Dažniausiai užduodami klausimai

... apie priežiūros mokesčio apskaičiavimą ir mokesčio subjekto kontaktinius duomenis

Kaip paskirti mokesčio subjektą?

Visos mokestį mokančios prižiūrimą grupę sudarančios įstaigos paskiria vieną įstaigą, kuri bus tos grupės mokesčio subjektas. Paskyrusi savo mokesčio subjektą, grupė paprastu paštu siunčia pasirašytą pranešimą ECB. Jeigu skiriamas naujas mokesčio subjektas, apie tai turi būti informuojama iki liepos 1 d., kad į šį naują paskyrimą būtų atsižvelgta siunčiant pranešimą apie mokestį už kitą mokestinį laikotarpį.

Pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Kaip pateikti mokesčio subjekto kontaktinius duomenis?

Apie pasikeitusius mokesčio subjekto kontaktinius duomenis reikia pranešti kasmet iki liepos 1 d. Kontaktinius duomenis jau pateikę mokesčio subjektai privalo juos pateikti iš naujo tik tuo atveju, jeigu duomenys keitėsi. Prašom perskaityti pareiškimą dėl duomenų apsaugos.

Kontaktinius duomenis pateikite tik per ECB interneto portalą. Jeigu dar negavote savo naudotojo ID ir slaptažodžio arba jeigu norite pakeisti mokesčio subjekto pavadinimą, prašom kreiptis į mokesčio klausimus tvarkančią grupę el. paštu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Ar privalau pateikti ECB savo pasikeitusius kontaktinius duomenis, jeigu juos jau pateikiau Bendrai pertvarkymo valdybai?

Taip, mokesčio subjektai privalo pranešti ECB apie visus savo kontaktinių duomenų pasikeitimus iki mokestinio laikotarpio liepos 1 d.

Pateikus pranešimą apie paskirtą mokesčio subjektą pasikeitė mano bankų grupės struktūra. Ką turėčiau daryti? Ar privalau formą pateikti kasmet iki liepos 1 d.?

Jeigu į grupę įtraukiama nauja patronuojamoji įmonė, kuri nebuvo nurodyta jūsų pateiktame pirminiame pranešime apie mokesčio subjektą, turėtumėte apie tai informuoti ECB užpildydami vieną iš toliau nurodytų formų:

  • naują pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą, kurioje nurodyti visi toje grupėje esantys prižiūrimi subjektai;
  • supaprastintą pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą formą, kuri yra raštiškas naujos patronuojamosios įmonės sutikimas dėl ankstesnėje formoje nurodyto mokesčio subjekto paskyrimo ir papildo anksčiau pateiktą formą.

Pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Supaprastinta pranešimo apie mokesčio subjektą forma

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ar turiu pranešti apie pokyčius savo banke, pavyzdžiui, apie susijungimą, perėmimą ar veiklos leidimo panaikinimą? Kaip turėčiau pasielgti, jeigu mano gautame pranešime apie mokestį į pokytį neatsižvelgta?

Pasikeitusi jūsų banko padėtis gali turėti įtakos metinio priežiūros mokesčio dydžiui. Prašom el. paštu informuoti mokesčio klausimus tvarkančią grupę apie bet kokius jūsų banko padėties pasikeitimus. Šios grupės specialistai su jumis susisieks ir informuos, ką reikia daryti jūsų konkrečiu atveju.

Padėties pasikeitimas

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Esame neseniai veiklos leidimą gavęs savarankiškas bankas. Ką mums daryti dėl ECB priežiūros mokesčio?

Neseniai veiklos leidimą gavęs dalyvaujančioje šalyje įsteigtas bankas, nepriklausantis kuriai nors jau prižiūrimai grupei, privalo mokėti metinį priežiūros mokestį. Mokestis mokamas už tiek pilnų mėnesių, kiek jis buvo prižiūrimas tą mokestinį laikotarpį.

Prašom ECB pateikti atsakingo asmens ar skyriaus kontaktinius duomenis (svarbiausia – el. pašto adresą) ir ECB jus informuos apie tolesnius veiksmus.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po to, kai mano banką įsigijo svarbi bankų grupė, jo statusas pasikeitė iš mažiau svarbaus į svarbų. Ar tai turės įtakos priežiūros mokesčio dydžiui?

