Vastauksia kysymyksiin

...valvontamaksuvelvollisten yhteystietojen ilmoittamisesta

Miten valvontamaksuvelvollinen nimetään?

Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi siihen kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta. Nimeäminen suoritetaan erillisellä ilmoituslomakkeella, ja allekirjoitettu lomake lähetetään EKP:lle perinteisenä kirjepostina. Jos seuraavaksi valvontamaksukaudeksi halutaan nimetä uusi valvontamaksuvelvollinen, nimeämisilmoitus on toimitettava 1.7. mennessä, jotta se ehditään ottaa huomioon valvontamaksuilmoituksessa.

Lomake valvontamaksuvelvollisen ilmoittamista varten

Miten valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat yhteystietonsa?

Valvontamaksuvelvollisten tulee ilmoittaa yhteystietonsa tai päivittää muuttuneet yhteystietonsa aina 1.7. mennessä. Ks. tietosuojalauseke.

Yhteystiedot pyydetään ilmoittamaan ja päivittämään aina EKP:n valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa. Jos valvontamaksuvelvollinen ei ole saanut käyttäjätunnusta ja salasanaa verkkopalveluun, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse tai puhelimitse (+49 69 1344 4690).

Tietosuojalauseke

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos pankkiryhmän rakenteessa tapahtuu muutoksia valvontamaksuvelvollisen nimeämisen jälkeen?

Jos pankkiryhmässä on uusi tytäryhtiö, jota ei ollut mainittu alkuperäisessä valvontamaksuvelvollisen nimeämisilmoituksessa, pankkiryhmä voi ilmoittaa asiasta toimittamalla EKP:lle jommankumman seuraavista:

  • uusi varsinainen valvontamaksuvelvollisen nimeämisilmoitus, joka kattaa kaikki ryhmään kuuluvat valvottavat yhteisöt
  • pelkistetty nimeämisilmoitus, jolla täydennetään alkuperäistä ilmoitusta ja jolla uusi tytäryhtiö antaa kirjallisen hyväksyntänsä aiemmin nimetyn yhteisön toimimiselle valvontamaksuvelvollisena.

Lomake valvontamaksuvelvollisen ilmoittamista varten

Pelkistetty ilmoituslomake

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos pankin asema muuttuu esim. sulautumisen, yrityskaupan tai toimiluvan perumisen seurauksena? Entä jos muutosta ei ole otettu huomioon valvontamaksuilmoituksessa?

Pyydämme ilmoittamaan valvontamaksuyksikölle sähköpostitse, jos pankin asema muuttuu. Valvontamaksuyksikkö antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti.

Aseman muutos

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Miten uusien toimiluvan saaneiden (pankkiryhmään kuulumattomien) luottolaitosten tulee menetellä valvontamaksujen suhteen?

Valvontamekanismiin osallistuvissa maissa sijaitsevien uusien pankkien, jotka ovat vasta saaneet toimiluvan eivätkä kuulu mihinkään valvottavaan pankkiryhmään, on maksettava vuosittainen valvontamaksu luvansaantivuodelta. Valvontamaksun suuruus lasketaan niiden täysien kuukausien mukaan, jotka pankki on ollut valvottavana kyseisenä vuonna.

Pyydämme ilmoittamaan EKP:lle asiasta vastaavan henkilön tai yksikön yhteystiedot (etenkin sähköpostiosoitteen). EKP ilmoittaa, miten sen jälkeen toimitaan.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

...valvontamaksutekijöiden ilmoittamisesta

Pitääkö kaikkien pankkien ilmoittaa valvontamaksutekijät?

Kaikkien pankkien (korkeimmalla konsolidointitasolla tarkasteltuna), jotka edellisen vuoden lopussa olivat EKP:n valvonnassa, on ilmoitettava tiedot valvontamaksutekijöistä. Tietojen pohjalta lasketaan pankkien vuotuiset valvontamaksut.

EKP on vastuussa koko yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joten se myös valvoo kaikkia pankkeja: merkittäviä pankkeja suoraan ja vähemmän merkittäviä pankkeja välillisesti. Valvontamaksuja peritään siis sekä merkittäviltä että vähemmän merkittäviltä pankeilta.

