Korduma kippuvad küsimused

Järelevalvetasu arvutamine ja tasuvõlgniku kontaktandmete esitamine

Kuidas määrata tasuvõlgnikku?

Järelevalvealused krediidiasutused, kes kuuluvad pangagruppi ja peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel. Selleks saadetakse EKP-le allkirjastatud teade posti teel. Uue tasuvõlgniku määramise teade tuleb esitada hiljemalt iga aasta 1. juuliks, et tasuvõlgniku määramist võetaks arvesse tasu maksmise teate esitamisel järgmiseks tasuperioodiks.

Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Kuidas saab esitada tasuvõlgniku kontaktandmeid?

Tasuvõlgnike andmete uuendamise iga-aastane tähtaeg on 1. juuli. Tasuvõlgnikud, kes on oma kontaktandmed juba esitanud, peavad neid uuendama vaid juhul, kui need on muutunud. Palume tutvuda andmekaitse deklaratsiooniga.

Palume esitada kontaktandmed ainult EKP veebiportaali kaudu. Kui te ei ole veel kasutajanime ja salasõna saanud või soovite muuta tasuvõlgniku nime, palume võtta ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega soovitavalt meili teel e-aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Andmekaitse deklaratsioon

Kas ajakohastatud kontaktandmed tuleb esitada ka EKP-le, kui need on juba esitatud ühtsele kriisilahendusnõukogule?

Jah, tasuvõlgnikud peavad teavitama EKPd mis tahes muudatusest kontaktandmetes 1. juuliks igal tasuperioodil.

Mida teha, kui pangagrupi struktuur on pärast tasuvõlgnikust teatamise vormi esitamist muutunud? Kas vorm tuleb esitada igal aastal 1. juuliks?

Kui pangagruppi lisandub uus tütarettevõte, keda ei ole nimetatud algselt esitatud tasuvõlgnikust teatamise vormis, on tuleks EKP teavitamiseks esitada üks järgmistest vormidest:

  • Uus tasuvõlgnikust teatamise vorm, mis hõlmab kõiki järelevalve alla kuuluvaid üksusi grupis;
  • Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm, milles ajakohastatakse algselt esitatud vormi andmed ja millele on lisatud uue tütarettevõtte kirjalik nõusolek eelnevalt määratud tasuvõlgniku nimetamise kohta.

Tasuvõlgnikud peavad esitama oma vormi iga aasta 1. juuliks, et seda võetaks arvesse tasu maksmise teate esitamisel asjaomase aasta oktoobris.

Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas on vajalik teatada muutustest panga olukorras, näiteks ühinemisest, ülevõtmisest või tegevusloa tühistamisest? Mida teha, kui muutus ei kajastu saadud järelevalvetasu maksmise teates?

Kui panga olukord muutub, võib see mõjutada ka iga-aastase järelevalvetasu arvutamist. Palume teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele meili teel kõigist muutustest panga olukorras. Teiega võetakse ühendust ja antakse edasised juhised.

Järelevalvestaatuse muutumine

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuidas peaks toimima äsja tegevusloa saanud pank (kes ei kuulu pangagruppi) seoses EKP kehtestatud järelevalvetasudega?

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu. Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet teostatud.

Palume esitada EKP-le vastutava isiku või osakonna kontaktandmed, eelkõige e-aadress. EKP annab seejärel juhised edasiseks tegutsemiseks.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Pärast panga omandamist olulise pangagrupi poolt on panga staatus muutunud vähem olulisest oluliseks. Kuidas mõjutab see järelevalvetasu suurust?

Kui enne olulise pangagrupi poolt omandamist oli tegu eraldiseisva vähem olulise krediidiasutusega, võib see järelevalvetasu suurust mõjutada. Üldjuhul on pärast omandamist iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks täiskuude arv, mil järelevalve alla kuuluv üksus oli eraldiseisev vähem oluline krediidiasutus (järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 lõige 1).

Tasu arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel. Seega kui krediidiasutus kuulub osalevas liikmesriigis asutatud järelevalvealusesse gruppi, arvutatakse ja kehtestatakse üks järelevalvetasu selle grupi tasandil.

Palume teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele meili teel kõigist muutustest panga olukorras. Teiega võetakse ühendust pärast panga olukorra hindamist ning saadetakse edasised juhised.

Tasutegurite esitamine

Kes peab tasutegurid esitama?

Kõik eelneva aasta 31. detsembri seisuga EKP järelevalve all olevad pangad (kõrgeimal konsolideerimistasandil) on kohustatud esitama iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise eesmärgil andmed tasutegurite kohta.

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Millal ja kellele tuleks esitada andmed tasutegurite kohta?

Tasuvõlgnikud peavad esitama andmed tasutegurite kohta riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme.

