Dažniausiai užduodami klausimai

... apie tai, kaip pateikti mokesčio subjekto kontaktinius duomenis

Kaip paskirti mokesčio subjektą?

Visos mokestį mokančios prižiūrimą grupę sudarančios įstaigos paskiria vieną įstaigą, kuri bus tos grupės mokesčio subjektas. Paskyrusi savo mokesčio subjektą, grupė paprastu paštu siunčia pasirašytą pranešimą ECB. Kad siunčiant pranešimą apie mokėtiną sumą už kitą mokestinį laikotarpį būtų atsižvelgta į paskirtą naują mokesčio subjektą, pranešimą apie skiriamą naują mokesčio subjektą galima siųsti kasmet iki liepos 1 d.

Pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Kaip pateikti mokesčio subjekto kontaktinius duomenis?

Apie pasikeitusius mokesčio subjekto kontaktinius duomenis reikia pranešti kasmet iki liepos 1 d. Kontaktinius duomenis jau teikę mokesčio subjektai privalo juos pateikti iš naujo, tik jei jie keitėsi. Prašome perskaityti pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

Kontaktinius duomenis pateikite tik per interneto portalą. Jei naudotojo vardo ir slaptažodžio dar negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu arba telefonu +49 69 1344 4690.

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Pateikus pranešimą apie paskirtą mokesčio subjektą pasikeitė mano bankų grupės struktūra. Ką turėčiau daryti?

Jeigu į grupę įtraukiama nauja patronuojamoji įstaiga, kuri nebuvo nurodyta jūsų pateiktame pirminiame pranešime apie mokesčio subjektą, galite informuoti ECB pateikdami vieną iš toliau nurodytų formų:

  • naują pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą (įtraukiami visi toje grupėje prižiūrimi subjektai),
  • supaprastintą pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą (ji papildo anksčiau pateiktą formą ir yra raštiškas naujos patronuojamosios įstaigos sutikimas dėl ankstesnėje formoje nurodyto mokesčio subjekto paskyrimo).

Pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Supaprastinta pranešimo apie mokesčio subjektą forma

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ar turiu pranešti apie pokyčius mano banke, pavyzdžiui, apie susijungimus, perėmimus ar veiklos leidimo panaikinimą? Kaip turėčiau pasielgti, jeigu mano gautame pranešime apie priežiūros mokestį į pokyčius neatsižvelgta?

Prašome el. paštu informuoti mokesčio klausimus tvarkančią grupę apie bet kokius jūsų banko padėties pasikeitimus. Šios grupės specialistai su jumis susisieks ir informuos, ką jūsų atveju reikėtų daryti.

Statuso pasikeitimas

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Esame neseniai veiklos leidimą gavusi atskira kredito įstaiga. Kaip turėtume elgtis ECB priežiūros mokesčio klausimu?

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje šalyje įsteigtas bankas, kuris nėra kokios nors prižiūrimos grupės dalis, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriuos bankas buvo prižiūrimas, skaičių.

Prašome ECB pateikti atsakingo asmens ar departamento kontaktinius duomenis (svarbiausia – el. pašto adresą) ir ECB jus informuos apie tolesnius veiksmus.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... apie tai, kaip pateikti mokestinius veiksnius

Kas turi pateikti mokestinius veiksnius?

Duomenis apie mokestinius veiksnius už praėjusius, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus pagal aukščiausią konsolidavimo lygį turi pateikti visi ECB prižiūrimi bankai. Šie duomenys reikalingi tam, kad ECB galėtų apskaičiuoti metinio priežiūros mokesčio sumą.

ECB turi užtikrinti, kad visas Bendras priežiūros mechanizmas, t. y. ir ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai, ir netiesiogiai prižiūrimi mažiau svarbūs bankai, būtų veiksmingas ir veiktų nuosekliai. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai.

Kada ir kam reikia pateikti duomenis apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektai duomenis apie mokestinius veiksnius turi pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms. Tam jie turi užpildyti formas, pateiktas ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose.

Mokestiniai veiksniai už praėjusius, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus turi būti pateikti iki einamųjų metų liepos 1 d. darbo dienos pabaigos. Pranešimai apie mokestį bus pateikiami paskutinį metų ketvirtį.

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Mokestinių veiksnių formų pildymo instrukcija

Kaip pateikti mokestinius veiksnius?

Mokestiniai veiksniai turi būti pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms naudojant ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose pateiktas formas. Jas reikia užpildyti pagal pateiktas instrukcijas. Instrukcijose pateikiama informacija apie auditoriaus patikrinimą ir kada ši informacija turi būti nurodoma.

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Mokestinių veiksnių formų pildymo instrukcija

Ar prižiūrimai grupei privaloma į pateikiamus duomenis neįtraukti nedalyvaujančiose ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto?

Neprivaloma, nors Reglamente dėl priežiūros mokesčių ir numatoma galimybė neįtraukti nedalyvaujančiose ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto. Tokia galimybė numatyta prižiūrimų grupių labui, nes ja pasinaudojusi grupė mokėtų mažesnį metinį priežiūros mokestį. Tačiau jei mokestinių veiksnių apskaičiavimo sąnaudos viršytų sutaupytą priežiūros mokesčio sumą, prižiūrimai grupei labiau apsimokėtų šia galimybe nesinaudoti ir duomenis apie tokį turtą nurodyti.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Ar metinį priežiūros mokestį privalo mokėti visi dalyvaujančiose šalyse įsteigti filialai?

Ne. Metinį priežiūros mokestį moka tik nedalyvaujančiose šalyse įsteigtų bankų filialai, įsteigti dalyvaujančiose šalyse. Pavyzdžiui, dalyvaujančioje valstybėje narėje (pvz., Vokietijoje) įsteigtas ES banko filialas turės ECB mokėti priežiūros mokestį, jei patronuojantysis bankas įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Patronuojantįjį banką gali prižiūrėti atitinkama priežiūros institucija (pvz., Jungtinėje Karalystėje), ir ši gali jam taikyti mokestį. Šis reikalavimas nesusijęs su ES banko filialui taikomu reikalavimu mokėti priežiūros mokestį ECB.

Dėl to reikia nepamiršti, kad:

  • Tos pačios kredito įstaigos vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti du ar daugiau mokestį mokantys filialai yra vertinami kaip vienas filialas.
  • Tos pačios kredito įstaigos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse (pvz., Belgijoje ir Vokietijoje) įsteigti mokestį mokantys filialai nėra vertinami kaip vienas filialas.
  • Vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje veikiančiam filialui ir patronuojamajai įstaigai bus taikomi du skirtingi priežiūros mokesčiai.

Kas turi mokėti mokestį?

Kokiu konsolidavimo lygiu prižiūrimos grupės privalo pateikti mokestinius veiksnius?

Vienoje ar keliose dalyvaujančiose šalyse veiklą vykdančios prižiūrimos grupės gali pateikti tik vieną deklaraciją, parengtą aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse. Bus skaičiuojamas vienas bendras priežiūros mokestis.

Bankų grupės

Kas nutiks laiku nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektui nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius, trūkstamus mokestinius veiksnius, remdamasis turima informacija, ECB nustatys pats. Informacijos apie mokestinius veiksnius nepateikimas laikomas ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pažeidimu, o už jį gali būti taikomos sankcijos.

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Kaip per pastabų teikimo laikotarpį pateikti naujus duomenis apie mokestinius veiksnius?

Naujus duomenis apie mokestinius veiksnius (bendrą rizikos poziciją ir visą turtą) galima pateikti per penkių dienų pastabų teikimo laikotarpį tokiu pat būdu, kaip buvo teikiami pirminiai duomenys. Nauji duomenys apie mokestinius veiksnius turės būti pateikti nacionalinei kompetentingai institucijai, kad ši įvertintų mokestinių veiksnių duomenų kokybę dar prieš pateikiant juos ECB.

Kas reglamentuojama ECB sprendimu dėl mokestinių veiksnių?

ECB sprendime dėl mokestinių veiksnių nustatyta abiejų mokestinių veiksnių – bendros rizikos pozicijos ir mokesčio subjekto viso turto – apskaičiavimo metodika ir tvarka.

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Mokestiniai veiksniai

... apie tai, kaip mokamas priežiūros mokestis

Kodėl negavau pranešimo apie mokėtiną mokestį?

Visiems mokesčio subjektams ECB siunčia pranešimus apie mokestį elektroniniu būdu per ECB interneto portalą. Pranešimai siunčiami kiekvieno mokestinio laikotarpio, t. y. kiekvienų kalendorinių metų, paskutinį ketvirtį. Apie svarbios informacijos (pranešimų apie mokestį, priminimų ar laiškų apie delspinigius) įkėlimą automatiškai pranešama el. pašto adresu, kurį nurodėte per ECB interneto portalą.

Jeigu per tą laiką pranešimo apie mokėtiną mokestį negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Neturiu išsamių mokėjimo duomenų, tačiau gavau pranešimą apie mokestį (priminimą ar laišką apie delspinigius)

Išsamūs mokėjimo duomenys visada nurodomi antrame dokumento puslapyje. Jeigu jums reikia papildomo mokėjimo duomenų patvirtinimo, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kad galėčiau ECB sumokėti priežiūros mokestį, man reikia žinoti, koks yra ECB PVM mokėtojo kodas (mokesčio kodas)

Priežiūros mokestis laikomas rinkliava pagal PVM direktyvos (2006/112/EB) 13 straipsnį, todėl PVM netaikomas. Kaip ES institucijai, ECB nereikia registruotis PVM ar pelno mokesčio mokėtoju, todėl jis neturi jokio mokėtojo kodo.

Gavome pranešimą, kad turime sumokėti priežiūros mokestį savo šalies priežiūros institucijai. Ką tai reiškia?

Nacionalinės priežiūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį vykdant bankų priežiūrą per Bendrą priežiūros mechanizmą.

Tačiau jų patiriamos priežiūros išlaidos neįtraukiamos apskaičiuojant Europos Centriniam Bankui mokamą priežiūros mokestį. Tai reiškia, kad nacionalinės priežiūros institucijos pasiliko teisę taikyti mokestį vadovaudamosi šalies įstatymais.

Nacionalinės priežiūros institucijos

Gavau pranešimą apie mokestį iš Bendros pertvarkymo valdybos. Ką turėčiau daryti?

Tik ECB atsako už Bendrą priežiūros mechanizmą (ne Bendra pertvarkymo valdyba). ECB ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) yra nepriklausomos institucijos. Dėl visų klausimų, susijusių su BPV sąskaitomis, kreipkitės į BPV kontaktinį asmenį arba tiesiogiai į nacionalines pertvarkymo institucijas.

Bendras pertvarkymo mechanizmas

Ar galima priežiūros mokestį sumokėti tiesioginiu debetu?

Taip. Tiesą sakant, ECB ir rekomenduoja mokėjimus atlikti SEPA tiesioginiu debetu. Taikant šį metodą mokestis sumokamas laiku, todėl neteks mokėti delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį. Jei nusprendėte pasirinkti šį būdą, interneto portale įveskite savo sąskaitos duomenis ir atsispausdinkite tiesioginio debeto sutikimą.

Ką daryti, jei pranešime apie mokėtiną mokestį yra klaida?

Jei įtariate, kad pranešime apie mokėtiną mokestį įsivėlusi faktinė klaida, arba kyla kitų bendrų klausimų, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe.

Tai nepanaikina mokesčio subjekto teisės Administracinei peržiūros valdybai teikti skundą dėl pranešimo apie mokėtiną mokestį. Skundai turi būti pateikiami per mėnesį nuo pranešimo apie mokėtiną mokestį gavimo.

Administracinė peržiūros valdyba

ECB sprendimai, priimti vykdant priežiūros uždavinius, gali būti ginčijami ir ES Teisingumo Teisme.

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas

Kas nutiks, jei laiku nesumokėsime mokesčio?

Laiku nesumokėjus priežiūros mokesčio arba sumokėjus ne visą jo sumą, ECB turi teisę nuo laiku nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuoti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

Delspinigiai skaičiuojami taikant ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, prie jos pridėjus 8 procentinius punktus už metus, skaičiuojant nuo dienos, kada suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kada nesumokėta suma buvo įskaityta į ECB banko sąskaitą.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

... apie techninius dalykus, susijusius su interneto portalu

Neveikia mano internetinio portalo slaptažodis. Ką turėčiau daryti?

Slaptažodį galite pasikeisti paspaudę „Request new password“ (prašyti naujo slaptažodžio) ir įrašę savo naudotojo vardą ir el. pašto adresą. Jei prisijungti ir toliau nepavyks, rašykite el. laišką mokesčio klausimus tvarkančiai grupei.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Interneto portale nepavyksta peržiūrėti arba koreguoti informacijos. Ką daryti?

Interneto portalas veikia naudojant tik šias interneto naršykles: Internet Explorer (9 arba naujesnė versija), Google Chrome ir Firefox. Jei naudojate kurią nors iš šių naršyklių, bet interneto portalas vis tiek neveikia, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Kai užsakinėdamas tiesioginio debeto paslaugą įvedu IBAN numerį, gaunu žinutę, kad „tokio banko nėra“. Ką daryti?

Atsiųskite mokesčio klausimus tvarkančiai grupei el. laišką su ekrano, kuriame matyti žinutė, nuotrauka ir (arba) IBAN numerį, kurį bandėte įvesti. Mokesčio klausimus tvarkanti grupė įves banko kodą į ECB sistemą ir paprašys jūsų dar kartą įvesti IBAN numerį per interneto portalą.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Interneto portale pateikiau ne vieną el. pašto adresą. Ar pranešimai apie mokėtiną sumą bus siunčiami visais šiais el. pašto adresais?

Ne, pranešimai apie mokėtiną sumą bus siunčiami tik tuo el. pašto adresu, kurį nurodėte kaip pagrindinį. Prireikus savo prioritetus galite pasikeisti prisijungę prie interneto portalo. Jei pranešimo apie mokėtiną sumą dar negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Norėčiau naudotis interneto portalu savo gimtąja kalba, tačiau interneto portalas parengtas tik anglų kalba.

ECB interneto portalas parengtas tik anglų kalba. Prisijungę prie portalo galite atsiversti vadovą (ekrano dešiniame apatiniame kampe). Jame pateikiamas visų interneto portalo ekranų vertimas į visas euro zonos kalbas.

Be to, kai el. paštu gaunate pranešimą, kad į interneto portalą įkeltas naujas dokumentas, jums pateikiama ir nuoroda į jo vertimą.

Pranešimo apie mokestį formos ir SEPA tiesioginio debeto sutikimo formos vertimai visomis euro zonos kalbomis skelbiami bankų priežiūrai skirtoje ECB svetainėje.

Pranešimo apie mokestį forma 2016

SEPA tiesioginio debeto sutikimo formos pavyzdys

Jei turite kitų klausimų, kreipkitės į ECB mokesčio klausimus tvarkančią grupę tiesiogiai.