Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi

Par uzraudzības maksas aprēķināšanu un maksājuma veicēja kontaktinformāciju

Kā aprēķināt nākamā uzraudzības maksu perioda aptuveno uzraudzības maksas apjomu savai bankai?

Nākamā uzraudzības maksu perioda aptuveno uzraudzības maksas apjomu iespējams aprēķināt, izmantojot mūsu interneta vietnes sadaļā "Maksas aprēķināšana" pieejamo rīku, kuru katru gadu aktualizējam atbilstoši jaunākajiem pieejamajiem datiem. Ņemiet vērā, ka šis aprēķins ir tikai orientējošs un var atšķirties no faktiskās maksas.

Kā nominēt maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kurām jāmaksā uzraudzības maksa un kuras ir daļa no uzraudzītās grupas, nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā. Maksājuma veicēju nominē, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu pa pastu vai e-pastu. Lai nodrošinātu raitu maksu iekasēšanas procesu, jauni maksājumu veicēji jānominē līdz katra gada 30. septembrim.

Paziņojuma par maksājuma veicēju veidlapa
Kā sniegt maksājuma veicēja kontaktinformāciju?

Informācija par maksājuma veicēju jāaktualizē līdz attiecīgā gada 30. septembrim. Maksājuma veicējam, kurš iepriekš norādījis savu kontaktinformāciju, informācija jāaktualizē tikai tad, ja tā mainījusies. Lūdzam iepazīties ar paziņojumu par datu aizsardzību.

Kontaktinformāciju lūdzam sniegt tikai ECB tiešsaistes portālā. ECB darbiniekiem nav piekļuves individuālu banku kontiem portālā, tāpēc viņi to nevar izdarīt bankas vietā. ECB iesaka norādīt e-pasta adresi, kas attiecas uz nodaļu vai grupu, nevis individuālu darbinieku, lai nodrošinātu, ka iekšējas personāla pārmaiņas neietekmē ECB saziņu ar maksājuma veicējiem.

Ja vēl neesat saņēmuši lietotāja ID un paroli vai ja vēlaties mainīt maksājuma veicēja nosaukumu, lūdzam jūs sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, vēlams, izmantojot e-pastu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Paziņojums par datu aizsardzību
Vai jānorāda aktualizētā kontaktinformācija ECB, ja tā jau sniegta Vienotā noregulējuma valdei (VNV)?

Jā, maksājuma veicēju pienākums ir ziņot ECB par jebkādām kontaktinformācijas pārmaiņām līdz katra maksu perioda 30. septembrim.

Banku grupas struktūra mainījusies pēc paziņojuma par maksājuma veicēju veidlapas iesniegšanas. Kā rīkoties? Vai veidlapa jāiesniedz katru gadu līdz 30. septembrim?

Ja pārmaiņas jūsu grupas struktūrā skar grupas vai meitasuzņēmuma galveno struktūru, kas iepriekš bija nominēta kā maksājuma veicējs, jāziņo ECB, iesniedzot jaunu paziņojuma par maksājuma veicēju veidlapu. Par citām pārmaiņām grupas ietvaros nav nepieciešams iesniegt jaunu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju.

Maksājuma veicējiem jāiesniedz veidlapas līdz attiecīgā gada 30. septembrim, lai nodrošinātu raitu maksu iekasēšanas procesu.

Vai nepieciešams ziņot par situācijas pārmaiņām bankā, piemēram, apvienošanu, pārņemšanu vai pilnvaras anulēšanu? Kā rīkoties, ja situācijas pārmaiņas neatspoguļojas saņemtajā paziņojumā par uzraudzības maksu?

Uzraudzības statusa maiņa var ietekmēt gada uzraudzības maksas aprēķinu. Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida situācijas pārmaiņām bankā, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Uzraudzības maksu grupa pēc tam informēs jūs, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Individuālai bankai tikko izsniegta atļauja darbības uzsākšanai. Kā tai rīkoties attiecībā uz ECB uzraudzības maksu?

Bankai, kas tikko saņēmusi atļauju sākt darbību valstī, kura piedalās Eiropas uzraudzībā un neietilpst kādā esošā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa. Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta attiecīgajā uzraudzības maksas periodā.

Lūdzam nosūtīt ECB atbildīgās personas vai, vēlams, nodaļas kontaktinformāciju, īpaši e-pasta adresi, un ECB jūs informēs par turpmāko rīcību.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Banku pārņēmusi nozīmīga banku grupa un tās uzraudzības statuss attiecīgi mainījies no mazāk nozīmīgas uz nozīmīgu. Kā tas ietekmē bankas uzraudzības maksu?

