Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Česta pitanja i odgovori

...o izračunu naknade za nadzor i podatcima za kontakt s obveznikom naknade

Kako možemo procijeniti naknadu koju će naša banka platiti za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada?

Godišnja naknada za nadzor za sljedeće razdoblje za koje se plaća naknada može se procijeniti s pomoću alata za izračun dostupnog u odjeljku o procjeni naknade za nadzor na našim mrežnim stranicama, koji se svake godine posuvremenjuje najnovijim raspoloživim podatcima. Imajte na umu da taj izračun služi samo za orijentaciju i da se procijenjeni iznos može razlikovati od stvarne naknade.

Kako se imenuje obveznik naknade?

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su nadzirane grupe imenuju jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe u potpisanoj obavijesti o obvezniku naknade, koju ESB-u šalju običnom poštom ili e-poštom. Novu obavijest o obvezniku naknade treba dostaviti najkasnije do 30. rujna kako bi se naplata naknade mogla nesmetano odvijati.

Obrazac obavijesti o obvezniku naknade
Kako dostaviti podatke za kontakt s obveznikom naknade?

Godišnji rok za posuvremenjivanje podataka za kontakt s obveznikom naknade je 30. rujna. Obveznici naknade koji su već dostavili podatke za kontakt moraju ih posuvremeniti samo ako je došlo do promjena. Pročitajte izjavu o zaštiti podataka.

Molimo da podatke za kontakt dostavljate isključivo na internetskom portalu ESB‑a. Zaposlenici ESB‑a nemaju pristup računima pojedinačnih banaka na portalu i ne mogu to učiniti u ime banke. ESB preporučuje da se dostavi e‑adresa odjela ili grupe, a ne pojedinih zaposlenika, kako kadrovske promjene ne bi utjecale na ESB‑ovu komunikaciju s obveznicima naknade.

Ako još niste primili korisničko ime i zaporku ili želite promijeniti naziv obveznika naknade, obratite se timu za naknade, po mogućnosti e‑porukom na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Izjava o zaštiti podataka
Dostavili smo nove podatke za kontakt Jedinstvenom sanacijskom odboru, moramo li ih dostaviti i ESB‑u?

Da. Obveznici naknade moraju obavijestiti ESB o promjeni podataka za kontakt do 30. rujna u razdoblju za koje se plaća naknada.

Ustroj naše bankovne grupe promijenio se otkako smo dostavili obrazac obavijesti o obvezniku naknade. Što trebamo učiniti? Moramo li dostavljati obrazac do 30. rujna svake godine?

Ako promjene u ustroju grupe dovedu do promjene društva na čelu grupe ili društva kćeri koje je imenovani obveznik naknade, dužni ste o tome obavijestiti ESB slanjem obrasca nove obavijesti o obvezniku naknade. Ako je riječ o drugim promjenama unutar grupe, novi obrazac nije potreban.

Obveznici naknade obrazac moraju dostaviti do 30. rujna kako bi se naplata naknade mogla nesmetano odvijati.

Trebamo li prijaviti promjene statusa banke, na primjer spajanje, pripajanje ili oduzimanje odobrenja za rad? Što trebamo učiniti ako te promjene nisu uzete u obzir u obavijesti o naknadi za nadzor koju smo primili?

Promjena vašeg statusa može utjecati na izračun godišnje naknade za nadzor. Obavijestite e-porukom tim za naknade o svim promjenama statusa banke. Oni će vam objasniti kako postupiti u određenoj situaciji.

Novoodobrena smo samostalna banka. Što trebamo učiniti u vezi s naknadama za nadzor ESB-a?

Novoodobrena banka koja se nalazi u državi koja sudjeluje u europskom nadzoru banaka, a nije dio postojeće nadzirane grupe, mora platiti godišnju naknadu za nadzor. Iznos se izračunava na temelju broja punih mjeseci tijekom kojih je banka nadzirana u razdoblju za koje se plaća naknada.

