Česta pitanja

...o dostavljanju podataka za kontakt s obveznikom naknade

Kako se imenuje obveznik naknade?

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su nadzirane grupe imenuju jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe. U tu se svrhu ESB-u običnom poštom šalje potpisana obavijest. Obavijest o imenovanju novog obveznika naknade treba dostaviti do 1. srpnja svake godine kako bi se imenovanje uzelo u obzir pri izdavanju obavijesti o naknadama za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada.

Obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade

Kako dostaviti podatke za kontakt s obveznikom naknade?

Godišnji rok za osuvremenjivanje podataka za kontakt s obveznikom naknade je 1. srpnja. Obveznici naknade koji su već dostavili podatke za kontakt moraju ih osuvremeniti samo ako je došlo do promjena. Pročitajte izjavu o zaštiti podataka.

Molimo da podatke za kontakt dostavljate služeći se isključivo internetskim portalom ESB-a. Ako još niste primili svoje korisničko ime i zaporku, obratite se timu za naknade, po mogućnosti e-porukom ili pozivom na broj +49 69 1344 4690.

Izjava o zaštiti podataka

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ustroj naše bankovne grupe promijenio se otkako smo dostavili obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade. Što trebamo učiniti?

Ako se u vašoj bankovnoj grupi nalazi novo društvo kći koje nije navedeno u obrascu obavijesti o imenovanju obveznika naknade koji ste dostavili, ESB možete obavijestiti o tome slanjem jednog od sljedećih obrazaca:

  • novi obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade koji će obuhvatiti sve nadzirane subjekte u grupi
  • pojednostavljeni obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade kojim se osuvremenjuje izvorni obrazac i koji sadržava pismenu izjavu novog društva kćeri da je suglasno s imenovanjem prethodno imenovanog obveznika naknade.

Obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade

Pojednostavljeni obrazac obavijesti o imenovanju obveznika naknade

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebamo li prijaviti promjene statusa banke, na primjer spajanje, preuzimanje ili oduzimanje odobrenja za rad? Što trebamo učiniti ako te promjene nisu navedene u obavijesti o naknadama za nadzor koju smo primili?

Obavijestite e-porukom tim za naknade o svim promjenama statusa banke. Oni će vam objasniti kako postupiti u konkretnom slučaju.

Promjena statusa

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Novoodobrena smo samostalna kreditna institucija. Što trebamo učiniti u vezi s naknadama za nadzor ESB-a?

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi sudionici, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor. Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada.

Dostavite ESB-u podatke za kontakt s odgovornom osobom ili odjelom (osobito e-adresu) i ESB će vas obavijestiti o koracima koje trebate poduzeti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

...o dostavljanju faktora naknade

Tko mora dostaviti faktore naknade?

Sve banke na najvišoj razini konsolidacije koje su bile pod nadzorom ESB-a na referentni datum 31. prosinca prethodne godine obvezne su dostaviti podatke o faktorima naknade pomoću kojih se izračunavaju godišnje naknade za nadzor.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje Jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti, a to se odnosi i na značajne banke koje izravno nadzire i na manje značajne banke koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Kada i kome treba dostaviti podatke o faktorima naknade?

Obveznici naknade moraju dostaviti informacije o faktorima naknade nacionalnim nadzornim tijelima služeći se obrascima koji se nalaze u prilozima Odluci ESB-a o faktorima naknade.

Faktore naknade treba dostaviti najkasnije 1. srpnja tekuće godine, do kraja radnog vremena, s referentnim datumom 31. prosinca prethodne godine. Obavijesti o naknadama izdat će se u posljednjem tromjesečju u godini.

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Upute za popunjavanje obrazaca o faktorima naknade

Kako dostaviti faktore naknade?

Faktori naknade dostavljaju se nacionalnim nadzornim tijelima pomoću obrazaca koji se nalaze u prilozima Odluci ESB-a o faktorima naknade. Obrasce treba popuniti u skladu s danim uputama, koje sadrže i informacije o revizorskoj potvrdi te o tome u kojim je slučajevima potrebna.

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Upute za popunjavanje obrazaca o faktorima naknade

Mora li nadzirana grupa isključiti imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama nesudionicama i državama izvan EU-a?

Ne, iako je u Uredbi o naknadama za nadzor navedena mogućnost isključenja imovine društava kćeri sa sjedištem u državama nesudionicama i državama izvan EU-a. Ta mogućnost ide u korist nadziranim grupama na koje se odnosi jer se njome smanjuju godišnje naknade za nadzor koje bi nadzirane grupe inače morale plaćati. Međutim, ako je trošak izračuna veći od očekivanog smanjenja godišnjih naknada za nadzor, za nadziranu je grupu učinkovitije uključiti tu imovinu.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Ubiru li se godišnje naknade za nadzor od svih podružnica sa sjedištem u državama sudionicama?