Milloin ja kenelle tiedot valvontamaksutekijöistä tulee toimittaa?

Kukin valvontamaksuvelvollinen toimittaa tiedot valvontamaksutekijöistä sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle. Tiedot toimitetaan lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä.

Valvontamaksutekijät on kunakin vuonna ilmoitettava viimeistään 1.7. (ennen virka-ajan loppua). Ilmoitettavat tiedot ovat edellisen vuoden lopun tietoja. Valvontamaksuilmoitus toimitetaan aina vuoden viimeisellä neljänneksellä.

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Valvontamaksutekijöiden raportointilomakkeiden täyttöohjeet

Miten valvontamaksutekijät ilmoitetaan?

Valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat valvontamaksutekijät sijaintimaansa kansalliselle valvontaviranomaiselle lomakkeilla, jotka ovat valvontamaksutekijöitä koskevan EKP:n päätöksen liitteenä (ks. täyttöohjeet, joissa on tietoa myös tilintarkastajan vahvistusta koskevista vaatimuksista).

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Valvontamaksutekijöiden raportointilomakkeiden täyttöohjeet

Täytyykö valvottavien pankkiryhmien vähentää ilmoituksessa varoistaan sellaisten tytäryhtiöiden varat, jotka sijaitsevat valvontamekanismiin osallistumattomissa tai EU:hun kuulumattomissa maissa?

Ei, vähentäminen ei ole pakollista. Valvontamaksuasetuksen mukaan pankkiryhmät voivat halutessaan ilmoittaa varansa ilman mekanismiin osallistumattomissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä varoja, sillä siten niiden maksettavaksi tuleva vuosittainen valvontamaksu on pienempi. Jos kuitenkin odotettavissa oleva valvontamaksun pienennys jäisi vähäisemmäksi kuin laskennasta aiheutuva taakka, pankkiryhmän kannattaa ilmoittaa varansa vähentämättöminä.

EKP:n asetus valvontamaksuista

Peritäänkö kaikilta valvontamekanismiin osallistuvissa maissa toimivilta sivuliikkeiltä valvontamaksuja?

Ei peritä. Valvontamekanismiin osallistuvissa maissa toimivilta sivuliikkeiltä peritään valvontamaksuja vain, jos niiden emoyhtiö sijaitsee jossakin mekanismin ulkopuolisessa massa. Jos siis esimerkiksi Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen emoyhtiö sijaitsee mekanismiin osallistumattomassa maassa (kuten Ruotsissa), sivuliikkeen on maksettava EKP:lle valvontamaksuja. Emoyhtiö puolestaan on sijaintimaansa valvontaviranomaisen valvonnassa ja maksaa valvontamaksuja sille.

Valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitseviin valvontamaksuja maksaviin sivuliikkeisiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

  • Jos samassa jäsenvaltiossa sijaitsee useampia saman luottolaitoksen sivuliikkeitä, ne katsotaan yhdeksi sivuliikkeeksi.
  • Eri jäsenvaltioissa olevat saman luottolaitoksen sivuliikkeet katsotaan kukin erillisiksi sivuliikkeiksi.
  • Jos samassa jäsenvaltioissa on saman luottolaitoksen tytäryhtiö ja sivuliike, kummaltakin peritään valvontamaksu erikseen.

Valvontamaksuvelvolliset

Ilmoitetaanko pankkiryhmien valvontamaksutekijät konsolidoidusti?

Valvottavat pankkiryhmät ilmoittavat valvontamaksutekijänsä vain kerran, vaikka niillä olisi toimintaa useammassa mekanismiin osallistuvassa maassa. Tekijät ilmoitetaan ryhmätasolla tai sitä lähimmällä mekanismiin osallistuvissa maissa mahdollisella tasolla. Kullekin pankkiryhmälle määritetään vain yksi valvontamaksu.

Valvontamaksuvelvollinen pankkiryhmässä

Mitä tapahtuu, jos valvontamaksutekijöitä ei ole ilmoitettu ajoissa?

Jos valvontamaksuvelvollinen ei ilmoita valvontamaksutekijöitä, EKP määrittää puuttuvat tekijät itse saatavilla olevien tietojen perusteella. Tietojen toimittamatta jättäminen katsotaan EKP:n valvontamaksuasetuksen rikkomiseksi, ja siitä saattaa aiheutua seuraamuksia.

Taustatietoa (englanniksi)

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Miten valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot voi toimittaa uudelleen kommentointijakson aikana?

Valvontamaksutekijöitä koskevat tiedot (kokonaisriskin ja kokonaisvarojen määrät) voi viisipäiväisen kommentointijakson aikana toimittaa uudelleen samalla tavalla kuin alkuperäiset tiedot. Tiedot siis toimitetaan kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tarkastaa niiden laadun ennen kuin toimittaa ne edelleen EKP:lle.

Mikä on EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä?

Valvontamaksutekijöitä koskevassa EKP:n päätöksessä määritetään menetelmät ja menettelyt, joita noudattaen valvontamaksuvelvollisten tulee laskea valvontamaksutekijänsä – eli kokonaisriski ja kokonaisvarat.

EKP:n päätös valvontamaksutekijöistä

Valvontamaksutekijät

...valvontamaksun maksamisesta

Milloin valvontamaksuilmoitukset lähetetään?

EKP toimittaa vuosittaiset valvontamaksuilmoitukset valvontamaksuvelvollisille verkkopalvelunsa välityksellä. Ilmoitukset lähetetään valvontamaksukauden eli kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä. Verkkopalvelusta lähtee valvontamaksuvelvollisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen automaattinen tiedoksianto aina kun verkkopalveluun on tullut uusi asiakirja (valvontamaksuilmoitus, maksumuistutus tai viivästyskorkoilmoitus).

Jos valvontamaksuilmoitus ei ole tullut perille vuoden loppuun mennessä, valvontamaksuvelvollisia pyydetään ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Missä maksutiedot ovat valvontamaksuilmoituksessa (tai maksumuistutuksessa tai viivästyskorkoilmoituksessa)?

Maksutiedot ovat aina ilmoitusviestin toisella sivulla. Tarvittaessa valvontamaksuyksikköä voi pyytää sähköpostitse vahvistamaan maksutiedot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mikä on EKP:n ALV-numero (valvontamaksun maksamista varten)?

Valvontamaksu on viranomaismaksu, josta arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) artiklan 13 nojalla ei kanneta arvonlisäveroa. EU:n toimielimenä EKP on lisäksi vapautettu niin arvonlisäverosta kuin yhtiöverostakin, joten sillä ei ole ALV-numeroa tai muutakaan veronumeroa.

Miksi osa pankeista saa valvontamaksuvaatimuksen myös kansalliselta valvontaviranomaiselta? Miten vaatimukseen tulee suhtautua?

Kansallisilla valvontaviranomaisilla on tärkeä pankkivalvontatehtävä yhteisessä valvontamekanismissa.

EKP:lle maksettavassa valvontamaksussa ei ole mukana niiden kustannuksia. Niillä on edelleen oikeus periä maksuja kansallisen lainsäädännön nojalla.

Kansalliset valvontaviranomaiset

Miten toimitaan, jos yhteiseltä kriisinratkaisuneuvostolta (Single Resolution Board) tulee maksuilmoitus?

EKP ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ovat toisistaan riippumattomia toimijoita. EKP vastaa vain yhteisen valvontamekanismin toiminnasta ja kriisinratkaisuneuvosto puolestaan yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston lähettämistä maksuilmoituksista voi pyytää lisätietoa kriisinratkaisuneuvoston yhteyshenkilöltä tai kansalliselta kriisinratkaisuviranomaiselta.

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Voiko valvontamaksun maksaa suoraveloituksena?

Kyllä voi. EKP suosittelee maksutavaksi SEPA-suoraveloitusta. Suoraveloituksen avulla valvontamaksut hoituvat varmasti ajoissa, jolloin vältytään mahdollisilta viivästyskoroilta. Suoraveloitusvaltakirjan voi täyttää ja tulostaa valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelussa.

