Bieži uzdotie jautājumi

...par uzraudzības maksas aprēķināšanu un maksājuma veicēja kontaktinformāciju

Kā nominēt maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kurām jāmaksā uzraudzības maksa un kuras ir daļa no uzraudzītās grupas, nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā. Maksājuma veicēju nominē, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu parasta pasta sūtījuma veidā. Lai nomināciju varētu ņemt vērā, izsniedzot uzraudzības maksas paziņojumu nākošajam uzraudzības maksas periodam, jauni maksājumu veicēji jānominē līdz katra gada 1. jūlijam.

Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Kā sniegt maksājuma veicēja kontaktinformāciju?

Informācija par maksājuma veicēju jāaktualizē līdz attiecīgā gada 1. jūlijam. Maksājuma veicējam, kurš iepriekš norādījis savu kontaktinformāciju, informācija jāaktualizē tikai tad, ja tā mainījusies. Lūdzam iepazīties ar paziņojumu par datu aizsardzību.

Kontaktinformāciju lūdzam sniegt tikai ECB tiešsaistes portālā. Ja vēl neesat saņēmuši lietotāja ID un paroli vai, ja vēlaties mainīt maksājuma veicēja nosaukumu, lūdzam jūs sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, vēlams, izmantojot e-pastu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Paziņojums par datu aizsardzību

Vai nepieciešams ECB sniegt aktualizētu kontaktinformāciju, ja tā jau sniegta Vienotajai noregulējuma valdei (VNV)?

Jā, maksājuma veicējam jāpaziņo ECB par jebkurām izmaiņām kontaktinformācijā ne vēlāk kā līdz katra uzraudzības maksas perioda 1. jūlijam.

Banku grupas struktūra mainījusies pēc paziņojuma veidlapas par maksājuma veicēju iesniegšanas. Kā rīkoties? Vai veidlapa jāiesniedz katru gadu līdz 1. jūlijam?

Ja jūsu grupā ietverts jauns meitasuzņēmums, kas nav norādīts sākotnēji iesniegtajā paziņojuma veidlapā par maksājuma veicēju, jums jāinformē ECB, iesniedzot vienu no šīm veidlapām:

  • paziņojuma veidlapu par jaunu maksājuma veicēju, kurā ietvertas visas grupas uzraudzītās iestādes;
  • vienkāršotu paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju, kas ietver jaunā meitasuzņēmuma rakstveida piekrišanu par iepriekš izraudzītā maksājuma veicēja iecelšanu un ko izmanto kā sākotnēji iesniegtās veidlapas atjauninājumu.
Lai veidlapas tiktu ņemtas vērā attiecīgā gada oktobrī izsniegtajā uzraudzības maksas paziņojumā, maksājuma veicējiem tās jāiesniedz līdz katra gada 1. jūlijam.

Paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Vienkāršota paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vai nepieciešams ziņot par situācijas pārmaiņām bankā, piemēram, ja notiek apvienošanās, pārņemšana vai atļauja zaudē spēku? Kā rīkoties, ja situācijas pārmaiņas neatspoguļojas saņemtajā paziņojumā par uzraudzības maksu?

Uzraudzības statusa maiņa var ietekmēt gada uzraudzības maksas aprēķinu. Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida situācijas pārmaiņām bankā, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Atbildīgie darbinieki informēs jūs, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

Situācijas pārmaiņas

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Individuālai bankai tikko izsniegta atļauja darbības uzsākšanai. Kā tai rīkoties attiecībā uz ECB uzraudzības maksu?

Bankai, kura tikko saņēmusi atļauju sākt darbību iesaistītajā valstī un neietilpst kādā esošā uzraudzītajā grupā, jāmaksā gada uzraudzības maksa. Maksājamo summu aprēķina, pamatojoties uz to, cik pilnus mēnešus banka uzraudzības maksas periodā tikusi uzraudzīta.

Lūdzam nosūtīt ECB atbildīgās personas vai nodaļas kontaktinformāciju, īpaši e-pasta adresi, un ECB jūs informēs par turpmāko rīcību.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Banku pārņēmusi nozīmīga banku grupa un tās uzraudzības statuss attiecīgi mainījies no mazāk nozīmīgas uz nozīmīgu. Kā tas ietekmē bankas uzraudzības maksu?

Ja banka, pirms to pārņēmusi nozīmīga banku grupa, bijusi individuāla mazāk nozīmīga iestāde, šī pārņemšana var ietekmēt bankas uzraudzības maksu. Parasti pēc pārņemšanas gada uzraudzības maksu aprēķina, balstoties uz pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde bija individuāla mazāk nozīmīga iestāde (ECB Regulas par uzraudzības maksām 7. panta 1. punkts).

Maksu aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī iesaistītajās dalībvalstīs. Tādējādi, ja kredītiestādes ir daļa no uzraudzītās grupas, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, aprēķina un maksā vienu maksu grupas līmenī.

Lūdzam informēt ECB par jebkāda veida bankas situācijas pārmaiņām, nosūtot e-pastu par uzraudzības maksām atbildīgajiem darbiniekiem. Atbildīgie darbinieki izvērtēs attiecīgo situāciju un informēs jūs, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.

...par maksu noteicošo faktoru iesniegšanas kārtību

Kam ir pienākums sniegt informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāsniedz visām ECB uzraudzībā esošajām bankām augstākajā konsolidācijas līmenī ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu, lai nodrošinātu datus gada uzraudzības maksas aprēķināšanai.

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t.i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Kad un kam jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Maksājumu veicējiem jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos sniegtās veidnes.

Maksu noteicošie faktori ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1. jūlija darbadienas beigām (vai, ja 1. jūlijs nav darbadiena, – līdz nākošās darbadienas beigām). Maksājuma paziņojumi tiks izsūtīti gada pēdējā ceturksnī.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Norādījumi maksu noteicošo faktoru datu sniegšanas veidņu aizpildīšanai

Kā jāiesniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Informācija par maksu noteicošajiem faktoriem jāiesniedz valstu uzraudzības iestādēm, izmantojot ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem pielikumos ietvertās veidnes. Šīs veidnes jāaizpilda saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, kas ietver arī informāciju par revidenta apliecinājumu un to, kad tas nepieciešams.

Vai uzraudzītajai grupai jāizslēdz to meitasuzņēmumu aktīvi, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs un valstīs ārpus ES?

Nē, lai gan regula par uzraudzības maksām nosaka iespēju neiekļaut to meitasuzņēmumu aktīvus, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs un valstīs ārpus ES. Šī iespēja nodrošināta uzraudzīto grupu interesēs, jo tādējādi iespējams samazināt gada uzraudzības maksas apjomu, kas tām citādi būtu jāmaksā. Taču, ja ar attiecīgiem aprēķiniem saistītās grūtības ir lielākas, nekā guvums no gaidāmā gada uzraudzības maksas samazinājuma, uzraudzītajai grupai lietderīgāk iekļaut šādus aktīvus.

ECB regula par uzraudzības maksām

Vai gada uzraudzības maksa jāmaksā visām filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs?

Nē, gada uzraudzības maksa jāmaksā tikai tām filiālēm, kuras iesaistītajās dalībvalstīs nodibinājušas mātesbankas, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs. Piemēram, ES filiālei iesaistītajā dalībvalstī (piemēram, Vācijā) būs jāmaksā uzraudzības maksa ECB, ja tās mātesbanka reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts. Mātesbanku var uzraudzīt attiecīgās valsts (piemēram, Apvienotās Karalistes) uzraudzības iestāde un šī iestāde attiecīgi var iekasēt uzraudzības maksu. Šī prasība nav saistīta ar prasību ES reģistrētai filiālei maksāt uzraudzības maksu ECB.

Šajā kontekstā lūdzam paturēt prātā šādus nosacījumus.

  • Vienas kredītiestādes divas vai vairākas maksātājas filiāles vienā iesaistītajā dalībvalstī uzskata par vienu filiāli.
  • Vienas kredītiestādes filiāles dažādās iesaistītajās dalībvalstīs (piemēram, Beļģijā un Vācijā) neuzskata par vienu filiāli.
  • No filiāles un meitassabiedrības vienā iesaistītajā dalībvalstī tiks iekasētas divas atsevišķas uzraudzības maksas.

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Kādā konsolidācijas līmenī uzraudzītajām grupām jāsniedz informācija par maksu noteicošajiem faktoriem?

Uzraudzītajām grupām, kas darbojas vienā vai vairākās iesaistītajās valstīs, jāsniedz tikai viens pārskats augstākajā konsolidācijas līmenī, aptverot visas iesaistītās valstis. Tiks aprēķināta tikai viena uzraudzības maksa.

Banku grupas

Kas notiek, ja informācija par uzraudzības maksas faktoriem netiek iesniegta laikus?

Ja maksājuma veicējs neiesniedz informāciju par maksu noteicošajiem faktoriem, ECB, pamatojoties uz pieejamo informāciju, pati nosaka trūkstošos maksu noteicošos faktorus. Maksu noteicošo faktoru neiesniegšana uzskatāma par ECB Regulas par uzraudzības maksām pārkāpumu un var būt pamats sankcijām.

Pārskats par atbildēm

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Kā komentāriem paredzētajā periodā iespējams atkārtoti iesniegt maksu noteicošo faktoru vērtības?

Maksu noteicošo faktoru datus (kopējā riska pozīcija/kopējie aktīvi) iespējams iesniegt atkārtoti piecu dienu periodā, kas paredzēts komentāru sniegšanai, tādā pat veidā, kā tika iesniegti sākotnējie dati. Maksu noteicošo faktoru jaunā vērtība jāiesniedz valsts kompetentajai iestādei, lai tā varētu novērtēt datu kvalitāti pirms maksu noteicošo faktoru pārsūtīšanas ECB.

Ko nosaka ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem?

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem nosaka divu maksu noteicošo faktoru, t.i., kopējās riska pozīcijas un kopējo aktīvu aprēķināšanas metodoloģiju un kārtību.

ECB lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem

Maksu noteicošie faktori

Vai kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, jāiesniedz maksu noteicošie faktori?

Jā. Kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kuras nav ES dalībvalstis, proti, Norvēģijā, Lihtenšteinā un Islandē, filiāles, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, uzrauga ECB (mazāk nozīmīgu iestāžu gadījumā – netiešā veidā). Atkarībā no šo iestāžu nozīmīguma to tiešo uzraudzību veic vai nu ECB, vai attiecīgās valsts kompetentā iestāde. Attiecīgi tām jāsniedz ECB informācija par maksu noteicošajiem faktoriem, kas tiks izmantota, lai noteiktu to gada uzraudzības maksu.

VUM pamatregula

Banka 2019. gada 1. janvārī apvienojusies ar citu banku. Vai tai jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2018. gada 31. decembra pārskata datumu?

Nē, tai nav jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2018. gada 31. decembra pārskata datumu. Maksājuma veicējiem jāiesniedz valsts kompetentajai iestādei maksu noteicošo faktoru dati ar iepriekšējā gada 31. decembra pārskata datumu, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu. Saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 7. panta 1. punktu pienākums iesniegt maksu noteicošo faktoru datus ir spēkā tikai attiecībā uz tiem maksājuma veicējiem, kuri ir darbojušies tajā uzraudzības maksas periodā, par kuru tiek aprēķināta uzraudzības maksa, t.i., kuri attiecīgajā uzraudzības maksas periodā darbojušies vismaz vienu pilnu mēnesi. Attiecīgi maksājuma veicējam, kurš pārtrauc būt uzraudzītā iestāde 2019. gada 1. janvārī, nav jāiesniedz valsts kompetentajai iestādei maksu noteicošo faktoru dati.

ECB regula par uzraudzības maksām

VUM pamatregula

Maksātāja filiāle 2019. gada 1. aprīlī pārtrauc komercdarbību un tiek slēgta. Vai tai jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2018. gada 31. decembra pārskata datumu?

Jā. Saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 7. pantu ikvienā gadījumā, kad uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta tikai daļā no uzraudzības maksas perioda, gada uzraudzības maksu aprēķina, ņemot vērā uzraudzības pilnu mēnešu skaitu, kuros uzraudzītā iestāde tiek uzraudzīta. Kā iestādei, kas tiek uzraudzīta 2019. gada maksas periodā, šai filiālei joprojām jāiesniedz maksu noteicošo faktoru dati ar 2018. gada 31. decembra pārskata datumu saskaņā ar Regulas par uzraudzības maksām 10. panta 4. punktu, lai nodrošinātu no tās iekasējamās uzraudzības maksas aprēķinu. Uzraudzības maksa tiks aprēķināta par periodu no 2019. gada janvāra līdz martam.

ECB regula par uzraudzības maksām

Vai maksātājām filiālēm, iesniedzot informāciju par kopējiem aktīviem, jāsniedz statistikas dati?

Jā. Pārskatā sniegtajai kopējo aktīvu vērtībai jāatbilst aktīvu kopsummai, kas noteikta VUM pamatregulas 51. panta 5. punktā, kā noteikts ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem 7. panta 2. punktā. Tāpēc neiesaistītā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiālei jāiesniedz ECB kopējo aktīvu vērtība, kas aprēķināta, pamatojoties uz statistikas informāciju, kuru sniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1071/2013.

Vai maksātājām filiālēm jānodrošina revidenta apliecinājums?

Jā. Maksātājas filiāles kopējos aktīvus, kuri aprēķināti, pamatojoties uz statistiskajiem datiem, ko sniedz saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), jāapliecina revidentam. Saskaņā ar ECB lēmuma par maksu noteicošajiem faktoriem 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu ārējam revidentam jāapliecina maksātājas filiāles kopējie aktīvi, veicot tās finanšu kontu pienācīgu pārbaudi. Šīs prasības izpildi var nodrošināt revidents, kas apstiprina kopējos aktīvus, pamatojoties uz iepriekš noteiktām procedūrām.

...par uzraudzības maksas maksāšanas kārtību

Kāpēc nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums?

ECB nosūta uzraudzības maksas paziņojumu elektroniski katram maksājuma veicējam, izmantojot ECB tiešsaistes portālu. Paziņojums būtu jāsaņem katra uzraudzības maksas perioda (t.i., kalendārā gada) pēdējā ceturksnī. Automātisks paziņojuma e-pasts, ka augšupielādēta ar maksām saistīta korespondence (uzraudzības maksas paziņojums, atgādinājuma vēstule vai vēstule par procentu maksājumiem) tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, ko esat norādījuši ECB tiešsaistes portālā.

Ja šajā periodā nav saņemts uzraudzības maksas paziņojums, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Neesmu saņēmis maksājuma informāciju, bet esmu saņēmis uzraudzības maksas paziņojumu (atgādinājuma vēstuli vai vēstuli par procentu maksājumiem).

Maksājuma informācija vienmēr norādīta attiecīgā dokumenta otrajā lapā. Ja nepieciešama papildinformācija par maksājumu, lūdzam pa e-pastu sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Lai veiktu ECB uzraudzības maksas maksājumu, nepieciešams ECB PVN maksātāja numurs.

Uzraudzības maksa saskaņā ar PVN direktīvas (2006/112/EK) 13. pantu tiek uzskatīta par sabiedrisku maksājumu un tāpēc atbrīvota no PVN piemērošanas. ECB kā ES iestādei nav jāreģistrējas kā PVN vai uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājai un tāpēc tai nav šāda nodokļa maksātāja numura.

Banka saņēmusi paziņojumu, ka tai jāmaksā uzraudzības maksa attiecīgās valsts uzraudzības iestādei. Kā rīkoties?

Valstu uzraudzības iestādēm ir nozīmīga loma banku uzraudzībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros.

Taču to izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot ECB maksājamo uzraudzības maksu. Tas nozīmē, ka valstu uzraudzības iestādes saglabā tiesības iekasēt maksas saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu.

Valstu uzraudzības iestādes

Banka saņēmusi uzraudzības maksas paziņojumu no Vienotā noregulējuma padomes. Kā rīkoties?

ECB ir atbildīga tikai par Vienoto uzraudzības mehānismu (nevis par Vienoto noregulējuma mehānismu). ECB un Vienotā noregulējuma padome (VNP) ir neatkarīgas iestādes. Ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar VNP nosūtītajiem rēķiniem, jāvēršas tieši pie VNP kontaktpersonas vai noregulējuma nacionālās iestādes.

Vienotais noregulējuma mehānisms
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Vai uzraudzības maksu iespējams maksāt, izmantojot tiešo debetu?

Jā. SEPA tiešā debeta maksājumi ir ECB ieteiktais maksāšanas līdzeklis. Tiešais debets nodrošina savlaicīgu maksājuma veikšanu, tāpēc ļauj izvairīties no iespējamiem procentu maksājumiem par kavējumiem. Izvēloties šo maksāšanas līdzekli, tiešsaistes portālā iespējams ievadīt bankas datus un izdrukāt tiešā debeta mandātu. Lūdzam jūs parakstīt izdrukāto mandātu un nosūtīt oriģinālu ECB papīra formā uz adresi, kas norādīta uz mandāta.

Ko darīt, ja uzraudzības maksas paziņojumā ir kļūda?

Ja uzraudzības maksas paziņojumā atspoguļoti kļūdaini dati vai jebkuru citu vispārēju jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tas neierobežo maksājuma veicēju tiesības pārsūdzēt uzraudzības maksas paziņojumu Administratīvās pārskatīšanas padomē. Pārsūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas.

Administratīvā pārskatīšanas padome

Protestus par lēmumiem, ko ECB pieņēmusi, veicot uzraudzības uzdevumus, var iesniegt arī Eiropas Savienības Tiesai.

Pārskats par atbildēm

Kas notiek, ja uzraudzības maksa netiek samaksāta noteiktajā termiņā?

Daļēja maksājuma vai maksājuma neveikšanas gadījumā ECB ir tiesības katru dienu aprēķināt procentus par nesamaksāto gada uzraudzības maksas summu.

Procentus aprēķina pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus gadā, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums, līdz dienai pirms datuma, kad nesamaksātā summa tiek ieskaitīta ECB kontā.

ECB regula par uzraudzības maksām

...par tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiešsaistes portālu

Tiešsaistes portāla parole nedarbojas. Kā rīkoties?

Paroli var atjaunot, uzklikšķinot uz "Pieprasīt jaunu paroli" un ievadot lietotājvārdu un reģistrēto e-pasta adresi (tā ir e-pasta adrese, kuru norādījāt kā vēlamo adresi saziņai ar jūsu banku un uz kuru ECB sūta paziņojumus). Ja problēmas ar paroli turpinās, lūdzam rakstīt e-pastu uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Kā rīkoties, ja ir grūtības aplūkot vai mainīt informāciju tiešsaistes portālā?

Tiešsaistes portāls saderīgs tikai ar šādām interneta pārlūkprogrammām: Internet Explorer (9. vai vēlāka versija), Google Chrome un Firefox. Ja tehniskas problēmas saglabājas, arī izmantojot šīs interneta pārlūkprogrammas, lūdzam sazināties ar mums e-pastā.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Kā rīkoties, ja, ievadot IBAN tiešā debeta maksājumu veikšanai, parādās ziņojums, ka attiecīgā banka nav atrodama?

Lūdzam sūtīt e-pastu ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām, pievienojot kļūdas ekrānuzņēmumu un/vai attiecīgo IBAN. Par uzraudzības maksām atbildīgie ECB darbiniekiem ievadīs bankas kodu sistēmā un lūgs vēlreiz tiešsaistes portālā ievadīt IBAN.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tiešsaistes portālā esam norādījuši vairākas e-pasta adreses. Vai uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts uz visām šīm e-pasta adresēm?

Nē, uzraudzības maksas paziņojums tiks nosūtīts tikai uz to e-pasta adresi, kuru norādījāt kā vēlamo adresi. Lūdzam pārbaudīt informāciju, ko sniedzāt tiešsaistes portālā un, ja nepieciešams, mainīt savu izvēli. Ja neesat saņēmuši uzraudzības maksas paziņojumu, lūdzam jūs pa e-pastu sazināties ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Es vēlētos izmantot tiešsaistes portālu savā dzimtajā valodā, taču tas pieejams tikai angļu valodā.

ECB tiešsaistes portāls pieejams tikai angļu valodā. Pēc pievienošanās portālam iespējams aplūkot lietotāja rokasgrāmatu (ekrāna apakšējā labajā stūrī). Tajā sniegts visu tiešsaistes portāla ekrānu tulkojums visu euro zonas valstu valodās.

Ikreiz, kad e-pastā saņemat paziņojumu par tiešsaistes portālā augšupielādētu jaunu dokumentu, tiek nodrošināta arī saite uz tulkojumu.

Turklāt uzraudzības maksas paziņojuma veidnes un SEPA tiešā debeta veidlapas tulkojums publicēts visu euro zonas valstu valodās ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2019. gada maksas paziņojuma paraugs
SEPA tiešā debeta mandāta veidlapas paraugs

Ja jums ir jautājumi, lūdzam jūs sazinieties tieši ar ECB darbiniekiem, kas atbildīgi par uzraudzības maksām.