Jeigu prieš tai, kai jūsų banką įsigijo svarbi prižiūrima grupė, jis nepriklausė jokiai grupei ir buvo priskiriamas prie mažiau svarbių įstaigų, po įsigijimo jūsų priežiūros mokesčio dydis gali keistis. Paprastai po įsigijimo metinis priežiūros mokestis mokamas už tiek pilnų mėnesių, kiek prižiūrimas subjektas veikė kaip savarankiška mažiau svarbi įstaiga (ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnio 1 dalis).

Priežiūros mokestis apskaičiuojamas aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse. Todėl, kai kredito įstaigos priklauso dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtai prižiūrimai grupei, skaičiuojamas ir taikomas vienas mokestis.

Prašom el. paštu informuoti mokesčio klausimus tvarkančią grupę apie bet kokius jūsų banko padėties pasikeitimus. Šios grupės specialistai įvertins jūsų atvejį ir su jumis susisiekę informuos, ką reikia daryti jūsų konkrečiu atveju.

... apie tai, kaip pateikti mokestinius veiksnius

Kas turi pateikti mokestinius veiksnius?

Duomenis apie mokestinius veiksnius už praėjusius, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus pagal aukščiausią konsolidavimo lygį turi pateikti visi ECB prižiūrimi bankai. Šie duomenys reikalingi tam, kad ECB galėtų apskaičiuoti metinio priežiūros mokesčio sumą.

ECB atsakingas už viso Bendras priežiūros mechanizmo, t. y. ir ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių bankų, ir netiesiogiai prižiūrimų mažiau svarbių bankų, veiksmingą ir nuoseklų veikimą. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai.

Kada ir kam reikia pateikti duomenis apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektai duomenis apie mokestinius veiksnius turi pateikti nacionalinėms priežiūros institucijoms. Tam jie turi užpildyti formas, pateiktas ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose.

Mokestiniai veiksniai už praėjusius, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusius, metus turi būti pateikti iki einamųjų metų liepos 1 d. darbo dienos pabaigos (arba kitos darbo dienos, jeigu liepos 1 d. yra nedarbo diena). Pranešimai apie mokestį pateikiami paskutinį metų ketvirtį.

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Mokestinių veiksnių formų pildymo instrukcija

Kaip pateikti mokestinius veiksnius?

Mokestiniai veiksniai turi būti pateikiami nacionalinėms priežiūros institucijoms naudojant ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių prieduose pateiktas formas. Jas reikia užpildyti laikantis pateiktų instrukcijų. Instrukcijose taip pat pateikiama informacijos apie auditą ir kada jis privalomas.

Ar prižiūrima grupė privalo į pateikiamus duomenis neįtraukti nedalyvaujančiose ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto?

Ne, nors Reglamente dėl priežiūros mokesčių ir numatoma galimybė neįtraukti nedalyvaujančiose ir ne ES šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto. Tokia galimybė numatyta prižiūrimų grupių labui, nes ja pasinaudojusi grupė mokėtų mažesnį metinį priežiūros mokestį. Tačiau jei mokestinių veiksnių apskaičiavimo sąnaudos viršytų sutaupytą priežiūros mokesčio sumą, prižiūrimai grupei labiau apsimokėtų šia galimybe nesinaudoti ir duomenis apie tokį turtą nurodyti.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Ar metinį priežiūros mokestį privalo mokėti visi dalyvaujančiose šalyse įsteigti filialai?

Ne. Metinį priežiūros mokestį moka tik tie dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti filialai, kuriuos įsteigė nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti bankai (patronuojančiosios įmonės). Pavyzdžiui, dalyvaujančioje valstybėje narėje (pvz., Vokietijoje) įsteigtas ES filialas turės mokėti ECB priežiūros mokestį, jeigu jo patronuojančioji įmonė yra įsteigta nedalyvaujančioje valstybėje narėje (pvz., Švedijoje). Pastarąją prižiūrėti ir jai mokestį taikyti gali kita, tos nedalyvaujančios šalies priežiūros institucija. Šis reikalavimas neturi nieko bendro su ES filialui taikomu reikalavimu mokėti priežiūros mokestį ECB.

Dėl to reikia nepamiršti, kad:

  • tos pačios kredito įstaigos vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti du ar daugiau mokestį mokantys filialai yra vertinami kaip vienas filialas;
  • tos pačios kredito įstaigos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse (pvz., Belgijoje ir Vokietijoje) įsteigti mokestį mokantys filialai nėra vertinami kaip vienas filialas;
  • vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtam filialui ir patronuojamajai įmonei taikomi du skirtingi priežiūros mokesčiai.