Ja banka, pirms to pārņēmusi nozīmīga iestāžu grupa, bijusi individuāla mazāk nozīmīga banka, šī pārņemšana var ietekmēt bankas uzraudzības maksu. Parasti pēc pārņemšanas gada uzraudzības maksa tiks aprēķināta, par pamatu ņemot pilnu mēnešu skaitu, kuru uzraudzītā iestāde bijusi individuāla mazāk nozīmīga iestāde (ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta 1. punkts).

Maksu aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī valstīs, kas piedalās Eiropas banku uzraudzībā. Tādējādi, ja kredītiestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kas veic uzņēmējdarbību valstīs, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā, tiek aprēķināta un iekasēta viena maksa grupas līmenī.

Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida situācijas pārmaiņām bankā, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Atbildīgie darbinieki izvērtēs attiecīgo situāciju un informēs jūs, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Par maksu noteicošo faktoru iesniegšanas kārtību

Kam ir pienākums sniegt informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t. i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Gada uzraudzības maksu aprēķina visām ECB uzraudzībā esošajām bankām augstākajā konsolidācijas līmenī, pamatojoties uz maksu noteicošajiem faktoriem iepriekšējā uzraudzības maksas perioda pārskata datumā (31.°decembrī) vai piemērojamajā pārskata datumā, kā paskaidrots turpmāk piemēros.

ECB izmanto FINREP un COREP datus, lai noteiktu maksu noteicošos faktorus lielākajai daļai uzraudzīto banku.

Ir divas banku kategorijas, kurām joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori atsevišķa datu vākšanas procesa ietvaros: 1) grupas, kuras maksu aprēķinā neietver neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs esošo meitas uzņēmumu aktīvus un/vai riska pozīciju summas; un 2) kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, dibinātās filiāles, kuras veic uzņēmējdarbību valstīs, kas piedalās Eiropas banku uzraudzībā, un uz kurām neattiecas ECB FINREP Regula.

Kad un kam jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Maksājumu veicējiem, kuriem joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem nacionālajām kompetentajām iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos sniegtās veidnes.

Maksu noteicošie faktori jāiesniedz līdz attiecīgā gada 11. novembra darbadienas beigām (vai, ja 11. novembris nav darbadiena, – līdz nākošās darbadienas beigām) ar iepriekšējā gada 31. decembra vai citu atbilstošo pārskata datumu (sk. tālāk sniegto piemēru). Uzraudzības maksas paziņojumi tiks sagatavoti pirmo sešu mēnešu laikā nākamajā gadā pēc uzraudzības maksas perioda.

Kā jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāiesniedz nacionālajai kompetentajai iestādei, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos ietvertās veidnes. Šīs veidnes jāaizpilda saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, kas ietver arī informāciju par revidenta apliecinājumu un vadības apliecinājumu un to, kad tie nepieciešami.

Vai uzraudzītajai grupai jāizslēdz to meitasuzņēmumu aktīvi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un valstīs ārpus ES?

Nē. Lai gan regulā par uzraudzības maksām sniegta izvēles iespēja neuzrādīt to meitasuzņēmumu aktīvus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un valstīs ārpus ES, šī iespēja nodrošināta attiecīgo uzraudzīto grupu interesēs, jo tādējādi iespējams samazināt gada uzraudzības maksas apjomu, kas tām citādi būtu jāmaksā. Taču, ja ar attiecīgiem aprēķiniem saistītās grūtības ir lielākas nekā guvums no gaidāmā gada uzraudzības maksas samazinājuma, uzraudzītajai grupai lietderīgāk iekļaut šādus aktīvus.

Lai nodrošinātu raitu datu vākšanas procesa norisi, nepieciešams identificēt, kuras grupas, kam ir meitasuzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, plāno neiekļaut maksu noteicošajos faktoros ar tiem saistītos aktīvus un/vai riska pozīciju summas. Grupām, kas vēlas neiekļaut aktīvus un/vai riska pozīcijas, par to jāinformē ECB līdz uzraudzības maksas perioda 30. septembrim, izmantojot ECB tiešsaistes portālu.

ECB regula par uzraudzības maksām
Vai gada uzraudzības maksa jāmaksā visām filiālēm, kuras veic uzņēmējdarbību valstīs, kas piedalās Eiropas banku uzraudzībā?

Nē, gada uzraudzības maksa jāmaksā tikai mātesbanku, kuras veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs, filiālēm valstīs, kas piedalās Eiropas banku uzraudzībā. Piemēram, ES filiālei valstī, kura piedalās Eiropas banku uzraudzībā (piemēram, Vācijā), būs jāmaksā uzraudzības maksa ECB, ja tās mātesbanka reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts. Mātesbanku var uzraudzīt attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde (piemēram, Zviedrijā) un šī iestāde attiecīgi var iekasēt uzraudzības maksu. Šī prasība nav saistīta ar prasību ES reģistrētai filiālei maksāt uzraudzības maksu ECB.

Šajā kontekstā lūdzam paturēt prātā šādus nosacījumus.

  • Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā valstī, kura piedalās Eiropas banku uzraudzībā, uzskata par vienu filiāli.
  • Vienas kredītiestādes filiāles dažādās valstīs, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā (piemēram, Beļģijā un Vācijā), neuzskata par vienu filiāli.
  • No filiāles un meitassabiedrības vienā valstī, kura piedalās Eiropas banku uzraudzībā, tiks iekasētas divas atsevišķas uzraudzības maksas.
Kam jāmaksā uzraudzības maksa?
Kādā konsolidācijas līmenī uzraudzītajām grupām jāsniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Uzraudzītajām grupām, kuras darbojas vienā vai vairākās valstīs, kas piedalās Eiropas banku uzraudzībā, jāsniedz tikai viens pārskats augstākajā konsolidācijas līmenī, aptverot visas valstis, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā. Tiks aprēķināta tikai viena uzraudzības maksa.

Banku grupas
Kas notiek, ja informācija par uzraudzības maksas faktoriem netiek iesniegta laikus?

Ja maksājuma veicējs, kuram joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, neiesniedz informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem, ECB, izmantojot tai pieejamos FINREP un/vai COREP datus vai pamatojoties uz pieejamo informāciju, pati nosaka trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem
Kā komentāriem paredzētajā periodā iespējams atkārtoti iesniegt maksu noteicošo faktoru vērtības?

Ja ar nacionālās kompetentās iestādes starpniecību iesniegtas atsevišķas maksu noteicošo faktoru veidnes, maksu noteicošo faktoru datus var iesniegt atkārtoti, izmantojot to pašu datu formātu un iesniegšanas kanālu 15 dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Ja ECB noteikusi jūsu maksu noteicošos faktorus, pamatojoties uz FINREP vai COREP datiem, un tiešsaistes portālā pieejamie dati par kopējiem aktīviem/ kopējo riska pozīciju vairs nav aktuāli, iespējams ar nacionālās kompetentās iestādes starpniecību atkārtoti iesniegt FINREP un COREP pārskatus 15 dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Jāatzīmē, ka FINREP un COREP dati var mainīties pēc 15 dienu perioda, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Tomēr maksu iekasēšanas nolūkā pēc tam, kad dati izmantoti uzraudzības maksu aprēķināšanai uzraudzības maksas periodam, turpmāki labojumi netiks ņemti vērā un netiks veikta uzraudzības maksu pārrēķināšana.

Ko nosaka ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem nosaka divu maksu noteicošo faktoru, t. i., kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas aprēķināšanas metodoloģiju un kārtību.

Vai kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, dibinātajām filiālēm valstīs, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā, jāiesniedz maksu noteicošie faktori?

Jā. Kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiāles valstīs, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā, uzrauga ECB (nozīmīgo kredītiestāžu gadījumā – tiešā veidā) un tām jāmaksā uzraudzības maksas. Atkarībā no šo iestāžu nozīmīguma to tiešo uzraudzību veic vai nu ECB, vai attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde. Attiecīgi tām jāsniedz ECB informācija par maksu noteicošajiem faktoriem, kas tiks izmantota, lai noteiktu to gada uzraudzības maksu, ja vien uz tām neattiecas ECB FINREP regula.

VUM pamatregula
Piemērs. Banka 2024. gada 1. februārī apvienojusies ar citu banku. Kurš pārskata datums attiecas uz bankas maksu noteicošajiem faktoriem?

Saskaņā ar ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu ikvienā gadījumā, kad uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības maksas perioda pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta. 2024. gada maksas periodā uzraudzīto iestāžu maksu noteicošajiem faktoriem piemērojamais pārskata datums ir 2023. gada 31. decembris saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 3. punkta ba) apakšpunktu. Tāpēc uzraudzības maksa tiks noteikta 2024. gada janvāra mēnesim.

Piemērs. Maksātāja filiāle 2024. gada 1. aprīlī pārtrauc komercdarbību un tiek slēgta. Kurš pārskata datums attiecas uz maksu noteicošajiem faktoriem?

Saskaņā ar ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu ikvienā gadījumā, kad uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības maksas perioda pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta. 2024. gada maksas periodā uzraudzīto iestāžu maksu noteicošajiem faktoriem piemērojamais pārskata datums ir 2023. gada 31. decembris saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 3. punkta ba) apakšpunktu. Tādējādi uzraudzības maksa tiks aprēķināta par periodu no 2024. gada janvāra līdz martam.

ECB regula par uzraudzības maksām
Piemērs. Bankai tika izsniegta atļauja 2024. gada 1. aprīlī. Kurš pārskata datums attiecas uz maksu noteicošajiem faktoriem?

Saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 3. punkta bc) apakšpunktu maksājuma veicējiem, kas uzsākuši darbību pēc attiecīgā gada 1. janvāra, bet pirms 1. oktobra, maksu noteicošo faktoru pārskata datums ir tā ceturkšņa beigas, kurā maksājuma veicējs uzsācis darbību. Piemēram, iestādei, kas uzsākusi darbību 2024. gada 1. aprīlī, atsauces datums ir 2024. gada 30. jūnijs.

Piemērs. Bankas pārskata gada beigas nav 31. decembrī. Kurš pārskata datums attiecas uz maksu noteicošajiem faktoriem?

Atbilstoši Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 3. punkta bb) apakšpunktam, ja uzraudzītā iestāde sniedz gada pārskatus, t. sk. konsolidētos gada pārskatus, pamatojoties uz pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, pārskata datums kopējiem aktīviem ir pārskata gada beigas, kas atbilst iepriekšējam uzraudzības maksas periodam. Piemēram, iestādei, kurai pārskata gads beidzas 31. martā, tās kopējo aktīvu pārskata datums 2024. gada maksu periodam ir 2023. gada 31. marts. Iestādes kopējās riska pozīcijas pārskata datumu neietekmē tās nestandarta grāmatvedības gada beigas, un tajā pašā uzraudzības maksas periodā tas joprojām būtu 2023. gada 31. decembris.

ECB regula par uzraudzības maksām
Vai maksātājām filiālēm, iesniedzot informāciju par kopējiem aktīviem, jāsniedz statistikas dati?

Ne vienmēr. Filiālēm, uz kurām attiecas ECB FINREP Regula, ECB noteiks maksu noteicošos faktorus, pamatojoties uz prudenciālos nolūkos sniegtiem datiem par kopējo aktīvu vērtību. Filiālēm, kurām jāiesniedz maksu noteicošo faktoru veidnes, kopējiem aktīviem jāatbilst ECB Regulas par uzraudzības maksām 2. panta 12. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem kopējiem aktīviem. Tāpēc neiesaistītā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiālei jāiesniedz ECB kopējo aktīvu vērtība, kura aprēķināta, pamatojoties uz aktīvu kopējo vērtību, kas noteikta, balstoties uz visjaunākajiem revidētajiem gada pārskatiem, kuri sagatavoti saskaņā ar Savienībā piemērojamiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, bet, ja šādi gada pārskati nav pieejami, – balstoties uz gada pārskatiem, kuri sagatavoti saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem grāmatvedības tiesību aktiem. Attiecībā uz maksātājām filiālēm, kuras nesniedz gada pārskatus, kopējie aktīvi ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 5. punktu, t. i., statistiskajiem datiem. Filiālēm, kuras prudenciālām vajadzībām brīvprātīgi sniedz pārskatu par aktīvu kopējo vērtību, var izmantot šo vērtību, lai noteiktu maksu noteicošo faktoru "kopējie aktīvi". Tomēr ECB neizmanto brīvprātīgi iesniegtos datus, lai noteiktu maksu noteicošos faktorus, un būs nepieciešams iesniegt maksu noteicošo faktoru veidni.

Vai maksātājām filiālēm jānodrošina revidenta apliecinājums?

Ne vienmēr. Lai apliecinātu maksātājas filiāles kopējos aktīvus, revidenta apliecinājuma vietā šīs filiāles vadītājs vai, ja vadītājs nav pieejams, kredītiestādes, kura izveidojusi maksātāju filiāli, vadības struktūra, izmantojot vadības vēstuli, kura iesniegta attiecīgajai nacionālajai kompetentajai iestādei, apliecina maksātājas filiāles kopējos aktīvus. Pievienota vadības vēstules veidne.

Šis izņēmums attiecas tikai uz maksātājām filiālēm un neattiecas uz maksājuma veicējiem, kuriem jāiesniedz revidenta apliecinājums par finanšu pārskatiem saskaņā ar ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Par uzraudzības maksas maksāšanas kārtību

Kāpēc nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums?

ECB nosūta uzraudzības maksas paziņojumus elektroniski maksājuma veicējiem, izmantojot ECB tiešsaistes portālu. Gaidāmais nosūtīšanas laiks ir nākamā uzraudzības maksas perioda 2. ceturksnī. 2023. gada uzraudzības maksām tas būs 2024. gada 2. ceturksnī. Automātisks paziņojuma e-pasts, ka augšupielādēta ar maksām saistīta korespondence (uzraudzības maksas paziņojums, atgādinājuma vēstule vai vēstule par procentu maksājumiem), tiks nosūtīts uz vēlamo (galveno) e-pasta adresi, ko esat norādījuši ECB tiešsaistes portālā.

Maksājuma veicējiem, kuri piedalās Eiropas banku uzraudzībā uz ciešas sadarbības pamata, uzraudzības maksas paziņojumu nosūtīs attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde.

Ja līdz šā perioda beigām nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Nav saņemta maksājuma informācija, bet saņemts uzraudzības maksas paziņojums (atgādinājuma vēstule vai vēstule par procentu maksājumiem).

Maksājuma informācija vienmēr norādīta attiecīgā dokumenta 2. lapā. Ja nepieciešama papildinformācija par maksājumu, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Lai veiktu ECB uzraudzības maksas maksājumu, nepieciešams ECB PVN maksātāja numurs.

Uzraudzības maksa saskaņā ar PVN direktīvas (2006/112/EK) 13. pantu tiek uzskatīta par sabiedrisku maksājumu un tāpēc atbrīvota no PVN piemērošanas. ECB kā ES iestādei nav jāreģistrējas kā PVN vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājai un tāpēc tai nav šāda nodokļa maksātāja numura.

Banka saņēmusi paziņojumu, ka tai jāmaksā uzraudzības maksa attiecīgajai nacionālajai kompetentajai iestādei. Kā rīkoties?

Valstu uzraudzības iestādēm ir nozīmīga loma banku uzraudzībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Taču to izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot ECB maksājamo uzraudzības maksu. Tas nozīmē, ka nacionālās kompetentās iestādes saglabā tiesības iekasēt maksas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Ar visiem jautājumiem attiecībā uz nacionālās kompetentās iestādes iekasēto maksu jāvēršas tieši pie nacionālās kompetentās iestādes kontaktpersonas.

Nacionālās uzraudzības iestādes
Esmu saņēmis uzraudzības maksas paziņojumu no Vienotā noregulējuma padomes. Kā rīkoties?

ECB ir atbildīga tikai par Vienoto uzraudzības mehānismu (nevis par Vienoto noregulējuma mehānismu). ECB un Vienotā noregulējuma padome (VNP) ir neatkarīgas iestādes. Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar VNP nosūtītajiem rēķiniem, jāvēršas tieši pie VNP kontaktpersonas vai noregulējuma nacionālās iestādes.

Vai uzraudzības maksu iespējams maksāt, izmantojot tiešo debetu?

Jā. SEPA tiešā debeta maksājumi ir ECB ieteiktais maksāšanas līdzeklis. Tiešais debets nodrošina savlaicīgu maksājuma veikšanu, tāpēc ļauj izvairīties no iespējamiem procentu maksājumiem par kavējumiem. Izvēloties šo maksāšanas līdzekli, tiešsaistes portālā iespējams ievadīt bankas datus un izdrukāt tiešā debeta mandātu. Lūdzam jūs parakstīt izdrukāto mandātu un nosūtīt oriģinālu ECB uz adresi, kas norādīta uz mandāta, vai skenētu uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Esam iesnieguši tiešā debeta mandātu, taču vēlamies veikt maksājumu, izmantojot bankas pārvedumu. Vai tas ir iespējams?

Bankas pārvedumu maksājumam var izmantot līdz 14 dienām pirms norādītā datuma, lai gan tā nav obligāta prasība. Tiklīdz sāksim sagatavot tiešā debeta maksājuma procedūru, mēs jums nosūtīsim paziņojumu, norādot konkrētu pārvedumu beigu datumu. Lūdzam ievērot šo datumu, lai izvairītos no dubultas maksājumu veikšanas.

Ko darīt, ja uzraudzības maksas paziņojumā ir kļūda?

Ja uzraudzības maksas paziņojumā atspoguļoti kļūdaini dati vai jebkuru citu vispārēju jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tas neierobežo maksājuma veicēju tiesības pārsūdzēt uzraudzības maksas paziņojumu Administratīvās pārskatīšanas padomē. Pārsūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Protestus par lēmumiem, ko ECB pieņēmusi, veicot uzraudzības uzdevumus, var iesniegt arī Eiropas Savienības Tiesai.

Pārskats par atbildēm
Kas notiek, ja uzraudzības maksa netiek samaksāta noteiktajā termiņā?

Uzraudzības maksa jāsamaksā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma saņemšanas.

Daļēja maksājuma veikšanas vai maksājuma neveikšanas gadījumā ECB ir tiesības katru dienu aprēķināt procentus par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu.

Procentus aprēķina pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus gadā, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums, līdz dienai pirms datuma, kad nesamaksātā summa tiek ieskaitīta ECB kontā.

ECB regula par uzraudzības maksām

Par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiešsaistes portālu

Kā rīkoties, ja nedarbojas tiešsaistes portāla parole?

Paroli iespējams atiestatīt, uzklikšķinot uz "Pieprasīt jaunu paroli" un ievadot lietotājvārdu un jau reģistrēto e-pasta adresi (e-pasta adrese, kas norādīta kā galvenā e-pasta adrese saziņai ar banku, uz kuru ECB sūta paziņojumus). Ja problēmas ar paroli turpinās, lūdzam rakstīt e-pastu uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Kā rīkoties, ja ir grūtības aplūkot vai mainīt informāciju tiešsaistes portālā?

Tiešsaistes portāls saderīgs tikai ar šādām interneta pārlūkprogrammām: Google Chrome (jaunākā versija), Microsoft Edge (jaunākā versija), Mozilla Firefox (jaunākā versija). Iesakām arī izdzēst pārlūkprogrammas sīkdatnes.

Ja arī pēc iepriekšminēto norāžu izpildes saglabājas tehniskas problēmas, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Kā rīkoties, ja, ievadot IBAN tiešā debeta maksājumu veikšanai, parādās ziņojums, ka attiecīgā banka nav atrodama?

Lūdzam sūtīt e-pastu ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, pievienojot kļūdas ekrānuzņēmumu un/vai attiecīgo IBAN. Par uzraudzības maksām atbildīgie ECB darbiniekiem ievadīs bankas kodu sistēmā un lūgs vēlreiz tiešsaistes portālā ievadīt IBAN.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Tiešsaistes portālā esam norādījuši vairākas e-pasta adreses. Vai uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts uz visām šīm e-pasta adresēm?

Nē, uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts tikai uz to e-pasta adresi, kuru norādījāt kā vēlamo adresi. Lūdzam pārbaudīt informāciju, ko sniedzāt tiešsaistes portālā un, ja nepieciešams, mainīt savu izvēli. Ja neesat saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu, lūdzam jūs pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām. ECB iesaka norādīt e-pasta adresi, kas attiecas uz nodaļu vai grupu, nevis individuālu darbinieku, lai nodrošinātu, ka iekšējas personāla pārmaiņas neietekmē ECB saziņu ar maksājuma veicējiem.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vēlos izmantot tiešsaistes portālu un saņemt uzraudzības maksas paziņojumu un ar to saistīto korespondenci savas valsts oficiālajā valodā.

ECB tiešsaistes portālā kā iepriekšnoteiktā valoda vienmēr iestatīta angļu valoda. Tomēr, piesakoties portālā, lietotāji var izvēlēties kādu no to ES valstu, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā, oficiālajām valodām.

Turklāt maksājuma veicēji var izvēlēties valodu, kurā tie vēlas saņemt uzraudzības maksas paziņojumu un ar to saistīto korespondenci. Pēc pieteikšanās tiešsaistes portālā lietotājiem ir pieejama rokasgrāmata ar norādēm par korespondences valodas iestatīšanu.

Turklāt SEPA tiešā debeta veidlapas tulkojums publicēts visu eurozonas valstu valodās ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Ja jums ir jautājumi, lūdzam jūs sazinieties tieši ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana