Bieži uzdotie jautājumi

...par maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas kārtību

Kā nominēt maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kurām jāmaksā uzraudzības maksa un kuras ir daļa no uzraudzītās grupas, nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā. Maksājuma veicēju nominē, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu parasta pasta sūtījuma veidā. Lai nomināciju varētu ņemt vērā, izsniedzot uzraudzības maksas paziņojumu nākošajam uzraudzības maksas periodam, jauni maksājumu veicēji jānominē līdz katra gada 1. jūlijam.

Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Kā sniegt maksājuma veicēja kontaktinformāciju?

Informācija par maksājuma veicēju jāaktualizē līdz attiecīgā gada 1. jūlijam. Maksājuma veicējam, kurš iepriekš norādījis kontaktinformāciju, jāaktualizē informācija tikai tad, ja tā mainījusies. Lūdzam iepazīties ar paziņojums par datu aizsardzību.

Kontaktinformāciju lūdzam sniegt tikai ECB tiešsaistes portālā. Ja vēl neesat saņēmuši lietotājvārdu un paroli, lūdzam jūs sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, vēlams, izmantojot e-pastu vai pa tālruni +49 69 1344 4690.

Paziņojums par datu aizsardzību

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Banku grupas struktūra mainījusies pēc paziņojuma veidlapas par maksājuma veicēju iesniegšanas. Kā rīkoties?

Ja jūsu grupā ietverts jauns meitasuzņēmums, kas nav norādīts sākotnēji iesniegtajā paziņojuma veidlapā par maksājuma veicēju, varat informēt ECB, iesniedzot kādu no šīm veidlapām:

  • jaunu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju, kurā ietvertas visas grupas uzraudzītās iestādes;
  • vienkāršotu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju, kuru izmanto kā sākotnēji iesniegtās veidlapas atjauninājumu un kurā ietverta jaunā meitasuzņēmuma rakstveida piekrišana par iepriekš izraudzītā maksājuma veicēja iecelšanu.

Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju 2016
Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju 2015

Vienkāršota paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vai nepieciešams ziņot par situācijas pārmaiņām bankā, piemēram, apvienošanu, pārņemšanu vai atļaujas anulēšanu? Kā rīkoties, ja situācijas pārmaiņas neatspoguļojas saņemtajā paziņojumā par uzraudzības maksu?

Lūdzam pa e-pastu informēt ECB darbiniekus, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, par jebkādām pārmaiņām bankas situācijā. ECB darbinieki pēc tam vērsīsies pie jums ar informāciju, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Situācijas pārmaiņas

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mēs esam neatkarīga kredītiestāde, kas tikko saņēmusi atļauju sākt darbību. Kā mums rīkoties attiecībā uz ECB uzraudzības maksu?

Bankai, kura tikko saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā valstī un neietilpst kādā esošajā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa. Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka tikusi uzraudzīta uzraudzības maksas periodā.

Lūdzam nosūtīt ECB atbildīgās personas vai nodaļas kontaktinformāciju, īpaši e-pasta adresi, un ECB jūs informēs par turpmāko rīcību.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

...par maksu noteicošo faktoru iesniegšanas kārtību

Kam ir pienākums sniegt informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāsniedz visām ECB uzraudzībā esošajām bankām augstākajā konsolidācijas līmenī par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, lai nodrošinātu datus gada uzraudzības maksas aprēķināšanai.

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t.i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Kad un kam jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Maksājumu veicējiem jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos sniegtās veidnes.

Maksu noteicošie faktori jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1. jūlija darbadienas beigām par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Maksājuma paziņojumi tiks izsūtīti gada pēdējā ceturksnī.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Norādījumi maksu noteicošo faktoru datu sniegšanas veidņu aizpildīšanai

Kā jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāiesniedz valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos ietvertās veidnes. Šīs veidnes jāaizpilda saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, kas ietver arī informāciju par revidenta apliecinājumu un to, kad tas nepieciešams.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Norādījumi maksu noteicošo faktoru datu sniegšanas veidņu aizpildīšanai

Vai ir noteikts, ka uzraudzītā grupa nedrīkst iekļaut to meitasuzņēmumu aktīvus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs un valstīs ārpus ES?

Nē, lai gan regula par uzraudzības maksām nosaka iespēju neiekļaut to meitasuzņēmumu aktīvus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs un valstīs ārpus ES. Šī iespēja nodrošināta uzraudzīto grupu interesēs, jo tādējādi iespējams samazināt gada uzraudzības maksas apjomu, kas tām citādi būtu jāmaksā. Taču, ja ar attiecīgiem aprēķiniem saistītās grūtības ir lielākas, nekā guvums no gaidāmā gada uzraudzības maksas samazinājuma, uzraudzītajai grupai lietderīgāk iekļaut šādus aktīvus.

ECB Regula par uzraudzības maksām

Vai gada uzraudzības maksa jāmaksā visām filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs?

Nē, gada uzraudzības maksa jāmaksā tikai tām filiālēm, kuras iesaistītajās dalībvalstīs nodibinājušas mātesbankas, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs. Piemēram, ES filiālei iesaistītajā dalībvalstī (piemēram, Vācijā) būs jāmaksā uzraudzības maksa ECB, ja tās mātesbanka reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts. Mātesbankai Eiropā var piemērot attiecīgās uzraudzības iestādes uzraudzību (piemēram, Apvienotajā Karalistē) un pēc tam šī iestāde var iekasēt uzraudzības maksu. Šī prasība nav saistīta ar prasību ES reģistrētai filiālei maksāt uzraudzības maksu ECB.

Šajā kontekstā lūdzam paturēt prātā šādus nosacījumus.

  • Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli.
  • Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs (piemēram, Beļģijā un Vācijā) par vienu filiāli neuzskata.
  • No filiāles un meitasbankas vienā iesaistītajā dalībvalstī tiks iekasētas divas atšķirīgas uzraudzības maksas.

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Kādā konsolidācijas līmenī uzraudzītajām grupām jāsniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Uzraudzītajām grupām, kas darbojas vienā vai vairākās iesaistītajās valstīs, jāsniedz tikai viens pārskats atbilstoši augstākajam konsolidācijas līmenim, aptverot visas iesaistītās valstis. Tiks aprēķināta tikai viena uzraudzības maksa.

Banku grupas

Kas notiek, ja informācija par uzraudzības maksas faktoriem netiek iesniegta laikus?

Ja maksājuma veicējs neiesniedz informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem, ECB, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pati nosaka trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Pārskats par atbildēm

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Kā iespējams atkārtoti iesniegt maksu noteicošo faktoru vērtības komentāriem paredzētajā periodā?

Maksu noteicošo faktoru datus (kopējā riska pozīcija/kopējie aktīvi) iespējams iesniegt atkārtoti piecu dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai, izmantojot tos pašus līdzekļus, kā iesniedzot sākotnējos datus. Maksu noteicošo faktoru jaunā vērtība jāiesniedz valsts kompetentajai iestādei, lai tā varētu novērtēt datu kvalitāti pirms maksu noteicošs faktoru pārsūtīšanas ECB.

Ko nosaka ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem nosaka divu maksu noteicošo faktoru, t.i., kopējās riska pozīcijas un kopējo aktīvu aprēķināšanas metodoloģiju un kārtību.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Maksu noteicošie faktori

...par uzraudzības maksas maksāšanas kārtību

Kāpēc neesam saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu?

ECB nosūta uzraudzības maksas paziņojumus elektroniski katram maksājuma veicējam, izmantojot ECB tiešsaistes portālu. Paziņojums būtu jāsaņem katra uzraudzības maksas perioda, t.i., kalendārā gada, pēdējā ceturksnī. Automātisks paziņojums e-pastā par to, ka augšupielādēta korespondence saistībā ar maksām (uzraudzības maksas paziņojums, atgādinājuma vēstule vai pavadvēstule), tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, kas norādīta ECB tiešsaistes portālā.

Ja šajā periodā nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums, lūdzam pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mēs neesam saņēmuši detalizētu informāciju par maksājumu, bet esam saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu (atgādinājuma vēstuli vai pavadvēstuli)

Detalizēta informācija par maksājumu vienmēr norādīta attiecīgā dokumenta otrajā lapā. Ja vēlaties saņemt papildu apstiprinājumu par maksājuma informāciju, lūdzam pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Lai veiktu ECB uzraudzības maksas maksājumu, mums nepieciešams ECB PVN maksātāja numurs

Uzraudzības maksa saskaņā ar PVN direktīvas (2006/112/EK) 13. pantu tiek uzskatīta par sabiedrisku maksājumu un tāpēc atbrīvota no PVN piemērošanas. ECB kā ES iestādei nav jāreģistrējas kā PVN vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājai un tāpēc tai nav šāda nodokļa maksātāja numura.

Esam saņēmuši paziņojumu, ka mums jāmaksā uzraudzības maksa mūsu valsts uzraudzības iestādei. Kā rīkoties?

Valstu uzraudzības iestādēm ir nozīmīga loma banku uzraudzībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Taču to izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot ECB maksājamo uzraudzības maksu. Tas nozīmē, ka valstu uzraudzības iestādes saglabā tiesības iekasēt maksas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu.

Valstu uzraudzības iestādes

Esam saņēmuši uzraudzības maksas paziņojums no Vienotā noregulējuma padomes. Kā rīkoties?

ECB ir atbildīga tikai par Vienoto uzraudzības mehānismu (nevis par Vienoto noregulējuma mehānismu). ECB un Vienotā noregulējuma padome (VNP) ir neatkarīgas iestādes. Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar VNP nosūtītajiem rēķiniem, jāvēršas tieši pie VNP kontaktpersonas vai noregulējuma nacionālās iestādes.

Vienotais noregulējuma mehānisms

Vai uzraudzības maksu iespējams maksāt, izmantojot tiešo debetu?

Jā. SEPA tiešā debeta maksājumi ir ECB ieteiktais maksāšanas līdzeklis. Tiešais debets nodrošina savlaicīgu maksājuma veikšanu, tāpēc ļauj izvairīties no iespējamiem procentu maksājumiem par kavējumiem. Izvēloties šo maksāšanas līdzekli, tiešsaistes portālā iespējams ievadīt bankas datus un izdrukāt tiešā debeta mandātu.

Ko darīt, ja uzraudzības maksas paziņojumā ir kļūda?

Ja uzraudzības maksas paziņojumā atspoguļoti kļūdaini dati vai jebkuru citu vispārēju jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

Tas neierobežo maksājuma veicēju tiesības pārsūdzēt uzraudzības maksas paziņojumu Administratīvās pārskatīšanas padomē. Pārsūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Protestus par lēmumiem, ko ECB pieņēmusi, veicot uzraudzības uzdevumus, var iesniegt arī Eiropas Savienības Tiesai.

Pārskats par atbildēm

Kas notiek, ja uzraudzības maksa netiek samaksāta noteiktajā termiņā?

Daļēja maksājuma vai maksājuma neveikšanas gadījumā ECB ir tiesības katru dienu aprēķināt procentus par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu.

Procentus aprēķina pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus gadā, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums, līdz dienai pirms datuma, kad nesamaksātā summa tiek ieskaitīta ECB kontā.

ECB Regula par uzraudzības maksām

...par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiešsaistes portālu

Tiešsaistes portāla parole nedarbojas. Kā rīkoties?

Paroli var atjaunot, uzklikšķinot uz "Pieprasīt jaunu paroli" un ievadot lietotājvārdu un e-pasta adresi. Ja problēmas ar paroli turpinās, lūdzam rakstīt e-pastu ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Kā rīkoties, ja ir grūtības aplūkot vai mainīt informāciju tiešsaistes portālā?

Tiešsaistes portāls saderīgs tikai ar šādām interneta pārlūkprogrammām: Internet Explorer (9. vai vēlāka versija), Google Chrome un Firefox. Ja tehniskas problēmas saglabājas, arī izmantojot šīs interneta pārlūkprogrammas, lūdzam pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Kā rīkoties, ja, ievadot IBAN tiešā debeta maksājumu veikšanai, parādās ziņojums, ka attiecīgā banka nav atrodama?

Lūdzam sūtīt e-pastu ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, pievienojot kļūdas ekrānuzņēmumu un/vai attiecīgo IBAN. Par uzraudzības maksām atbildīgie ECB darbiniekiem ievadīs bankas kodu sistēmā un lūgs vēlreiz tiešsaistes portālā ievadīt IBAN.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tiešsaistes portālā esam norādījuši vairākas e-pasta adreses. Vai uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts uz visām šīm e-pasta adresēm?

Nē, uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts tikai uz to e-pasta adresi, kuru norādījāt par vēlamo adresi. Lūdzam pārbaudīt informāciju, ko sniedzāt tiešsaistes portālā un, ja nepieciešams, mainīt savu izvēli. Ja neesat saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu, lūdzam jūs pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Mēs vēlētos izmantot tiešsaistes portālu savā dzimtajā valodā, taču tas pieejams tikai angļu valodā

ECB tiešsaistes portāls pieejams tikai angļu valodā. Pēc pievienošanās portālam iespējams aplūkot lietotāja rokasgrāmatu (ekrāna apakšējā labajā stūrī). Tajā sniegts tiešsaistes portāla ekrānu tulkojums visu euro zonas valstu valodās.

Ikreiz, kad e-pastā saņemat paziņojumu par tiešsaistes portālā augšupielādētu jaunu dokumentu, tiek nodrošināta arī saite uz tulkojumu.

Turklāt uzraudzības maksas paziņojuma veidnes un SEPA tiešā debeta veidlapas tulkojums publicēts visu euro zonas valstu valodās ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Uzraudzības maksas paziņojuma veidne 2016

SEPA tiešā debeta mandāta veidlapas paraugs

Ja jums ir jautājumi, lūdzam jūs sazinieties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.