Kas turi mokėti mokestį?

Kokiu konsolidavimo lygiu prižiūrimos grupės privalo pateikti mokestinius veiksnius?

Vienoje ar keliose dalyvaujančiose šalyse veiklą vykdančios prižiūrimos grupės privalo pateikti tik vieną deklaraciją, parengtą aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse. Bus skaičiuojamas vienas bendras priežiūros mokestis.

Bankų grupės

Kas nutiks laiku nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius?

Mokesčio subjektui nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius, trūkstamus mokestinius veiksnius ECB nustato pats remdamasis turima informacija. Informacijos apie mokestinius veiksnius nepateikimas laikomas ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pažeidimu – už jį gali būti taikomos sankcijos.

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Kaip per pastabų teikimo laikotarpį pateikti naujus mokestinių veiksnių duomenis?

Naujus mokestinių veiksnių duomenis (apie bendrą rizikos poziciją ir visą turtą) galima pateikti per penkių dienų pastabų teikimo laikotarpį tokiu pat būdu, kaip buvo teikiami pirminiai duomenys. Nauji mokestinių veiksnių duomenys turi būti pateikti nacionalinei kompetentingai institucijai, kad ši, prieš persiųsdama juos ECB, įvertintų jų kokybę.

Kas nurodoma ECB sprendime dėl mokestinių veiksnių?

ECB sprendime dėl mokestinių veiksnių nustatoma abiejų mokestinių veiksnių – bendros rizikos pozicijos ir mokesčio subjekto viso turto – apskaičiavimo metodika ir tvarka.

ECB sprendimas dėl mokestinių veiksnių

Mokestiniai veiksniai

Ar Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, kurios nėra ES valstybės narės, įsteigtų kredito įstaigų filialai dalyvaujančiose valstybėse narėse turi pateikti mokestinius veiksnius?

Taip. Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse, kurios nėra ES valstybės narės (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija), įsteigtų kredito įstaigų filialus dalyvaujančiose valstybėse narėse prižiūri ECB (mažiau svarbių įstaigų atveju – netiesiogiai). Atsižvelgiant į šių filialų svarbą, juos tiesiogiai prižiūri arba ECB, arba nacionalinė kompetentinga institucija. Todėl tokie filialai turi pateikti ECB mokestinius veiksnius; pagal juos apskaičiuojamas šių įstaigų metinis priežiūros mokestis.

BPM pagrindų reglamentas

2019 m. sausio 1 d. mano bankas susijungė su kitu banku. Ar turiu pateikti mokestinius veiksnius už 2018 m. mokestinį laikotarpį, pasibaigusį gruodžio 31 d.?

Ne, neprivalote pateikti mokestinių veiksnių už gruodžio 31 d. pasibaigusį 2018 m. mokestinį laikotarpį. Metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti mokesčio subjektai savo nacionalinei priežiūros institucijai turi pateikti informaciją apie praėjusių, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusių, metų mokestinius veiksnius. Mokestinius veiksnius privalo pateikti tik tie mokesčio subjektai, kurie mokestiniu laikotarpiu, už kurį turi būti apskaičiuotas priežiūros mokestis, vykdė veiklą, t. y. veikė bent vieną pilną mėnesį, kaip nustatyta Reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnio 1 dalyje. Taigi, mokesčio subjektas, kuris 2019 m. sausio 1 d. nebebuvo prižiūrimas subjektas, neprivalo nacionalinei kompetentingai institucijai pateikti mokestinių veiksnių.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

BPM pagrindų reglamentas

Mūsų mokantis mokestį filialas nustojo vykdyti komercinę veiklą ir 2019 m. balandžio 1 d. bus uždarytas. Ar turime pateikti mokestinius veiksnius už 2018 m. mokestinį laikotarpį, pasibaigusį gruodžio 31 d.?

Taip. Pagal Reglamento dėl priežiūros mokesčių 7 straipsnį, kai subjektas yra prižiūrimas tik dalį mokestinio laikotarpio, jo metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kiek pilnų mėnesių mokestiniu laikotarpiu prižiūrimas subjektas buvo prižiūrimas. Mokestį mokantis filialas, kaip prižiūrimas subjektas, kurio priežiūra vykdoma ir 2019 m. mokestiniu laikotarpiu, ir toliau yra įpareigotas, pagal Reglamento dėl priežiūros mokesčių 10 straipsnio 4 dalį, pateikti mokestinius veiksnius už 2018 m. mokestinį laikotarpį, pasibaigusį gruodžio 31 d., kad būtų galima apskaičiuoti taikytiną priežiūros mokestį. Priežiūros mokestis bus skaičiuojamas už laikotarpį nuo 2019 m. sausio iki kovo mėn.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Ar mokestį mokantys filialai, informuodami apie viso turto dydį, turi pateikti statistinius duomenis?

Taip. Pagal ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių 7 straipsnio 2 dalį, nurodomas viso turto dydis turi atitikti BPM pagrindų reglamento 51 straipsnio 5 dalyje nustatytą viso turto dydį. Todėl nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas turi informuoti ECB apie viso turto dydį, apskaičiuotą pagal statistinius duomenis, pateiktus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1071/2013 nuostatų.

Ar auditorius turi patvirtinti mokestį mokančių filialų duomenis?

Taip. Mokestį mokančio filialo viso turto dydį, nustatytą remiantis statistiniais duomenimis, teikiamais pagal ECB reglamentą (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), turi patvirtinti išorės auditorius. Pagal ECB sprendimo dėl mokestinių veiksnių 7 straipsnio 2 dalies c punktą, atitinkamai patikrinęs mokestį mokančio filialo finansines ataskaitas, išorės auditorius turi patvirtinti jo viso turto dydį. Šis reikalavimas gali būti patenkinamas auditoriui patvirtinant viso turto dydį pagal sutartą tvarką.

... apie tai, kaip mokamas priežiūros mokestis

Kodėl negavau pranešimo apie mokestį?

Visiems mokesčio subjektams ECB siunčia pranešimus apie mokestį elektroniniu būdu per ECB interneto portalą. Pranešimai siunčiami kiekvieno mokestinio laikotarpio, t. y. kiekvienų kalendorinių metų, paskutinį ketvirtį. Apie svarbios informacijos (pranešimų apie mokestį, priminimų ar laiškų apie delspinigius) įkėlimą automatiškai pranešama el. pašto adresu, kurį nurodėte per ECB interneto portalą.

Jeigu per minėtą laikotarpį pranešimo apie mokestį negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Gavau pranešimą apie mokestį (priminimą ar laišką apie delspinigius), tačiau neturiu išsamių mokėjimo duomenų.

Išsamūs mokėjimo duomenys visada nurodomi antrame dokumento puslapyje. Jeigu jums reikia papildomo mokėjimo duomenų patvirtinimo, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kad galėčiau ECB sumokėti priežiūros mokestį, man reikia žinoti, koks yra ECB PVM kodas (mokesčių mokėtojo kodas).

Priežiūros mokestis laikomas valstybės rinkliava pagal PVM direktyvos (2006/112/EB) 13 straipsnį, todėl PVM netaikomas. Kaip ES institucijai, ECB nereikia registruotis PVM ar pelno mokesčio mokėtoju, todėl mokesčių mokėtojo kodo jis neturi.

Gavome pranešimą, kad turime sumokėti priežiūros mokestį savo šalies priežiūros institucijai. Ką tai reiškia?

Nacionalinės priežiūros institucijos atlieka svarbų vaidmenį vykdant bankų priežiūrą per Bendrą priežiūros mechanizmą.

Tačiau jų patiriamos priežiūros sąnaudos neįtraukiamos apskaičiuojant Europos Centriniam Bankui mokamą priežiūros mokestį. Tai reiškia, kad nacionalinės priežiūros institucijos pasiliko teisę imti mokestį vadovaudamosi savo šalies įstatymais.

Nacionalinės priežiūros institucijos

Gavau pranešimą apie mokestį iš Bendros pertvarkymo valdybos. Ką turėčiau daryti?

ECB atsako tik už Bendrą priežiūros mechanizmą (ne už bendrą pertvarkymo mechanizmą). ECB ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) yra nepriklausomos institucijos. Dėl visų klausimų, susijusių su BPV sąskaitomis, kreipkitės į BPV kontaktinį asmenį arba tiesiogiai į nacionalines pertvarkymo institucijas.

Bendras pertvarkymo mechanizmas
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Ar galima priežiūros mokestį sumokėti tiesioginiu debetu?

