Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastauksia kysymyksiin

...valvontamaksun laskemisesta ja valvontamaksuvelvollisen yhteystietojen ilmoittamisesta

Miten voin arvioida seuraavan valvontamaksukauden maksun?

Voit ladata pankkivalvontasivujen osiosta Valvontamaksun arvioiminen laskurin, joka auttaa arvioimaan seuraavan maksukauden valvontamaksun. Laskuriin päivitetään vuosittain aina tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot. Muista, että arvio on vain suuntaa antava ja voi poiketa lopullisesta valvontamaksusta.

Miten valvontamaksuvelvollinen nimetään?

Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi siihen kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta. Nimeäminen suoritetaan erillisellä ilmoituslomakkeella, ja allekirjoitettu lomake lähetetään EKP:lle joko perinteisenä kirjepostina tai sähköpostitse. Jos seuraavaksi valvontamaksukaudeksi halutaan nimetä uusi valvontamaksuvelvollinen, nimeämisilmoitus on toimitettava syyskuun loppuun mennessä, jotta valvontamaksuprosessi etenee sujuvasti.

Valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake
Miten valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat yhteystietonsa?

Valvontamaksuvelvollisten tulee ilmoittaa yhteystietonsa tai päivittää muuttuneet yhteystietonsa aina syyskuun loppuun mennessä. Ks. tietosuojalauseke.

Yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan ja päivittämään aina EKP:n valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa. EKP:n työntekijät eivät pysty korjaamaan yksittäisten pankkien tietoja verkkopalvelussa, joten pankkien on itse hallinnoitava tietojaan. Yhteystietoihin kannattaa valita yksikön tai ryhmän yhteinen sähköpostiosoite, jotta yksittäisten työntekijöiden siirtyminen muihin tehtäviin ei pääse vaikeuttamaan viestintää EKP:n kanssa.

Jos valvontamaksuvelvollinen ei ole saanut käyttäjätunnusta ja salasanaa verkkopalveluun, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Tietosuojalauseke
Täytyykö muuttuneet yhteystiedot ilmoittaa EKP:lle, jos ne on jo ilmoitettu yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle?

Kyllä. Valvontamaksuvelvollisten on ilmoitettava yhteystietojensa muutokset EKP:lle kunkin valvontamaksukauden syyskuun loppuun mennessä.

Kuinka toimitaan, jos pankkiryhmän rakenteessa tapahtuu muutoksia valvontamaksuvelvollisen ilmoittamisen jälkeen? Onko lomake toimitettava aina syyskuun loppuun mennessä?

Jos muutokset pankkiryhmän rakenteessa vaikuttavat sen johdossa olevaan yritykseen tai tytäryhtiöön, joka on nimetty valvontamaksuvelvolliseksi, pankkiryhmän tulisi ilmoittaa asiasta EKP:lle toimittamalla uuden valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake. Muissa tapauksissa uutta ilmoittamislomaketta ei tarvitse toimittaa.

Valvontamaksuprosessin sujuvoittamiseksi valvontamaksuvelvollisten on toimitettava lomakkeensa aina 30.9. mennessä.

Kuinka toimitaan, jos pankin tilanne muuttuu esim. sulautumisen, yrityskaupan tai toimiluvan perumisen seurauksena? Entä jos muutosta ei ole otettu huomioon valvontamaksuilmoituksessa?

Muutokset pankin tilanteessa voivat vaikuttaa valvontamaksun laskentaan. Pyydämme ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse, jos pankin tilanne muuttuu. Valvontamaksuyksikkö antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti.

Miten uusien toimiluvan saaneiden (pankkiryhmään kuulumattomien) pankkien tulee menetellä valvontamaksujen suhteen?

Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa sijaitsevien uusien pankkien, jotka ovat vasta saaneet toimiluvan eivätkä kuulu mihinkään valvottavaan pankkiryhmään, on maksettava vuosittainen valvontamaksu luvansaantivuodelta. Valvontamaksun suuruus lasketaan niiden täysien kuukausien mukaan, jotka pankki on ollut valvottavana kyseisenä vuonna.

Pyydämme ilmoittamaan EKP:lle asiasta vastaavan henkilön tai mieluiten yksikön yhteystiedot (etenkin sähköpostiosoitteen). EKP ilmoittaa, miten sen jälkeen toimitaan.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jos pankin asema muuttuu vähemmän merkittävästä merkittäväksi yrityskaupan yhteydessä, onko sillä vaikutusta valvontamaksuun?

Jos pankki ei aiemmin kuulunut mihinkään ryhmään ja se oli luokiteltu vähemmän merkittäväksi luottolaitokseksi, sen siirtymisellä osaksi merkittävää pankkiryhmää saattaa olla vaikutusta valvontamaksuun. Pankin kyseisen vuoden valvontamaksu lasketaan niiden täysien kuukausien määrän perusteella, joina pankki oli vähemmän merkittävä luottolaitos (EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 7 kohta 1).

Valvontamaksun määrä lasketaan yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvien maiden korkeimmalla konsolidointitasolla. Jos ryhmä on sijoittautunut yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvaan maahan, siihen kuuluville luottolaitoksille ei määritetä erillistä valvontamaksua, vaan maksu lasketaan ja maksetaan ryhmän tasolla.

Pyydämme ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse, jos pankin tilanne muuttuu. Valvontamaksuyksikkö antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti.

...valvontamaksutekijöiden ilmoittamisesta

Pitääkö kaikkien pankkien ilmoittaa valvontamaksutekijät?

EKP on vastuussa koko yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joten se myös valvoo kaikkia pankkeja: merkittäviä pankkeja suoraan ja vähemmän merkittäviä pankkeja välillisesti. Valvontamaksuja peritään siis sekä merkittäviltä että vähemmän merkittäviltä pankeilta.

EKP:n valvonnassa olevien pankkien valvontamaksut lasketaan korkeimmalla konsolidointitasolla ja edellisen vuoden lopun valvontamaksutekijöiden pohjalta. Jäljempänä on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa valvontamaksutekijöiden viitepäivämäärä poikkeaa tästä.

Valvontamaksukaudesta 2020 alkaen EKP on määrittänyt useimpien valvottavien pankkien valvontamaksutekijät FINREP- ja COREP-tietojen pohjalta.

Valvontamaksutekijät kerätään pankeilta erikseen vain, jos i) pankkiryhmä jättää yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varat valvontamaksutekijöidensä laskennan ulkopuolelle, tai ii) yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomaan maahan sijoittautunut luottolaitos on perustanut osallistuvaan maahan sivuliikkeen, johon ei sovelleta EKP:n FINREP-asetusta.

Milloin ja kenelle tiedot valvontamaksutekijöistä tulee toimittaa?

Ne valvontamaksuvelvolliset, joiden pitää edelleen toimittaa tiedot valvontamaksutekijöistä, toimittavat ne sijaintimaansa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tiedot toimitetaan lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä.

Valvontamaksutekijät on kunakin vuonna ilmoitettava viimeistään 11.11. (ennen virka-ajan päättymistä) tai seuraavana pankkipäivänä, jos 11.11. ei ole pankkipäivä. Ilmoitettavat tiedot ovat edellisen vuoden lopun tietoja. Jäljempänä on joitakin esimerkkejä tilanteista, joissa viitepäivämäärä poikkeaa tästä. Valvontamaksuilmoitus toimitetaan aina valvontamaksukautta seuraavan puolen vuoden aikana.

Miten valvontamaksutekijät ilmoitetaan?

Valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä (ks. täyttöohjeet, joissa on tietoa myös tilintarkastajan vahvistusta ja johdon allekirjoitusta koskevista vaatimuksista).