Ne. Godišnje naknade za nadzor ubiru se samo od podružnica sa sjedištem u državi sudionici čija matična banka ima sjedište u državi nesudionici. Na primjer, podružnica koja se nalazi u državi članici sudionici (npr. u Njemačkoj) morat će platiti naknadu za nadzor ESB-u ako njezina matična banka ima sjedište u državi članici nesudionici. Matična banka može biti pod nadzorom odgovarajućeg nadzornog tijela (npr. u Ujedinjenoj Kraljevini) i stoga će imati obvezu plaćanja naknade tom tijelu. No ta obveza nije povezana s obvezom podružnica u EU-u da plaćaju naknadu za nadzor ESB-u.

Stoga imajte na umu sljedeće:

  • Dvije podružnice koje plaćaju naknadu ili više njih, a koje je osnovala ista kreditna institucija u jednoj državi članici sudionici smatraju se jednom podružnicom.
  • Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu, a osnovane su u različitim državama članicama sudionicama (npr. u Belgiji i Njemačkoj) ne smatraju se jednom podružnicom.
  • Za podružnicu i društvo kćer u istoj državi članici sudionici plaćaju se dvije različite naknade za nadzor.

Tko je dužan plaćati naknadu?

Na kojoj razini konsolidacije nadzirane grupe trebaju izvijestiti o faktorima naknade?

Nadzirana grupa, bez obzira na to posluje li u jednoj ili više država sudionica, dostavlja samo jednu obavijest o faktorima naknade, na najvišoj razini konsolidacije u dotičnim državama sudionicama. Izračunava se samo jedna naknada za nadzor.

Postupanje prema bankovnim grupama

Što ako nismo na vrijeme dostavili faktore naknade?

Ako obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će na temelju dostupnih informacija sam odrediti faktore koji nedostaju. Nedostavljanje faktora naknade smatra se povredom Uredbe ESB-a o naknadama za nadzor i može prouzročiti izricanje sankcija.

Izjava o povratnim informacijama

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Kako možemo ponovno dostaviti vrijednosti faktora naknade tijekom razdoblja predviđenog za primjedbe?

Tijekom petodnevnog razdoblja predviđenog za primjedbe možete ponovno dostaviti podatke o faktorima naknade (ukupna izloženost riziku / ukupna imovina) na isti način kao i prvi put. Nove vrijednosti faktora naknade moraju se dostaviti nacionalnom nadležnom tijelu kako bi ono ocijenilo kvalitetu podataka prije no što proslijedi faktore naknade ESB‑u.

Što sadržava Odluka ESB-a o faktorima naknade?

Odlukom ESB-a o faktorima naknade propisuju se metodologija i postupci za izračun dvaju faktora naknade, a to su ukupna izloženost riziku i ukupna imovina obveznika naknade.

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Faktori naknade

...o načinu plaćanja naknade za nadzor

Zašto nismo primili obavijest o naknadi?

ESB svakom obvezniku naknade izdaje elektroničku obavijest o naknadi na internetskom portalu ESB-a. Izdavanje obavijesti predviđeno je za posljednje tromjesečje svakog razdoblja za koje se plaća naknada, tj. za posljednje tromjesečje svake kalendarske godine. Na adresu koju ste unijeli u internetski portal ESB-a primit ćete automatsku e-poruku s obaviješću da je učitan odgovarajući dokument (obavijest o naknadi, opomena ili obavijest o kamatama).

Ako unutar tog razdoblja niste primili obavijest o naknadi, obratite se e‑porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Primili smo obavijest o naknadi (opomenu ili obavijest o kamatama), ali nismo dobili podatke za uplatu.

Podatci za uplatu navedeni su na drugoj stranici svakog dokumenta. Želite li dodatnu potvrdu podataka za uplatu, obratite se e-porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebamo porezni broj ESB-a kako bismo platili naknadu za nadzor ESB-u.

Naknada za nadzor smatra se javnom naplatom u skladu s člankom 13. Direktive o PDV-u (2006/112/EZ) i stoga je izuzeta od plaćanja PDV-a. ESB je institucija EU‑a i nema obvezu prijave u svrhu plaćanja PDV-a i poreza na dobit te stoga ne posjeduje porezni broj.

Primili smo obavijest da moramo platiti naknadu za nadzor našem nacionalnom nadzornom tijelu. Kako postupiti?

Nacionalna nadzorna tijela imaju važnu ulogu u nadzoru banaka u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Međutim, njihovi nadzorni troškovi nisu uračunani u naknadu za nadzor koja se plaća ESB-u. To znači da nacionalna nadzorna tijela zadržavaju pravo da ubiru naknade u skladu s nacionalnim pravom.

Nacionalna nadzorna tijela

Primili smo obavijest o naknadi od Jedinstvenog sanacijskog odbora. Što trebamo učiniti?

ESB je odgovoran samo za Jedinstveni nadzorni mehanizam, ne i za jedinstveni sanacijski mehanizam. ESB i Jedinstveni sanacijski odbor dvije su neovisne institucije. Sva pitanja povezana s računima koje je izdao Jedinstveni sanacijski odbor možete uputiti Jedinstvenom sanacijskom odboru ili izravno nacionalnim sanacijskim tijelima.

Jedinstveni sanacijski mehanizam

Možemo li platiti naknadu za nadzor izravnim terećenjem?

Da. ESB čak preporučuje izravno terećenje SEPA kao metodu plaćanja. Izravnim terećenjem osigurava se pravodobno plaćanje naknade, čime se izbjegava naplata kamata za zakašnjela plaćanja. Ako se odlučite za tu metodu plaćanja, možete dostaviti svoje bankovne podatke uz pomoć internetskog portala i otisnuti ovlaštenje za izravno terećenje.

Što učiniti u slučaju pogreške u obavijesti o naknadi?

Ako primijetite moguću pogrešku u podatcima u obavijesti o naknadi, ili ako imate bilo kakve druge općenite upite, obratite se timu za naknade.

To ne dovodi u pitanje pravo obveznika naknade da izjavi žalbu protiv obavijesti o naknadi Administrativnom odboru za preispitivanja. Sve žalbe moraju biti izjavljene u roku od mjesec dana od primitka obavijesti o naknadi.

Administrativni odbor za preispitivanja

Odluke koje ESB donosi izvršavajući nadzorne zadaće mogu se osporiti i pred Sudom Europske unije.

Izjava o povratnim informacijama

Što ako naknada nije plaćena na vrijeme?

U slučaju djelomičnog plaćanja ili neplaćanja naknade, ESB ima pravo dnevno obračunavati kamatu na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Kamate se obračunavaju po kamatnoj stopi za glavne operacije refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova na godišnjoj osnovi za razdoblje od datuma dospijeća do dana koji prethodi datumu knjiženja neplaćenog iznosa na bankovni račun ESB-a.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

...o tehničkim poteškoćama povezanim s internetskim portalom

Zaporka za internetski portal ne funkcionira. Što trebamo učiniti?

Možete promijeniti zaporku pritiskom na »Zatražite novu zaporku« i unosom korisničkog imena i e-adrese. Ako i dalje budete imali poteškoća, pošaljite e‑poruku timu za naknade.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Imamo poteškoća prilikom pregledavanja ili uređivanja podataka uz pomoć internetskog portala. Što trebamo učiniti?

Internetski portal kompatibilan je samo sa sljedećim internetskim preglednicima: Internet Explorer (verzija 9. ili novija), Google Chrome i Firefox. Ako i dalje budete imali tehničkih poteškoća, iako upotrebljavate jedan od navedenih preglednika, obratite se e-porukom timu za naknade.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Nakon što smo unijeli IBAN za izravno terećenje, primili smo poruku da naša »banka ne postoji«. Što trebamo učiniti?

Obratite se timu za naknade e‑porukom koja će sadržavati snimku zaslona s pogreškom i/ili dotični IBAN. Tim za naknade dodat će IBAN vaše banke u sustav ESB-a i potom vas zamoliti da ga ponovno unesete u internetski portal.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Unijeli smo više e-adresa u internetski portal. Šalju li se obavijesti o naknadi na sve te e-adrese?

Ne, obavijesti o naknadi šalju se samo na e-adresu koju ste odabrali kao svoju »glavnu« adresu. Molimo provjerite internetski portal i po potrebi izmijenite svoje podatke. Ako još niste primili obavijest o naknadi, obratite se e-porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Željeli bismo se služiti internetskim portalom na svom jeziku, ali dostupan je samo na engleskom.

Internetski portal ESB-a dostupan je samo na engleskom jeziku. Nakon što se prijavite na portal, možete pogledati priručnik (u donjem desnom kutu zaslona). Ondje ćete pronaći prijevod svakog zaslona portala na sve jezike europodručja.

Osim toga, kad god primite e-poruku s obaviješću da je novi dokument učitan na internetskom portalu, dobit ćete i poveznicu na prijevod.

Prijevodi obrasca obavijesti o naknadama i obrasca za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka na svim jezicima europodručja.

Obrazac obavijesti o naknadama 2016

Primjerak obrasca za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi

S dodatnim se upitima možete izravno obratiti timu za naknade u ESB-u.