Česta pitanja i odgovori

...o izračunu naknade za nadzor i podatcima za kontakt s obveznikom naknade

Kako se imenuje obveznik naknade?

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su nadzirane grupe imenuju jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe. U tu se svrhu ESB-u običnom poštom šalje potpisana obavijest. Obavijest o imenovanju novog obveznika naknade treba dostaviti do 1. srpnja svake godine kako bi se imenovanje uzelo u obzir u izdavanju obavijesti o naknadi za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada.

Obrazac obavijesti o obvezniku naknade

Kako dostaviti podatke za kontakt s obveznikom naknade?

Godišnji rok za posuvremenjivanje podataka za kontakt s obveznikom naknade je 1. srpnja. Obveznici naknade koji su već dostavili podatke za kontakt moraju ih posuvremeniti samo ako je došlo do promjena. Pročitajte izjavu o zaštiti podataka.

Molimo da podatke za kontakt dostavljate služeći se isključivo internetskim portalom ESB-a. Ako još niste primili korisnički identifikacijski broj i zaporku ili ako želite promijeniti naziv obveznika naknade, molimo vas da se obratite timu za naknade, po mogućnosti e-porukom na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Izjava o zaštiti podataka

Dostavili smo nove podatke za kontakt Jedinstvenom sanacijskom odboru, moramo li ih dostaviti i ESB-u?

Da. Obveznici naknade moraju obavijestiti ESB o promjeni podataka za kontakt do 1. srpnja u razdoblju za koje se plaća naknada.

Ustroj naše bankovne grupe promijenio se otkako smo dostavili obrazac obavijesti o obvezniku naknade. Što trebamo učiniti? Moramo li dostavljati obrazac do 1. srpnja svake godine?

Ako je u vašoj bankovnoj grupi novo društvo kći koje nije navedeno u izvornom obrascu obavijesti o obvezniku naknade koji ste dostavili, obavijestite o tome ESB slanjem jednog od sljedećih obrazaca:

  • novi obrazac obavijesti o obvezniku naknade koji obuhvaća sve nadzirane subjekte u grupi
  • pojednostavljeni obrazac obavijesti o obvezniku naknade kojim se posuvremenjuju podatci iz izvornog obrasca i koji sadržava pismeni pristanak novog društva kćeri na prethodno imenovanje obveznika naknade.

Obveznici naknade obavijest moraju dostaviti do 1. srpnja svake godine kako bi se imenovanje uzelo u obzir pri izdavanju obavijesti o naknadi u listopadu te godine.

Obrazac obavijesti o obvezniku naknade

Pojednostavljeni obrazac obavijesti o obvezniku naknade

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebamo li prijaviti promjene statusa banke, na primjer spajanje, pripajanje ili oduzimanje odobrenja za rad? Što trebamo učiniti ako te promjene nisu uzete u obzir u obavijesti o naknadama za nadzor koju smo primili?

Promjena vašeg statusa može utjecati na izračun godišnje naknade za nadzor. Obavijestite e-porukom tim za naknade o svim promjenama statusa banke. Oni će vam objasniti kako postupiti u konkretnoj situaciji.

Promjene statusa

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Novoodobrena smo samostalna banka. Što trebamo učiniti u vezi s naknadama za nadzor ESB-a?

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi sudionici, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor. Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada.

Dostavite ESB-u podatke za kontakt s odgovornom osobom ili odjelom (ne zaboravite e-adresu) i ESB će vas obavijestiti o koracima koje trebate poduzeti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nadzorni status naše banke promijenio se iz manje značajnog u značajan nakon što je značajna bankovna grupa pripojila našu banku. Hoće li to utjecati na našu naknadu za nadzor?

Ako je vaša banka bila samostalna i manje značajna institucija prije nego što ju je pripojila značajna nadzirana grupa, moguće je da će to utjecati na vašu naknadu za nadzor. Općenito govoreći, nakon pripajanja godišnja se naknada za nadzor računa na osnovi broja punih mjeseci tijekom kojih je nadzirani subjekt bio samostalna manje značajna institucija (članak 7. stavak 1. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor).

Naknada se izračunava na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica. Stoga, kada su kreditne institucije dio nadzirane grupe sa sjedištem u državama članicama sudionicama, računa se jedna naknada koja se ubire na razini grupe.

Obavijestite e-porukom tim za naknade o svim promjenama statusa banke. Oni će razmotriti vašu situaciju te vam objasniti kako postupiti.

...o dostavljanju faktora naknade

Tko mora dostaviti faktore naknade?

Sve banke na najvišoj razini konsolidacije koje su bile pod nadzorom ESB-a na referentni datum 31. prosinca prethodne godine obvezne su dostaviti podatke o faktorima naknade koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti, a to se odnosi i na značajne banke koje izravno nadzire i na manje značajne banke koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Kada i kome treba dostaviti podatke o faktorima naknade?

Obveznici naknade moraju dostaviti informacije o faktorima naknade nacionalnim nadzornim tijelima na obrascima koji se nalaze u prilozima odluci ESB-a o faktorima naknade.

Faktore naknade treba dostaviti najkasnije 1. srpnja tekuće godine, do kraja radnog vremena, ili sljedećeg radnog dana ako 1. srpnja nije radni dan, s 31. prosincem prethodne godine kao referentnim datumom. Obavijesti o naknadama izdat će se u posljednjem tromjesečju u godini.

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Upute za popunjavanje obrazaca o faktorima naknade

Kako dostaviti faktore naknade?

Faktori naknade dostavljaju se nacionalnim nadzornim tijelima na obrascima koji se nalaze u prilozima odluci ESB-a o faktorima naknade. Obrasce treba popuniti u skladu s danim uputama, koje sadržavaju i informacije o revizorskoj potvrdi te o tome u kojim je slučajevima potrebna.

Mora li nadzirana grupa isključiti imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama nesudionicama i državama izvan EU-a?

Ne mora, iako je u uredbi ESB-a o naknadama za nadzor predviđena mogućnost isključenja imovine društava kćeri sa sjedištem u državama nesudionicama i državama izvan EU-a. Ta mogućnost ide u korist nadziranim grupama na koje se odnosi jer se njome smanjuju godišnje naknade za nadzor koje bi nadzirane grupe inače morale plaćati. Međutim, ako je trošak izračuna veći od očekivanog smanjenja godišnjih naknada za nadzor, za nadziranu je grupu učinkovitije uključiti tu imovinu.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Ubiru li se godišnje naknade za nadzor od svih podružnica sa sjedištem u državama sudionicama?

Ne ubiru. Godišnje naknade za nadzor ubiru se samo od podružnica sa sjedištem u državi članici sudionici čija matična banka ima sjedište u državi članici nesudionici. Na primjer, podružnica koja se nalazi u EU-u u državi članici sudionici (npr. u Njemačkoj) morat će platiti naknadu za nadzor ESB-u ako njezina matična banka ima sjedište u državi članici nesudionici. Matična banka može biti pod nadzorom odgovarajućeg nadzornog tijela (npr. u Švedskoj) i stoga će imati obvezu plaćanja naknade tom tijelu. No ta obveza nije povezana s obvezom podružnica u EU-u da plaćaju naknadu za nadzor ESB-u.

Stoga imajte na umu sljedeće:

  • Dvije podružnice koje plaćaju naknadu ili više takvih podružnica koje je osnovala ista kreditna institucija u jednoj državi članici sudionici smatraju se jednom podružnicom.
  • Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu sa sjedištem u različitim državama članicama sudionicama (npr. u Belgiji i Njemačkoj) ne smatraju se jednom podružnicom.
  • Za podružnicu i društvo kćer u istoj državi članici sudionici plaćaju se dvije različite naknade za nadzor.

Tko je dužan plaćati naknadu?

Na kojoj razini konsolidacije nadzirane grupe izvješćuju o faktorima naknade?

Nadzirana grupa, bez obzira na to posluje li u jednoj ili više država sudionica, dostavlja samo jednu obavijest o faktorima naknade, na najvišoj razini konsolidacije u tim državama sudionicama. Izračunava se samo jedna naknada za nadzor.

Postupanje prema bankovnim grupama

Što ako nismo na vrijeme dostavili faktore naknade?

Ako obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će na temelju dostupnih informacija sam utvrditi faktore koji nedostaju. Nedostavljanje faktora naknade smatra se povredom uredbe ESB-a o naknadama za nadzor i može prouzročiti izricanje sankcija.

Izjava o povratnim informacijama

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Kako možemo ponovno dostaviti vrijednosti faktora naknade tijekom razdoblja predviđenog za dostavljanje primjedbi?

Tijekom petodnevnog razdoblja predviđenog za dostavljanje primjedbi možete ponovno dostaviti podatke o faktorima naknade (ukupna izloženost riziku / ukupna imovina) na isti način kao i prvi put. Nove vrijednosti faktora naknade moraju se dostaviti nacionalnom nadležnom tijelu kako bi ono ocijenilo kvalitetu podataka prije nego što faktore naknade proslijedi ESB-u.

Što sadržava odluka ESB-a o faktorima naknade?

Odlukom ESB-a o faktorima naknade propisuju se metodologija i postupci za izračun dvaju faktora naknade: ukupne izloženosti riziku i ukupne imovine obveznika naknade.

Odluka ESB-a o faktorima naknade

Faktori naknade

Jesu li podružnice koje su u državama članicama sudionicama osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama Europskog gospodarskog područja koje nisu države članice EU-a dužne dostaviti faktore naknade?

Da. ESB nadzire podružnice koje su u državama članicama sudionicama osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama Europskog gospodarskog područja koje nisu države članice EU-a, odnosno u Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu. Kada je riječ o manje značajnim institucijama, ESB provodi neizravni nadzor. Izravni nadzor nad tim podružnicama ovisno o njihovoj značajnosti provodi ESB ili nacionalno nadležno tijelo. Stoga su te podružnice dužne izvijestiti ESB o faktorima naknade, koji će se upotrijebiti za izračun njihove godišnje naknade za nadzor.

Okvirna uredba o SSM-u

Naša banka spojila se s drugom bankom 1. siječnja 2019. Moramo li dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2018. kao referentnim datumom?

Ne, niste dužni dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2018. kao referentnim datumom. Obveznici naknade moraju nacionalnom nadležnom tijelu dostaviti faktore naknade s 31. prosincem prethodne godine kao referentnim datumom radi izračuna godišnjih naknada za nadzor. Obveza dostavljanja faktora naknade odnosi se samo na obveznike naknade koji postoje u razdoblju za koje se plaća naknada za koje je potrebno izračunati naknadu za nadzor, odnosno koji postoje najmanje punih mjesec dana odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada u skladu s člankom 7. stavkom 1. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor. U skladu s tim obveznik naknade koji prestane biti nadzirani subjekt 1. siječnja 2019. nije dužan nacionalnom nadležnom tijelu dostaviti faktore naknade.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Okvirna uredba o SSM-u

Naša podružnica koja plaća naknadu prekinula je poslovnu aktivnost i zatvorit će se 1. travnja 2019. Moramo li dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2018. kao referentnim datumom?

Da. U skladu s člankom 7. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor, kada se nadzirani subjekt nadzire samo tijekom dijela razdoblja za koje se plaća naknada, godišnja naknada za nadzor računa se u odnosu na broj punih mjeseci razdoblja za koje se plaća naknada tijekom kojih se nadzirani subjekt nadzire. Kao nadzirani subjekt tijekom razdoblja za koje se plaća naknada u 2019. godini, podružnica koja plaća naknadu i dalje je dužna dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2018. kao referentnim datumom u skladu s člankom 10. stavkom 4. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor kako bi se olakšao izračun naknada za nadzor koje se naplaćuju. Odredit će se naknada za nadzor za razdoblje od siječnja do ožujka 2019.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

Očekuje li se da podružnice koje plaćaju naknadu dostave statističke podatke pri dostavljanju podataka o ukupnoj imovini?

Da. Dostavljeni iznos ukupne imovine treba odgovarati iznosu ukupne imovine utvrđenom člankom 51. stavkom 5. okvirne uredbe o SSM-u, kao što je propisano člankom 7. stavkom 2. odluke ESB-a o faktorima naknade. Stoga, podružnica kreditne institucije koja je osnovana u državi članici nesudionici ESB‑u dostavlja ukupnu imovinu izračunanu na temelju statističkih podataka dostavljenih u skladu s Uredbom (EU) br. 1071/2013.

Je li potrebna revizorska provjera za podružnice koje plaćaju naknadu?

Da. Revizor mora potvrditi ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu izračunanu na temelju statističkih podataka dostavljenih u skladu s Uredbom (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/33). Vanjski revizor potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu provođenjem odgovarajuće provjere njezinih financijskih računa u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) odluke ESB-a o faktorima naknade. Taj se zahtjev može zadovoljiti tako da revizor potvrdi ukupnu imovinu na temelju dogovorenih postupaka.

...o načinu plaćanja naknade za nadzor

Zašto nismo primili obavijest o naknadi?

ESB svakom obvezniku naknade izdaje elektroničku obavijest o naknadi na internetskom portalu ESB-a. Izdavanje obavijesti predviđeno je za posljednje tromjesečje svakog razdoblja za koje se plaća naknada, odnosno za posljednje tromjesečje svake kalendarske godine. Na adresu koju ste unijeli na internetskom portalu ESB-a primit ćete automatsku e-poruku s obaviješću da je učitan odgovarajući dokument (obavijest o naknadi, opomena ili obavijest o kamatama).

Ako u tom razdoblju niste primili obavijest o naknadi, obratite se e-porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Primili smo obavijest o naknadi (opomenu ili obavijest o kamatama), ali nismo dobili podatke za uplatu.

Podatci za uplatu navedeni su na drugoj stranici svakog dokumenta. Želite li dodatnu potvrdu podataka za uplatu, obratite se e-porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebamo porezni broj ESB-a kako bismo platili naknadu za nadzor ESB-a.

Naknadu za nadzor naplaćuje subjekt javnog prava u smislu članka 13. Direktive o PDV-u (2006/112/EZ) te je ona stoga izuzeta iz PDV-a. ESB je institucija EU-a i nema obvezu prijave u svrhu plaćanja PDV-a i poreza na dobit te stoga ne posjeduje porezni broj.

Primili smo obavijest da moramo platiti naknadu za nadzor svojem nacionalnom nadzornom tijelu. Kako postupiti?

Nacionalna nadzorna tijela imaju važnu ulogu u nadzoru banaka u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Međutim, njihovi nadzorni troškovi nisu uračunani u naknadu za nadzor koja se plaća ESB-u. To znači da nacionalna nadzorna tijela zadržavaju pravo da ubiru naknade u skladu s nacionalnim pravom.

Nacionalna nadzorna tijela

Primili smo obavijest o naknadi od Jedinstvenog sanacijskog odbora. Što trebamo učiniti?

ESB je odgovoran samo za jedinstveni nadzorni mehanizam, ne i za jedinstveni sanacijski mehanizam. ESB i Jedinstveni sanacijski odbor dvije su neovisne institucije. Sva pitanja povezana s računima koje je izdao Jedinstveni sanacijski odbor možete uputiti Jedinstvenom sanacijskom odboru ili izravno nacionalnim sanacijskim tijelima.

Jedinstveni sanacijski mehanizam
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Možemo li platiti naknadu za nadzor izravnim terećenjem?

Da. ESB čak preporučuje izravno terećenje SEPA kao metodu plaćanja. Izravnim terećenjem osigurava se pravodobno plaćanje naknade, čime se izbjegava naplata kamata za zakašnjela plaćanja. Ako se odlučite za tu metodu plaćanja, možete upisati svoje bankovne podatke na internetskom portalu i ispisati ovlaštenje za izravno terećenje. Molimo vas da ga potpišete i izvornik pošaljete na adresu ESB-a koju možete pronaći u nalogu.

Što učiniti u slučaju pogreške u obavijesti o naknadi?

Ako primijetite moguću pogrešku u podatcima u obavijesti o naknadi ili ako imate bilo kakve druge općenite upite, obratite se timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

To ne dovodi u pitanje pravo obveznika naknade da izjavi žalbu protiv obavijesti o naknadi Administrativnom odboru za preispitivanja. Sve žalbe moraju biti izjavljene u roku od mjesec dana od primitka obavijesti o naknadi.

Administrativni odbor za preispitivanja

Odluke koje ESB donosi izvršavajući nadzorne zadaće mogu se osporiti i pred Sudom Europske unije.

Izjava o povratnim informacijama

Što ako naknada nije plaćena na vrijeme?

U slučaju djelomičnog plaćanja ili neplaćanja naknada ESB ima pravo dnevno obračunavati kamatu na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Kamate se obračunavaju po kamatnoj stopi na glavne operacije refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova na godišnjoj osnovi za razdoblje od datuma dospijeća do dana koji prethodi datumu knjiženja neplaćenog iznosa na bankovni račun ESB-a.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor

...o tehničkim poteškoćama povezanima s internetskim portalom

Zaporka za internetski portal ne radi. Što trebamo učiniti?

Možete promijeniti zaporku pritiskom na »Zatražite novu zaporku« i unosom korisničkog imena i registrirane e-adrese (riječ je o e-adresi koja je odabrana za komunikaciju s vašom bankom i na koju ESB šalje obavijesti). Ako i dalje budete imali poteškoće,  pošaljite poruku o tome na e-adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Imamo poteškoća prilikom pregledavanja ili uređivanja podataka na internetskom portalu. Što trebamo učiniti?

Internetski portal kompatibilan je samo sa sljedećim internetskim preglednicima: Internet Explorer (verzija 9. ili novija), Google Chrome i Firefox. Ako i dalje budete imali tehničkih poteškoća, iako se koristite jednim od navedenih preglednika, molimo obratite nam se e-porukom.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nakon što smo unijeli IBAN za izravno terećenje, primili smo poruku da naša »banka ne postoji«. Što trebamo učiniti?

Obratite se timu za naknade e-porukom koja će sadržavati snimku zaslona s pogreškom i/ili dotični IBAN. Tim za naknade dodat će IBAN vaše banke u sustav ESB-a i potom vas zamoliti da ga ponovno unesete na internetskom portalu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Unijeli smo više e-adresa na internetskom portalu. Šalju li se obavijesti o naknadi na sve te e-adrese?

Ne, obavijesti o naknadi šalju se samo na e-adresu koju ste odabrali kao svoju »glavnu« adresu. Molimo provjerite unose na internetskom portalu i po potrebi izmijenite svoje podatke. Ako još niste primili obavijest o naknadi, obratite se e‑porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Željeli bismo se služiti internetskim portalom na svojem jeziku, ali dostupan je samo na engleskom.

Internetski portal ESB-a dostupan je samo na engleskom jeziku. Nakon što se prijavite na portal, možete pogledati priručnik (u donjem desnom kutu zaslona). Ondje ćete pronaći prijevod svakog zaslona portala na sve jezike europodručja.

Osim toga, kad god primite e-poruku s obaviješću da je novi dokument učitan na internetskom portalu, dobit ćete i poveznicu na prijevod.

Prijevodi obrasca obavijesti o naknadama i obrasca za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka na svim jezicima europodručja.

Predložak obavijesti o naknadi za 2019.
Primjerak obrasca za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi

S dodatnim se upitima možete izravno obratiti timu za naknade u ESB-u.