Miten jo ilmoitettuja valvontamaksutekijöitä voi muuttaa?

Muuttuneet valvontamaksutekijät ilmoitetaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä olevilla lomakkeilla. Kansallinen viranomainen toimittaa tiedot EKP:lle, joka täyttää ne valvontamaksujärjestelmän verkkopalveluun. Muutos on tehtävä kuluvaa maksukautta koskevan 15-päiväisen huomautusajan kuluessa.

Täytyykö valvottavien pankkiryhmien vähentää ilmoituksessa varoistaan sellaisten tytäryhtiöiden varat, jotka sijaitsevat yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa jäsenvaltioissa tai EU:hun kuulumattomissa maissa?

Ei, vähentäminen ei ole pakollista. Valvontamaksuasetuksen mukaan pankkiryhmät voivat halutessaan ilmoittaa varansa ilman yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varoja, sillä siten niiden maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu on pienempi. Jos kuitenkin odotettavissa oleva valvontamaksun pienennys jäisi vähäisemmäksi kuin laskennasta aiheutuva taakka, pankkiryhmän kannattaa ilmoittaa varansa vähentämättöminä.

Valvontamaksuprosessin sujuvoittamiseksi pitää olla selvillä, mitkä pankkiryhmät aikovat laskea valvontamaksutekijänsä ilman yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varoja ja/tai riskejä. Ryhmien tulisi ilmoittaa aikeistaan EKP:lle verkkopalvelussa kuluvalla valvontamaksukaudella 30. syyskuuta mennessä.

EKP:n valvontamaksuasetus
Peritäänkö kaikilta yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa toimivilta sivuliikkeiltä valvontamaksuja?

Ei peritä. Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa toimivilta sivuliikkeiltä peritään valvontamaksuja vain, jos niiden emoyhtiö sijaitsee pankkivalvonnan ulkopuolisessa jäsenvaltiossa. Jos siis esimerkiksi Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen emoyhtiö sijaitsee yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomassa jäsenvaltiossa (kuten Ruotsissa), sivuliikkeen on maksettava EKP:lle valvontamaksuja. Emoyhtiö puolestaan saattaa olla sijaintimaansa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja maksaa valvontamaksuja sille.

Yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa sijaitseviin valvontamaksuja maksaviin sivuliikkeisiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

  • Jos samassa maassa sijaitsee useampia saman luottolaitoksen sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi.
  • Eri maissa olevat saman luottolaitoksen sivuliikkeet katsotaan kukin erilliseksi sivuliikkeeksi.
  • Jos samassa maassa on saman luottolaitoksen tytäryhtiö ja sivuliike, kummaltakin peritään valvontamaksu erikseen.
Valvontamaksuvelvolliset
Ilmoitetaanko pankkiryhmien valvontamaksutekijät konsolidoidusti?

Valvottavat pankkiryhmät ilmoittavat valvontamaksutekijänsä vain kerran, vaikka niillä olisi toimintaa useammassa yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvassa maassa. Tekijät ilmoitetaan ryhmätasolla tai sitä lähimmällä mahdollisella tasolla pankkivalvontaan osallistuvissa maissa. Kullekin pankkiryhmälle määritetään vain yksi valvontamaksu.

Valvontamaksuvelvollinen pankkiryhmässä
Mitä tapahtuu, jos valvontamaksutekijöitä ei ole ilmoitettu ajoissa?

Jos valvontamaksuvelvollinen ei ilmoita valvontamaksutekijöitä, vaikka niitä edelleen edellytetään siltä, EKP määrittää puuttuvat tekijät FINREP- ja/tai COREP-raportoinnin pohjalta tai saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä
Miten valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot voi toimittaa uudelleen kommentointijakson aikana?

