Korduma kippuvad küsimused

Tasuvõlgniku kontaktandmete esitamine

Kuidas määrata tasuvõlgnikku?

Järelevalvealused krediidiasutused, kes kuuluvad pangagruppi ja peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel. Selleks saadetakse EKP-le allkirjastatud teade posti teel. Uue tasuvõlgniku määramise teade tuleb esitada hiljemalt 1. juuliks, et tasuvõlgniku määramist võetaks arvesse tasu maksmise teate esitamisel järgmiseks tasuperioodiks.

Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Kuidas saab esitada tasuvõlgniku kontaktandmeid?

Tasuvõlgnike andmete uuendamise iga-aastane tähtaeg on 1. juuli. Tasuvõlgnikud, kes on oma kontaktandmed juba esitanud, peavad neid uuendama vaid juhul, kui need on muutunud. Palume tutvuda andmekaitse deklaratsiooniga.

Palume esitada kontaktandmed ainult EKP veebiportaali kaudu. Kui te ei ole veel kasutajanime ja salasõna saanud, palume võtta ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega soovitavalt e-posti teel või telefonil +49 69 1344 4690.

Andmekaitse deklaratsioon

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mida teha, kui pangagrupi struktuur on pärast tasuvõlgnikust teatamise vormi esitamist muutunud?

Kui pangagruppi lisandub uus tütarettevõte, keda ei ole nimetatud algselt esitatud tasuvõlgnikust teatamise vormis, on EKP teavitamiseks võimalik esitada üks järgmistest vormidest:

  • Uus tasuvõlgnikust teatamise vorm, mis hõlmab kõiki järelevalve alla kuuluvaid üksusi grupis;
  • Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm, milles ajakohastatakse algselt esitatud vormi andmed ja millele on lisatud uue tütarettevõtte kirjalik nõusolek eelnevalt määratud tasuvõlgniku nimetamise kohta.

Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas on vajalik teatada muutustest panga olukorras, näiteks ühinemisest, ülevõtmisest või tegevusloa tühistamisest? Mida teha, kui muutus ei kajastu saadud järelevalvetasu maksmise teates?

Palume teatada järelevalvetasudega tegelevale üksusele e-posti teel kõigist muutustest panga olukorras. Teiega võetakse ühendust ja antakse edasised juhised.

Järelevalvestaatuse muutumine

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kuidas peaks toimima äsja tegevusloa saanud krediidiasutus (kes ei kuulu pangagruppi) seoses järelevalvetasudega?

Pank, kes on saanud tegevusloa ja asub osalevas liikmesriigis ning kes ei kuulu mõnda olemasolevasse järelevalve alla kuuluvasse gruppi, on kohustatud maksma iga-aastast järelevalvetasu. Selle suuruse arvutamise aluseks on tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul on panga üle järelevalvet teostatud.

Palume esitada EKP-le vastutava isiku või osakonna kontaktandmed, eelkõige e-aadress. EKP annab seejärel juhised edasiseks tegutsemiseks.

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tasutegurite esitamine

Kes peab tasutegurid esitama?

Kõik eelneva aasta 31. detsembri seisuga EKP järelevalve all olevad pangad (kõrgeimal konsolideerimistasandil) on kohustatud esitama iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise eesmärgil andmed tasutegurite kohta.

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Millal ja kellele tuleks esitada andmed tasutegurite kohta?

Tasuvõlgnikud peavad esitama andmed tasutegurite kohta riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme.

Tasutegurid eelmise aasta 31. detsembri seisuga tuleb esitada käimasoleva aasta 1. juuli tööpäeva lõpuks. Tasu maksmise teated väljastatakse aasta viimases kvartalis.

EKP otsus tasutegurite kohta

Tasutegurivormide täitmise juhised

Kuidas tuleb tasutegurid esitada?

Tasutegurid tuleb esitada riiklikule järelevalveasutusele, kasutades tasutegureid käsitleva EKP otsuse lisades esitatud vorme. Vormide täitmisel tuleb järgida toodud juhiseid, mis hõlmavad ka teavet audiitori aruande esitamise vajaduse kohta.

EKP otsus tasutegurite kohta

Tasutegurivormide täitmise juhised

Kas järelevalve alla kuuluv grupp peab jätma mitteosalevates riikides ja ELi-välistes riikides asutatud tütarettevõtete vara arvesse võtmata?

Ei pea, ehkki järelevalvetasusid käsitleva määrusega on ette nähtud mitteosalevates riikides ja ELi-välistes riikides asuvate tütarettevõtete vara arvesse võtmata jätmise võimalus. See võimalus on asjaomastele järelevalve all olevatele gruppidele kasulik, kuna vähendab iga-aastast järelevalvetasu, mida nad muidu peaksid maksma. Järelevalve alla kuuluval grupil on siiski mõttekam sellest võimalusest loobuda, kui arvutamisest tulenev koormus on iga-aastase järelevalvetasu eeldatavast vähenemisest suurem.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Kas iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma kõik osalevates riikides asutatud filiaalid?

Ei pea. Iga-aastast järelevalvetasu peavad maksma ainult mitteosalevas riigis asutatud emapanga poolt osalevas riigis asutatud filiaalid. Näiteks peab järelevalvetasu maksma osalevas riigis (nt Saksamaal) asuv filiaal, kelle emapank on asutatud mitteosalevas riigis. Emapank võib kuuluda asjaomase riigi (nt Ühendkuningriigi) järelevalveasutuse järelevalve alla ja peab maksma järelevalvetasu sellele asutusele. See nõue ei ole seotud ELi riigis tegutseva filiaali kohustusega maksta järelevalvetasu EKP-le.

Palume silmas pidada järgmist:

  • Kui krediidiasutus on asutanud mitu tasu maksvat filiaali samas osalevas liikmesriigis, loetakse need üheks filiaaliks.
  • Kui krediidiasutus on asutanud tasu maksvad filiaalid erinevates osalevates liikmesriikides (nt Belgias ja Saksamaal), ei loeta neid üheks filiaaliks.
  • Samas osalevas liikmesriigis tegutsevad filiaal ja tütarettevõte maksavad kumbki oma järelevalvetasu.

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Millisel konsolideerimistasemel peaksid järelevalve alla kuuluvad pangagrupid tasutegurid esitama?

Järelevalve alla kuuluvad pangagrupid, kes tegutsevad ühes või mitmes osalevas riigis, peavad esitama ainult ühe aruande, kasutades kõiki osalevaid riike hõlmavat kõrgeimat konsolideerimistaset. Arvutatakse üks järelevalvetasu summa.

Pangagrupid

Mis juhtub, kui andmeid tasutegurite kohta ei esitata õigeks ajaks?

Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määrab EKP need ise kättesaadava teabe põhjal kindlaks. Tasutegurite esitamata jätmist peetakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rikkumiseks ning sellega võivad kaasneda sanktsioonid.

Tagasiside aruanne

EKP otsus tasutegurite kohta

Kuidas saab kommenteerimisperioodi jooksul uuesti esitada tasutegurite väärtused?

Viiepäevase kommenteerimisperioodi jooksul saab tasutegurite andmeid (koguriskipositsioon/koguvarad) uuesti esitada samamoodi, nagu esitati algsed andmed. Tasutegurite uus väärtus tuleb esitada riiklikule pädevale asutusele, kes hindab andmete kvaliteeti ja edastab uued andmed seejärel EKP-le.

Mida EKP otsus tasutegurite kohta täpsemalt sätestab?

EKP otsusega tasutegurite kohta kehtestatakse kahe tasuteguri, st koguriskipositsiooni ja tasuvõlgniku varade koguväärtuse arvutamise metoodika ja kord.

EKP otsus tasutegurite kohta

Tasutegurid

Järelevalvetasu maksmine

Miks ei ole laekunud tasu maksmise teadet?

EKP edastab tasu maksmise teated igale tasuvõlgnikule EKP veebiportaali kaudu. Teade väljastatakse tavaliselt iga tasuperioodi (st iga kalendriaasta) viimases kvartalis. Kui andmed (tasu maksmise teade, meeldetuletus, teade viivise kohta) on EKP veebiportaalis kättesaadavad, saadetakse selle kohta automaatne teade portaali märgitud e-aadressile.

Kui selle aja jooksul tasu maksmise teadet ei laeku, palume võtta e-posti teel ühendust EKP järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Saime tasu maksmise teate (meeldetuletuse, teate viivise kohta), kuid puuduvad makseandmed.

Makseandmed esitatakse alati vastava dokumendi teisel lehel. Kui soovite täiendavat teavet makseandmete kohta, palume võtta e-posti teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Järelevalvetasu maksmiseks peame teadma EKP käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit (maksukoodi).

Direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 13 kohaselt on järelevalvetasu ametiasutuse kogutav tasu ja seega käibemaksuvaba. ELi institutsioonina ei pea EKP end registreerima käibemaksukohustuslasena ega tasuma ettevõtte tulumaksu, seetõttu ei ole ka vastavat numbrit.

Kuidas toimida, kui on laekunud teade järelevalvetasu maksmise kohta riiklikule järelevalveasutusele?

Riiklikel järelevalveasutustel on ühtse järelevalvemehhanismi raames toimuvas pangandusjärelevalves tähtis roll.

Nende järelevalvekulusid ei võeta siiski arvesse EKP-le makstava järelevalvetasu arvutamisel. See tähendab, et riiklikel järelevalveasutustel on õigus nõuda tasu kooskõlas riigi õigusaktidega.

Riiklikud järelevalveasutused

Kuidas toimida, kui on laekunud teade järelevalvetasu maksmise kohta ühtselt kriisilahendusnõukogult?

EKP vastutab ainult ühtse järelevalvemehhanismi eest (mitte ühtse kriisilahenduskorra eest). EKP ja ühtne kriisilahendusnõukogu on sõltumatud institutsioonid. Ühtse kriisilahendusnõukogu tasude maksmisega seotud küsimused palume esitada vastavale kontaktisikule või riiklikule kriisilahendusasutusele.

Ühtne kriisilahenduskord

Kas järelevalvetasu saab maksta otsekorraldusega?

Jah. EKP soovitab makseviisina kasutada SEPA otsekorraldust. Otsekorraldus tagab maksete õigeaegsuse ning aitab seega vältida hilinenud maksetega kaasnevaid võimalikke viivistasusid. Seda maksemeetodit valides võite pangaandmed sisestada veebiportaali kaudu ja trükkida välja otsekorralduse volituse.

Mida teha, kui tasu maksmise teates on viga?

Kui teates on faktiviga või kui tekib muid küsimusi, pöörduge palun järelevalvetasudega tegeleva üksuse poole.

See ei piira tasuvõlgniku õigust esitada tasu maksmise teate kohta kaebus vaidlustusnõukogule. Kaebused tuleb esitada ühe kuu jooksul alates teate kättesaamisest.

Vaidlustusnõukogu

EKP poolt järelevalveülesannete täitmisel tehtud otsused võib saata läbivaatamiseks ka Euroopa Liidu Kohtule.

Tagasiside aruanne

Mis juhtub, kui järelevalvetasu ei maksta õigeks ajaks?

Järelevalvetasu osalise maksmise või selle maksmata jätmise korral on EKP-l õigus arvestada järelevalvetasu maksmata summalt igapäevast viivist.

Viivise suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsendipunkti aastas alates järelevalvetasu maksmise tähtajast kuni kuupäevani, mis eelneb kuupäevale, millal tasumata summa EKP pangakontole laekus.

EKP määrus järelevalvetasude kohta

Veebiportaaliga seotud tehnilised probleemid

Mida teha, kui salasõna ei tööta?

Uue salasõna loomiseks vajutage lingile „Request new password" ning sisestage oma kasutajanimi ja e-aadress. Probleemide jätkumisel palun võtke ühendust e-aadressil

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Mida teha, kui veebiportaali kaudu andmeid vaadates või muutes tekivad probleemid?

Veebiportaal ühildub ainult järgmiste veebibrauseritega: Internet Explorer (versioon 9 või hilisem), Google Chrome ja Firefox. Kui nimetatud brauserite kasutamisel probleemid jätkuvad, võtke palun e-posti teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Mida teha, kui otsekorralduse jaoks IBANi sisestamise järel kuvatakse teade, et seda panka ei eksisteeri?

Saatke palun järelevalvetasudega tegelevale üksusele e-kiri, mis sisaldab veateadet ja/või asjakohase IBANi ekraanipilti. Järelevalvetasudega tegelev üksus lisab pangakoodi EKP süsteemi ja palub teil seejärel IBANi veebiportaali kaudu uuesti sisestada.

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas tasu maksmise teated saadetakse kõigile veebiportaali märgitud e-aadressidele?

Ei, tasu maksmise teated saadetakse ainult eelistatud aadressiks märgitud e-aadressile. Palume kontrollida veebiportaali ja muuta vajaduse korral eelistust. Kui tasu maksmise teadet ei ole laekunud, palume võtta e-posti teel ühendust järelevalvetasudega tegeleva üksusega.

E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kas veebiportaal on kättesaadav teistes keeltes peale inglise keele?

EKP veebiportaal on kättesaadav ainult inglise keeles. Veebiportaali sisse logides võite tutvuda kasutusjuhendiga (ekraani all paremas nurgas), kust leiate portaali kõigi akende tõlked euroala keeltesse.

Ühtlasi on kõigile veebiportaali üles laaditud dokumentidele lisatud link dokumendi tõlkele.

Peale selle on tasu maksmise teate vorm ja SEPA otsekorralduse volituse vorm avaldatud kõigis euroala keeltes EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Tasu maksmise teate vorm 2016

SEPA otsekorralduse volituse vorm

Lisaküsimuste korral palume võtta ühendust EKP järelevalvetasude eest vastutava üksusega.