Ofte stillede spørgsmål

...om beregningen af tilsynsgebyret og gebyrbetalers kontaktoplysninger

Hvordan udpeger vi gebyrbetaleren?

Alle gebyrbetalende institutter, som er medlem af en koncern under tilsyn, udpeger en fælles enhed, der fungerer som gebyrbetaler (benævnt gebyrdebitor i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) for hele koncernen. Dette sker ved at sende en underskrevet meddelelse til ECB med almindelig post. Meddelelser om udpegning af en ny gebyrbetaler skal sendes inden 1. juli, for at den nye meddelelse kan tages i betragtning, når gebyrmeddelelsen for den følgende gebyrperiode udstedes.

Fee debtor notification form

Hvordan opgiver vi vores gebyrbetalers kontaktoplysninger?

Fristen for opdatering af gebyrbetalerens kontaktoplysninger er 1. juli hvert år. Gebyrbetalere, som allerede har opgivet deres kontaktoplysninger, skal kun indsende en opdatering, hvis der er ændringer. Læs venligst erklæringen om databeskyttelse.

Kontaktoplysninger bedes indsendt via ECB's onlineportal. Hvis man ikke har modtaget sit bruger-id og en adgangskode, eller hvis man vil ændre navnet på gebyrbetaler, bedes man kontakte gebyrteamet, helst pr. e-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Erklæring om beskyttelse af oplysninger

Skal vi indsende vores opdaterede kontaktoplysninger til ECB, hvis vi har givet dem til Den Fælles Afviklingsinstand (SRB)?

Ja, gebyrbetaler har pligt til at meddele ECB ændringer af sine kontaktoplysninger senest 1. juli i hver gebyrperiode.

Bankkoncernen har ændret struktur, efter at vi indsendte meddelelsen om udpegning af gebyrbetaler. Hvad gør vi? Skal vi indsende formularen hvert år senest 1. juli?

Hvis koncernen har fået et nyt datterselskab, som ikke stod opført i den oprindelige meddelelse om udpegning af gebyrbetaler, skal ECB underrettes ved brug af en af følgende formularer:

  • En ny formular med information om gebyrbetaler, som indeholder alle koncernens enheder under tilsyn
  • Den forenklede formular med information om gebyrbetaler, der indeholder det nye datterselskabs skriftlige samtykke til udpegningen af den tidligere udnævnte gebyrbetaler og fungerer som opdatering af den oprindeligt indsendte formular.

Gebyrbetalerne skal indsende formularen senest 1. juli hvert år, for at den kan komme i betragtning ved udstedelsen af gebyrmeddelelsen i oktober samme år.

Fee debtor notification form

Simplified fee debtor notification form

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Skal vi indberette alle ændringer i bankens situation, fx fusion, overtagelse og ophør af tilladelse? Hvordan forholder vi os, hvis en ændring ikke afspejles i den gebyrmeddelelse, vi har modtaget?

Hvis en banks situation har ændret sig, kan det have indflydelse på beregningen af det årlige tilsynsgebyr. Gebyrteamet skal meddeles pr. e-mail om alle ændringer i bankens situation. De vil derefter kontakte jer med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer i det konkrete tilfælde.

Ændring af situationenen

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi er en selvstændig bank, der for nylig har fået vores tilladelse. Hvad gør vi med hensyn til ECB's tilsynsgebyrer?

En bank, som har fået sin tilladelse for nylig, og som har hjemsted i et deltagerland og ikke er medlem af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale det årlige tilsynsgebyr. Gebyret beregnes på grundlag af antallet af hele måneder i gebyrperioden, hvor banken har været under tilsyn.

Indsend kontaktoplysninger om den ansvarlige person eller afdeling til ECB – især e-mailadressen – og ECB vil informere jer om de næste skridt.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Bankens tilsynsstatus er ændret fra mindre signifikant til signifikant, da den er blevet overtaget af en signifikant bankkoncern. Vil det påvirke bankens tilsynsgebyr?

Hvis banken var et selvstændigt mindre signifikant institut, før den blev overtaget af en signifikant koncern under tilsyn, kan det påvirke bankens tilsynsgebyr. Efter overtagelsen beregnes det årlige tilsynsgebyr generelt på grundlag af det antal hele måneder, hvor enheden under tilsyn var et selvstændigt mindre signifikant institut (artikel 7, stk. 1, i ECB's forordning om tilsynsgebyrer).

Gebyrerne beregnes på det højeste konsolideringsniveau i de deltagende medlemsstater. Det betyder, at hvis kreditinstitutter udgør en del af en koncern under tilsyn, der er etableret i et deltagerland, beregnes og opkræves der ét gebyr på koncernniveau.

Gebyrteamet skal meddeles pr. e-mail om alle ændringer i bankens situation. De vil vurdere situationen og derefter kontakte jer med oplysninger om, hvordan I forholder sig i det konkrete tilfælde.

... om indberetning af gebyrfaktorer

Hvem skal indberette gebyrfaktorer?

Alle banker på højeste konsolideringsniveau, som var under ECB's tilsyn på referencedatoen 31. december det foregående år, skal indsende data vedrørende gebyrfaktorerne, som vil indgå i beregningen af de årlige tilsynsgebyrer.

ECB er ansvarlig for, at Den Fælles Tilsynsmekanisme fungerer effektivt og konsekvent i sin helhed, dvs. for både de signifikante banker, som er under ECB's direkte tilsyn, og de mindre signifikante banker, som er under dens indirekte tilsyn. Derfor er alle banker under tilsyn forpligtede til at betale gebyr.

Hvornår skal dataene vedrørende gebyrfaktorerne indsendes og til hvem?

Gebyrbetalerne skal indsende oplysningerne om gebyrfaktorerne til de nationale tilsynsmyndigheder ved brug af de formularer, som findes i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer.

Gebyrfaktorerne skal senest indsendes inden arbejdstids ophør 1. juli det indeværende år eller den næstkommende bankdag, hvis 1. juli ikke er en bankdag, med referencedatoen 31. december det foregående år. Gebyrmeddelelserne udsendes i årets sidste kvartal.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Instruktion i at udfylde formularerne til gebyrfaktorerne

Hvordan skal vi indberette gebyrfaktorer?

Gebyrfaktorerne skal indsendes til de nationale tilsynsmyndigheder ved brug af de formularer, som findes i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Formularerne skal udfyldes ifølge instruktionerne, som også indeholder information om revisors verificering, og hvornår den er påkrævet.

Skal en koncern under tilsyn udelade aktiver tilhørende datterselskaber etableret i ikke-deltagende lande og lande uden for EU?

Nej, selv om forordningen om tilsynsgebyrer giver mulighed for at udelade aktiver tilhørende datterselskaber etableret i ikke-deltagende lande og lande uden for EU. Denne mulighed kan være en fordel for de pågældende koncerner, da den nedsætter det årlige tilsynsgebyr, som de ellers skulle betale. Er omkostningerne ved at beregne disse aktiver større end den forventede nedsættelse af det årlige tilsynsgebyr, er det imidlertid mere effektivt for koncernen at medtage dem.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Opkræves de årlige tilsynsgebyrer fra alle filialer etableret i deltagerlandene?

Nej, de årlige tilsynsgebyrer opkræves kun fra filialer, der er etableret i et deltagerland af en moderbank, der er etableret i et ikke-deltagende EU-land. Eksempelvis skal en filial i et deltagerland (fx Tyskland) betale tilsynsgebyr til ECB, hvis dens moderbank er etableret i et ikke-deltagende EU-land. Moderbanken kan være underlagt tilsyn af den relevante tilsynsmyndighed (fx i Sverige), og denne myndighed kan derfor pålægge den at betale. Dette krav er uafhængigt af kravet til EU-filialen om at betale et tilsynsgebyr til ECB.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke følgende:

  • Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i ét deltagende EU-land, anses de for at være én filial.
  • Hvis et kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige deltagende EU-lande (fx Belgien og Tyskland), anses de ikke for at være én filial.
  • Der opkræves to forskellige tilsynsgebyrer for en filial og et datterselskab i det samme deltagende EU-land.

Hvem skal betale?

På hvilket konsolideringsniveau skal koncerner under tilsyn indberette gebyrfaktorerne?

Koncerner under tilsyn, der driver virksomhed i et eller flere deltagerlande, skal kun indberette én gang og i den forbindelse anvende det højeste konsolideringsniveau i disse deltagerlande. Der vil blive udregnet et fælles tilsynsgebyr.

Behandling af bankkoncerner

Hvad sker der, hvis vi ikke indsender gebyrfaktorerne rettidigt?

Hvis gebyrbetaler ikke indsender gebyrfaktorerne, fastsætter ECB selv de manglende gebyrfaktorer på grundlag af den foreliggende information. Manglende indberetning af gebyrfaktorer betragtes som en overtrædelse af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og kan udløse sanktioner.

Feedbackmeddelelse

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Hvordan kan vi indsende nye data til vores gebyrfaktorer i den periode, hvor det er muligt at komme med kommentarer?

I kan indsende nye data vedrørende jeres gebyrfaktorer (samlet risikoeksponering/samlede aktiver) i de fem dage, hvor det er muligt at komme med kommentarer. Det skal ske på samme måde som den oprindelige indsendelse. De nye data til gebyrfaktorerne skal sendes til de kompetente nationale myndigheder, således at de kan vurdere dataenes kvalitet, inden gebyrfaktorerne sendes til ECB.

Hvad handler ECB's afgørelse om gebyrfaktorer om?

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer fastlægger metoden og procedurerne, som anvendes til at beregne de to gebyrfaktorer, dvs. den samlede risikoeksponering og gebyrbetalerens samlede aktiver.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer

Gebyrfaktorer

Har filialer, der er etableret i deltagende EU-lande af kreditinstitutter, som er etableret i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke er EU-lande, pligt til at indsende gebyrfaktorer?

Ja, filialer, der er etableret i deltagende EU-lande af kreditinstitutter etableret i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke er EU-lande, dvs. Norge, Liechtenstein og Island, er underlagt ECB's tilsyn (indirekte, hvis der er tale om mindre signifikante institutter). Afhængigt af deres signifikans udføres det direkte tilsyn med disse filialer enten af ECB eller den kompetente nationale myndighed. De har derfor pligt til at indberette gebyrfaktorer til ECB, der anvender dem til at fastsætte deres årlige tilsynsgebyr.

SSM-rammeforordning

Vores bank fusionerede med en anden bank 1. januar 2019. Skal vi indberette gebyrfaktorer med referencedato 31. december 2018?

Nej, I har ikke pligt til at indberette gebyrfaktorer med referencedato 31. december 2018. Gebyrbetalere skal indsende gebyrfaktorerne til den kompetente nationale myndighed med referencedatoen 31. december det foregående år, for at de årlige tilsynsgebyrer kan beregnes. Pligten til at indberette gebyrfaktorerne gælder kun for de gebyrbetalere, som eksisterer i den gebyrperiode, som et tilsynsgebyr skal beregnes for, dvs. for mindst en hel måned af den relevante gebyrperiode, som fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordningen om tilsynsgebyrer. En gebyrbetaler, der ophører med at være en enhed under tilsyn 1. januar 2019, er derfor ikke forpligtet til at indsende gebyrfaktorerne til den kompetente nationale myndighed.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

SSM-rammeforordning

Vores gebyrbetalende filial driver ikke længere erhvervsmæssig virksomhed og lukker pr. 1. april 2019. Skal vi indberette gebyrfaktorer med referencedato 31. december 2018?

Ja, i henhold til artikel 7 i forordningen om tilsynsgebyrer, beregnes det årlige tilsynsgebyr, såfremt der kun føres tilsyn med en enhed under tilsyn i en del af gebyrperioden, i forhold til det antal hele måneder i gebyrperioden, hvor den pågældende enhed er under tilsyn. Som en enhed under tilsyn i gebyrperioden 2019 er den gebyrbetalende filial stadig forpligtet til at indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2018 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordningen om tilsynsgebyrer med henblik på beregningen af det tilsynsgebyr, der skal betales. Der fastsættes et tilsynsgebyr for perioden januar til marts 2019.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

Skal gebyrbetalende filialer indsende statistiske data, når de indberetter deres samlede aktiver?

Ja, de samlede aktiver, der indberettes, bør svare til værdien af de samlede aktiver i henhold til artikel 51, stk. 5, i SSM-rammeforordningen som fastsat i artikel 7, stk. 2, i ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Derfor bør filialen til et kreditinstitut, som er etableret i et ikke-deltagende EU-land, indberette de samlede aktiver til ECB, beregnet på grundlag af statistiske data indberettet i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013.

Er revisors verificering påkrævet for gebyrbetalende filialer?

Ja, en gebyrbetalende filials samlede aktiver, som er beregnet på grundlag af statistiske data og indberettet i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), skal verificeres af en revisor. Den eksterne revisor skal verificere den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved at foretage en behørig verificering af dens regnskab i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Dette krav kan imødekommes, ved at en revisor bekræfter de samlede aktiver i henhold til aftalte procedurer.

... om hvordan tilsynsgebyret betales

Hvorfor har vi ikke modtaget en gebyrmeddelelse?

ECB udsteder gebyrmeddelelserne elektronisk til hver enkelt gebyrbetaler via ECB's onlineportal. Den forventede udstedelsesdato er det sidste kvartal i hver gebyrperiode, dvs. i hvert kalenderår. En automatisk e-mailnotifikation om, at den relaterede korrespondance er blevet uploadet (gebyrmeddelelse, rykkerskrivelse eller skrivelse vedrørende tilskrivning af renter), sendes til den e-mailadresse, som I har opgivet via ECB's onlineportal.

Kontakt gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse inden for denne periode.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi har ikke modtaget betalingsoplysningerne, men har modtaget en gebyrmeddelelse (en erindringsskrivelse eller en skrivelse vedrørende renter)

Betalingsoplysningerne findes altid på side 2 i det respektive dokument. Har I brug for yderligere bekræftelse af betalingsoplysningerne, bedes I kontakte gebyrteamet pr. e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi er nødt til at kende ECB's momsregistreringsnummer, for at vi kan betale ECB's tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyret betragtes som en offentlig afgift i henhold til artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EF) og er derfor momsfritaget. ECB er som EU-institution hverken moms- eller selskabsskattepligtig og har derfor ikke noget skattenummer.

Vi har modtaget en meddelelse om betaling af tilsynsgebyr til vores nationale tilsynsmyndighed. Hvad skal vi gøre ved den?

De nationale tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle i banktilsynet inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme.

Deres tilsynsomkostninger tages imidlertid ikke i betragtning ved beregningen af det tilsynsgebyr, som ECB opkræver. Det betyder, at de nationale tilsynsmyndigheder fortsat har ret til at opkræve gebyrer i henhold til national ret.

Nationale tilsynsmyndigheder

Vi har modtaget en gebyrmeddelelse fra Den Fælles Afviklingsinstans. Hvad gør vi?

ECB er kun ansvarlig for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ikke for Den Fælles Afviklingsmekanisme). ECB og Den Fælles Afviklingsinstans er uafhængige institutioner. Spørgsmål i forbindelse med Afviklingsinstansen bør rettes direkte til jeres kontaktpunkt i Afviklingsinstansen eller de nationale afviklingsmyndigheder.

Den Fælles Afviklingsmekanisme
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Kan tilsynsgebyret betales pr. direkte debitering?

Ja, ECB anbefaler rent faktisk SEPA Direct Debit. Direkte debitering sikrer, at gebyret betales til tiden, og at eventuelle renteudgifter på grund af for sen betaling undgås. Hvis I vælger direkte debitering, kan I opgive jeres bankoplysninger via onlineportalen og udskrive en betalingsaftale til direkte debitering. I bedes underskrive og sende originalen til ECB til den adresse, der er angivet på aftalen.

Hvad gør vi, hvis der er en fejl i gebyrmeddelelsen?

Kontakt gebyrteamet i tilfælde af en potentiel faktuel fejl i en gebyrmeddelelse eller i forbindelse med andre generelle spørgsmål.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Dette berører ikke gebyrbetalers ret til at klage over gebyrmeddelelsen til Det Administrative Klagenævn. Alle klager skal fremsættes senest en måned efter modtagelse af gebyrmeddelelsen.

Det Administrative Klagenævn

ECB's afgørelser i forbindelse med udøvelsen af tilsynsopgaverne kan også indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Feedbackmeddelelse

Hvad sker der, hvis betalingsfristen overskrides?

I tilfælde af delvis eller manglende betaling af gebyrerne har ECB ret til at tilskrive renter på den ubetalte del af tilsynsgebyret på dagsbasis.

Renterne beregnes på grundlag af renten ved ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint p.a. fra forfaldsdatoen og til dagen før det ubetalte beløb krediteres ECB's bankkonto.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

... om tekniske spørgsmål vedrørende onlineportalen

Adgangskoden til onlineportalen virker ikke. Hvad gør vi?

Adgangskoden kan nulstilles ved at klikke på "Request a new password" og opgive brugernavn og den e-mailadresse, der allerede er registreret (den e-mailadresse, der er angivet som den foretrukne e-mailadresse til kommunikationen med jeres bank, og som ECB sender meddelelser til). Send en e-mail til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu, hvis der stadig er problemer.

Vi har problemer med at se eller ændre oplysninger via onlineportalen. Hvad gør vi?

Onlineportalen kræver en af følgende internetbrowsere: Internet Explorer (version 9 eller nyere), Google Chrome og Firefox. Kontakt os pr. e-mail, hvis der stadig er problemer, selv om én af disse browsere anvendes.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Efter at have opgivet IBAN i forbindelse med en direkte debitering har vi modtaget en fejlmelding om, at vores bank ikke eksisterer ("bank does not exist"). Hvad gør vi?

Send en e-mail til gebyrteamet med et screenshot af fejlmeldingen og/eller det pågældende IBAN-nummer. Gebyrteamet tilføjer herefter bankkoden til ECB's system og vil efterfølgende bede jer igen opgive IBAN-nummeret via onlineportalen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi har tilføjet mere end én e-mailadresse i onlineportalen. Sendes gebyrmeddelelserne til alle disse e-mailadresser?

Nej, gebyrmeddelelser sendes kun til den e-mailadresse, I har opgivet som jeres foretrukne adresse. Tjek venligst i onlineportalen, hvor I eventuelt kan ændre jeres foretrukne adresse. Kontakt gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi ville gerne bruge vores eget sprog, når vi bruger onlineportalen, men den findes kun på engelsk

ECB's onlineportal findes kun på engelsk. Efter at have logget ind på onlineportalen er det muligt at åbne en manual (nederste højre hjørne på skærmen). Her findes en oversættelse af alle onlineportalens skærme på alle euroområdesprog.

Desuden får I også et link til en oversættelse, hver gang I får en e-mailnotifikation om, at et nyt dokument er uploadet i onlineportalen.

Oversættelser af skabelonen til gebyrmeddelelsen og formularen til SEPA Direct Debit Core er endvidere offentliggjort på alle euroområdesprog på ECB Banktilsyns websted.

Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2019
Eksempel på formular til betalingsaftale til direkte debitering (SEPA core direct debit mandate form)

Yderligere spørgsmål kan rettes direkte til ECB's gebyrteam.