Taip. Tiesą sakant, ECB ir rekomenduoja mokėjimus atlikti SEPA tiesioginiu debetu. Taikant šį metodą mokestis sumokamas laiku, todėl neteks mokėti delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį. Jei nusprendėte pasirinkti šį metodą, interneto portale įveskite savo sąskaitos duomenis ir atsispausdinkite tiesioginio debeto įgaliojimą. Šio dokumento originalą pasirašykite ir įgaliojime nurodytu adresu atsiųskite ECB.

Ką daryti, jei pranešime apie mokestį yra klaida?

Jei įtariate, kad pranešime apie mokestį įsivėlusi faktinė klaida arba jei kyla kitokių, bendro pobūdžio klausimų, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mokesčio subjektas taip pat turi teisę teikti Administracinei peržiūros valdybai skundą dėl pranešimo apie mokestį. Skundai turi būti pateikiami per mėnesį nuo pranešimo apie mokestį gavimo.

Administracinė peržiūros valdyba

ECB sprendimai, priimti vykdant priežiūros uždavinius, gali būti ginčijami ir ES Teisingumo Teisme.

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pranešimas

Kas nutiks nesumokėjus laiku?

Laiku nesumokėjus priežiūros mokesčio arba sumokėjus ne visą jo sumą, ECB turi teisę nuo laiku nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuoti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

Delspinigiai skaičiuojami taikant metinę ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, prie jos pridėjus 8 procentinius punktus, ir yra mokami už laikotarpį nuo dienos, kada suma turėjo būti sumokėta, iki dienos, kada nesumokėta suma buvo įskaityta į ECB banko sąskaitą.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

... apie techninius dalykus, susijusius su interneto portalu

Neveikia mano interneto portalo slaptažodis. Ką turėčiau daryti?

Galite pasikeisti slaptažodį paspaudę „Request new password“ („Prašyti naujo slaptažodžio“) ir įrašę savo naudotojo vardą bei jau užregistruotą el. pašto adresą (tą, kurį nurodėte kaip pagrindinį susirašinėjimui su jūsų banku ir kuriuo ECB siunčia pranešimus). Jeigu prisijungti vis tiek nepavyksta, susisiekite su mumis el. paštu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Nepavyksta peržiūrėti arba koreguoti informacijos interneto portale. Ką turėčiau daryti?

Interneto portalas veikia naudojant tik šias interneto naršykles: Internet Explorer (9 arba naujesnė versija), Google Chrome ir Firefox. Jei naudojate kurią nors iš šių naršyklių, bet interneto portalas vis tiek neveikia, susisiekite su mumis el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kai užsakinėdamas tiesioginio debeto paslaugą įvedu savo banko IBAN numerį, gaunu žinutę, kad „tokio banko nėra“. Ką turėčiau daryti?

Atsiųskite mokesčio klausimus tvarkančiai grupei el. laišką su ekrano, kuriame matyti žinutė, nuotrauka ir (arba) IBAN numerį, kurį bandėte įvesti. Mokesčio klausimus tvarkanti grupė įves banko kodą į ECB sistemą ir paprašys jūsų dar kartą įvesti IBAN numerį per interneto portalą.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Interneto portale pateikiau ne vieną el. pašto adresą. Ar pranešimai apie mokestį bus siunčiami visais šiais el. pašto adresais?

Ne, pranešimai apie mokestį siunčiami tik tuo el. pašto adresu, kurį nurodėte kaip pagrindinį. Prisijunkite prie interneto portalo ir, jei reikia, pakeiskite savo parinktis. Jei pranešimo apie mokestį dar negavote, susisiekite su mokesčio klausimus tvarkančia grupe el. paštu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Norėčiau naudotis interneto portalu savo gimtąja kalba, tačiau interneto portalas parengtas tik anglų kalba.

ECB interneto portalas parengtas tik anglų kalba. Prisijungę prie portalo galite atsiversti vadovą (ekrano dešiniame apatiniame kampe). Jame pateikiamas visų interneto portalo ekranų vertimas į visas euro zonos kalbas.

Be to, kai el. paštu gaunate pranešimą, kad į portalą įkeltas naujas dokumentas, jums pateikiama ir nuoroda į dokumento vertimą.

Pranešimų apie mokestį formos ir SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo formos vertimai visomis euro zonos kalbomis skelbiami bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2019 m.
SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo formos pavyzdys

Jei turite kitų klausimų, kreipkitės tiesiogiai į ECB mokesčio klausimus tvarkančią grupę.