Jos valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot on raportoitu kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, ne voi 15-päiväisen kommentointijakson aikana toimittaa uudelleen samalla tavalla kuin alkuperäiset tiedot. Jos EKP on määrittänyt valvontamaksutiedot FINREP- ja COREP-raportoinnin pohjalta, mutta kokonaisvarojen ja kokonaisriskin määrät verkkopalvelussa eivät ole ajan tasalla, FINREP- ja COREP-tiedot voi 15-päiväisen kommentointijakson aikana toimittaa uudelleen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. FINREP- ja COREP-tietoihin voi tulla muutoksia kommentointijakson jälkeenkin, mutta niitä ei oteta enää huomioon eikä valvontamaksua lasketa uudelleen.

Mikä on EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä?

Valvontamaksutekijöitä koskevassa EKP:n päätöksessä määritetään menetelmät ja menettelyt, joita noudattaen valvontamaksuvelvollisten tulee laskea valvontamaksutekijänsä – eli kokonaisvarat ja kokonaisriski.

Koskeeko valvontamaksutekijöiden ilmoittamisvelvollisuus sivuliikkeitä, jotka sijaitsevat yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvassa maassa mutta joiden emoyhtiö sijaitsee osallistumattomassa jäsenvaltiossa?

Kyllä. Tällaiset sivuliikkeet kuuluvat yhteisen pankkivalvonnan piiriin ja ovat siis velvollisia maksamaan valvontamaksuja. EKP valvoo merkittäviksi luokiteltuja sivuliikkeitä suoraan ja vähemmän merkittäviksi luokiteltuja sivuliikkeitä epäsuorasti eli kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kautta. Molemmissa tapauksissa sivuliikkeet ovat velvollisia ilmoittamaan valvontamaksutekijät EKP:lle, joka määrittää niiden perusteella sivuliikkeen vuotuisen valvontamaksun, paitsi jo sivuliikkeeseen sovelletaan EKP:n FINREP-asetusta.

YVM-kehysasetus
Esimerkki: Jos pankki on sulautunut toiseen pankkiin 1.1.2021 jälkeen, pitääkö sen ilmoittaa valvontamaksutekijät viitepäivämäärältä 31.12.2020?

Ei. Jos 1.1.2021 jälkeen toimintansa aloittanut valvontamaksuvelvollinen kuitenkin kuuluu jompaankumpaan kategoriaan, joilta edelleen kerätään valvontamaksutekijät erikseen, sen edellytetään toimittavan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle valvontamaksutekijät viitepäivämäärältä, joka on lähinnä edellisen vuoden joulukuun 31. päivää. Valvontamaksuvelvollisilla, jotka ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2020, viitepäivämäärä on siis 31.3.2021. Valvontamaksuvelvollisilla, jotka ovat aloittaneet toimintansa 1.4.2021 tai sen jälkeen, viitepäivämäärä on vastaavasti 30.6.2021. Viitepäivämäärä määräytyy samalla tavoin myös 1.1.2021 tai sen jälkeen toimintansa aloittaneilla valvontamaksuvelvollisilla, joiden valvontamaksutiedot EKP määrittää FINREP- ja COREP-raportoinnin perusteella.

Esimerkki: Jos valvontamaksuja maksava sivuliike on lopettanut toimintansa 1.4.2021, pitääkö sen ilmoittaa valvontamaksutekijät viitepäivämäärältä 31.12.2020?

Kyllä. Jos yhteisöä valvotaan vain osa valvontamaksukaudesta, vuosittainen valvontamaksu lasketaan niiden täysien kuukausien määrän perusteella, joina yhteisöä on valvottu kyseisellä kaudella. Jos valvontamaksuja maksava sivuliike on ollut valvontamaksukaudella 2021 valvottavana 1.4. asti, sen on toimitettava vuosittaisen valvontamaksun laskemista varten valvontamaksutekijät viitepäivämäärältä 31.12.2020 (valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 4 nojalla). Valvontamaksu lasketaan tässä tapauksessa kolmen kuukauden perusteella (tammi-maaliskuu 2021).