Tasutegurid eelmise aasta 31. detsembri seisuga tuleb esitada käimasoleva aasta 1. juuli tööpäeva lõpuks või sellele järgneval tööpäeval, kui 1. juuli ei ole tööpäev. Tasu maksmise teated väljastatakse aasta viimases kvartalis.

EKP otsus tasutegurite kohta

Tasutegurivormide täitmise juhised

Kuidas tuleb tasutegurid esitada?

Tasutegurid tuleb esitada riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme. Vormide täitmisel tuleb järgida toodud juhiseid, mis hõlmavad ka teavet audiitori aruande esitamise vajaduse kohta.

Kas järelevalve alla kuuluv grupp peab jätma mitteosalevates riikides ja ELi välistes riikides asutatud tütarettevõtete vara arvesse võtmata?

Ei pea, ehkki järelevalvetasusid käsitleva määrusega on ette nähtud mitteosalevates riikides ja ELi välistes riikides asuvate tütarettevõtete vara arvesse võtmata jätmise võimalus. See võimalus on asjaomastele järelevalve all olevatele gruppidele kasulik, kuna vähendab iga-aastast järelevalvetasu, mida nad muidu peaksid maksma. Järelevalve alla kuuluval grupil on siiski mõttekam sellest võimalusest loobuda, kui arvutamisest tulenev koormus on iga-aastase järelevalvetasu eeldatavast vähenemisest suurem.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Kas iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma kõik osalevates riikides asutatud filiaalid?

Ei pea. Iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma ainult mitteosalevas liikmesriigis asutatud emapanga poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid. Näiteks peab EKP-le järelevalvetasu maksma osalevas liikmesriigis (nt Saksamaal) asuv filiaal, kelle emapank on asutatud mitteosalevas liikmesriigis. Emapank võib kuuluda asjaomase riigi (nt Rootsi) järelevalveasutuse järelevalve alla ja peab maksma järelevalvetasu sellele asutusele. See nõue ei ole seotud ELi riigis tegutseva filiaali kohustusega maksta järelevalvetasu EKP-le.

Palume silmas pidada järgmist:

  • Kui krediidiasutus on asutanud mitu tasu maksvat filiaali samas osalevas liikmesriigis, loetakse need üheks filiaaliks.
  • Kui krediidiasutus on asutanud tasu maksvad filiaalid erinevates osalevates liikmesriikides (nt Belgias ja Saksamaal), ei loeta neid üheks filiaaliks.
  • Samas osalevas liikmesriigis tegutsevad filiaal ja tütarettevõte maksavad kumbki oma järelevalvetasu.

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Millisel konsolideerimistasemel peaksid järelevalve alla kuuluvad pangagrupid tasutegurid esitama?

Järelevalve alla kuuluvad pangagrupid, kes tegutsevad ühes või mitmes osalevas riigis, peavad esitama ainult ühe aruande, kasutades kõiki osalevaid riike hõlmavat kõrgeimat konsolideerimistaset. Arvutatakse üks järelevalvetasu summa.

Pangagrupid

Mis juhtub, kui andmeid tasutegurite kohta ei esitata õigeks ajaks?

Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määrab EKP need ise kindlaks kättesaadava teabe põhjal. Tasutegurite esitamata jätmist peetakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rikkumiseks ning sellega võivad kaasneda sanktsioonid.

Tagasiside aruanne

EKP otsus tasutegurite kohta

Kuidas saab märkuste esitamise perioodi jooksul uuesti esitada tasutegurite väärtused?

Viiepäevase märkuste esitamise perioodi jooksul saab tasutegurite andmeid (koguriskipositsioon/koguvarad) uuesti esitada samamoodi, nagu esitati algsed andmed. Tasutegurite uus väärtus tuleb esitada riiklikule pädevale asutusele, kes hindab andmete kvaliteeti ja edastab seejärel uued andmed EKP-le.

Mida EKP otsus tasutegurite kohta täpsemalt sätestab?

EKP otsusega tasutegurite kohta kehtestatakse kahe tasuteguri, st koguriskipositsiooni ja tasuvõlgniku varade koguväärtuse arvutamise metoodika ja kord.

EKP otsus tasutegurite kohta

Tasutegurid

Kas filiaalid, mille on osalevas liikmesriigis asutanud Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides asutatud krediidiasutused, on kohustatud esitama andmed tasutegurite kohta?

Jah, on küll. Filiaalid, mille on osalevas liikmesriigis asutanud Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Norra, Liechtenstein ja Island) asutatud krediidiasutused, kuuluvad EKP järelevalve alla (vähem olulised krediidiasutused kuuluvad EKP kaudse järelevalve alla). Olenevalt sellest, kas tegu on oluliste või vähem oluliste filiaalidega, kuuluvad need vastavalt kas EKP või riikliku pädeva asutuse otsese järelevalve alla. Seega on nad kohustatud esitama EKP-le tasutegurid, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks.

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

Pank ühines 1. jaanuaril 2019 teise pangaga. Kas peame esitama tasutegurid seisuga 31. detsember 2018?

Ei, 2018. aasta 31. detsembri seisuga ei ole vaja tasutegurite andmeid esitada. Tasuvõlgnikud peavad esitama iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks riiklikule pädevale asutusele tasutegurite andmed eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Tasutegurite esitamise kohustus puudutab ainult neid tasuvõlgnikke, kes eksisteerisid tasuperioodil, mille kohta järelevalvetasu arvutatakse, st asjaomasel tasuperioodil vähemalt ühe täiskuu jooksul kooskõlas järelevalvetasusid käsitleva määruse artikli 7 lõikega 1. Seega ei pea tasuvõlgnik, kes ei ole 1. jaanuaril 2019 enam järelevalve alla kuuluv üksus, esitama riiklikule pädevale asutusele tasutegureid.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

Tasu maksev filiaal lõpetas äritegevuse ja suletakse 1. aprillil 2019. Kas peame esitama tasutegurid seisuga 31. detsember 2018?

Jah, tasutegurid tuleb esitada. Vastavalt järelevalvetasusid käsitleva määruse artiklile 7 kehtib järgmine kord: kui järelevalve alla kuuluva üksuse üle teostatakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul järelevalve alla kuuluva üksuse üle järelevalvet teostatakse. Kuna tasu maksev filiaal oli 2019. aasta tasuperioodil järelevalve alla kuuluv üksus, on ta vastavalt järelevalvetasusid käsitleva määruse artikli 10 lõikele 4 jätkuvalt kohustatud esitama tasutegurite andmed seisuga 31. detsember 2018, et hõlbustada nõutava järelevalvetasu arvutamist. Järelevalvetasu arvutatakse ajavahemiku jaanuar – märts 2019 kohta.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Kas tasu maksvad filiaalid peavad varade koguväärtuse esitamisel esitama ka statistilised andmed?

Jah. Kooskõlas tasutegureid käsitleva EKP otsuse artikli 7 lõikega 2 peab aruandluses esitatud varade koguväärtus vastama varade koguväärtusele, mis on sätestatud ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse artikli 51 lõikes 5. Seepärast peab mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse filiaal esitama EKP-le varade koguväärtuse, mis on arvutatud määruse (EL) nr 1071/2013 kohaselt esitatud statistiliste andmete alusel.

Kas tasu maksvate filiaalide andmed peab kinnitama audiitor?

Jah. Audiitor peab kinnitama tasu maksva filiaali varade koguväärtuse, mis on arvutatud statistiliste andmete põhjal, mille aruandlus toimub Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) alusel. Välisaudiitor peab kinnitama tasu maksva filiaali esitatud andmed varade koguväärtuse kohta, kontrollides kohaselt tema finantsaruannet kooskõlas tasutegureid käsitleva EKP otsuse artikli 7 lõike 2 punktiga c. Audiitor saab selle nõude täita, kinnitades koguvarade suurust kokkulepitud menetluse kohaselt.

Järelevalvetasu maksmine

Miks ei ole laekunud tasu maksmise teadet?

EKP edastab tasu maksmise teated igale tasuvõlgnikule EKP veebiportaali kaudu. Teade väljastatakse tavaliselt iga tasuperioodi (st iga kalendriaasta) viimases kvartalis. Kui andmed (tasu maksmise teade, meeldetuletus, teade viivise kohta) on EKP veebiportaalis kättesaadavad, saadetakse selle kohta automaatne teade portaali märgitud e-aadressile.

Kui selle aja jooksul tasu maksmise teadet ei laeku, palume võtta meili teel ühendust EKP järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Saime tasu maksmise teate (meeldetuletuse, teate viivise kohta), kuid puuduvad makseandmed.

Makseandmed esitatakse alati vastava dokumendi teisel lehel. Kui soovite täiendavat teavet makseandmete kohta, palume võtta meili teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Järelevalvetasu maksmiseks peame teadma EKP käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (maksukoodi).

Ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artikli 13 kohaselt on järelevalvetasu ametiasutuse kogutav tasu ja seega käibemaksuvaba. ELi institutsioonina ei pea EKP end registreerima käibemaksukohustuslasena ega tasuma ettevõtte tulumaksu, seetõttu ei ole ka vastavat numbrit.

Kuidas toimida, kui on laekunud teade riiklikule järelevalveasutusele järelevalvetasu maksmise nõude kohta?

Riiklikel järelevalveasutustel on ühtse järelevalvemehhanismi raames toimuvas pangandusjärelevalves tähtis roll.

