Menu

Dažnai užduodami klausimai

... apie priežiūros mokesčio skaičiavimą ir mokesčio subjekto kontaktinius duomenis

Kaip paskirti mokesčio subjektą?

Visos mokestį mokančios prižiūrimą grupę sudarančios įstaigos paskiria vieną įstaigą, kuri bus tos grupės mokesčio subjektas. Paskyrusi savo mokesčio subjektą, grupė paprastu paštu arba el. paštu nusiunčia pasirašytą pranešimą ECB. Kad būtų užtikrintas sklandus mokesčio surinkimo procesas, pranešimai apie skiriamus naujus mokesčio subjektus gali būti siunčiami iki rugsėjo 30 d. (kasmet).

Pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą forma

Kaip galiu pateikti mūsų mokesčio subjekto kontaktinius duomenis?

Metinis pranešimo apie pasikeitusius mokesčio subjekto kontaktinius duomenis terminas yra rugsėjo 30 d. Kontaktinius duomenis jau pateikę mokesčio subjektai privalo juos pateikti iš naujo, tik jeigu šie duomenys keitėsi. Prašom perskaityti pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

Kontaktinius duomenis pateikite tik per ECB interneto portalą. ECB darbuotojai neturi prieigos prie atskirų bankų paskyrų portale, todėl jie negali to padaryti už bankus. ECB rekomenduoja nurodyti ne kurio nors vieno asmens, o skyriaus ar darbuotojų grupės el. pašto adresą – keičiantis darbuotojams nesutriktų ECB bendravimas su mokesčio subjektais.

Jeigu dar negavote savo naudotojo ID ir slaptažodžio arba jeigu norite pakeisti mokesčio subjekto pavadinimą, prašom kreiptis į mokesčio klausimus tvarkančią grupę el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Ar turiu pateikti ECB savo pasikeitusius kontaktinius duomenis, jeigu juos jau pateikiau Bendrai pertvarkymo valdybai?

Taip, mokesčio subjektai privalo pranešti ECB apie visus kontaktinių duomenų pasikeitimus iki kiekvieno mokestinio laikotarpio rugsėjo 30 d.

Mano bankų grupės struktūra pasikeitė jau pateikus pranešimą apie paskirtą mokesčio subjektą. Ką turėčiau daryti? Ar formą turiu teikti iki rugsėjo 30 d. kiekvienais metais?

Jeigu jūsų grupės struktūros pasikeitimai susiję su vadovaujančia grupės institucija arba patronuojamąja įmone, kuri anksčiau buvo paskirta mokesčio subjektu, turite informuoti ECB pateikdami naują pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą. Jeigu grupėje įvyko kiti pasikeitimai, šios formos teikti nereikia.

Kad būtų užtikrintas sklandus mokesčio surinkimo procesas, mokesčio subjektai formas turėtų pateikti iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

Ar turiu pranešti apie visus pokyčius mano banke, pavyzdžiui, apie susijungimus, perėmimus ar veiklos leidimo panaikinimą? Kaip turėčiau pasielgti, jeigu mano gautame pranešime apie priežiūros mokestį į pokytį neatsižvelgta?

Pasikeitusi jūsų banko padėtis gali turėti įtakos metinio priežiūros mokesčio dydžiui. Prašom el. paštu informuoti mokesčio klausimus tvarkančią grupę apie bet kokius jūsų banko padėties pasikeitimus. Šios grupės specialistai su jumis susisieks ir informuos, ką reikia daryti jūsų atveju.

Esame neseniai veiklos leidimą gavęs atskiras bankas. Kaip turėtume elgtis ECB priežiūros mokesčio klausimu?

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtas bankas, kuris nėra jokios prižiūrimos grupės dalis, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriuos bankas buvo prižiūrimas, skaičių.

Prašom ECB pateikti atsakingo asmens ar, pageidautina, departamento kontaktinius duomenis (svarbiausia – el. pašto adresą) ir ECB jus informuos apie tolesnius veiksmus.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po to, kai mano banką įsigijo svarbių bankų grupė, jo statusas pasikeitė iš mažiau svarbaus į svarbų. Ar tai turės įtakos priežiūros mokesčio dydžiui?

Jeigu prieš tai, kai jūsų banką įsigijo svarbių prižiūrimų įstaigų grupė, jis nepriklausė jokiai grupei ir buvo priskiriamas prie mažiau svarbių įstaigų, po įsigijimo gali keistis jūsų priežiūros mokesčio dydis. Apskritai po įsigijimo metinis priežiūros mokestis bus skaičiuojamas pagal pilnų mėnesių, kuriuos prižiūrimas subjektas buvo atskira mažiau svarbi įstaiga, skaičių (ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnio 1 dalis).

Priežiūros mokestis apskaičiuojamas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse. Todėl, kai kredito įstaigos priklauso dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtai prižiūrimai grupei, visai grupei skaičiuojamas ir taikomas vienas mokestis.

Prašom el. paštu informuoti mokesčio klausimus tvarkančią grupę apie bet kokius jūsų banko padėties pasikeitimus. Šios grupės specialistai įvertins jūsų atvejį ir su jumis susisiekę informuos, ką reikia daryti jūsų konkrečiu atveju.

... apie tai, kaip pateikti mokestinius veiksnius

Kas turi pateikti mokestinius veiksnius?

ECB turi užtikrinti, kad visas Bendras priežiūros mechanizmas, t. y. ir ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai, ir jo netiesiogiai prižiūrimi mažiau svarbūs bankai, būtų veiksmingas ir veiktų nuosekliai. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai.

Metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas aukščiausiu konsolidavimo lygiu visiems ECB prižiūrimiems bankams pagal ankstesnio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d. arba toliau pavyzdyje nurodytos ataskaitinės datos mokestinius veiksnius.

Pradedant 2020 m. mokestiniu laikotarpiu ECB daugumos prižiūrimų bankų mokestinius veiksnius nustatys naudodamas FINREP ir COREP duomenis.

Tačiau toliau nurodytų dviejų kategorijų bankams ir toliau bus taikomas atskiras mokestinių veiksnių duomenų surinkimo procesas: i) grupėms, neįtraukiančioms nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įstaigų turto ir (arba) rizikos pozicijų sumų, ir ii) nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialams, įsteigtiems dalyvaujančiose valstybėse narėse, kuriems netaikomas ECB FINREP reglamentas.

Kada ir kam turiu pateikti duomenis apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektai, kurie dar turi teikti duomenis apie mokestinius veiksnius, juos turėtų pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms. Tam jie turi užpildyti formas, pateiktas ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose.

Mokestiniai veiksniai už praėjusius, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus (arba už atitinkamą nustatytą laikotarpį, žr. pavyzdį toliau) turėtų būti pateikti iki einamųjų metų lapkričio 11 d. darbo dienos pabaigos (arba kitos darbo dienos, jeigu lapkričio 11 d. yra nedarbo diena). Pranešimai apie mokesčio mokėjimą bus išsiųsti per metų, einančių po mokestinio laikotarpio, pirmuosius šešis mėnesius.

Kaip turėčiau pateikti mokestinius veiksnius?

Mokestiniai veiksniai turėtų būti pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms naudojant ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose pateiktas formas. Jas reikia užpildyti laikantis nurodytų taisyklių. Taisyklėse pateikiama informacija apie audito sertifikavimą ir vadovybės pasirašymą ir kada ši informacija turi būti nurodoma.

Ar prižiūrima grupė privalo į pateikiamus duomenis neįtraukti nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto?

Ne. Nors Reglamente dėl priežiūros mokesčių nenumatyta galimybė į pateikiamus duomenis neįtraukti nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto, ji sukurta prižiūrimų grupių labui, nes ja pasinaudojusi grupė mokėtų mažesnį metinį priežiūros mokestį. Tačiau jei mokestinių veiksnių apskaičiavimo sąnaudos viršytų sutaupytą priežiūros mokesčio sumą, prižiūrimai grupei labiau apsimokėtų šia galimybe nesinaudoti ir duomenis apie tokį turtą įtraukti.

Sklandžiam duomenų surinkimui užtikrinti būtina nustatyti, kurios grupės su patronuojamosiomis įmonėmis, įsteigtomis nedalyvaujančiose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse, ketina į savo mokestinius veiksnius neįtraukti susijusio turto ir (arba) rizikos pozicijų sumų.

Ar metinį priežiūros mokestį privalo mokėti visi dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti filialai?

Ne. Metinį priežiūros mokestį moka tik nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų bankų filialai, įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, dalyvaujančioje valstybėje narėje (pvz., Vokietijoje) įsteigtas ES banko filialas turės mokėti ECB priežiūros mokestį, jei patronuojantysis bankas įsteigtas nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Patronuojantįjį banką gali prižiūrėti atitinkama nacionalinė priežiūros institucija (pvz., Švedijoje), ir ši gali jam taikyti mokestį. Šis reikalavimas nesusijęs su ES banko filialui taikomu reikalavimu mokėti priežiūros mokestį ECB.

Dėl to reikia nepamiršti, kad:

  • tos pačios kredito įstaigos vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti du ar daugiau mokestį mokantys filialai yra vertinami kaip vienas filialas;
  • tos pačios kredito įstaigos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse (pvz., Belgijoje ir Vokietijoje) įsteigti mokestį mokantys filialai nėra vertinami kaip vienas filialas;
  • vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje veikiančiam filialui ir patronuojamajai įmonei bus taikomi du skirtingi priežiūros mokesčiai.

Kas turi mokėti mokestį?

Kokiu konsolidavimo lygiu prižiūrimos grupės privalo pateikti mokestinius veiksnius?

Vienoje ar keliose dalyvaujančiose valstybėse narėse veiklą vykdančios prižiūrimos grupės gali pateikti tik vieną deklaraciją, parengtą aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse. Bus skaičiuojamas vienas bendras priežiūros mokestis.

Bankų grupės

Kas nutiks laiku nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektui, kuris dar turi teikti informaciją apie mokestinius veiksnius, jos nepateikus, trūkstamus mokestinius veiksnius ECB nustatys pats remdamasis turima informacija. Informacijos apie mokestinius veiksnius nepateikimas laikomas ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pažeidimu, už jį gali būti taikomos sankcijos.

Kaip per pastabų teikimo laikotarpį pateikti naujus mokestinių veiksnių duomenis?

Jeigu atskiras mokestinių veiksnių formas pateikėte per savo NKI, mokestinių veiksnių duomenis galite dar kartą pateikti tuo pačiu formatu ir per tą patį kanalą per 15 dienų trunkantį pastabų teikimo laikotarpį. Jeigu ECB nustatė jūsų mokestinius veiksnius naudodamasis COREP ir FINREP ataskaitų duomenimis, o bendros rizikos pozicijos / viso turto vertės duomenys interneto portale yra pasenę, 15 dienų trunkančiu pastabų teikimo laikotarpiu galite iš naujo pateikti savo COREP ir FINREP ataskaitas per savo NKI. Reikėtų pažymėti, kad praėjus 15 dienų trunkančiam pastabų teikimo laikotarpiui, FINREP ir COREP duomenys gali pasikeisti. Tačiau mokesčio surinkimo tikslais kartą pateikus duomenis priežiūros mokesčiui už mokestinį laikotarpį apskaičiuoti, į pakeitimus nebebus atsižvelgiama ir priežiūros mokestis nebus skaičiuojamas iš naujo.

Kas reglamentuojama ECB sprendimu dėl mokestinių veiksnių?

ECB sprendime dėl mokestinių veiksnių nustatyta abiejų mokestinių veiksnių – viso turto ir bendros rizikos pozicijos – apskaičiavimo metodika ir tvarka.

Ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, kurios nėra ES valstybės narės, įsteigtų kredito įstaigų filialai dalyvaujančiose valstybėse narėse turi pateikti mokestinius veiksnius?

Taip. Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, kurios nėra ES valstybės narės (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija), įsteigtų kredito įstaigų filialus dalyvaujančiose valstybėse narėse prižiūri ECB (mažiau svarbių įstaigų atveju – netiesiogiai). Atsižvelgiant į šių filialų svarbą, juos tiesiogiai prižiūri arba ECB, arba nacionalinė kompetentinga institucija. Todėl tokie filialai turi pateikti ECB mokestinius veiksnius; pagal juos bus apskaičiuojamas šių įstaigų metinis priežiūros mokestis.

BPM pagrindų reglamentas

Pavyzdys: Po 2020 m. sausio 1 d. mano bankas susijungė su kitu banku. Ar turiu pateikti mokestinius veiksnius už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį mokestinį laikotarpį?

Ne, neturite pateikti mokestinių veiksnių už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį mokestinį laikotarpį. Tačiau po 2020 m. sausio 1 d. įsteigti mokesčio subjektai, patenkantys į vieną iš dviejų kategorijų subjektų, privalančių teikti mokestinius veiksnius, turi pateikti savo NKI mokestinius veiksnius už laikotarpį, pasibaigiantį ataskaitine diena, artimiausia praėjusių metų gruodžio 31 d., kad būtų galima apskaičiuoti metinį priežiūros mokestį. 2020 m. sausio 1 d. įsteigtiems subjektams ataskaitinė diena, artimiausia 2019 m. gruodžio 31 d., yra 2020 m. kovo 31 d.; 2020 m. balandžio 1 d. ar vėliau įsteigtiems subjektams ataskaitinė diena, artimiausia 2019 m. gruodžio 31 d., yra 2020 m. birželio 30 d. Šias ataskaitines dienas taikys ir ECB nustatydamas 2020 m. sausio 1 d. įsteigtų subjektų, prudenciniais tikslais teikiančių COREP ir FINREP ataskaitas, mokestinius veiksnius.

Pavyzdys: Mūsų filialas, mokantis mokestį, nustojo vykdyti savo komercinę veiklą ir 2020 m. balandžio 1 d. bus uždarytas. Ar turime pateikti mokestinius veiksnius už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį mokestinį laikotarpį?

Taip. Pagal Reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį, kai subjektas yra prižiūrimas tik dalį mokestinio laikotarpio, jo metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kiek pilnų mėnesių mokestiniu laikotarpiu prižiūrimas subjektas buvo prižiūrimas. Mokestį mokantis filialas, kaip prižiūrimas subjektas, kurio priežiūra vykdoma ir 2020 m. mokestiniu laikotarpiu, ir toliau yra įpareigotas, pagal Reglamento dėl priežiūros mokesčių 10 straipsnio 4 dalį, pateikti mokestinius veiksnius už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį mokestinį laikotarpį, kad būtų galima apskaičiuoti taikytiną priežiūros mokestį. Priežiūros mokestis bus skaičiuojamas už 2020 m. sausio – kovo mėn.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Pavyzdys: Mūsų finansinių metų pabaiga nėra gruodžio 31 d. Ar turime pateikti mokestinius veiksnius už 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusį mokestinį laikotarpį?

Pagal Reglamento dėl priežiūros mokesčių 10 straipsnio 3 dalies bb punktą, tais atvejais, kai prižiūrimas subjektas rengia metines finansines ataskaitas, įskaitant konsoliduotas metines finansines ataskaitas, už finansinius metus, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, ataskaitinė data viso turto atveju yra finansinių metų pabaiga, atitinkanti praėjusį mokestinį laikotarpį. Iki 2020 m. sausio 1 d. įsteigtam subjektui, kurio finansinių metų pabaiga yra kovo 31 d., ataskaitinė data viso turto kaip mokestinio veiksnio atveju yra 2019 m. kovo 31 d.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Ar mokestį mokantys filialai, informuodami apie viso turto dydį, turi pateikti statistinius duomenis?

Nebūtinai. Filialų, kuriems taikomas ECB FINREP reglamentas, mokestinius veiksnius ECB nustatys remdamasis visu turtu, nurodytu prudenciniais tikslais pateiktose ataskaitose. Filialų, kurie privalo patys pateikti mokestinių veiksnių formas, visas turtas turėtų būti nurodomas, kaip apibrėžta ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 2 straipsnio 12 dalies b punkte. Taigi, nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas turėtų teikti ECB duomenis apie visą turtą, apskaičiuotą remiantis visa turto verte, nustatyta remiantis naujausiomis audituotomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie Sąjungoje taikomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, o kai tokių metinių finansinių ataskaitų nėra – remiantis metinėmis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal taikytinus nacionalinius apskaitos teisės aktus. Metinių finansinių ataskaitų nerengiančių mokestį mokančių filialų atveju visas turtas yra visa turto vertė, nustatoma remiantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnio 5 dalimi, t. y. statistiniai duomenys. Filialai, savanoriškai teikiantys duomenis apie visą turto vertę prudenciniais tikslais, gali naudoti šią vertę nustatydami viso turto mokestinį veiksnį. Tačiau mokestiniams veiksniams nustatyti ECB nenaudoja turimų savanoriškai pateiktų duomenų, todėl vis tiek reikės pateikti mokestinių veiksnių formą.

Ar auditorius turi patvirtinti mokestį mokančių filialų duomenis?

Nebūtinai. Vietoj auditoriaus patvirtinimo, mokestį mokančio filialo visą turtą patvirtina filialo valdytojas arba, valdytojui nesant, mokestį mokantį filialą steigiančios kredito įstaigos valdymo organas, tuo tikslu atitinkamai NKI pateikdamas vadovybės raštą. Vadovybės rašto forma pridedama.

Ši išimtis taikoma tik mokestį mokantiems filialams ir netaikoma mokesčio subjektams, kurie privalo pateikti savo finansinių ataskaitų auditoriaus patvirtinimą, vadovaujantis ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių 3 straipsnio 2 dalies b punktu.

... apie tai, kaip mokamas priežiūros mokestis

Kodėl negavau pranešimo apie mokėtiną mokestį?

Pranešimus apie mokestį visiems mokesčio subjektams ECB siunčia elektroniniu būdu per ECB interneto portalą. Pranešimų galima laukti antrąjį kito mokestinio laikotarpio ketvirtį. Taigi pranešimus už 2020 m. mokestinį laikotarpį gausite 2021 m. antrąjį ketvirtį. Apie svarbios informacijos (pranešimų apie mokestį, priminimų ar laiškų apie delspinigius) įkėlimą automatiškai bus pranešama el. pašto adresu, kurį nurodėte ECB interneto portale.

Jeigu iki minėto laikotarpio pabaigos pranešimo apie mokėtiną mokestį negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Neturiu išsamių mokėjimo duomenų, tačiau gavau pranešimą apie mokestį (arba priminimą ar laišką apie delspinigius).

Išsamūs mokėjimo duomenys visada nurodomi antrame dokumento puslapyje. Jeigu jums reikia papildomo mokėjimo duomenų patvirtinimo, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kad galėčiau ECB sumokėti priežiūros mokestį, man reikia žinoti, koks yra ECB PVM kodas (mokesčio kodas).

Priežiūros mokestis laikomas valstybės rinkliava pagal PVM direktyvos (2006/112/EB) 13 straipsnį, todėl PVM jam netaikomas. Kaip ES institucijai, ECB nereikia registruotis PVM ar pelno mokesčio mokėtoju, todėl jis neturi jokio mokėtojo kodo.

Gavau pranešimą, kad turiu sumokėti priežiūros mokestį savo šalies priežiūros institucijai. Ką tai reiškia?

Nacionalinės priežiūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį vykdant bankų priežiūrą per Bendrą priežiūros mechanizmą.

Tačiau jų patiriamos priežiūros išlaidos neįtraukiamos apskaičiuojant Europos Centriniam Bankui mokamą priežiūros mokestį. Tai reiškia, kad nacionalinės priežiūros institucijos pasiliko teisę imti mokestį vadovaudamosi tos šalies įstatymais. Dėl visų klausimų, susijusių su nacionalinės priežiūros institucijos renkamu mokesčiu, kreipkitės tiesiogiai į nacionalinės priežiūros institucijos kontaktinį asmenį.

Nacionalinės priežiūros institucijos

Gavau pranešimą apie mokestį iš Bendros pertvarkymo valdybos. Ką turėčiau daryti?

ECB atsako tik už Bendrą priežiūros mechanizmą (ne Bendrą pertvarkymo valdybą). ECB ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) yra nepriklausomos institucijos. Dėl visų klausimų, susijusių su BPV sąskaitomis, kreipkitės į BPV kontaktinį asmenį arba tiesiogiai į nacionalines pertvarkymo institucijas.

Ar galima priežiūros mokestį sumokėti tiesioginiu debetu?

Taip. Tiesą sakant, ECB ir rekomenduoja mokėjimus atlikti SEPA tiesioginiu debetu. Taikant šį metodą mokestis sumokamas laiku, todėl neteks mokėti delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį. Jei nusprendėte pasirinkti šį metodą, interneto portale įveskite savo sąskaitos duomenis ir atsispausdinkite tiesioginio debeto sutikimą. Pasirašykite sutikimą ir jame nurodytu adresu atsiųskite originalą ECB.

Ką daryti, jei pranešime apie mokėtiną mokestį yra klaida?

Jei įtariate, kad pranešime apie mokėtiną mokestį įsivėlusi faktinė klaida arba jei kyla kitų bendrų klausimų, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tai nepanaikina mokesčio subjekto teisės teikti Administracinei peržiūros valdybai skundą dėl pranešimo apie mokėtiną mokestį. Skundai turi būti pateikiami per mėnesį nuo pranešimo apie mokėtiną mokestį gavimo.

Administracinė peržiūros valdyba

ECB sprendimai, priimti vykdant priežiūros uždavinius, gali būti ginčijami ir ES Teisingumo Teisme.

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas

Kas nutiks nesumokėjus laiku?

Mokestis turi būti sumokamas per 35 dienas nuo pranešimo apie mokėtiną sumą išsiuntimo dienos.

Laiku nesumokėjus priežiūros mokesčio arba sumokėjus ne visą jo sumą, ECB turi teisę nuo laiku nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuoti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

Delspinigiai skaičiuojami taikant metinę normą, lygią ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normai, prie jos pridėjus 8 procentinius punktus, skaičiuojant nuo dienos, kada suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kada nesumokėta suma įskaitoma į ECB banko sąskaitą.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

... apie techninius dalykus, susijusius su interneto portalu

Neveikia mano interneto portalo slaptažodis. Ką turėčiau daryti?

Slaptažodį galite pasikeisti paspaudę „Request new password“ (Prašyti naujo slaptažodžio) ir įrašę savo naudotojo vardą ir jau užregistruotą el. pašto adresą (tai tas el. pašto adresas, kurį nurodėte kaip pagrindinį el. pašto adresą susirašinėjimui su jūsų banku ir kuriuo ECB siunčia pranešimus). Jei ir toliau nepavyks prisijungti, rašykite adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Nepavyksta peržiūrėti arba koreguoti informacijos internetiniame portale. Ką turėčiau daryti?

Interneto portalas veikia naudojant tik šias interneto naršykles: Internet Explorer (9 arba naujesnė versija), Google Chrome ir Firefox. Jei naudojate kurią nors iš šių naršyklių, bet interneto portalas vis tiek neveikia, susisiekite su mumis el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Užsakinėdamas tiesioginio debeto paslaugą įvedu IBAN numerį, tačiau gaunu žinutę, kad „tokio banko nėra“. Ką turėčiau daryti?

Atsiųskite mokesčio klausimus tvarkančiai grupei el. laišką su ekrano, kuriame matyti žinutė, nuotrauka ir (arba) IBAN numerį, kurį bandėte įvesti. Mokesčio klausimus tvarkanti grupė įves banko kodą į ECB sistemą ir paprašys jūsų dar kartą įvesti IBAN numerį per interneto portalą.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Interneto portale pateikiau ne vieną el. pašto adresą. Ar pranešimai apie mokėtiną sumą bus siunčiami visais šiais el. pašto adresais?

Ne, pranešimai apie mokėtiną sumą bus siunčiami tik tuo el. pašto adresu, kurį nurodėte kaip pagrindinį. Prisijunkite prie interneto portalo ir prireikus pakeiskite savo įrašus. Jei pranešimo apie mokėtiną sumą dar negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu. ECB rekomenduoja nurodyti ne kurio nors konkretaus asmens, o skyriaus ar darbuotojų grupės el. pašto adresą – keičiantis darbuotojams nesutriktų mūsų bendravimas su jumis.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Norėčiau naudotis interneto portalu savo gimtąja kalba, tačiau interneto portalas parengtas tik anglų kalba.

ECB interneto portalas šiuo metu parengtas tik anglų kalba. Prisijungę prie portalo galite atsiversti vadovą (ekrano dešiniame apatiniame kampe). Jame pateiktas visų interneto portalo ekranų vertimas į visas euro zonos kalbas.

Be to, kai el. paštu gaunate pranešimą, kad į portalą įkeltas naujas dokumentas, jums pateikiama ir nuoroda į dokumento vertimą.

Nuo 2020 m. mokestinio laikotarpio mokesčio subjektai galės pasirinkti, kuria kalba jie nori gauti pranešimus apie mokestį. 2020 m. antrąjį pusmetį ECB susisieks su mokesčio subjektais, prašydamas jų nurodyti norimas kalbas.

Be to, SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo formos vertimai visomis euro zonos kalbomis yra paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Jei turite kitų klausimų, kreipkitės tiesiogiai į ECB mokesčio klausimus tvarkančią grupę.