EKP:n valvontamaksuasetus
Esimerkki: Jos valvontamaksuvelvollisen tilikauden päättymispäivä ei ole 31. joulukuuta, pitääkö sen ilmoittaa valvontamaksutekijät viitepäivämäärältä 31.12.2020?

EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 10 kohdan 3 alakohdassa bb säädetään, että jos valvottavan yhteisön (konsolidoitu) tilinpäätös laaditaan tilikaudelta, joka ei ole kalenterivuosi, se voi käyttää kokonaisvarojensa viitepäivämääränä päivää, jona sen tilikausi päättyi edellisellä maksukaudella. Jos valvottava yhteisö on aloittanut toimintansa ennen 1.1.2021 ja sen tilikauden päättymispäivä on 31.3., kokonaisvarojen viitepäivämäärä on 31.3.2020.

EKP:n valvontamaksuasetus
Onko valvontamaksuvelvollisten sivuliikkeiden raportoitava tilastotietoja kokonaisvarojen ilmoittamisen yhteydessä?

Ei välttämättä. Jos sivuliikkeeseen sovelletaan EKP:n FINREP-asetusta, EKP määrittää valvontamaksutekijät vakavaraisuuslaskennan mukaisten kokonaisvarojen perusteella. Jos sivuliikkeen edellytetään toimittavan valvontamaksutekijät lomakkeilla, kokonaisvarat tulisi ilmoittaa EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 2 kohdan 12 alakohdan b mukaisesti. Yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa jäsenvaltioissa sijaitsevien luottolaitosten sivuliikkeiden tulisi ilmoittaa EKP:lle kokonaisvaransa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laaditun viimeisimmän tarkastetun vuositilinpäätöksen perusteella, tai jos tällaista vuositilinpäätöstä ei ole saatavilla, sovellettavan kansallisen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laaditun vuositilinpäätöksen perusteella. IFRS-tilinpäätösstandardeja sovelletaan unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 nojalla. Jos valvontamaksuvelvollinen sivuliike ei laadi tilinpäätöstä, kokonaisvaroina ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 468/2014 (EKP/2014/17) artiklan 51 mukaisesti määritetty varojen kokonaisarvo, eli ne raportoivat tilastotietoja. Jos sivuliike raportoi vakavaraisuuslaskennan mukaiset kokonaisvaransa vapaaehtoisesti, se voi käyttää samoja tietoja määrittäessään kokonaisvarat valvontamaksutekijänä. Sen on silti ilmoitettava valvontamaksutekijät EKP:lle lomakkeella, sillä EKP ei käytä valvontamaksutietojen määrityksessä vapaaehtoisesti raportoituja tietoja.

Tarvitseeko valvontamaksuja maksava sivuliike tilintarkastajan vahvistuksen kokonaisvaroilleen?

Ei välttämättä. Kokonaisvarat voi vahvistaa tilintarkastajan asemesta sivuliikkeen johtaja tai, hänen ollessaan estynyt, valvontamaksuja maksavan sivuliikkeen perustaneen luottolaitoksen ylin hallintoelin. Tällöin kokonaisvarat vahvistetaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavalla johdon kirjeellä. Alla on linkki johdon kirjeen malliin.

Tämä poikkeus koskee kuitenkin vain valvontamaksuja maksavia sivuliikkeitä. Valvontamaksuvelvollisten on toimitettava tilintarkastajan tarkastamat tilinpäätöksensä valvontamaksupäätöksen artiklan 3 kohdan 2 alakohdan b mukaisesti.

...valvontamaksun maksamisesta

Milloin valvontamaksuilmoitukset lähetetään?

EKP toimittaa vuosittaiset valvontamaksuilmoitukset valvontamaksuvelvollisille verkkopalvelunsa välityksellä. Ilmoitukset lähetetään yleensä seuraavan valvontamaksukauden toisella vuosineljänneksellä, joten vuoden 2021 valvontamaksut peritään vuoden 2022 toisella neljänneksellä. Verkkopalvelusta lähtee valvontamaksuvelvollisen ilmoittamaan ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen automaattinen ilmoitus aina kun palveluun on ladattu uusi asiakirja (valvontamaksuilmoitus, maksumuistutus tai viivästyskorkoilmoitus).

Yhteisen pankkivalvonnan kanssa tiiviin yhteistyön aloittaneissa maissa valvontamaksuvelvolliset saavat valvontamaksuilmoituksen kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta.

Jos valvontamaksuilmoitus ei ole tullut perille toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä, valvontamaksuvelvollisia pyydetään ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.
Missä valvontamaksuilmoituksen (tai maksumuistutuksen tai viivästyskorkoilmoituksen) kohdassa maksutiedot ovat?

Maksutiedot ovat aina asiakirjan toisella sivulla. Tarvittaessa valvontamaksuyksikköä voi pyytää sähköpostitse vahvistamaan maksutiedot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Mikä on EKP:n ALV-numero (valvontamaksun maksamista varten)?

Valvontamaksu on viranomaismaksu, josta arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) artiklan 13 nojalla ei kanneta arvonlisäveroa. EU:n toimielimenä EKP on lisäksi vapautettu niin arvonlisäverosta kuin yhtiöverostakin, joten sillä ei ole ALV-numeroa tai muutakaan veronumeroa.

Miksi osa pankeista saa valvontamaksuvaatimuksen myös kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta? Miten vaatimukseen tulee suhtautua?

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on tärkeä pankkivalvontatehtävä yhteisessä valvontamekanismissa.

Niiden valvontakustannuksia ei kuitenkaan huomioida EKP:lle maksettavassa valvontamaksussa. Niillä on siis edelleen oikeus periä maksuja kansallisen lainsäädännön nojalla. Kansallisten valvontaviranomaisten perimistä maksuista voi pyytää lisätietoa niiden yhteyshenkilöiltä.

Kansalliset valvontaviranomaiset
Miten toimitaan, jos yhteiseltä kriisinratkaisuneuvostolta (Single Resolution Board) tulee maksuilmoitus?

EKP ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ovat toisistaan riippumattomia toimijoita. EKP vastaa vain yhteisen valvontamekanismin toiminnasta ja kriisinratkaisuneuvosto puolestaan yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston lähettämistä maksuilmoituksista voi pyytää lisätietoa kriisinratkaisuneuvoston yhteyshenkilöltä tai kansalliselta kriisinratkaisuviranomaiselta.

Voiko valvontamaksun maksaa suoraveloituksena?

Kyllä. EKP suosittelee maksutavaksi SEPA-suoraveloitusta. Suoraveloituksen avulla valvontamaksut hoituvat varmasti ajoissa, jolloin vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Suoraveloitusvaltakirjan voi täyttää ja tulostaa valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa. Alkuperäinen valtakirja allekirjoitetaan ja lähetetään siinä olevaan EKP:n osoitteeseen tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Voiko maksutavan vaihtaa ja käyttää SEPA-suoraveloituksen sijasta pankkisiirtoa?

Vaikka valvontamaksuvelvollinen käyttäisi normaalisti SEPA-suoraveloitusta, se voi maksaa valvontamaksunsa myös pankkisiirrolla viimeistään 14 päivää ennen eräpäivää. Kun maksujen perimistä SEPA-suoraveloituksella aletaan valmistella, valvontamaksuvelvollisille lähetetään tieto siitä, mihin päivään mennessä mahdolliset tilisiirrot pitää tehdä, jotta maksu ei vahingossa tule maksetuksi kahteen kertaan.

Kuinka toimitaan, jos valvontamaksuilmoituksessa on virhe?

Jos valvontamaksuilmoitus vaikuttaa virheelliseltä tai jos maksuista on muuta kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Valvontamaksuvelvollisella on myös aina oikeus valittaa valvontamaksuilmoituksesta oikaisulautakuntaan. Valitus on tehtävä kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Oikaisulautakunta

EKP:n valvontatehtävien hoitoon liittyviin päätöksiin voi hakea muutosta myös Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Taustatietoa (englanniksi)
Mitä tapahtuu, jos valvontamaksua ei makseta ajoissa?

Maksu on suoritettava 35 päivän kuluessa maksuilmoituksen antamisesta.

Jos valvontamaksua ei ole maksettu kokonaisuudessaan sen erääntyessä, EKP voi periä maksamattomalta osalta päivittäistä korkoa.

Vuosikorkona on tällöin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Korkoa peritään maksun erääntymispäivästä siihen päivään, jota seuraavana päivänä maksu on saapunut kokonaisuudessaan EKP:n tilille.

EKP:n valvontamaksuasetus

...valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelusta

Kuinka toimitaan, jos salasana ei kelpaa?

Kohdasta ”Request new password” voi tilata uuden salasanan antamalla käyttäjätunnuksensa ja jo rekisteröidyn sähköpostiosoitteensa (eli osoitteen, jota pankki on ilmoittanut haluavansa käyttää viestinnässä ja johon EKP lähettää tiedoksiannot). Jos ongelma ei poistu, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Kuinka toimitaan, jos verkkopalvelun tietojen katselussa tai muokkaamisessa on ongelmia?

Verkkopalvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavilla selaimilla: Google Chrome (uusin versio), Microsoft Edge (uusin versio) ja Mozilla Firefox (uusin versio). Suosittelemme evästeiden tyhjentämistä selaimesta. Jos verkkopalvelun käytössä on ongelmia näiden ohjeiden noudattamisesta huolimatta, kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Kuinka toimitaan, jos suoraveloitusvaltakirjaa täytettäessä IBAN-koodin jälkeen tulee virheviesti ”bank does not exist” (pankkia ei löydy)?

Pyydämme tällöin ottamaan kuvakaappauksen virheviestistä ja lähettämään sen ja/tai IBAN-koodin sähköpostitse valvontamaksuyksikölle. Valvontamaksuyksikkö syöttää IBAN-koodin EKP:n järjestelmään ja pyytää sitten pankkia antamaan sen uudelleen verkkopalvelussa.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Verkkopalvelussa on ilmoitettu useampi kuin yksi sähköpostiosoite. Lähetetäänkö tiedoksianto valvontamaksuilmoituksesta kaikkiin sähköpostiosoitteisiin?

Ei, tiedoksianto lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on verkkopalvelussa valittu ensisijaiseksi. Valintaa voi tarvittaessa muuttaa verkkopalvelussa. Jos valvontamaksuilmoituksesta ei ole saapunut tiedoksiantoa, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse. Yhteystietoihin kannattaa valita yksikön tai ryhmän yhteinen sähköpostiosoite, jotta sisäiset henkilöstömuutokset eivät pääse vaikeuttamaan viestintää EKP:n kanssa.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Voiko valvontamaksuilmoituksen ja muut viestit saada valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa muilla kielillä kuin englanniksi?

Verkkopalvelun oletuskielenä on englanti. Käyttäjät voivat kuitenkin sisäänkirjautuessaan valita jonkin muun EU:n virallisen kielen, joka on käytössä yhteisen pankkivalvonnan alueella. Sisäänkirjautumisen jälkeen valvontamaksuvelvolliset voivat myös etsiä palvelun käyttöoppaasta ohjeet valvontamaksuilmoitusten ja muiden viestien kielen muuttamiseen.

Lisäksi EKP:n pankkivalvontasivuilla on mallikäännökset SEPA-suoraveloitusvaltakirjasta kaikilla euroalueen virallisilla kielillä.

Uusia kysymyksiä voi esittää valvontamaksuyksikölle.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä