Ofte stillede spørgsmål

... om hvordan gebyrdebitors kontaktoplysninger opgives

Hvordan udnævner vi gebyrdebitor?

Alle gebyrbetalende institutter, som er en del af den samme koncern under tilsyn, udnævner en enhed, som påtager sig rollen som gebyrdebitor på hele koncernens vegne. Dette sker ved at sende ECB en underskrevet meddelelse pr. post. Sidste frist for at indsende udnævnelsen af en ny gebyrdebitor er 1. juli. Fristen er fastsat for at kunne tage udnævnelsen i betragtning, når gebyrmeddelelsen for den følgende gebyrperiode udstedes.

Fee debtor notification form

Hvordan opgiver vi vores gebyrdebitors kontaktoplysninger?

Den årlige frist for opdatering af gebyrdebitors kontaktoplysninger er 1. juli. Gebyrdebitorer, som allerede har opgivet deres kontaktoplysninger, er kun forpligtede til at opdatere deres kontaktoplysninger i tilfælde af ændringer. Læs venligst erklæringen om databeskyttelse.

Vær så venlig kun at opgive kontaktoplysninger via ECB's onlineportal. Har I endnu ikke modtaget et bruger-id og en adgangskode, bedes I kontakte gebyrteamet (helst pr. e-mail eller telefon: +49 69 1344 4690).

Databeskyttelseserklæring

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Opbygningen af vores koncern har ændret sig, siden vi indsendte meddelelsen om udnævnelse af vores gebyrdebitor. Hvad gør vi?

Hvis jeres koncern omfatter et nyt datterselskab, der ikke stod opført på den meddelelse om udnævnelse af en gebyrdebitor, som I oprindeligt indsendte, kan I informere ECB ved at indsende en af følgende formularer:

  • En ny formular med information om gebyrdebitor, som indeholder alle enheder i koncernen, der er under tilsyn.
  • Den forenklede formular med information om gebyrdebitor, der bruges til opdateringer i forhold til den oprindeligt indsendte formular, med det nye datterselskabs skriftlige samtykke til udnævnelsen af den allerede udnævnte gebyrdebitor.

Fee debtor notification form

Simplified fee debtor notification form

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Skal vi indberette det, hvis vores banks situation ændrer sig, fx i tilfælde af fusion, overtagelse eller ophør af tilladelse? Hvad gør vi, hvis en ændring ikke er afspejlet i den tilsynsmeddelelse, som vi har modtaget?

Vær så venlig at meddele gebyrteamet om alle ændringer i bankens situation via e-mail. Gebyrteamet kontakter jer med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer.

Ændring af situationen

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi er et selvstændigt kreditinstitut, som har fået vores tilladelse for nylig. Hvad gør vi med hensyn til ECB's tilsynsgebyrer?

En bank, der er etableret i et deltagerland, har fået sin tilladelse for nylig og ikke er en del af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale et årligt tilsynsgebyr. Beløbet beregnes på grundlag af antallet af hele måneder, som banken har været under tilsyn i gebyrperioden.

Meddel venligst ECB kontaktadressen på den ansvarlige person eller afdeling – især deres e-mailadresse – og ECB vil informere jer om de næste skridt.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... om hvordan gebyrfaktorer indberettes

Hvem skal indberette gebyrfaktorer?

Alle banker på det højeste konsolideringsniveau, som ECB fører tilsyn med pr. referencedatoen 31. december det foregående år, skal indsende data til gebyrfaktorerne, som vil indgå i beregningen af de årlige tilsynsgebyrer.

ECB er ansvarlig for, at Den Fælles Tilsynsmekanisme fungerer effektivt og konsekvent i sin helhed, dvs. både de signifikante banker, som ECB fører direkte tilsyn med, og de mindre signifikante banker, som ECB fører indirekte tilsyn med. Alle banker under tilsyn er derfor forpligtede til at betale.

Hvornår skal vi indsende data til gebyrfaktorerne og til hvem?

Gebyrdebitorerne skal indsende oplysninger vedrørende gebyrfaktorerne til de nationale tilsynsmyndigheder. Til dette formål anvendes de skemaer, som findes i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer.

Gebyrfaktorerne skal indsendes inden lukketid den 1. juli i det indeværende år med referencedatoen 31. december det foregående år. Gebyrmeddelelserne udstedes i årets sidste kvartal.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Instruktion i at udfylde skemaerne til gebyrfaktorerne

Hvordan skal vi indberette gebyrfaktorerne?

Gebyrfaktorerne skal indsendes til de nationale tilsynsmyndigheder. Til dette formål anvendes de skemaer, som findes i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Skemaerne skal udfyldes i henhold til den instruktion, der er givet, og som også indeholder information om revisors verificering, og hvor den er påkrævet.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Instruktion i at udfylde skemaerne til gebyrfaktorerne

Er en koncern under tilsyn forpligtet til at udelade aktiver, der tilhører datterselskaber etableret i ikkedeltagende lande og lande uden for EU?

Nej, selv om forordningen om tilsynsgebyrer giver mulighed for at udelade aktiver, der tilhører datterselskaber etableret i ikkedeltagende lande og lande uden for EU. Denne mulighed kan være en fordel for de pågældende koncerner, idet den nedsætter det årlige tilsynsgebyr, som de ellers skulle betale. Er omkostningerne ved at beregne disse aktiver imidlertid større end den forventede nedsættelse af de årlige tilsynsgebyrer, er det mere effektivt for koncernen at medtage dem.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Opkræves de årlige tilsynsgebyrer fra alle filialer etableret i deltagerlandene?

Nej. De årlige tilsynsgebyrer opkræves kun fra filialer, der er etableret i et deltagerland af en moderbank, der er etableret i et ikkedeltagende land. Eksempelvis skal en filial i et deltagerland (fx Tyskland) betale et tilsynsgebyr til ECB, hvis dens moderbank er etableret i et ikkedeltagende EU-land. Moderbanken kan være underlagt tilsyn af den relevante tilsynsmyndighed (fx i Storbritannien), og denne myndighed kan derfor pålægge den at betale. Dette krav er uafhængigt af kravet til EU-filialen om at betale et tilsynsgebyr til ECB.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke følgende:

  • Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i det samme deltagende EU-land, anses de for at være én filial.
  • Hvis samme kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige deltagende EU-lande (fx Belgien og Tyskland), anses de ikke for at være én filial.
  • Der opkræves to forskellige tilsynsgebyrer for en filial og et datterselskab i det samme deltagende EU-land.

Hvem skal betale?

På hvilket konsolideringsniveau bør koncerner under tilsyn indberette gebyrfaktorerne?

Koncerner under tilsyn, der driver virksomhed i et eller flere deltagende lande, skal kun indberette én gang og i den forbindelse anvende det højeste konsolideringsniveau i disse deltagerlande. Der vil blive udregnet et tilsynsgebyr.

Behandling af bankkoncerner

Hvad sker der, hvis vi ikke indsender gebyrfaktorerne rettidigt?

Hvis gebyrdebitor ikke indsender gebyrfaktorerne, fastsætter ECB selv de manglende gebyrfaktorer på grundlag af forhåndenværende information. Manglende indberetning af gebyrfaktorer betragtes som en overtrædelse af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og kan udløse sanktioner.

Feedbackmeddelelse

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Hvordan kan vi indsende nye data til vores gebyrfaktorer i løbet af den periode, hvor det er muligt at komme med kommentarer?

I kan indsende nye data vedrørende jeres gebyrfaktorer (samlet risikoeksponering/samlede aktiver) i de fem dage, hvor det er muligt at komme med kommentarer. Det skal ske på samme måde som den oprindelige indsendelse. De nye data til gebyrfaktorerne skal sendes til de kompetente nationale myndigheder, således at de kan vurdere dataenes kvalitet, inden gebyrfaktorerne fremsendes til ECB.

Hvad handler ECB's afgørelse om gebyrfaktorer om?

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer fastlægger metoden og procedurerne, som anvendes til at beregne de to gebyrfaktorer, dvs. den samlede risikoeksponering og gebyrdebitorens samlede aktiver.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Gebyrfaktorer

... om hvordan tilsynsgebyret betales

Hvorfor har vi ikke modtaget en gebyrmeddelelse?

ECB udsteder gebyrmeddelelserne elektronisk til hver enkelt gebyrdebitor via ECB's onlineportal. Den forventede udstedelsesdato er det sidste kvartal i hver gebyrperiode, dvs. i hvert kalenderår. En automatisk meddelelse pr. e-mail, om at den dermed forbundne korrespondance er blevet uploadet (gebyrmeddelelse, rykkerskrivelse eller skrivelse vedrørende tilskrivning af renter) sendes til den e-mailadresse, som I har opgivet via ECB's onlineportal.

Kontakt gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse inden for denne periode.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi har ikke modtaget betalingsoplysningerne, men har modtaget en gebyrmeddelelse (en erindringsskrivelse eller en skrivelse vedrørende tilskrivning af renter).

Betalingsoplysningerne findes altid på side 2 af det respektive dokument. Har I brug for yderligere bekræftelse af betalingsoplysningerne, bedes I kontakte gebyrteamet pr. e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi har behov for at få oplyst ECB's momsregistreringsnummer, før vi kan betale ECB's tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyret betragtes som en offentlig afgift i henhold til artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EF) og er derfor momsfritaget. ECB er som EU-institution hverken moms- eller selskabsskattepligtig og har derfor ikke noget skattenummer.

Vi har modtaget en meddelelse om at betale et tilsynsgebyr til vores nationale tilsynsmyndighed. Hvad skal vi gøre ved den?

De nationale tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle i banktilsynet inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme.

Deres tilsynsomkostninger er imidlertid ikke taget i betragtning ved beregningen af det tilsynsgebyr, som ECB opkræver. Det betyder, at de nationale tilsynsmyndigheder fortsat har ret til at opkræve gebyrer i henhold til national ret.

Nationale tilsynsmyndigheder

Vi har modtaget en gebyrmeddelelse fra Den Fælles Afviklingsinstans. Hvad gør vi?

ECB er kun ansvarlig for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ikke for Den Fælles Afviklingsmekanisme). ECB og Den Fælles Afviklingsinstans er uafhængige institutioner. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Afviklingsinstansen bør rettes direkte til jeres kontaktpunkt eller de nationale afviklingsmyndigheder.

Den Fælles Afviklingsmekanisme

Kan tilsynsgebyret betales pr. direkte debitering?

Ja. ECB anbefaler rent faktisk SEPA Direct Debit. Direkte debitering sikrer, at gebyret betales til tiden, og at eventuelle renteudgifter på grund af for sen betaling undgås. Hvis I anvender direkte debitering, kan I opgive jeres bankoplysninger via onlineportalen og udskrive en betalingsaftale til direkte debitering.

Hvad gør vi, hvis der er en fejl i gebyrmeddelelsen?

Kontakt gebyrteamet i tilfælde af en potentiel faktuel fejl i en gebyrmeddelelse eller i forbindelse med andre generelle spørgsmål.

Dette berører ikke gebyrdebitors ret til at klage over gebyrmeddelelsen til Det Administrative Klagenævn. Alle klager skal fremsættes senest en måned efter modtagelse af gebyrmeddelelsen.

Det Administrative Klagenævn

ECB's afgørelser i forbindelse med udøvelsen af tilsynsopgaverne kan også indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Feedbackmeddelelse

Hvad sker der, hvis betalingsfristen overskrides?

I tilfælde af delvis eller manglende betaling af gebyrerne har ECB ret til at tilskrive renter på den ubetalte del af tilsynsgebyret på dagsbasis.

Renterne beregnes på grundlag af renten ved ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint p.a. fra forfaldsdatoen og til dagen før det ubetalte beløb krediteres ECB's bankkonto.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

... om tekniske spørgsmål vedrørende onlineportalen

Adgangskoden til onlineportalen virker ikke. Hvad gør vi?

Adgangskoden kan nulstilles ved at klikke på "Request a new password" og opgive brugernavn og e-mailadresse. Send en e-mail til gebyrteamet, hvis der bliver ved med at være problemer.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Vi har problemer med at se eller ændre oplysninger via onlineportalen. Hvad gør vi?

Onlineportalen kræver en af følgende internetbrowsere: Internet Explorer (version 9 eller senere), Google Chrome og Firefox. Kontakt gebyrteamet pr. e-mail, hvis der stadig er problemer, selv om én af disse browsere anvendes.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Efter at have opgivet IBAN i forbindelse med en direkte debitering har vi modtaget en fejlmelding om, at vores bank ikke eksisterer ("bank does not exist"). Hvad gør vi?

Send venligst en e-mail til gebyrteamet med et screenshot af fejlmeldingen og/eller det pågældende IBAN-nummer. Gebyrteamet tilføjer herefter bankkoden til ECB's system og vil efterfølgende bede jer igen opgive IBAN-nummeret via onlineportalen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi har tilføjet mere end én e-mailadresse i onlineportalen. Sendes gebyrmeddelelserne til alle disse e-mailadresser?

Nej, gebyrmeddelelser sendes kun til den e-mailadresse, som I har opgivet som jeres foretrukne adresse. Tjek venligst i onlineportalen, og definér om nødvendigt jeres foretrukne adresse igen. Kontakt gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi ville gerne bruge vores eget sprog, når vi bruger onlineportalen, men den findes kun på engelsk

ECB's onlineportal findes kun på engelsk. Efter at have logget ind på onlineportalen er det muligt at åbne en manual (nederste højre hjørne på skærmen). Her findes en oversættelse af alle onlineportalens skærme på alle euroområdesprog.

Desuden får I også et link til en oversættelse, hver gang I får en e-mailnotifikation om, at et nyt dokument er uploadet i onlineportalen.

Oversættelser af skabelonen til gebyrmeddelelsen og formularen til SEPA Direct Debit Core er endvidere offentliggjort på alle euroområdesprog på ECB Banktilsyns websted.

Skabelon til gebyrmeddelelsen 2016

Eksempel på formular til betalingsaftale til direkte debitering (SEPA core direct debit mandate form)

Yderligere spørgsmål kan rettes direkte til ECB's gebyrteam.