Kuinka toimitaan, jos valvontamaksuilmoituksessa on virhe?

Jos valvontamaksuilmoitus vaikuttaa virheelliseltä tai jos maksuista on muuta kysyttävää, kannattaa ottaa yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

Valvontamaksuvelvollisella on myös aina oikeus valittaa valvontamaksuilmoituksesta oikaisulautakuntaan. Valitus on tehtävä kuukauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta.

Oikaisulautakunta

EKP:n valvontatehtävien hoitoon liittyviin päätöksiin voi hakea muutosta myös Euroopan unionin tuomioistuimelta.

Taustatietoa (englanniksi)

Mitä tapahtuu, jos valvontamaksua ei makseta ajoissa?

Jos valvontamaksua ei ole maksettu kokonaisuudessaan sen erääntyessä, EKP voi periä maksamattomalta osalta päivittäistä korkoa.

Vuosikorkona on tällöin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Korkoa peritään maksun erääntymispäivästä siihen päivään, jota seuraavana päivänä maksu on saapunut kokonaisuudessaan EKP:n tilille.

EKP:n asetus valvontamaksuista

...valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelusta

Kuinka toimitaan, jos salasana ei kelpaa?

Kohdasta ”Request new password” voi tilata uuden salasanan antamalla käyttäjätunnuksensa ja sähköpostiosoitteensa. Jos ongelma ei poistu, pyydämme ottamaan sähköpostitse yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos verkkopalvelun tietojen katselussa tai muokkaamisessa on ongelmia?

Verkkopalvelu on tarkoitettu käytettäväksi vain seuraavilla selaimilla: Internet Explorer (versio 9 tai uudempi), Google Chrome ja Firefox. Jos verkkopalvelun käytössä näillä selaimilla on ongelmia, kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä valvontamaksuyksikköön.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Kuinka toimitaan, jos suoraveloitusvaltakirjaa täytettäessä IBAN-koodin jälkeen tulee virheviesti ”bank does not exist” (pankkia ei löydy)?

Pyydämme tällöin ottamaan kuvakaappauksen virheviestistä ja lähettämään sen ja/tai IBAN-koodin sähköpostitse valvontamaksuyksikölle. Valvontamaksuyksikkö syöttää IBAN-koodin EKP:n järjestelmään ja pyytää sitten pankkia antamaan sen uudelleen verkkopalvelussa.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Verkkopalvelussa on ilmoitettu useampi kuin yksi sähköpostiosoite. Lähetetäänkö tiedoksianto valvontamaksuilmoituksesta kaikkiin sähköpostiosoitteisiin?

Ei, tiedoksianto lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on verkkopalvelussa valittu ensisijaiseksi. Valintaa voi tarvittaessa muuttaa verkkopalvelussa. Jos valvontamaksuilmoituksesta ei ole saapunut tiedoksiantoa, pyydämme ottamaan yhteyttä valvontamaksuyksikköön sähköpostitse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Onko valvontamaksujärjestelmän verkkopalvelu saatavilla muilla kielillä kuin englanniksi?

Ei, verkkopalvelu on saatavilla vain englanniksi. EKP on kuitenkin laatinut kaikilla euroalueen kielillä käyttöohjeet, joissa on myös verkkopalvelun eri näkymien ja kenttien käännökset. Käyttöohjeisiin pääsee sisäänkirjautumisen jälkeen näytön oikean alanurkan linkistä.

Verkkopalveluun tallennettavista asiakirjoista on myös saatavilla käännökset. Käännökseen pääsee tutustumaan tiedoksiantoviestin linkistä.

Lisäksi EKP:n pankkivalvontasivuilla on mallikäännökset valvontamaksuilmoituksesta ja SEPA-suoraveloitusvaltakirjasta kaikilla euroalueen virallisilla kielillä.

Valvontamaksuilmoitus 2016

SEPA-suoraveloitusvaltakirja

Uusia kysymyksiä voi esittää valvontamaksuyksikölle.