Nende järelevalvekulusid ei võeta siiski arvesse EKP-le makstava järelevalvetasu arvutamisel. See tähendab, et riiklikel järelevalveasutustel on õigus nõuda tasu kooskõlas riigi õigusaktidega.

Riiklikud järelevalveasutused

Kuidas toimida, kui on laekunud teade järelevalvetasu maksmise nõude kohta ühtselt kriisilahendusnõukogult?

EKP vastutab ainult ühtse järelevalvemehhanismi eest (mitte ühtse kriisilahenduskorra eest). EKP ja ühtne kriisilahendusnõukogu on sõltumatud institutsioonid. Ühtse kriisilahendusnõukogu tasude maksmisega seotud küsimused palume esitada vastavale kontaktisikule või riiklikule kriisilahendusasutusele.

Ühtne kriisilahenduskord
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Kas järelevalvetasu saab maksta otsekorraldusega?

Jah. EKP soovitab makseviisina kasutada SEPA otsekorraldust. Otsekorraldus tagab maksete õigeaegsuse ning aitab seega vältida hilinenud maksetega kaasnevaid võimalikke viivistasusid. Seda maksemeetodit valides võite pangaandmed sisestada veebiportaali kaudu ja trükkida välja otsekorralduse volituse. Palume originaalvolituse allkirjastada ja saata EKP-le volitusel näidatud aadressil.

Mida teha, kui tasu maksmise teates on viga?

Kui teates on faktiviga või kui tekib muid küsimusi, pöörduge palun järelevalvetasudega tegeleva üksuse poole.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

See ei piira tasuvõlgniku õigust esitada tasu maksmise teate kohta kaebus vaidlustusnõukogule. Kaebused tuleb esitada ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest.

Vaidlustusnõukogu

EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel tehtud otsused võib saata läbivaatamiseks ka Euroopa Liidu Kohtule.

Tagasiside aruanne

Mis juhtub, kui järelevalvetasu ei maksta õigeks ajaks?

Järelevalvetasu osalise maksmise või selle maksmata jätmise korral on EKP-l õigus arvestada järelevalvetasu maksmata summalt igapäevast viivist.

Viivise suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsendipunkti aastas alates järelevalvetasu maksmise tähtajast kuni kuupäevani, mis eelneb kuupäevale, millal tasumata summa EKP pangakontole laekus.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Veebiportaaliga seotud tehnilised probleemid

Mida teha, kui salasõna ei tööta?

Uue salasõna loomiseks vajutage lingile „Request new password" ning sisestage oma kasutajanimi ja juba registreeritud e-aadress (aadress, mis on märgitud eelistatud aadressiks suhtluses Teie panga ja selle panga vahel, kellele EKP saadab teateid). Probleemi jätkumisel võtke palun ühendust meiliaadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Mida teha, kui veebiportaali kaudu andmeid vaadates või muutes tekivad probleemid?

Veebiportaal ühildub ainult järgmiste veebibrauseritega: Internet Explorer (versioon 9 või hilisem), Google Chrome ja Firefox. Kui nimetatud brauserite kasutamisel probleemid jätkuvad, palume sellest teada anda meili teel.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mida teha, kui otsekorralduse jaoks IBANi sisestamise järel kuvatakse teade, et seda panka ei eksisteeri?

Saatke palun järelevalvetasudega tegelevale üksusele meil, mis sisaldab veateadet ja/või asjakohase IBANi ekraanipilti. Järelevalvetasudega tegelev üksus lisab pangakoodi EKP süsteemi ja palub teil seejärel IBANi veebiportaali kaudu uuesti sisestada.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas tasu maksmise teated saadetakse kõigile veebiportaali märgitud e-aadressidele?

Ei, tasu maksmise teated saadetakse ainult eelistatud aadressiks märgitud e-aadressile. Palume kontrollida veebiportaali ja muuta vajaduse korral eelistust. Kui tasu maksmise teadet ei ole laekunud, palume võtta meili teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas veebiportaal on kättesaadav teistes keeltes peale inglise keele?

EKP veebiportaal on kättesaadav ainult inglise keeles. Veebiportaali sisse logides võite tutvuda kasutusjuhendiga (ekraani all paremas nurgas), kust leiate portaali kõigi akende tõlked euroala keeltesse.

Ühtlasi on kõigile veebiportaali üles laaditud dokumentidele lisatud link dokumendi tõlkele.

Peale selle on tasu maksmise teate vorm ja SEPA otsekorralduse volituse vorm avaldatud kõigis euroala keeltes EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Tasu maksmise teade 2019
SEPA otsekorralduse volituse vorm

Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust EKP järelevalvetasude eest vastutava üksusega.