Dostavite ESB‑u podatke za kontakt s odgovornom osobom ili, po mogućnosti, s odjelom (ne zaboravite e‑adresu) i ESB će vas obavijestiti o koracima koje trebate poduzeti.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Nadzorni status naše banke promijenio se iz manje značajnog u značajan nakon što je značajna bankovna grupa pripojila našu banku. Hoće li to utjecati na našu naknadu za nadzor?

Ako je vaša banka bila samostalna i manje značajna institucija prije nego što ju je pripojila značajna nadzirana grupa, moguće je da će promjena utjecati na vašu naknadu za nadzor. U pravilu, izračun godišnjih naknada za nadzor nakon pripajanja temelji se na broju punih mjeseci tijekom kojih je nadzirani subjekt bio samostalna i manje značajna institucija (članak 7. stavak 1. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor).

Naknada se izračunava na najvišoj razini konsolidacije unutar država koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka. Prema tome, kada su kreditne institucije dio nadzirane grupe sa sjedištem u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka, izračunava se jedna naknada koja se ubire na razini grupe.

Obavijestite e-porukom tim za naknade o svim promjenama statusa banke. Oni će razmotriti vašu situaciju te vam objasniti kako postupiti.

...o dostavljanju faktora naknade

Tko mora dostaviti faktore naknade?

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti, a to se odnosi i na značajne banke koje izravno nadzire i na manje značajne banke koje neizravno nadzire. Naknadu za nadzor stoga su dužne plaćati sve nadzirane banke.

Godišnja naknada za nadzor izračunava se na najvišoj razini konsolidacije za sve banke koje ESB nadzire na temelju faktora naknade na referentni datum 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada ili na primjenjivi referentni datum, kao što je objašnjeno u primjerima u nastavku.

ESB od 2020. kao razdoblja za koje se plaća naknada upotrebljava postojeće podatke iz financijskog izvješćivanja (FINREP) i zajedničkog izvješćivanja (COREP) kako bi utvrdio faktore naknade za većinu nadziranih banaka.

Za sljedeće dvije kategorije banaka faktori naknade i dalje će se morati zasebno prikupljati: 1) grupe koje isključuju imovinu i/ili iznose izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama; i 2) podružnice koje su u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, koje ne podliježu ESB-ovoj uredbi o FINREP‑u.

Kada i kome treba dostaviti podatke o faktorima naknade?

Obveznici naknade koji još nisu dostavili faktore naknade moraju te podatke dostaviti nacionalnim nadležnim tijelima na obrascima koji se nalaze u prilozima odluci ESB‑a o faktorima naknade.

Faktore naknade treba dostaviti najkasnije 11. studenoga tekuće godine, do kraja radnog vremena, ili sljedećeg radnog dana ako 11. studenoga nije radni dan, s 31. prosincem prethodne godine kao referentnim datumom ili s primjenjivim referentnim datumom, kao što je opisano u primjeru u nastavku. Obavijesti o naknadi za nadzor bit će izdane u prvih šest mjeseci godine koja slijedi nakon razdoblja za koje se plaća naknada.

Kako dostaviti faktore naknade?

Faktori naknade dostavljaju se nacionalnom nadležnom tijelu na obrascima koji se nalaze u prilozima odluci ESB‑a o faktorima naknade. Obrasce treba popuniti u skladu s danim uputama, koje sadržavaju i informacije o revizorskoj potvrdi i potvrdi uprave te o tome u kojim su slučajevima one potrebne.

Kako ponovno dostaviti podatke o faktorima naknade u slučaju odstupanja?

Faktori naknade ponovno se dostavljaju nacionalnom nadležnom tijelu na obrascima koji se nalaze u prilozima odluci ESB‑a o faktorima naknade. Nacionalno nadležno tijelo potom će te podatke proslijediti ESB‑u, koji će objaviti posuvremenjene faktore naknade na vašem računu na internetskom portalu. To je moguće samo tijekom petnaestodnevnog razdoblja za dostavljanje primjedbi o faktorima naknade u tekućem razdoblju za koje se plaća naknada.

Mora li nadzirana grupa isključiti imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i državama izvan EU‑a?

Ne mora. U uredbi ESB‑a o naknadama za nadzor predviđena je mogućnost isključivanja imovine društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i državama izvan EU‑a, koja ide u korist nadziranim grupama na koje se odnosi jer se njome smanjuju godišnje naknade za nadzor koje bi nadzirane grupe inače morale plaćati. Međutim, ako je trošak izračuna veći od očekivanog smanjenja godišnjih naknada za nadzor, za nadziranu je grupu učinkovitije uključiti tu imovinu.

Kako bi se prikupili potrebni podatci, treba utvrditi koje grupe s društvima kćerima u državama članicama nesudionicama ili trećim zemljama namjeravaju isključiti povezanu imovinu i/ili iznose izloženosti riziku iz svojih faktora naknade. Grupe koje žele isključiti imovinu i/ili iznose izloženosti riziku trebale bi, služeći se ESB-ovim internetskim portalom, o tome obavijestiti ESB do 30. rujna u razdoblju za koje se plaća naknada.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor
Ubiru li se godišnje naknade za nadzor od svih podružnica sa sjedištem u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka?

Ne ubiru. Godišnje naknade za nadzor ubiru se samo od podružnica sa sjedištem u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka koje je osnovala matična banka sa sjedištem u državi članici nesudionici. Na primjer, podružnica koja se nalazi u EU-u u državi koja sudjeluje u europskom nadzoru banaka (npr. u Njemačkoj) morat će platiti naknadu za nadzor ESB-u ako njezina matična banka ima sjedište u državi članici nesudionici. Matična banka može biti pod nadzorom odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela (npr. u Švedskoj) i može imati obvezu plaćanja naknade tom tijelu. No ta obveza nije povezana s obvezom podružnica u EU-u da plaćaju naknadu za nadzor ESB-u.

S tim u vezi imajte na umu sljedeće:

  • Dvije podružnice koje plaćaju naknadu ili više takvih podružnica koje je osnovala ista kreditna institucija u jednoj državi koja sudjeluje u europskom nadzoru banaka smatraju se jednom podružnicom.
  • Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu sa sjedištem u različitim državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka (npr. u Belgiji i Njemačkoj) ne smatraju se jednom podružnicom.
  • Za podružnicu i društvo kćer u istoj državi koja sudjeluje u europskom nadzoru banaka plaćaju se dvije različite naknade za nadzor.
Tko je dužan plaćati naknadu?
Na kojoj razini konsolidacije nadzirane grupe izvješćuju o faktorima naknade?

Nadzirana grupa, bez obzira na to posluje li u jednoj državi koja sudjeluje u europskom nadzoru banaka ili u više njih, dostavlja samo jednu obavijest o faktorima naknade, i to na najvišoj razini konsolidacije u tim državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka. Izračunava se samo jedna naknada za nadzor.

Postupanje prema bankovnim grupama
Što ako nismo na vrijeme dostavili faktore naknade?

Ako obveznik naknade ne dostavi faktore naknade koje je dužan dostaviti, ESB će sam utvrditi faktore koji nedostaju na temelju podataka iz financijskog izvještavanja (FINREP) i/ili podataka iz zajedničkog izvještavanja (COREP) koji su mu dostupni ili na temelju dostupnih informacija. Nedostavljanje faktora naknade smatra se povredom uredbe ESB-a o naknadama za nadzor i može prouzročiti izricanje sankcija.

Odluka ESB-a o faktorima naknade
Kako možemo ponovno dostaviti vrijednosti faktora naknade tijekom razdoblja predviđenog za dostavljanje primjedbi?

Ako ste dostavili zasebne obrasce o faktorima naknade preko svojeg nacionalnog nadležnog tijela, možete te podatke ponovno dostaviti tijekom petnaestodnevnog razdoblja predviđenog za dostavljanje primjedbi, pritom se služeći istim obrascem i načinom dostave. Ako je ESB utvrdio vaše faktore naknade na temelju podataka iz financijskog izvješćivanja (FINREP) i/ili zajedničkog izvješćivanja (COREP) i ako su zastarjele vrijednosti ukupne imovine ili izloženosti riziku navedene na internetskom portalu, možete ponovno podnijeti izvješća FINREP i COREP preko svojeg nacionalnog nadležnog tijela tijekom petnaestodnevnog razdoblja predviđenog za dostavljanje primjedbi. Valja napomenuti da nakon petnaestodnevnog razdoblja za dostavljanje primjedbi može doći do promjena podataka iz FINREP‑a i COREP‑a. Međutim, nakon što se podatci upotrijebe za izračun naknade za razdoblje za koje se ona plaća, naknadne izmjene neće se uzimati u obzir za potrebe naplate i naknada za nadzor neće se ponovno računati.

Što sadržava odluka ESB-a o faktorima naknade?

Odlukom ESB-a o faktorima naknade propisuju se metodologija i postupci za izračun dvaju faktora naknade: ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku.

Jesu li podružnice koje su u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama dužne dostaviti faktore naknade?

Jesu. ESB nadzire podružnice koje su u državama koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka osnovale kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama nesudionicama a te podružnice podliježu plaćanju naknade. Kada je riječ o manje značajnim institucijama, ESB provodi neizravni nadzor. Ovisno o značajnosti podružnice izravni nadzor provodi ESB ili nacionalno nadležno tijelo. Stoga su te podružnice, ako nisu obuhvaćene ESB-ovom uredbom o FINREP-u, dužne izvijestiti ESB o faktorima naknade, koji će se upotrijebiti za izračun njihove godišnje naknade za nadzor.

Okvirna uredba o SSM‑u
Primjer: Naša banka spojila se s drugom bankom nakon 1. siječnja 2021. Moramo li dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2020. kao referentnim datumom?

Ne, niste dužni dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2020. kao referentnim datumom. Međutim, kako bi se mogle izračunati godišnje naknade za nadzor, obveznici naknade osnovani nakon 1. siječnja 2021. koji se mogu svrstati u jednu od dviju kategorija s obvezom dostave faktora naknade dužni su dostaviti te faktore svojem nacionalnom nadležnom tijelu na referentni datum koji je najbliži 31. prosincu prethodne godine. Za subjekt osnovan 1. siječnja 2021. referentni datum najbliži 31. prosincu 2020. bio bi 31. ožujka 2021. Za subjekt osnovan 1. travnja 2021., ili nakon tog datuma, referentni datum najbliži 31. prosincu 2020. bio bi 30. lipnja 2021. ESB će upotrebljavati istu metodologiju za utvrđivanje referentnih datuma kako bi utvrdio faktore naknade za subjekte osnovane 1. siječnja 2021. ili nakon tog datuma, koji dostavljaju podatke u sklopu COREP‑a i FINREP‑a za bonitetne potrebe.

Primjer: Naša podružnica koja plaća naknadu prekinula je poslovnu aktivnost i zatvorit će se 1. travnja 2021. Moramo li dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2020. kao referentnim datumom?

Da. U skladu s člankom 7. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor, ako se nadzirani subjekt nadzire samo tijekom dijela razdoblja za koje se plaća naknada, godišnja naknada za nadzor izračunava se u odnosu na broj punih mjeseci tijekom kojih se nadzirani subjekt nadzire u razdoblju za koje se plaća naknada. Kao nadzirani subjekt tijekom 2021. kao razdoblja za koje se plaća naknada, podružnica koja plaća naknadu i dalje je dužna dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2020. kao referentnim datumom u skladu s člankom 10. stavkom 4. uredbe ESB-a o naknadama za nadzor kako bi se olakšao izračun naknada koje se naplaćuju. Utvrdit će se naknada za nadzor za razdoblje od siječnja do ožujka 2021.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor
Primjer: Naša obračunska godina ne završava 31. prosinca. Moramo li dostaviti faktore naknade s 31. prosincem 2020. kao referentnim datumom?

U skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (bb) uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor, kada nadzirani subjekt sastavlja godišnje financijske izvještaje, uključujući konsolidirane godišnje izvještaje, na temelju obračunske godine koja odstupa od kalendarske godine, referentni datum za ukupnu imovinu kraj je obračunske godine koji odgovara prethodnom razdoblju za koje se plaća naknada. Za subjekt osnovan prije 1. siječnja 2021., čija obračunska godina završava 31. ožujka, referentni datum za faktor naknade ukupne imovine jest 31. ožujka 2020.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor
Očekuje li se da podružnice koje plaćaju naknadu dostave i statističke podatke pri dostavljanju podataka o ukupnoj imovini?

Ne nužno. Za podružnice obuhvaćene ESB‑ovom uredbom o FINREP‑u ESB će utvrditi faktore naknade na temelju podataka o ukupnoj imovini koji se dostavljaju za bonitetne potrebe. Kada je riječ o podružnicama koje su dužne dostaviti obrasce o faktorima naknade, ukupna imovina treba odgovarati iznosu ukupne imovine određenom člankom 2. stavkom 12. točkom (b) uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor. Dakle, podružnica kreditne institucije sa sjedištem u državi članici nesudionici ESB‑u dostavlja ukupnu imovinu izračunanu na temelju ukupne vrijednosti imovine utvrđene na osnovi posljednjih revidiranih godišnjih financijskih izvještaja izrađenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), važećim unutar Europske unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, a ako ti godišnji izvještaji nisu dostupni, na temelju godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s važećim nacionalnim računovodstvenim propisima. Za podružnice koje plaćaju naknadu, a koje ne sastavljaju godišnje financijske izvještaje, ukupna imovina odnosi se na ukupnu vrijednost imovine utvrđenu u skladu s člankom 51. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), odnosno riječ je o statističkom podatku. Podružnice koje dobrovoljno dostavljaju podatke o ukupnoj vrijednosti imovine za bonitetne potrebe mogu upotrijebiti tu vrijednost kako bi utvrdile faktor naknade ukupne imovine. ESB se, međutim, ne služi tim podatcima prilikom utvrđivanja faktora naknade i stoga će i dalje biti potrebno dostavljati obrazac o faktorima naknade.

Je li potrebna revizorska provjera za podružnice koje plaćaju naknadu?

Ne nužno. Umjesto revizorske provjere kao potvrde ukupne imovine podružnice, upravitelj te podružnice, ili, ako upravitelj nije dostupan, upravljačko tijelo kreditne institucije koja je osnovala podružnicu koja plaća naknadu, potvrđuje ukupnu imovinu podružnice koja plaća naknadu u dopisu uprave dostavljenom odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu. Priložen je predložak dopisa uprave.

Spomenuta iznimka odnosi se samo na podružnice koje plaćaju naknadu, a ne odnosi se na obveznike naknade koji moraju dostaviti revizorsku provjeru svojih financijskih izvještaja u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (b) odluke ESB‑a o faktorima naknade.

...o načinu plaćanja naknade za nadzor

Zašto nismo primili obavijest o naknadi?

ESB obveznicima naknade izdaje elektroničku obavijest o naknadi na internetskom portalu ESB-a. Izdavanje obavijesti predviđeno je za drugo tromjesečje sljedećeg razdoblja za koje se plaća naknada. Za 2021. kao razdoblje za koje se plaća naknada obavijesti će se izdati u drugom tromjesečju 2022. Na glavnu e-adresu koju ste unijeli na internetskom portalu ESB-a primit ćete automatsku e-poruku s obaviješću da je učitan odgovarajući dokument (obavijest o naknadi, opomena ili obavijest o kamatama).

Odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo izdat će obavijest o naknadi obveznicima naknade koji sudjeluju u europskom nadzoru banaka na temelju bliske suradnje.

Ako do kraja spomenutog razdoblja niste primili obavijest o naknadi, obratite se e‑porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Primili smo obavijest o naknadi, opomenu ili obavijest o kamatama, ali nismo dobili podatke za uplatu.

Podatci za uplatu na drugoj su stranici svakog dokumenta. Želite li dodatnu potvrdu podataka za uplatu, obratite se e‑porukom timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Trebamo porezni broj ESB‑a (referentni porezni broj) kako bismo platili naknadu za nadzor ESB‑a.

Naknadu za nadzor naplaćuje subjekt javnog prava u smislu članka 13. direktive o PDV‑u (2006/112/EZ) te je ona stoga izuzeta iz PDV‑a. ESB je institucija EU-a i nema obvezu prijave u svrhu plaćanja PDV-a i poreza na dobit te zato ne posjeduje porezni broj.

Primili smo obavijest da moramo platiti naknadu za nadzor svojem nacionalnom nadležnom tijelu. Kako postupiti?

Nacionalna nadzorna tijela imaju važnu ulogu u nadzoru banaka u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Međutim, njihovi nadzorni troškovi nisu uračunani u naknadu za nadzor koja se plaća ESB-u. To znači da nacionalna nadležna tijela zadržavaju pravo na ubiranje naknade u skladu s nacionalnim pravom. Sva pitanja povezana s naknadom nacionalnog nadležnog tijela možete uputiti izravno nacionalnom nadležnom tijelu.

Nacionalna nadzorna tijela
Primili smo obavijest o naknadi od Jedinstvenog sanacijskog odbora. Što trebamo učiniti?

ESB je odgovoran samo za jedinstveni nadzorni mehanizam, ne i za jedinstveni sanacijski mehanizam. ESB i Jedinstveni sanacijski odbor dvije su neovisne institucije. Sva pitanja povezana s računima koje je izdao Jedinstveni sanacijski odbor možete uputiti Jedinstvenom sanacijskom odboru ili izravno nacionalnim sanacijskim tijelima.

Možemo li platiti naknadu za nadzor izravnim terećenjem?

Da. ESB čak preporučuje izravno terećenje SEPA kao metodu plaćanja. Izravnim terećenjem osigurava se pravodobno plaćanje naknade, čime se izbjegava naplata kamata za zakašnjela plaćanja. Ako se odlučite za tu metodu plaćanja, možete upisati svoje bankovne podatke na internetskom portalu i ispisati ovlaštenje za izravno terećenje. Molimo vas da ga potpišete i izvornik pošaljete na adresu ESB‑a koju možete pronaći u nalogu ili skenirani primjerak e‑poštom na e‑adresu SSM‑fee‑enquiries@ecb.europa.eu.

Dostavili smo suglasnost za izravno terećenje, ali htjeli bismo platiti bankovnim prijenosom. Je li to moguće?

Možete platiti bankovnim prijenosom do 14 dana prije datuma dospijeća, iako to nije potrebno. Nakon što počnemo pripremati izravno terećenje, primit ćete našu obavijest u kojoj se navodi točan datum na koji biste trebali prestati obavljati prijenose. Pridržavajte se tog roka kako biste izbjegli dvostruka plaćanja.

Što učiniti u slučaju pogreške u obavijesti o naknadi?

Ako primijetite moguću pogrešku u podatcima u obavijesti o naknadi ili ako imate bilo kakve druge općenite upite, obratite se timu za naknade.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

To ne dovodi u pitanje pravo obveznika naknade da izjavi žalbu protiv obavijesti o naknadi Administrativnom odboru za preispitivanja. Sve žalbe moraju biti izjavljene u roku od mjesec dana od primitka obavijesti o naknadi.

Administrativni odbor za preispitivanja

Odluke koje ESB donosi provodeći nadzorne zadaće mogu se osporiti i pred Sudom Europske unije.

Izjava o povratnim informacijama
Što ako naknada nije plaćena na vrijeme?

Naknada se mora platiti u roku od 35 dana od izdavanja obavijesti o naknadi.

U slučaju djelomičnog plaćanja ili neplaćanja naknada ESB ima pravo dnevno obračunavati kamatu na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Kamate se obračunavaju po godišnjoj kamatnoj stopi jednakoj stopi na glavne operacije refinanciranja ESB‑a uvećanoj za 8 postotnih bodova za razdoblje od datuma dospijeća do dana koji prethodi datumu knjiženja neplaćenog iznosa na bankovni račun ESB‑a.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor

...o tehničkim poteškoćama povezanima s internetskim portalom

Zaporka za internetski portal ne radi. Što trebamo učiniti?

Možete promijeniti zaporku pritiskom na »Zatražite novu zaporku« i unosom korisničkog imena i registrirane e-adrese (riječ je o e-adresi koja je odabrana za komunikaciju s vašom bankom i na koju ESB šalje obavijesti). Ako i dalje budete imali poteškoća, pošaljite nam e‑poruku na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Imamo poteškoća prilikom pregledavanja ili uređivanja podataka na internetskom portalu. Što trebamo učiniti?

Internetski portal kompatibilan je samo sa sljedećim internetskim preglednicima: Google Chrome (najnovija verzija), Microsoft Edge (najnovija verzija), Mozilla Firefox (najnovija verzija). Preporučujemo i da obrišete kolačiće iz svojeg preglednika. Budete li i dalje imali tehničkih poteškoća, iako postupate u skladu s ovim uputama, obratite nam se e‑porukom.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Nakon što smo unijeli IBAN za izravno terećenje, primili smo poruku da naša »banka ne postoji«. Što trebamo učiniti?

Obratite se timu za naknade e-porukom koja će sadržavati snimku zaslona s pogreškom i/ili IBAN. Tim za naknade dodat će IBAN vaše banke u sustav ESB-a i potom vas zamoliti da ga ponovno unesete na internetskom portalu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Unijeli smo više e-adresa na internetskom portalu. Šalju li se obavijesti o naknadi na sve te e-adrese?

Ne, obavijesti o naknadi šalju se samo na e-adresu koju ste odabrali kao svoju »glavnu« adresu. Molimo provjerite unose na internetskom portalu i po potrebi izmijenite svoje podatke. Ako još niste primili obavijest o naknadi, obratite se e‑porukom timu za naknade. ESB preporučuje da dostavite e-adresu odjela ili grupe, a ne pojedinih zaposlenika, kako kadrovske promjene ne bi utjecale na našu komunikaciju s vama.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Željeli bismo se služiti internetskim portalom i primati obavijesti o naknadama i drugu korespondenciju na svojem jeziku.

Engleski jezik uvijek je standardni jezik internetskog portala ESB-a. Međutim, pri prijavi na portal korisnici mogu odabrati željeni službeni jezik EU-a među jezicima država koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka.

Osim toga, obveznici naknade mogu odabrati jezik na kojem žele primati obavijest o naknadi i drugu korespondenciju. Nakon prijave na internetski portal korisnici mogu u korisničkom priručniku pročitati upute o tome kako odabrati jezik za korespondenciju.

Nadalje, obrazac za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi objavljen je na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka na svim jezicima europodručja.

S dodatnim se upitima možete izravno obratiti timu za naknade u ESB-u.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje