Menu

Korduma kippuvad küsimused

Järelevalvetasu arvutamine ja tasuvõlgniku kontaktandmete esitamine

Kuidas määrata tasuvõlgnikku?

Järelevalvealused krediidiasutused, kes kuuluvad pangagruppi ja peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel. Selleks saadetakse EKP-le allkirjastatud teade posti või meili teel. Sujuva protsessi tagamiseks tuleb uue tasuvõlgniku määramise teade esitada hiljemalt iga aasta 30. septembriks.

Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Kuidas saab esitada tasuvõlgniku kontaktandmeid?

Tasuvõlgnike andmete uuendamise iga-aastane tähtaeg on 30. september. Tasuvõlgnikud, kes on oma kontaktandmed juba esitanud, peavad neid uuendama vaid juhul, kui need on muutunud. Palume tutvuda andmekaitse deklaratsiooniga.

Palume esitada kontaktandmed ainult EKP veebiportaali kaudu. EKP töötajatel puudub veebiportaalis juurdepääs pankade kontodele, seepärast ei saa nad ise seda pankade nimel teha. EKP soovitab esitada pigem osakonna või pangagrupi kui üksikisiku meiliaadressi, et asutusesisesed personalimuutused ei mõjutaks EKP suhtlust tasuvõlgnikega.

Kui te ei ole veel kasutajanime ja salasõna saanud või soovite muuta tasuvõlgniku nime, palume võtta ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega soovitavalt meili teel aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Andmekaitse deklaratsioon

Kas ajakohastatud kontaktandmed tuleb esitada ka EKP-le, kui need on juba esitatud Ühtsele Kriisilahendusnõukogule?

Jah, tasuvõlgnikud peavad teavitama EKPd mis tahes muudatusest kontaktandmetes iga tasuperioodi 30. septembriks.

Mida teha, kui pangagrupi struktuur on pärast tasuvõlgnikust teatamise vormi esitamist muutunud? Kas vorm tuleb esitada igal aastal 30. septembriks?

Kui pangagrupi struktuurimuudatuste tulemusel muutub ka pangagrupi juht või tasuvõlgnikuks nimetatud tütarettevõtja, tuleb EKP-le esitada uus tasuvõlgnikust teatamise vorm. Muude grupisiseste muudatuste korral ei pea uut tasuvõlgnikust teatamise vormi esitama.

Sujuva protsessi tagamiseks peavad tasuvõlgnikud esitama oma vormi hiljemalt iga aasta 30. septembril.

Kas on vajalik teatada muutustest panga olukorras, näiteks ühinemisest, ülevõtmisest või tegevusloa tühistamisest? Mida teha, kui muutus ei kajastu saadud järelevalvetasu maksmise teates?

Kui panga järelevalvestaatus muutub, võib see mõjutada ka iga-aastase järelevalvetasu arvutamist. Palume teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele e-posti teel kõigist muutustest panga olukorras. Teiega võetakse ühendust ja antakse edasised juhised.

Kuidas peaks toimima äsja tegevusloa saanud pank (kes ei kuulu pangagruppi) seoses järelevalvetasudega?

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu. Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet tehtud.

Palume esitada EKP-le vastutava isiku või soovitavalt osakonna kontaktandmed (eelkõige meiliaadress). EKP annab seejärel juhised edasiseks tegutsemiseks.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Pärast panga omandamist olulise pangagrupi poolt on panga staatus muutunud vähem olulisest oluliseks. Kas see mõjutab järelevalvetasu suurust?

Kui enne olulise pangagrupi poolt omandamist oli tegu eraldiseisva vähem olulise krediidiasutusega, võib see järelevalvetasu suurust mõjutada. Üldjuhul on pärast omandamist iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks täiskuude arv, mil järelevalve alla kuuluv üksus oli eraldiseisev vähem oluline krediidiasutus (järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 lõige 1).

Tasu arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel. Seega kui krediidiasutus kuulub osalevas liikmesriigis asutatud järelevalvealusesse gruppi, arvutatakse ja kehtestatakse üks järelevalvetasu selle grupi tasandil.

Palume teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele meili teel kõigist muutustest panga olukorras. Teiega võetakse ühendust pärast panga olukorra hindamist ning saadetakse edasised juhised.

Tasutegurite esitamine

Kes peab tasutegurid esitama?

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Kõigi EKP järelevalve alla kuuluvate pankade iga-aastased järelevalvetasud arvutatakse kõrgeimal konsolideerimistasemel eelnenud tasuperioodi 31. detsembri (või järgnevates näidetes toodud asjakohaste vaatluskuupäevade) seisuga arvutatud tasutegurite alusel.

Alates 2020. aasta tasuperioodist kasutab EKP valdava osa järelevalvealuste pankade tasutegurite arvutamiseks finantsaruandluse (FINREP) ja ühtse aruandluse (COREP) andmeid.

Eraldi vormidel peavad oma tasutegurite andmed siiski esitama: (i) pangagrupid, kes jätavad välja mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjate varad ja/või riskipositsiooni; ning (ii) mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid, kelle suhtes ei kohaldata EKP finantsaruandluse määrust.

Millal ja kellele tuleks esitada andmed tasutegurite kohta?

Tasuvõlgnikud, kes peavad tasutegurite andmeid esitama, esitavad need riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme.

Tasutegurid eelmise aasta 31. detsembri seisuga (või muu vaatluskuupäeva seisuga; vt näide allpool) tuleb esitada käimasoleva aasta 11.  novembri tööpäeva lõpuks või sellele järgneval tööpäeval, kui 11. november ei ole tööpäev. Tasu maksmise teated väljastatakse tasuperioodile järgneva aasta esimese kuue kuu jooksul.

Kuidas tuleb tasutegurid esitada?

Tasutegurid tuleb esitada riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme. Vormide täitmisel tuleb järgida toodud juhiseid, mis hõlmavad ka teavet audiitori aruande ja juhtkonna kirja esitamise vajaduse kohta.

Kas järelevalve alla kuuluv grupp peab mitteosalevates riikides ja ELi-välistes riikides asutatud tütarettevõtjate vara välja jätma?

Ei pea, ehkki järelevalvetasusid käsitleva määrusega on ette nähtud võimalus mitteosalevates riikides ja ELi välistes riikides asuvate tütarettevõtjate vara välja jätta. See võimalus on asjaomastele järelevalve all olevatele gruppidele kasulik, kuna vähendab iga-aastast järelevalvetasu, mida nad muidu peaksid maksma. Järelevalve alla kuuluval grupil on siiski mõttekam sellest võimalusest loobuda, kui arvutamisest tulenev koormus on iga-aastase järelevalvetasu eeldatavast vähenemisest suurem.

Andmete sujuva kogumise tagamiseks tuleb kindlaks määrata, millised pangagrupid, kellel on tütarettevõtjad mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides, kavatsevad nende varad ja/või riskipositsiooni oma tasuteguritest välja jätta.

Kas iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma kõik osalevates liikmesriikides asutatud filiaalid?

Ei pea. Iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma ainult mitteosalevas liikmesriigis asutatud emapanga poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalid. Näiteks peab järelevalvetasu maksma osalevas liikmesriigis (nt Saksamaal) asuv filiaal, kelle emapank on asutatud mitteosalevas liikmesriigis. Emapank võib kuuluda asjaomase riigi (nt Rootsi) riikliku järelevalveasutuse järelevalve alla ja peab maksma järelevalvetasu sellele asutusele. See nõue ei ole seotud ELi riigis tegutseva filiaali kohustusega maksta järelevalvetasu EKP-le.

Palume silmas pidada järgmist:

  • Kui krediidiasutus on asutanud mitu tasu maksvat filiaali samas osalevas liikmesriigis, loetakse need üheks filiaaliks.
  • Kui krediidiasutus on asutanud tasu maksvad filiaalid erinevates osalevates liikmesriikides (nt Belgias ja Saksamaal), ei loeta neid üheks filiaaliks.
  • Samas osalevas liikmesriigis tegutsevad filiaal ja tütarettevõtja maksavad kumbki oma järelevalvetasu.

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Millisel konsolideerimistasemel peaksid järelevalve alla kuuluvad pangagrupid tasutegurid esitama?

Järelevalve alla kuuluvad pangagrupid, kes tegutsevad ühes või mitmes osalevas liikmesriigis, peavad esitama ainult ühe aruande, kasutades kõiki osalevaid liikmesriike hõlmavat kõrgeimat konsolideerimistaset. Arvutatakse üks järelevalvetasu summa.

Pangagrupid

Mis juhtub, kui andmeid tasutegurite kohta ei esitata õigeks ajaks?

Kui tasuvõlgnik, kes peab tasutegurite andmed esitama, neid ei esita, määrab EKP puuduvad tasutegurid ise kindlaks kättesaadava teabe põhjal. Tasutegurite esitamata jätmist peetakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rikkumiseks ning sellega võivad kaasneda sanktsioonid.

Kuidas saab märkuste esitamise perioodi jooksul uuesti esitada tasutegurite väärtused?

Kui eraldi tasutegurivormid esitati riikliku pädeva asutuse kaudu, saab tasutegurite andmed uuesti esitada samal kujul ja sama kanali kaudu märkuste esitamise 15päevase perioodi jooksul. Kui EKP on panga tasutegurid kindlaks määranud ühtse aruandluse ja finantsaruandluse andmete põhjal ning veebiportaalis salvestatud koguriskipositsiooni ja varade koguväärtuse andmed on aegunud, saab ühtse aruandluse ja finantsaruandluse andmed uuesti esitada riikliku pädeva asutuse kaudu märkuste esitamise 15päevase perioodi jooksul. Tuleb silmas pidada, et finantsaruandluse ja ühtse aruandluse andmed võivad pärast märkuste esitamise 15päevase perioodi möödumist muutuda. Järelevalvetasude arvutamisel kasutatud andmete puhul aga ei võeta nende edasisi muudatusi arvesse ning järelevalvetasusid ümber ei arvutata.

Mida EKP otsus tasutegurite kohta täpsemalt sätestab?

EKP otsusega tasutegurite kohta kehtestatakse kahe tasuteguri, st varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni arvutamise metoodika ja kord.

Kas filiaalid, mille on osalevas liikmesriigis asutanud Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides asutatud krediidiasutused, on kohustatud esitama andmed tasutegurite kohta?

Jah, on küll. Filiaalid, mille on osalevas liikmesriigis asutanud Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Norra, Liechtenstein ja Island) asutatud krediidiasutused, kuuluvad EKP järelevalve alla (vähem olulised krediidiasutused kuuluvad EKP kaudse järelevalve alla). Olenevalt sellest, kas tegu on oluliste või vähem oluliste filiaalidega, kuuluvad need vastavalt kas EKP või riikliku pädeva asutuse otsese järelevalve alla. Seega on nad kohustatud esitama EKP-le tasutegurid, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks.

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

Pank ühines 1. jaanuaril 2020 teise pangaga. Kas peame esitama tasutegurid seisuga 31. detsember 2019?

Ei, 2019. aasta 31. detsembri seisuga ei ole vaja tasutegurite andmeid esitada. Pärast 1. jaanuari 2020 kindlaks määratud tasuvõlgnikud, kes kuuluvad ühte kahest kategooriast, kes peavad tasutegurite andmed esitama, peavad iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks siiski esitama oma riiklikule pädevale asutusele tasutegurite andmed eelmise aasta 31. detsembrile lähima vaatluskuupäeva seisuga. Näiteks 1. jaanuaril 2020 asutatud üksuse puhul on 2019. aasta 31. detsembrile lähimaks vaatluskuupäevaks 31. märts 2020. 1. aprillil 2020 või pärast seda asutatud üksuse puhul on 2019. aasta 31. detsembrile lähimaks vaatluskuupäevaks 30. juuni 2020. EKP kasutab samu vaatluskuupäevi ka selliste üksuste tasutegurite kindlaksmääramisel, mis on asutatud 1. jaanuaril 2020 ning esitavad ühtse aruandluse ja finantsaruandluse andmeid usaldatavusjärelevalve eesmärgil.

Tasu maksev filiaal lõpetas äritegevuse ja suletakse 1. aprillil 2020. Kas peame esitama tasutegurid seisuga 31. detsember 2019?

Jah, tasutegurid tuleb esitada. Vastavalt järelevalvetasusid käsitleva määruse artiklile 7 kehtib järgmine kord: kui järelevalve alla kuuluva üksuse üle tehakse järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul järelevalve alla kuuluva üksuse üle järelevalvet tehakse. Kuna tasu maksev filiaal oli 2020. aasta tasuperioodil järelevalve alla kuuluv üksus, on ta vastavalt järelevalvetasusid käsitleva määruse artikli 10 lõikele 4 jätkuvalt kohustatud esitama tasutegurite andmed seisuga 31. detsember 2019, et hõlbustada nõutava järelevalvetasu arvutamist. Järelevalvetasu arvutatakse ajavahemiku jaanuar – märts 2020 kohta.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Panga majandusaasta lõpp ei lange kokku 31. detsembriga. Kas tasutegurid tuleb esitada seisuga 31. detsember 2019?

Vastavalt järelevalvetasusid käsitleva määruse artikli 10 lõike 3 punktile bb kehtib järgmine kord: kui järelevalve alla kuuluv üksus võtab raamatupidamise aastaaruande (sh konsolideeritud aruanne) koostamisel aluseks majandusaasta, mis ei lange kokku kalendriaastaga, on varade koguväärtuse vaatluskuupäev eelmisele tasuperioodile vastava majandusaasta lõpp. Enne 1. jaanuari 2020 asutatud üksuse puhul, kelle majandusaasta lõpeb 31. märtsil, on tasutegurite arvutamisel kasutatava varade koguväärtuse vaatluskuupäevaks 31. märts 2019.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Kas tasu maksvad filiaalid peavad varade koguväärtuse esitamisel esitama ka statistilised andmed?

Mitte tingimata. EKP finantsaruandluse määruse kohaldamisalasse kuuluvate filiaalide tasutegurid määrab EKP kindlaks usaldatavusjärelevalve eesmärgil esitatud varade koguväärtuse andmete alusel. Filiaalide puhul, kes on kohustatud esitama andmed tasutegurite kohta, peab varade koguväärtuse näitaja vastama järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 2 lõike 12 punktis b sätestatud varade koguväärtuse näitajale. Seega peab mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse filiaal esitama EKP-le oma varade koguväärtuse näitaja, mis on arvutatud varade koguväärtuse alusel, mis on kindlaks määratud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 liidus kohaldatavate rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) kohaselt koostatud kõige värskemate auditeeritud raamatupidamise aastaaruannete põhjal või, kui sellised aruanded puuduvad, kooskõlas riigisiseste raamatupidamisseadustega koostatud konsolideeritud aastaaruannete põhjal. Tasu maksvate filiaalide puhul, kes raamatupidamise aastaaruandeid ei koosta, peab varade koguväärtus vastama varade koguväärtusele, mis määratakse kindlaks statistiliste andmete alusel ehk kooskõlas määruse (EL) nr 468/2014 artikli 51 lõikega 5. Filiaalid, kes esitavad varade koguväärtuse andmed vabatahtlikult usaldatavusjärelevalve eesmärgil, võivad kasutada neid andmeid varade koguväärtuse tasuteguri arvutamisel. EKP ei kasuta siiski vabatahtlikult esitatud andmeid tasutegurite kindlaksmääramisel ning seepärast on vaja esitada ka tasutegurivorm.

Kas tasu maksvate filiaalide andmed peab kinnitama audiitor?

Mitte tingimata. Tasu maksva filiaali puhul tõendab selle filiaali juht või, kui juht ei ole kättesaadav, tasu maksva filiaali asutanud krediidiasutuse juhtorgan, tasu maksva filiaali koguvara ja esitab asjaomasele riiklikule pädevale asutusele auditikirja (vt juhtkonna auditikirja vorm).

See erand kehtib ainult tasu maksvate filiaalide puhul ning mitte tasuvõlgnike puhul, kes peavad esitama oma finantskontode audiitorkontrolli kinnituse kooskõlas järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 3 lõike 2 punktiga b.

Järelevalvetasu maksmine

Miks ei ole laekunud tasu maksmise teadet?

EKP edastab tasu maksmise teated igale tasuvõlgnikule EKP veebiportaali kaudu. Teade väljastatakse tavaliselt järgneva tasuperioodi teises kvartalis. 2020. aasta tasuperioodi järelvalvetasude teated väljastatakse seega 2021. aasta teises kvartalis. Kui andmed (tasu maksmise teade, meeldetuletus, teade viivise kohta) on EKP veebiportaalis kättesaadavad, saadetakse selle kohta automaatne teade EKP veebiportaali märgitud meiliaadressile.

Kui selle ajavahemiku lõpuks tasu maksmise teadet ei laeku, palume võtta meili teel ühendust EKP järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Saime tasu maksmise teate (meeldetuletuse, teate viivise kohta), kuid puuduvad makseandmed.

Makseandmed esitatakse alati vastava dokumendi teisel lehel. Kui soovite täiendavat teavet makseandmete kohta, palume võtta meili teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Järelevalvetasu maksmiseks peame teadma EKP käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (maksukoodi).

Direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 13 kohaselt on järelevalvetasu ametiasutuse kogutav tasu ja seega käibemaksuvaba. ELi institutsioonina ei pea EKP end registreerima käibemaksukohustuslasena ega tasuma ettevõtte tulumaksu, seetõttu ei ole ka vastavat numbrit.

Kuidas toimida, kui on laekunud teade riiklikule järelevalveasutusele järelevalvetasu maksmise nõude kohta?

Riiklikel järelevalveasutustel on ühtse järelevalvemehhanismi raames toimuvas pangandusjärelevalves tähtis roll.

Nende järelevalvekulusid ei võeta siiski arvesse EKP-le makstava järelevalvetasu arvutamisel. See tähendab, et riiklikel järelevalveasutustel on õigus nõuda tasu kooskõlas riigi õigusaktidega. Küsimused riikliku järelevalveasutuse nõutavate tasude kohta palume suunata asjaomase asutuse kontaktpunktile.

Riiklikud järelevalveasutused

Kuidas toimida, kui on laekunud teade järelevalvetasu maksmise kohta Ühtselt Kriisilahendusnõukogult?

EKP vastutab ainult ühtse järelevalvemehhanismi eest (mitte ühtse kriisilahenduskorra eest). EKP ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu on sõltumatud institutsioonid. Ühtse Kriisilahendusnõukogu tasude maksmisega seotud küsimused palume esitada vastavale kontaktisikule või riiklikule kriisilahendusasutusele.

Kas järelevalvetasu saab maksta otsekorraldusega?

Jah, saab küll. EKP soovitab makseviisina kasutada SEPA otsekorraldust. Otsekorraldus tagab maksete õigeaegsuse ning aitab seega vältida hilinenud maksetega kaasnevaid võimalikke viivistasusid. Seda maksemeetodit valides võite pangaandmed sisestada veebiportaali kaudu ja trükkida välja otsekorralduse volituse. Palume originaalvolitus allkirjastada ja saata see EKP-le volitusel näidatud aadressil.

Mida teha, kui tasu maksmise teates on viga?

Kui teates on faktiviga või kui tekib muid küsimusi, pöörduge palun järelevalvetasudega tegeleva üksuse poole.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

See ei piira tasuvõlgniku õigust esitada tasu maksmise teate kohta kaebus vaidlustusnõukogule. Kaebused tuleb esitada ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest.

Vaidlustusnõukogu

EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel tehtud otsused võib saata läbivaatamiseks ka Euroopa Liidu Kohtule.

Tagasiside aruanne

Mis juhtub, kui järelevalvetasu ei maksta õigeks ajaks?

Järelevalvetasu tuleb maksta 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.

Järelevalvetasu osalise maksmise või selle maksmata jätmise korral on EKP-l õigus arvestada järelevalvetasu maksmata summalt igapäevast viivist.

Viivise suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsendipunkti alates järelevalvetasu maksmise tähtajast kuni kuupäevani, mis eelneb kuupäevale, millal tasumata summa EKP pangakontole laekub.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Veebiportaaliga seotud tehnilised probleemid

Mida teha, kui salasõna ei tööta?

Uue salasõna loomiseks vajutage lingile „Request new password" ning sisestage oma kasutajanimi ja juba registreeritud meiliaadress (aadress, mis on märgitud eelistatud aadressiks suhtluses teie panga ja selle panga vahel, kellele EKP saadab teateid). Probleemide jätkumisel võtke palun ühendust meiliaadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Mida teha, kui veebiportaali kaudu andmeid vaadates või muutes tekivad probleemid?

Veebiportaal ühildub ainult järgmiste veebibrauseritega: Internet Explorer (versioon 9 või hilisem), Google Chrome ja Firefox. Kui nimetatud brauserite kasutamisel probleemid jätkuvad, palume sellest teada anda meili teel.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mida teha, kui otsekorralduse jaoks IBANi sisestamise järel kuvatakse teade, et seda panka ei eksisteeri?

Saatke palun järelevalvetasudega tegelevale üksusele meil, mis sisaldab veateadet ja/või asjakohase IBANi ekraanipilti. Järelevalvetasudega tegelev üksus lisab pangakoodi EKP süsteemi ja palub teil seejärel IBANi veebiportaali kaudu uuesti sisestada.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas tasu maksmise teated saadetakse kõigile veebiportaali märgitud meiliaadressidele?

Ei, tasu maksmise teated saadetakse ainult eelistatud aadressiks märgitud meiliaadressile. Palume kontrollida veebiportaali ja muuta vajaduse korral eelistust. Kui tasu maksmise teadet ei ole laekunud, palume võtta meili teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega. EKP soovitab esitada pigem osakonna või pangagrupi kui üksikisiku meiliaadressi, et asutusesisesed personalimuutused ei mõjutaks meie suhtlust tasuvõlgnikega.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas veebiportaal on kättesaadav teistes keeltes peale inglise keele?

EKP veebiportaal on praegu kättesaadav ainult inglise keeles. Veebiportaali sisse logides võite tutvuda kasutusjuhendiga (all ekraani paremas nurgas), kust leiate portaali kõigi akende tõlked euroala keeltesse.

Ühtlasi on kõigile veebiportaali üles laaditud dokumentidele lisatud lingid tõlgetele.

Alates 2020. aasta tasuperioodist saavad tasuvõlgnikud valida, millises keeles nad soovivad tasu maksmise teateid saada. EKP saadab tasuvõlgnikele eraldi teate keeleliste eelistuste kogumise kohta 2020. aasta teisel poolel.

Peale selle on SEPA otsekorralduse volituse vorm avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel kõigis euroala keeltes.

Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust EKP järelevalvetasude eest vastutava üksusega.