Menu

Bieži uzdotie jautājumi

Par uzraudzības maksas aprēķināšanu un maksājuma veicēja kontaktinformāciju

Kā nominēt maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kurām jāmaksā uzraudzības maksa un kuras ir daļa no uzraudzītās grupas, nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā. Maksājuma veicēju nominē, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu pa pastu vai e-pastā. Lai nodrošinātu raitu maksu iekasēšanas procesu, jauni maksājumu veicēji jānominē līdz katra gada 30. septembrim.

Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Kā sniegt maksājuma veicēja kontaktinformāciju?

Informācija par maksājuma veicēju jāaktualizē līdz attiecīgā gada 30. septembrim. Maksājuma veicējam, kurš iepriekš norādījis savu kontaktinformāciju, informācija jāaktualizē tikai tad, ja tā mainījusies. Lūdzam iepazīties ar paziņojumu par datu aizsardzību.

Kontaktinformāciju lūdzam sniegt tikai ECB tiešsaistes portālā. ECB darbiniekiem nav piekļuves individuālu banku kontiem portālā, tāpēc viņi to nevar izdarīt bankas vietā. ECB iesaka norādīt e-pasta adresi, kas attiecas uz nodaļu vai grupu, nevis individuālu darbinieku, lai nodrošinātu, ka iekšējas personāla pārmaiņas neietekmē ECB saziņu ar maksājuma veicējiem.

Ja vēl neesat saņēmuši lietotāja ID un paroli vai, ja vēlaties mainīt maksājuma veicēja nosaukumu, lūdzam jūs sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, vēlams, izmantojot e-pastu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Paziņojums par datu aizsardzību

Vai jānorāda aktualizētā kontaktinformācija ECB, ja tā jau norādīta Vienotā noregulējuma valdei (VNV)?

Jā, maksājuma veicēju pienākums ir ziņot ECB par jebkādām kontaktinformācijas pārmaiņām līdz katra maksu perioda 30. septembrim.

Banku grupas struktūra mainījusies pēc paziņojuma veidlapas par maksājuma veicēju iesniegšanas. Kā rīkoties? Vai veidlapa jāiesniedz katru gadu līdz 30. septembrim?

Ja pārmaiņas jūsu grupas struktūrā skar grupas vai meitasuzņēmuma galveno struktūru, kas iepriekš bija nominēta kā maksājuma veicējs, jāziņo ECB, iesniedzot jaunu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju. Par citām pārmaiņām grupas ietvaros nav nepieciešams iesniegt jaunu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju.

Maksājuma veicējiem jāiesniedz veidlapas līdz attiecīgā gada 30. septembrim, lai nodrošinātu raitu maksu iekasēšanas procesu.

Vai nepieciešams ziņot par situācijas pārmaiņām bankā, piemēram, apvienošanu, pārņemšanu vai pilnvaras anulēšanu? Kā rīkoties, ja situācijas pārmaiņas neatspoguļojas saņemtajā paziņojumā par uzraudzības maksu?

Uzraudzības statusa maiņa var ietekmēt gada uzraudzības maksas aprēķinu. Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida situācijas pārmaiņām bankā, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Uzraudzības maksu grupa pēc tam vērsīsies pie jums ar informāciju, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Individuālai bankai tikko izsniegta atļauja darbības uzsākšanai. Kā tai rīkoties attiecībā uz ECB uzraudzības maksu?

Bankai, kura tikko saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā dalībvalstī un neietilpst kādā esošā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa. Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta attiecīgajā uzraudzības maksas periodā.

Lūdzam nosūtīt ECB atbildīgās personas vai, vēlams, nodaļas kontaktinformāciju, īpaši e-pasta adresi, un ECB jūs informēs par turpmāko rīcību.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Banku pārņēmusi nozīmīga banku grupa un tās uzraudzības statuss attiecīgi mainījies no mazāk nozīmīgas uz nozīmīgu. Kā tas ietekmē bankas uzraudzības maksu?

Ja banka, pirms to pārņēmusi nozīmīga iestāžu grupa, bijusi individuāla mazāk nozīmīga banka, šī pārņemšana var ietekmēt bankas uzraudzības maksu. Parasti pēc pārņemšanas gada uzraudzības maksa tiek aprēķināta, par pamatu ņemot pilnu mēnešu skaitu, kuru uzraudzītā iestāde bijusi individuāla mazāk nozīmīga iestāde (ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta 1. punkts).

Maksu aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs. Tādējādi, ja kredītiestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, aprēķina un maksā vienu maksu grupas līmenī.

Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida situācijas pārmaiņām bankā, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Atbildīgie darbinieki izvērtēs attiecīgo situāciju un informēs jūs, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Par maksu noteicošo faktoru iesniegšanas kārtību

Kam ir pienākums sniegt informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t.i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Gada uzraudzības maksu aprēķina visām ECB uzraudzībā esošajām bankām augstākajā konsolidācijas līmenī, pamatojoties uz maksu noteicošo faktoru pārskata datumu iepriekšējā uzraudzības maksas perioda 31. decembrī, vai piemērojamā pārskata datumā, kā paskaidrots turpmāk piemēros.

Sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu ECB izmantos FINREP un COREP datus, lai noteiktu maksu noteicošos faktorus lielākajai daļai uzraudzīto banku.

Divu kategoriju bankām joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, izmantojot atsevišķu datu vākšanas procesu: 1) grupām, kuras maksu aprēķinā neietver neiesaistītajās dalībvalstīs un trešajās valstīs esošo meitas uzņēmumu aktīvus un/vai riska darījumu apjomu; un 2) kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, dibinātajām filiālēm, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs un uz kurām neattiecas ECB FINREP Regula.

Kad un kam jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Maksājumu veicējiem, kuriem joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos sniegtās veidnes.

Maksu noteicošie faktori ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu jāiesniedz līdz attiecīgā gada 11. novembra darbadienas beigām (vai, ja 11. novembris nav darbadiena, – līdz nākošās darbadienas beigām), vai atbilstoši tālāk sniegtajam piemēram. Uzraudzības maksas paziņojumi tiks sagatavoti pirmo sešu mēnešu laikā nākamajā gadā pēc uzraudzības maksas perioda.

Kā jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāiesniedz valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos ietvertās veidnes. Šīs veidnes jāaizpilda saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, kas ietver arī informāciju par revidenta apliecinājumu un vadības apliecinājumu un to, kad tas nepieciešams.

Vai uzraudzītajai grupai jāizslēdz to meitasuzņēmumu aktīvi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un valstīs ārpus ES?

Nē. Lai gan regulā par uzraudzības maksām sniegta izvēles iespēja izslēgt to meitasuzņēmumu aktīvus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs un valstīs ārpus ES, šī iespēja nodrošināta skarto uzraudzīto grupu interesēs, jo tādējādi iespējams samazināt gada uzraudzības maksas apjomu, kas tām citādi būtu jāmaksā. Taču, ja ar attiecīgiem aprēķiniem saistītās grūtības ir lielākas, nekā guvums no gaidāmā gada uzraudzības maksas samazinājuma, uzraudzītajai grupai lietderīgāk iekļaut šādus aktīvus.

Lai nodrošinātu raitu datu vākšanas procesa norisi, nepieciešams identificēt, kuras grupas ar meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs vai trešās valstīs, plāno izslēgt no maksu noteicošajiem faktoriem saistītos aktīvus un/vai riska darījumu apjomus.

Vai gada uzraudzības maksa jāmaksā visām filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs?

Nē, gada uzraudzības maksa jāmaksā tikai tām filiālēm, kuras iesaistītajās dalībvalstīs nodibinājušas mātesbankas, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs. Piemēram, ES filiālei iesaistītajā dalībvalstī (piemēram, Vācijā) būs jāmaksā uzraudzības maksa ECB, ja tās mātesbanka reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts. Mātesbanku var uzraudzīt attiecīgās valsts (piemēram, Zviedrijas) uzraudzības iestāde un šī iestāde attiecīgi var iekasēt uzraudzības maksu. Šī prasība nav saistīta ar prasību ES reģistrētai filiālei maksāt uzraudzības maksu ECB.

Šajā kontekstā lūdzam paturēt prātā šādus nosacījumus.

  • Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli.
  • Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs (piemēram, Beļģijā un Vācijā) neuzskata par vienu filiāli.
  • No filiāles un meitassabiedrības vienā iesaistītajā dalībvalstī tiks iekasētas divas atsevišķas uzraudzības maksas.

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Kādā konsolidācijas līmenī uzraudzītajām grupām jāsniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Uzraudzītajām grupām, kas darbojas vienā vai vairākās iesaistītajās dalībvalstīs, jāsniedz tikai viens pārskats augstākajā konsolidācijas līmenī, aptverot visas iesaistītās dalībvalstis. Tiks aprēķināta tikai viena uzraudzības maksa.

Banku grupas

Kas notiek, ja informācija par uzraudzības maksas faktoriem netiek iesniegta laikus?

Ja maksājuma veicējs, kuram joprojām jāiesniedz maksu noteicošie faktori, neiesniedz informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem, ECB, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pati nosaka trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Kā komentāriem paredzētajā periodā iespējams atkārtoti iesniegt maksu noteicošo faktoru vērtības?

Ja ar VKI starpniecību iesniegtas atsevišķas maksu noteicošo faktoru veidnes, maksu noteicošo faktoru datus var iesniegt atkārtoti, izmantojot to pašu datu formātu un iesniegšanas kanālu 15 dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Ja EC noteikusi jūsu maksu noteicošos faktorus, pamatojoties uz COREP vai FINREP datiem un tiešsaistes portālā pieejamie dati par kopējo riska pozīciju/kopējiem aktīviem vairs nav aktuāli, iespējams ar VKI starpniecību atkārtoti iesniegt COREP un FINREP pārskatus 15 dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Jāatzīmē, ka FINREP un COREP dati var mainīties pēc 15 dienu perioda, kas paredzēts komentāru sniegšanai. Tomēr maksu iekasēšanas nolūkā pēc tam, kad dati izmantoti uzraudzības maksu aprēķināšanai uzraudzības maksas periodam, turpmāki labojumi netiks ņemti vērā un netiks veikta uzraudzības maksu pārrēķināšana.

Ko nosaka ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem nosaka divu maksu noteicošo faktoru, t.i., kopējo aktīvu un kopējās riska pozīcijas aprēķināšanas metodoloģiju un kārtību.

Vai kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, jāiesniedz maksu noteicošie faktori?

Jā. Kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, proti, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Islandē, filiāles, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, uzrauga ECB (mazāk nozīmīgu iestāžu gadījumā – netiešā veidā). Atkarībā no šo iestāžu nozīmīguma to tiešo uzraudzību veic vai nu ECB, vai attiecīgās valsts kompetentā iestāde. Attiecīgi tām jāsniedz ECB informācija par maksu noteicošajiem faktoriem, kas tiks izmantota, lai noteiktu to gada uzraudzības maksu.

VUM pamatregula

Piemērs. Banka 2020. gada 1. janvārī apvienojusies ar citu banku. Vai tai jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2019. gada 31. decembra pārskata datumu?

Nē, tai nav jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2019. gada 31. decembra pārskata datumu. Tomēr maksājuma veicējiem, kas uzsākuši darbību pēc 2020. gada 1. janvāra un ietilpst vienā no divām maksājuma veicēju kategorijām, kam jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati, jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentajai iestādei maksu noteicošo faktoru dati ar iepriekšējā gada 31. decembrim tuvāko pārskata datumu, lai varētu aprēķinā gada uzraudzības maksas. Iestādei, kas uzsākusi darbību 2020. gada 1. janvārī, 2019. gada 31. decembrim tuvākais pārskata datums būtu 2020. gada 31. marts. Iestādei, kas uzsākusi darbību 2020. gada 1. aprīlī, 2019. gada 31. decembrim tuvākais pārskata datums būtu 2020. gada 30. jūnijs. ECB izmantos tos pašus pārskata datumus arī, lai noteiktu maksu noteicošs faktorus iestādēm, kas uzsākušas darbību 2020. gada 1. janvārī un sniedz COREP un FINREP datu pārskatus prudenciālām vajadzībām.

Piemērs. Maksātāja filiāle 2020. gada 1. aprīlī pārtrauc komercdarbību un tiek slēgta. Vai tai jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2019. gada 31. decembra pārskata datumu?

Jā. Saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu ikvienā gadījumā, kad uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta. Kā iestādei, kas tiek uzraudzīta 2020. gada maksas periodā, šai filiālei joprojām jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2019. gada 31. decembra pārskata datumu saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu no tās iekasējamās uzraudzības maksas aprēķinu. Uzraudzības maksa tiks aprēķināta par periodu no 2020. gada janvāra līdz martam.

ECB regula par uzraudzības maksām

Piemērs. Bankas pārskata gada beigas nav 31. decembrī. Vai tai jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2019. gada 31. decembra pārskata datumu?

Atbilstoši regulas par uzraudzības maksām 10. panta 3. punkta bb) apakšpunktam, ja uzraudzītā iestāde sniedz gada pārskatus, t.sk. konsolidētos gada pārskatus, pamatojoties uz pārskata gadu, kas atšķiras no kalendārā gada, pārskata datums kopējiem aktīviem ir pārskata gada beigas, kas atbilst iepriekšējam uzraudzības maksas periodam. Iestādei, kas uzsākusi darbību pirms 2020. gada 1. janvāra un kuras pārskata gads beidzas 31. martā, pārskata datums maksu noteicošajam faktoram "kopējie aktīvi" ir 2019. gada 31. marts.

ECB regula par uzraudzības maksām

Vai maksātājām filiālēm, iesniedzot informāciju par kopējiem aktīviem, jāsniedz statistikas dati?

Ne vienmēr. Filiālēm, uz kurām attiecas ECB FINREP Regula, ECB noteikts maksu noteicošos faktorus, pamatojoties uz prudenciālos nolūkos sniegtiem datiem par kopējo aktīvu vērtību. Filiālēm, kurām jāiesniedz maksu noteicošo faktoru veidnes, kopējiem aktīviem jāatbilst ECB Regulas par uzraudzības maksām 2. panta 12. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem kopējiem aktīviem. Tāpēc neiesaistītā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiālei jāiesniedz ECB dati par kopējiem aktīviem, kas aprēķināti, pamatojoties uz aktīvu kopējo vērtību, kura noteikta, balstoties uz visjaunākajiem saskaņā ar Savienībā piemērojamiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1606/2002 sagatavotajiem revidētajiem gada pārskatiem, bet, ja šādi gada pārskati nav pieejami, – balstoties uz gada pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem grāmatvedības tiesību aktiem. Attiecībā uz maksātājām filiālēm, kuras nesniedz gada pārskatus, kopējie aktīvi ir aktīvu kopējā vērtība, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51. panta 5. punktu, t.i. statistiskajiem datiem. Filiālēm, kuras prudenciālām vajadzībām brīvprātīgi sniedz pārskatu par aktīvu kopējo vērtību, var izmantot šo vērtību, lai noteiktu maksu noteicošo faktoru "kopējie aktīvi". Tomēr ECB atkārtoti neizmanto brīvprātīgi iesniegtos datus, lai noteiktu maksu noteicošos faktorus, un būs nepieciešams iesniegt maksu noteicošo faktoru veidni.

Vai maksātājām filiālēm jānodrošina revidenta apliecinājums?

Ne vienmēr. Lai apliecinātu maksātājas filiāles kopējos aktīvus, revidenta apliecinājuma vietā šīs filiāles vadītājs vai, ja vadītājs nav pieejams, kredītiestādes, kura izveidojusi maksātāju filiāli, vadības struktūra, apliecina maksātājas filiāles kopējos aktīvus, izmantojot vadības vēstuli, kura iesniegta attiecīgajai VKI. Pievienota vadības vēstules veidne.

Šis izņēmums attiecas tikai uz maksātājām filiālēm un neattiecas uz maksājuma veicējiem, kuriem jāiesniedz revidenta apliecinājums par finanšu pārskatiem saskaņā ar ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Par uzraudzības maksas maksāšanas kārtību

Kāpēc nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums?

ECB nosūta uzraudzības maksas paziņojumus elektroniski katram maksājuma veicējam, izmantojot ECB tiešsaistes portālu. Gaidāmais nosūtīšanas datums ir nākamā uzraudzības maksas perioda 2. ceturksnī. 2020. gada uzraudzības maksām tas būs 2021. gada 2. ceturksnī. Automātisks paziņojuma e-pasts, ka augšupielādēta ar maksām saistīta korespondence (uzraudzības maksas paziņojums, atgādinājuma vēstule vai vēstule par procentu maksājumiem) tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, ko esat norādījuši ECB tiešsaistes portālā.

Ja līdz šī perioda beigām nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kā rīkoties, ja nav saņemta maksājuma informācija, bet saņemts uzraudzības maksas paziņojums (atgādinājuma vēstule vai vēstule par procentu maksājumiem).

Maksājuma informācija vienmēr norādīta attiecīgā dokumenta otrajā lapā. Ja nepieciešama papildinformācija par maksājumu, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Lai veiktu ECB uzraudzības maksas maksājumu, nepieciešams ECB PVN maksātāja numurs.

Uzraudzības maksa saskaņā ar PVN direktīvas (2006/112/EK) 13. pantu tiek uzskatīta par sabiedrisku maksājumu un tāpēc atbrīvota no PVN piemērošanas. ECB kā ES iestādei nav jāreģistrējas kā PVN vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājai un tāpēc tai nav šāda nodokļa maksātāja numura.

Kā rīkoties, ja banka saņēmusi paziņojumu, ka tai jāmaksā uzraudzības maksa attiecīgās valsts uzraudzības iestādei?

Valstu uzraudzības iestādēm ir nozīmīga loma banku uzraudzībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Taču to izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot ECB maksājamo uzraudzības maksu. Tas nozīmē, ka valstu uzraudzības iestādes saglabā tiesības iekasēt maksas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Ar visiem jautājumiem attiecībā uz valsts kompetentās iestādes iekasēto maksu jāvēršas tieši pie valsts kompetentās iestādes kontaktpersonas.

Valstu uzraudzības iestādes

Kā rīkoties, ja saņemts uzraudzības maksas paziņojumu no Vienotā noregulējuma padomes?

ECB ir atbildīga tikai par Vienoto uzraudzības mehānismu (nevis par Vienoto noregulējuma mehānismu). ECB un Vienotā noregulējuma padome (VNP) ir neatkarīgas iestādes. Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar VNP nosūtītajiem rēķiniem, jāvēršas tieši pie VNP kontaktpersonas vai noregulējuma nacionālās iestādes.

Vai uzraudzības maksu iespējams maksāt, izmantojot tiešo debetu?

Jā. SEPA tiešā debeta maksājumi ir ECB ieteiktais maksāšanas līdzeklis. Tiešais debets nodrošina savlaicīgu maksājuma veikšanu, tāpēc ļauj izvairīties no iespējamiem procentu maksājumiem par kavējumiem. Izvēloties šo maksāšanas līdzekli, tiešsaistes portālā iespējams ievadīt bankas datus un izdrukāt tiešā debeta mandātu. Lūdzam jūs parakstīt izdrukāto mandātu un nosūtīt oriģinālu ECB uz adresi, kas norādīta uz mandāta.

Ko darīt, ja uzraudzības maksas paziņojumā ir kļūda?

Ja uzraudzības maksas paziņojumā atspoguļoti kļūdaini dati vai jebkuru citu vispārēju jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tas neierobežo maksājuma veicēju tiesības pārsūdzēt uzraudzības maksas paziņojumu Administratīvās pārskatīšanas padomē. Pārsūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Protestus par lēmumiem, ko ECB pieņēmusi, veicot uzraudzības uzdevumus, var iesniegt arī Eiropas Savienības Tiesai.

Pārskats par atbildēm

Kas notiek, ja uzraudzības maksa netiek samaksāta noteiktajā termiņā?

Uzraudzības maksa jāsamaksā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma saņemšanas.

Daļēja maksājuma vai maksājuma neveikšanas gadījumā ECB ir tiesības katru dienu aprēķināt procentus par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu.

Procentus aprēķina pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus gadā, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums, līdz dienai pirms datuma, kad nesamaksātā summa tiek ieskaitīta ECB kontā.

ECB regula par uzraudzības maksām

Par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiešsaistes portālu

Tiešsaistes portāla parole nedarbojas. Kā rīkoties?

Paroli iespējams atiestatīt, uzklikšķinot uz "Pieprasīt jaunu paroli" un ievadot lietotājvārdu un jau reģistrēto e-pasta adresi (e-pasta adrese, kas norādīta kā galvenā e-pasta adrese saziņai ar banku, uz kuru ECB sūta paziņojumus). Ja problēmas ar paroli turpinās, lūdzam rakstīt e-pastu uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Kā rīkoties, ja ir grūtības aplūkot vai mainīt informāciju tiešsaistes portālā?

Tiešsaistes portāls saderīgs tikai ar šādām interneta pārlūkprogrammām: Internet Explorer (9. vai vēlāka versija), Google Chrome un Firefox. Ja tehniskas problēmas saglabājas, arī izmantojot šīs interneta pārlūkprogrammas, lūdzam sazināties ar mums, rakstot e-pastu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kā rīkoties, ja, ievadot IBAN tiešā debeta maksājumu veikšanai, parādās ziņojums, ka attiecīgā banka nav atrodama?

Lūdzam sūtīt e-pastu ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, pievienojot kļūdas ekrānuzņēmumu un/vai attiecīgo IBAN. Par uzraudzības maksām atbildīgie ECB darbiniekiem ievadīs bankas kodu sistēmā un lūgs vēlreiz tiešsaistes portālā ievadīt IBAN.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ja tiešsaistes portālā norādītas vairākas e-pasta adreses, vai uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts uz visām šīm e-pasta adresēm?

Nē, uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts tikai uz to e-pasta adresi, kuru norādījāt kā vēlamo adresi. Lūdzam pārbaudīt informāciju, ko sniedzāt tiešsaistes portālā un, ja nepieciešams, mainīt savu izvēli. Ja neesat saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu, lūdzam jūs pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām. ECB iesaka norādīt e-pasta adresi, kas attiecas uz nodaļu vai grupu, nevis individuālu darbinieku, lai nodrošinātu, ka iekšējas personāla pārmaiņas neietekmē ECB saziņu ar maksājuma veicējiem.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Es vēlētos izmantot tiešsaistes portālu savā dzimtajā valodā, taču tas pieejams tikai angļu valodā

ECB tiešsaistes portāls šobrīd pieejams tikai angļu valodā. Pēc pievienošanās portālam iespējams aplūkot lietotāja rokasgrāmatu (ekrāna apakšējā labajā stūrī). Tajā sniegts visu tiešsaistes portāla ekrānu tulkojums visu euro zonas valstu valodās.

Ikreiz, kad e-pastā saņemat paziņojumu par tiešsaistes portālā augšupielādētu jaunu dokumentu, tiek nodrošināta arī saite uz tulkojumu.

Sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu, maksājuma veicēji varēs izvēlēties valodu, kurā tie vēlas saņemt uzraudzības maksas paziņojumu. ECB 2020. gada 2. pusgadā nosūtīs atsevišķu paziņojumu maksājuma veicējiem, lai apkopotu datus par valodu izvēli.

Turklāt SEPA tiešā debeta veidlapas tulkojums publicēts visu euro zonas valstu valodās ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Ja jums ir jautājumi, lūdzam jūs sazināties tieši ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.