Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen emoyhtiö sijaitsee mekanismiin osallistumattomassa jäsenmaassa (kuten Ruotsissa), sivuliikkeen on maksettava EKP:lle valvontamaksuja. Emoyhtiö puolestaan on sijaintimaansa valvontaviranomaisen valvonnassa ja maksaa valvontamaksuja sille.

Valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseviin valvontamaksuja maksaviin sivuliikkeisiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

  • Jos samassa jäsenvaltiossa sijaitsee useampia saman luottolaitoksen sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi.
  • Eri jäsenvaltioissa olevat saman luottolaitoksen sivuliikkeet katsotaan kukin erillisiksi sivuliikkeiksi.
  • Jos samassa jäsenvaltiossa on saman luottolaitoksen tytäryhtiö ja sivuliike, kummaltakin peritään valvontamaksu erikseen.

Valvontamaksuvelvolliset

Ilmoitetaanko pankkiryhmien valvontamaksutekijät konsolidoidusti?

Valvottavat pankkiryhmät ilmoittavat valvontamaksutekijänsä vain kerran, vaikka niillä olisi toimintaa useammassa mekanismiin osallistuvassa maassa. Tekijät ilmoitetaan ryhmätasolla tai sitä lähimmällä mahdollisella tasolla mekanismiin osallistuvissa maissa. Kullekin pankkiryhmälle määritetään vain yksi valvontamaksu.

Valvontamaksuvelvollinen pankkiryhmässä

Mitä tapahtuu, jos valvontamaksutekijöitä ei ole ilmoitettu ajoissa?

Jos valvontamaksuvelvollinen ei ilmoita valvontamaksutekijöitä, EKP määrittää puuttuvat tekijät itse saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

Taustatietoa (englanniksi)

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Miten valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot voi toimittaa uudelleen kommentointijakson aikana?

Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot (kokonaisriskin ja kokonaisvarojen määrät) voi viisipäiväisen kommentointijakson aikana toimittaa uudelleen samalla tavalla kuin alkuperäiset tiedot. Tiedot siis toimitetaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa niiden laadun ennen kuin toimittaa ne edelleen EKP:lle.

Mikä on EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä?

Valvontamaksutekijöitä koskevassa EKP:n päätöksessä määritetään menetelmät ja menettelyt, joita noudattaen valvontamaksuvelvollisten tulee laskea valvontamaksutekijänsä – eli kokonaisriski ja kokonaisvarat.

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Valvontamaksutekijät

Koskeeko valvontamaksutekijöiden ilmoittamisvelvollisuus sivuliikkeitä, jotka sijaitsevat yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa, mutta joiden emoyhtiö sijaitsee EU:n ulkopuolisessa ETA-maassa?

Kyllä. Tällaiset sivuliikkeet, joiden emoyhtiö sijaitsee EU:n ulkopuolisessa ETA-maassa eli Norjassa, Liechtensteinissa tai Islannissa, kuuluvat yhteisen valvontamekanismin piiriin. EKP valvoo merkittäviksi luokiteltuja sivuliikkeitä suoraan ja vähemmän merkittäviksi luokiteltuja sivuliikkeitä epäsuorasti eli kansallisten valvontaviranomaisten kautta. Molemmissa tapauksissa sivuliikkeet ovat velvollisia ilmoittamaan valvontamaksutekijät EKP:lle, joka määrittää niiden perusteella sivuliikkeen vuotuisen valvontamaksun.

YVM-kehysasetus

Jos pankki on sulautunut toiseen pankkiin 1.1.2019, pitääkö sen ilmoittaa valvontamaksutekijät, joiden viitepäivämäärä on 31.12.2018?

Ei. Pääsääntöisesti valvontamaksuvelvollisen on ilmoitettava valvontamaksun laskemista varten valvontamaksutekijät edellisen vuoden joulukuun 31. päivänä päättyneeltä kaudelta. Valvontamaksuasetuksen artiklan 7 kohdan 1 mukaan valvontamaksu lasketaan valvontamaksukauteen sisältyvien täysien kuukausien perusteella. Valvontamaksutekijät pitää ilmoittaa, jos laitos on ollut kauden aikana valvontamaksuvelvollisena vähintään yhden kuukauden. Jos siis valvontamaksuvelvollinen lakkaa olemasta valvottava yhteisö 1.1.2019, sen ei enää tarvitse ilmoittaa valvontamaksutekijöitä.

EKP:n asetus valvontamaksuista

YVM-kehysasetus

Jos valvontamaksuvelvollinen sivuliike on lopettanut toimintansa 1.4.2019, pitääkö sen ilmoittaa valvontamaksutekijät, joiden viitepäivämäärä on 31.12.2018?

Kyllä. Jos yhteisöä valvotaan vain osa valvontamaksukaudesta, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden täysien kuukausien määrän perusteella, joina yhteisöä on valvottu kyseisellä kaudella. Jos valvontamaksuvelvollinen sivuliike on ollut valvontamaksukaudella 2019 valvottavana 1.4. asti, sen on toimitettava vuosittaisen valvontamaksun laskemista varten valvontamaksutekijät, joiden viitepäivämäärä on 31.12.2018 (valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 4 nojalla). Valvontamaksu lasketaan tässä tapauksessa kolmen kuukauden perusteella (tammi-maaliskuu 2019).

EKP:n asetus valvontamaksuista

Onko valvontamaksuvelvollisten sivuliikkeiden raportoitava tilastotietoja kokonaisvarojen ilmoittamisen yhteydessä?

Kyllä. EKP:n valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämismetodologiasta annetussa päätöksessä säädetään, että raportoitujen kokonaisvarojen olisi vastattava YVM-asetuksen artiklan 51 kohdassa 5 tarkoitettua varojen kokonaismäärää. Näin ollen valvontamekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden luottolaitosten sivuliikkeiden on ilmoitettava EKP:n asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla raportoitujen tilastotietojen perusteella lasketut kokonaisvarat.

Tarvitsevatko valvontamaksuvelvolliset sivuliikkeet tilintarkastajan vahvistuksen raportoitaville kokonaisvaroille?

Kyllä. Kun valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen kokonaisvarat lasketaan Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) nojalla raportoitujen tilastotietojen perusteella, tilintarkastajan on vahvistettava kokonaisvarat. Ulkopuolisen tilintarkastajan on vahvistettava valvontamaksuvelvollisen sivuliikkeen kokonaisvarat suorittamalla sen tilinpitoa koskevia asianmukaisia tarkastuksia (Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2015/530 (EKP/2015/7) artiklan 7 kohdan 2 alakohta c). Vaatimus voidaan täyttää siten, että tilintarkastaja vahvistaa kokonaisvarat erikseen sovittuna toimenpiteenä.

...valvontamaksun maksamisesta

Milloin valvontamaksuilmoitukset lähetetään?

EKP toimittaa vuosittaiset valvontamaksuilmoitukset valvontamaksuvelvollisille verkkopalvelunsa välityksellä. Ilmoitukset lähetetään valvontamaksukauden eli kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä. Verkkopalvelusta lähtee valvontamaksuvelvollisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen automaattinen tiedoksianto aina kun verkkopalveluun on tullut uusi asiakirja (valvontamaksuilmoitus, maksumuistutus tai viivästyskorkoilmoitus).

Jos valvontamaksuilmoitus ei ole tullut perille vuoden loppuun mennessä, valvontamaksuvelvollisia pyydetään ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Missä maksutiedot ovat valvontamaksuilmoituksessa (tai maksumuistutuksessa tai viivästyskorkoilmoituksessa)?

Maksutiedot ovat aina ilmoitusviestin toisella sivulla. Tarvittaessa valvontamaksuyksikköä voi pyytää sähköpostitse vahvistamaan maksutiedot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mikä on EKP:n ALV-numero (valvontamaksun maksamista varten)?

Valvontamaksu on viranomaismaksu, josta arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) artiklan 13 nojalla ei kanneta arvonlisäveroa. EU:n toimielimenä EKP on lisäksi vapautettu niin arvonlisäverosta kuin yhtiöverostakin, joten sillä ei ole ALV-numeroa tai muutakaan veronumeroa.

Miksi osa pankeista saa valvontamaksuvaatimuksen myös kansalliselta valvontaviranomaiselta? Miten vaatimukseen tulee suhtautua?

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on tärkeä pankkivalvontatehtävä yhteisessä valvontamekanismissa.

EKP:lle maksettavassa valvontamaksussa ei ole mukana niiden kustannuksia. Niillä on edelleen oikeus periä maksuja kansallisen lainsäädännön nojalla.

Kansalliset valvontaviranomaiset

Miten toimitaan, jos yhteiseltä kriisinratkaisuneuvostolta (Single Resolution Board) tulee maksuilmoitus?

EKP ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ovat toisistaan riippumattomia toimijoita. EKP vastaa vain yhteisen valvontamekanismin toiminnasta ja kriisinratkaisuneuvosto puolestaan yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston lähettämistä maksuilmoituksista voi pyytää lisätietoa kriisinratkaisuneuvoston yhteyshenkilöltä tai kansalliselta kriisinratkaisuviranomaiselta.

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Voiko valvontamaksun maksaa suoraveloituksena?

Kyllä. EKP suosittelee maksutavaksi SEPA-suoraveloitusta. Suoraveloituksen avulla valvontamaksut hoituvat varmasti ajoissa, jolloin vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Suoraveloitusvaltakirjan voi täyttää ja tulostaa valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa. Alkuperäinen valtakirja allekirjoitetaan ja lähetetään siinä olevaan EKP:n osoitteeseen.

Kuinka toimitaan, jos valvontamaksuilmoituksessa on virhe?

Jos valvontamaksuilmoitus vaikuttaa virheelliseltä tai jos maksuista on muuta kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Valvontamaksuvelvollisella on myös aina oikeus valittaa valvontamaksuilmoituksesta oikaisulautakuntaan. Valitus on tehtävä kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Oikaisulautakunta

EKP:n valvontatehtävien hoitoon liittyviin päätöksiin voi hakea muutosta myös Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Taustatietoa (englanniksi)

Mitä tapahtuu, jos valvontamaksua ei makseta ajoissa?

Jos valvontamaksua ei ole maksettu kokonaisuudessaan sen erääntyessä, EKP voi periä maksamattomalta osalta päivittäistä korkoa.

Vuosikorkona on tällöin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Korkoa peritään maksun erääntymispäivästä siihen päivään, jota seuraavana päivänä maksu on saapunut kokonaisuudessaan EKP:n tilille.

EKP:n asetus valvontamaksuista

...valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelusta

Kuinka toimitaan, jos salasana ei kelpaa?

Kohdasta ”Request new password” voi tilata uuden salasanan antamalla käyttäjätunnuksensa ja jo rekisteröidyn sähköpostiosoitteensa (eli osoitteen, jota pankki on ilmoittanut haluavansa käyttää viestinnässä ja johon EKP lähettää tiedoksiannot).  Jos ongelma ei poistu, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Kuinka toimitaan, jos verkkopalvelun tietojen katselussa tai muokkaamisessa on ongelmia?

Verkkopalvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavilla selaimilla: Internet Explorer (versio 9 tai uudempi), Google Chrome ja Firefox. Jos verkkopalvelun käytössä näillä selaimilla on ongelmia, kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos suoraveloitusvaltakirjaa täytettäessä IBAN-koodin jälkeen tulee virheviesti ”bank does not exist” (pankkia ei löydy)?

Pyydämme tällöin ottamaan kuvakaappauksen virheviestistä ja lähettämään sen ja/tai IBAN-koodin sähköpostitse valvontamaksuyksikölle. Valvontamaksuyksikkö syöttää IBAN-koodin EKP:n järjestelmään ja pyytää sitten pankkia antamaan sen uudelleen verkkopalvelussa.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Verkkopalvelussa on ilmoitettu useampi kuin yksi sähköpostiosoite. Lähetetäänkö tiedoksianto valvontamaksuilmoituksesta kaikkiin sähköpostiosoitteisiin?

Ei, tiedoksianto lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on verkkopalvelussa valittu ensisijaiseksi. Valintaa voi tarvittaessa muuttaa verkkopalvelussa. Jos valvontamaksuilmoituksesta ei ole saapunut tiedoksiantoa, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Onko valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelu saatavilla muilla kielillä kuin englanniksi?

Ei, verkkopalvelu on saatavilla vain englanniksi. EKP on kuitenkin laatinut kaikilla euroalueen kielillä käyttöohjeet, joissa on myös verkkopalvelun eri näkymien ja kenttien käännökset. Käyttöohjeisiin pääsee sisäänkirjautumisen jälkeen näytön oikean alakulman linkistä.

Verkkopalveluun tallennettavista asiakirjoista on myös saatavilla käännökset. Käännökseen pääsee tutustumaan tiedoksiantoviestin linkistä.

Lisäksi EKP:n pankkivalvontasivuilla on mallikäännökset valvontamaksuilmoituksesta ja SEPA-suoraveloitusvaltakirjasta kaikilla euroalueen virallisilla kielillä.

Valvontamaksuilmoitus 2019
SEPA-suoraveloitusvaltakirja

Uusia kysymyksiä voi esittää valvontamaksuyksikölle.