SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål

...om beregningen af tilsynsgebyret og gebyrbetalers kontaktoplysninger

Hvordan kan jeg beregne min banks skønnede tilsynsgebyr for den næste gebyrperiode?

Du kan beregne det skønnede årlige tilsynsgebyr for den næste gebyrperiode ved hjælp af værktøjet i afsnittet Beregn gebyret på webstedet, som opdateres årligt med de seneste tilgængelige data. Bemærk, at dette skøn kun er vejledende og kan adskille sig fra det faktiske gebyr.

Hvordan udpeger vi gebyrbetaleren?

Alle gebyrbetalende institutter, som er en del af en koncern under tilsyn, udpeger en fælles enhed, der fungerer som gebyrbetaler (benævnt gebyrdebitor i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) for hele koncernen. Dette sker ved at sende en underskrevet meddelelse til ECB med almindelig post eller e-mail. Meddelelser om udpegning af en ny gebyrbetaler skal sendes senest 30. september hvert år for at sikre at gebyropkrævningen kan foregå gnidningsløst.

Formular til meddelelse om gebyrbetaler
Hvordan opgiver vi vores gebyrbetalers kontaktoplysninger?

Fristen for opdatering af gebyrbetalerens kontaktoplysninger er 30. september hvert år. Gebyrbetalere, som allerede har opgivet deres kontaktoplysninger, skal kun indsende en opdatering, hvis der er ændringer. Læs venligst erklæringen om databeskyttelse.

Opgiv kun kontaktoplysninger via ECB's onlineportal. Ansatte i ECB har ikke adgang til de enkelte bankers konti i portalen og kan derfor ikke gøre det på bankens vegne. ECB anbefaler, at de e-mailadresser, som opgives, tilhører en afdeling eller en gruppe, og ikke enkelte ansatte, således at udskiftninger af medarbejdere ikke påvirker ECB's kommunikation med gebyrbetalerne.

Har I endnu ikke modtaget jeres bruger-ID og adgangskode, eller hvis I vil ændre navnet på gebyrbetaler, bedes I kontakte gebyrteamet, helst pr. e-mail, på adressen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Erklæring om beskyttelse af oplysninger
Skal vi indsende vores opdaterede kontaktoplysninger til ECB, hvis vi har givet dem til Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)?

Ja. Gebyrbetalere er forpligtede til at fremsende alle ændringer i deres kontaktoplysninger til ECB senest den 30. september i hver gebyrperiode.

Bankkoncernen har ændret struktur, efter at vi indsendte meddelelsen om udpegning af gebyrbetaler. Hvad gør vi? Skal vi indsende formularen senest den 30. september hvert år?

Hvis ændringerne i koncernen påvirker dens hovedkontor eller det datterselskab, der hidtil har været angivet som gebyrbetaler, skal ECB informeres, og en ny formular til meddelelse om udpegning af gebyrbetaler indsendes. Andre ændringer inden for koncernen kræver ikke, at der fremsendes en ny formular til meddelelse om udpegning af gebyrbetaler.

Gebyrbetalere skal indsende formularen senest den 30. september hvert år for at sikre, at gebyropkrævningen kan foregå gnidningsløst.

Skal vi indberette alle ændringer i bankens situation, fx fusion, overtagelse og ophør af tilladelse? Hvordan forholder vi os, hvis en ændring ikke afspejles i den gebyrmeddelelse, vi har modtaget?

Hvis en banks situation har ændret sig, kan det have indflydelse på beregningen af det årlige tilsynsgebyr. Gebyrteamet skal informeres pr. e-mail om alle ændringer i bankens situation. De vil derefter kontakte jer med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer i det konkrete tilfælde.

Vi er en selvstændig bank, der for nylig har fået vores tilladelse. Hvad gør vi med hensyn til ECB's tilsynsgebyrer?

En bank, som har fået sin tilladelse for nylig, er etableret i et land, der deltager i det europæiske banktilsyn, og ikke er en del af en koncern, der allerede er under tilsyn, skal betale et årligt tilsynsgebyr. Beløbet beregnes ud fra antallet af hele måneder, hvor banken har været under tilsyn i gebyrperioden.

Indsend kontaktoplysninger (inkl. en e-mailadresse) for den ansvarlige person – eller endnu bedre – afdeling til ECB, som vil informere jer om de næste skridt.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vores banks tilsynsstatus er ændret fra mindre signifikant til signifikant, fordi den er blevet overtaget af en signifikant bankkoncern. Vil det påvirke dens tilsynsgebyr?

Hvis den var et selvstændigt mindre signifikant institut, før den blev overtaget af en signifikant koncern under tilsyn, kan det påvirke jeres tilsynsgebyr. Efter en overtagelse beregnes det årlige tilsynsgebyr generelt på grundlag af antallet af hele måneder, hvor enheden under tilsyn var et selvstændigt mindre signifikant institut (artikel 7, stk. 1, i ECB's forordning om tilsynsgebyrer).

Gebyrerne beregnes på det højeste konsolideringsniveau i lande, som deltager i det europæiske banktilsyn. Det betyder, at der for kreditinstitutter, som udgør en del af en koncern under tilsyn, der er etableret i lande, som deltager i det europæiske banktilsyn, beregnes og opkræves ét gebyr på koncernniveau.

Gebyrteamet skal informeres pr. e-mail om alle ændringer i bankens situation. De vil vurdere situationen og derefter kontakte jer med oplysninger om, hvordan I forholder jer i det konkrete tilfælde.

... om indberetning af gebyrfaktorer

Hvem skal indberette gebyrfaktorer?

ECB har ansvaret for, at Den Fælles Tilsynsmekanisme som helhed fungerer effektivt og konsekvent, dvs. både de signifikante banker, som er under ECB's direkte tilsyn, og de mindre signifikante banker, som ECB fører indirekte tilsyn med. Derfor skal alle banker under tilsyn betale et tilsynsgebyr.

Det årlige tilsynsgebyr beregnes på det højeste konsolideringsniveau af alle de banker, som var under ECB's tilsyn, på grundlag af gebyrfaktorer på referencedatoen 31. december den foregående gebyrperiode eller den gældende referencedato som forklaret i eksemplerne nedenfor.

Siden 2020-gebyrperioden har ECB genbrugt FINREP- og COREP-data til at fastsætte gebyrfaktorerne for størstedelen af bankerne under tilsyn.

To kategorier af banker skal dog stadig indsende deres gebyrfaktorer i en separat dataindsamlingsproces: i) koncerner, som udelukker aktiver og/eller værdien af risikoeksponering for datterselskaber etableret i ikke-deltagende EU-lande, og ii) filialer etableret i lande, som deltager i det europæiske banktilsyn, af kreditinstitutter fra ikke-deltagende EU-lande, som ikke skal indberette finansielle oplysninger i tilsynsøjemed i henhold til ECB's FINREP-forordning.

Hvornår skal de data, der bruges til gebyrfaktorerne, indsendes og til hvem?

Gebyrbetalere, der stadig skal indsende gebyrfaktorer, skal bruge skemaerne i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer til at indsende oplysninger om gebyrfaktorerne til de kompetente nationale myndigheder.

Gebyrfaktorerne skal senest indsendes inden arbejdstids ophør 11. november det indeværende år eller den næstkommende bankdag, hvis 11. november ikke er en bankdag, med referencedatoen 31. december eller den relevante dato i henhold til nedenstående eksempler. Gebyrmeddelelserne udstedes i løbet af de første seks måneder af året efter gebyrperioden.

Hvordan indsender vi gebyrfaktorerne?

Gebyrfaktorerne skal indsendes til jeres kompetente nationale myndighed ved hjælp af skemaerne i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Skemaerne skal udfyldes i henhold til instruktionerne, som også indeholder oplysninger om revisorverifikation og ledelsens godkendelse, og hvornår disse er påkrævet.

Hvordan kan jeg genindsende gebyrfaktordata i tilfælde af forskelle?

Gebyrfaktorerne skal indsendes igen til jeres kompetente nationale myndighed ved hjælp af skemaerne i bilagene til ECB's afgørelse om gebyrfaktorer. Den kompetente nationale myndighed videresender derefter disse data til ECB, som efterfølgende offentliggør de opdaterede gebyrfaktorer på jeres konto i onlineportalen. Dette er kun muligt i det tidsrum på 15 dage, hvor gebyrbetalerne kan komme med kommentarer vedrørende den aktuelle gebyrperiode.

Skal en koncern under tilsyn udelukke aktiver i datterselskaber, der er etableret i ikke-deltagende EU-lande og lande uden for EU?

Nej, forordningen om tilsynsgebyrer giver ganske vist mulighed for at udelukke aktiver tilhørende datterselskaber etableret i ikke-deltagende EU-lande og lande uden for EU. Denne mulighed kan være en fordel for de pågældende koncerner, da den nedsætter det årlige tilsynsgebyr, som de ellers skulle betale. Er omkostningerne ved at beregne disse aktiver større end den forventede nedsættelse af det årlige tilsynsgebyr, er det imidlertid mere effektivt for koncernen at medtage dem.

For at sikre en gnidningsløs indsamling af data er det nødvendigt at fastslå, hvilke koncerner med filialer i ikke-deltagende EU-lande og tredjelande der har til hensigt at udelukke de relaterede aktiver og/eller værdien af risikoeksponering fra deres gebyrfaktorer. Koncerner, der ønsker at udelukke aktiver og/eller risikoeksponering, bør senest den 30. september i gebyrperioden underrette ECB via ECB's onlineportal.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Opkræves der årlige tilsynsgebyrer for alle filialer, der er etableret i lande, som deltager i det europæiske banktilsyn?

Nej. De årlige tilsynsgebyrer opkræves kun fra filialer, der er etableret i et land, der deltager i det europæiske banktilsyn, af en moderbank, der er etableret i et ikke-deltagende EU-land. Eksempelvis skal en EU-filial i et land, der deltager i det europæiske banktilsyn (fx Tyskland), betale tilsynsgebyr til ECB, hvis dens moderbank er etableret i et ikke-deltagende EU-land. Moderbanken kan være underlagt tilsyn af den relevante kompetente nationale myndighed (fx i Sverige) og kan derfor blive opkrævet et gebyr af denne myndighed. Dette krav er uafhængigt af kravet til EU-filialen om at betale et tilsynsgebyr til ECB.

Det er i denne sammenhæng værd at bemærke følgende:

  • Hvis et kreditinstitut har etableret to eller flere gebyrbetalende filialer i et af de lande, som deltager i det europæiske banktilsyn, anses de for at være én filial.
  • Hvis et kreditinstitut har flere gebyrbetalende filialer, der er etableret i forskellige lande, som deltager i det europæiske banktilsyn (fx Belgien og Tyskland), anses de ikke for at være én filial.
  • Der opkræves to forskellige tilsynsgebyrer for en filial og et datterselskab i det samme land, som deltager i det europæiske banktilsyn.
Hvem skal betale?
På hvilket konsolideringsniveau skal koncerner under tilsyn indberette gebyrfaktorerne?

Koncerner under tilsyn, der driver virksomhed i et eller flere lande, som deltager i det europæiske banktilsyn, skal kun indberette én gang og i den forbindelse anvende det højeste konsolideringsniveau i dette land/disse lande. Der vil blive udregnet et fælles tilsynsgebyr.

Behandling af bankkoncerner
Hvad sker der, hvis vi ikke indberetter gebyrfaktorerne rettidigt?

Hvis en gebyrbetaler, som endnu ikke har indberettet gebyrfaktorer, ikke indberetter disse, fastsætter ECB de manglende gebyrfaktorer ved hjælp af enten FINREP- og/eller COREP-data, som ECB har til rådighed, eller på grundlag af foreliggende information. Manglende indberetning af gebyrfaktorer betragtes som en overtrædelse af ECB's forordning om tilsynsgebyrer og kan udløse sanktioner.

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer
Hvordan kan vi indsende data til vores gebyrfaktorer endnu en gang i den periode, hvor det er muligt at fremsætte bemærkninger?

Har I indberettet særskilte gebyrfaktorskemaer via jeres kompetente nationale myndighed, kan disse gebyrfaktordata indsendes igen i det samme format og via den samme indberetningskanal i løbet af de 15 dage, hvor det er muligt at fremsætte bemærkninger. Hvis ECB fastsatte jeres gebyrfaktorer på grundlag af FINREP- og/eller COREP-data, og værdierne af de samlede aktiver/den samlede risikoeksponering, som findes i onlineportalen, er forældede, kan I via jeres kompetente nationale myndighed indsende jeres FINREP- og COREP-indberetninger igen i løbet af de 15 dage, hvor det er muligt at fremsætte bemærkninger. Det skal bemærkes, at FINREP- og COREP-data kan ændre sig efter de 15 dage, hvor det er muligt at fremsætte bemærkninger. For så vidt angår beregningen af gebyrer skal det dog bemærkes, at når data har været anvendt til at beregne tilsynsgebyret i gebyrperioden, bliver der ikke taget højde for fremtidige ændringer, og tilsynsgebyrerne vil ikke blive genberegnet.

Hvad drejer ECB's afgørelse om gebyrfaktorer sig om?

ECB's afgørelse om gebyrfaktorer fastlægger metoden og procedurerne, som anvendes til at beregne de to gebyrfaktorer, dvs. de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering.

Har filialer etableret i lande, der deltager i det europæiske banktilsyn, af kreditinstitutter, der er etableret i ikke-deltagende EU-lande, pligt til at indsende gebyrfaktorer?

Ja. Filialer etableret i lande, som deltager i det europæiske banktilsyn, af kreditinstitutter, der er etableret i ikke-deltagende EU-lande, er underlagt ECB's tilsyn (indirekte for mindre signifikante institutters vedkommende) og skal betale tilsynsgebyr. Afhængigt af deres signifikans udføres det direkte tilsyn med disse filialer enten af ECB eller den kompetente nationale myndighed. Medmindre de er omfattet af ECB's FINREP-forordning, er de således forpligtet til at indberette gebyrfaktorer til ECB, som vil blive anvendt til at fastsætte deres årlige tilsynsgebyr.

SSM-rammeforordningen
Eksempel: Vores bank fusionerede med en anden bank efter 1. januar 2021. Skal vi indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2020?

Nej, I har ikke pligt til at indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2020. Gebyrbetalere, som er etableret efter 1. januar 2021, og som falder ind under en af de to kategorier, der skal indberette gebyrfaktorer, skal imidlertid indberette dem til den kompetente nationale myndighed med den referencedato, der er tættest på den 31. december det foregående år, for at de årlige tilsynsgebyrer kan beregnes. For enheder etableret pr. 1. januar 2021 er referencedatoen tættest på den 31. december 2020 den 31. marts 2021. For enheder etableret den 1. april 2021 eller derefter er referencedatoen tættest på den 31. december 2020 den 30. juni 2021. Den samme metode til at fastsætte referencedatoer vil også blive anvendt af ECB til at fastsætte gebyrfaktorerne for enheder etableret den 1. januar 2021 eller derefter, som indberetter COREP- og FINREP-data i tilsynsøjemed.

Eksempel: Vores gebyrbetalende filial driver ikke længere erhvervsmæssig virksomhed og lukker pr. 1. april 2021. Skal vi indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2020?

Ja. I henhold til artikel 7 i forordningen om tilsynsgebyrer beregnes det årlige tilsynsgebyr, såfremt der kun føres tilsyn med en enhed under tilsyn i en del af gebyrperioden, i forhold til antallet af hele måneder i gebyrperioden, hvor den pågældende enhed er under tilsyn. Da den gebyrbetalende filial er under tilsyn i 2021-gebyrperioden, er den stadig forpligtet til at indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2020 i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, i forordningen om tilsynsgebyrer med henblik på at lette beregningen af det tilsynsgebyr, der skal betales. Der fastsættes et tilsynsgebyr for perioden januar til marts 2021.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Eksempel: Vores regnskabsår slutter ikke den 31. december. Skal vi indberette gebyrfaktorer med referencedatoen 31. december 2020?

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, litra bb), i forordningen om tilsynsgebyrer skal referencedatoen for de samlede aktiver være udgangen af det regnskabsår, der svarer til den foregående gebyrperiode, når en enhed under tilsyn udarbejder sit årsregnskab, herunder sit konsoliderede årsregnskab, baseret på et regnskabsår, der afviger fra kalenderåret. For enheder, der blev etableret inden 1. januar 2021, og hvis regnskabsår slutter 31. marts, er referencedatoen for gebyrfaktoren samlede aktiver 31. marts 2020.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Forventes gebyrbetalende filialer at indsende statistiske data, når de indberetter deres samlede aktiver?

Ikke nødvendigvis. For filialer, der er omfattet af ECB's FINREP-forordning, fastsætter ECB deres gebyrfaktorer på grundlag de samlede aktiver, der indberettes i tilsynsøjemed. For filialer, der er forpligtede til at indsende gebyrfaktorskemaer, skal de samlede aktiver svare til værdien af de samlede aktiver i henhold til artikel 2, stk. 12, litra b), i ECB's forordning om tilsynsgebyrer. Derfor skal en filial af et kreditinstitut etableret i et ikke-deltagende EU-land indberette de samlede aktiver til ECB beregnet på grundlag af den samlede værdi af aktiver som fastsat på grundlag af det seneste reviderede årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), således som disse finder anvendelse i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 og, hvis dette årsregnskab ikke foreligger, årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med den gældende nationale regnskabslovgivning. For gebyrbetalende filialer, som ikke udarbejder årsregnskab, skal samlede aktiver forstås som den samlede værdi af aktiver som fastsat i overensstemmelse med artikel 51, stk. 5, i forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17), dvs. statistiske data. Filialer, der frivilligt indberetter den samlede værdi af aktiver i tilsynsøjemed, kan anvende denne værdi til at fastsætte gebyrfaktoren samlede aktiver. ECB genanvender dog ikke de frivilligt indberettede data til at fastsætte gebyrfaktorer, og det er stadig nødvendigt at indsende gebyrfaktorskemaet.

Er en revisorverifikation påkrævet for gebyrbetalende filialer?

Ikke nødvendigvis. I stedet for en revisorverifikation til at bekræfte filialens samlede aktiver skal lederen af filialen eller, hvis lederen ikke er til rådighed, ledelsesorganet i det kreditinstitut, der har etableret den gebyrbetalende filial, bekræfte den gebyrbetalende filials samlede aktiver ved hjælp af en administrationsskrivelse, der fremsendes til den relevante kompetente nationale myndighed. En skabelon til administrationsskrivelsen er vedhæftet.

Undtagelsen gælder kun for gebyrbetalende filialer og ikke for gebyrbetalere, som har pligt til at fremlægge en revisorverifikation af deres regnskab i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b), i ECB's afgørelse om gebyrfaktorer.

... om hvordan tilsynsgebyret betales

Hvorfor har vi ikke modtaget en gebyrmeddelelse?

ECB udsteder gebyrmeddelelserne elektronisk til gebyrbetalerne via ECB's onlineportal. Den forventede udstedelsesdato er andet kvartal i den efterfølgende gebyrperiode. Gebyrer for 2021-gebyrperioden bliver opkrævet i 2. kvartal 2022. En automatisk e-mailnotifikation om, at den relaterede korrespondance er blevet uploadet (gebyrmeddelelse, rykkerskrivelse eller skrivelse vedrørende tilskrivning af renter), sendes til den foretrukne (primære) e-mailadresse, I har opgivet via ECB's onlineportal.

For gebyrbetalere, der er en del af det europæiske banktilsyn på grundlag af et tæt samarbejde, vil gebyrmeddelelsen blive udstedt af den relevante kompetente nationale myndighed.

Kontakt venligst gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse inden for denne periode.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vi har ikke modtaget betalingsoplysningerne, men har modtaget en gebyrmeddelelse (en rykkerskrivelse eller en skrivelse vedrørende renter)

Betalingsoplysningerne findes altid på side 2 i det respektive dokument. Har I brug for yderligere bekræftelse af betalingsoplysningerne, bedes I kontakte gebyrteamet pr. e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vi er nødt til at kende ECB's momsregistreringsnummer, for at vi kan betale ECB's tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyret betragtes som en offentlig afgift i henhold til artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EF) og er derfor momsfritaget. ECB er som EU-institution hverken moms- eller selskabsskattepligtig og har derfor ikke noget skattenummer.

Vi har modtaget en meddelelse om betaling af tilsynsgebyr til vores kompetente nationale myndighed. Hvad skal vi gøre ved den?

De nationale tilsynsmyndigheder spiller en vigtig rolle i banktilsynet inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme.

Deres tilsynsomkostninger tages imidlertid ikke i betragtning ved beregningen af det tilsynsgebyr, som ECB opkræver. Det betyder, at de kompetente nationale myndigheder fortsat har ret til at opkræve gebyrer i henhold til national ret. Spørgsmål vedrørende den kompetente nationale myndigheds gebyr skal stilles direkte til jeres kontaktpunkt i den kompetente nationale myndighed.

Nationale tilsynsmyndigheder
Vi har modtaget en gebyrmeddelelse fra Den Fælles Afviklingsinstans. Hvad gør vi?

ECB er kun ansvarlig for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ikke for Den Fælles Afviklingsmekanisme). ECB og Den Fælles Afviklingsinstans er uafhængige institutioner. Spørgsmål i forbindelse med Afviklingsinstansens fakturering bør rettes direkte til jeres kontaktpunkt i Afviklingsinstansen eller de nationale afviklingsmyndigheder.

Kan tilsynsgebyret betales pr. direkte debitering?

Ja. ECB anbefaler rent faktisk SEPA Direct Debit. Direkte debitering sikrer, at gebyret betales til tiden, og at eventuelle renteudgifter på grund af for sen betaling undgås. Hvis I vælger denne betalingsmetode, kan I opgive jeres bankoplysninger via onlineportalen og udskrive en betalingsaftale til direkte debitering. I bedes underskrive og sende originalen til ECB til den adresse, der er angivet på aftalen, eller indscanne den og sende den til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vi har indsendt et mandat til direkte debitering, men vi vil gerne betale via bankoverførsel. Er det muligt?

I kan foretage en bankoverførsel indtil 14 dage før forfaldsdatoen, selvom dette ikke er et krav. Når vi begynder at forberede den direkte debitering, vil I modtage en meddelelse fra os med angivelse af den nøjagtige dato, hvor I skal stoppe med at foretage overførsler. I bedes overholde denne frist for at undgå dobbeltbetalinger.

Hvad gør vi, hvis der er en fejl i gebyrmeddelelsen?

Kontakt gebyrteamet i tilfælde af eventuelle fejl i gebyrmeddelelsen eller i forbindelse med andre generelle spørgsmål.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Dette berører ikke gebyrbetalers ret til at klage over gebyrmeddelelsen til Det Administrative Klagenævn. Alle klager skal fremsættes senest en måned efter modtagelse af gebyrmeddelelsen.

Det Administrative Klagenævn

ECB's afgørelser i forbindelse med udøvelsen af tilsynsopgaverne kan også indbringes for Den Europæiske Unions Domstol.

Feedbackmeddelelse
Hvad sker der, hvis betalingsfristen overskrides?

Gebyrerne skal betales senest 35 dage, efter at gebyrmeddelelsen er udstedt.

I tilfælde af delvis eller manglende betaling af gebyrerne har ECB ret til at tilskrive renter på den ubetalte del af tilsynsgebyret på dagsbasis.

Renterne beregnes på grundlag af renten ved ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint p.a. fra forfaldsdatoen og til dagen, før det ubetalte beløb krediteres ECB's bankkonto.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer

... om tekniske spørgsmål vedrørende onlineportalen

Adgangskoden til onlineportalen virker ikke. Hvad gør vi?

Adgangskoden kan nulstilles ved at klikke på "Request new password" og opgive brugernavn og den e-mailadresse, der allerede er registreret (den e-mailadresse, der er angivet som den foretrukne e-mailadresse til kommunikationen med jeres bank, og som ECB sender meddelelser til). Send en e-mail til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu, hvis der stadig er problemer.

Vi har problemer med at se eller ændre oplysninger via onlineportalen. Hvad gør vi?

Onlineportalen kræver en af følgende internetbrowsere: Google Chrome (seneste version), Microsoft Edge (seneste version), Mozilla Firefox (seneste version). Vi anbefaler også, at I sletter cookies fra jeres browser.

Kontakt os pr. e-mail, hvis I stadig har tekniske problemer, selvom I følger ovenstående anbefalinger.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Efter at have opgivet IBAN i forbindelse med en direkte debitering har vi modtaget en fejlmelding om, at vores bank ikke eksisterer ("bank does not exist"). Hvad gør vi?

Send en e-mail til gebyrteamet med et screenshot af fejlmeldingen og/eller det pågældende IBAN-nummer. Gebyrteamet tilføjer herefter bankkoden til ECB's system og vil efterfølgende bede jer igen opgive IBAN-nummeret via onlineportalen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vi har tilføjet mere end én e-mailadresse i onlineportalen. Sendes gebyrmeddelelserne til alle disse e-mailadresser?

Nej, gebyrmeddelelser sendes kun til den e-mailadresse, I har opgivet som jeres foretrukne ("preferred") adresse. Tjek i onlineportalen, om I har opgivet den rigtige foretrukne adresse. Hvis ikke bedes I ændre den. Kontakt venligst gebyrteamet pr. e-mail, hvis I ikke har modtaget en gebyrmeddelelse. ECB anbefaler, at den e-mailadresse, som opgives, tilhører en afdeling eller en gruppe, og ikke enkelte ansatte, således at udskiftninger af medarbejdere ikke påvirker ECB's kommunikation med gebyrbetalerne.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Vi vil gerne bruge vores eget sprog, når vi anvender onlineportalen og modtager gebyrmeddelelsen og den tilhørende korrespondance.

Standardsproget i ECB's onlineportal er altid indstillet til at være engelsk. I forbindelse med login kan brugerne dog vælge deres foretrukne officielle EU-sprog blandt sprogene i de lande, der deltager i det europæiske banktilsyn.

Desuden kan gebyrbetalere også vælge det sprog, som de gerne vil modtage gebyrmeddelelsen og den tilhørende korrespondance på. Efter at have logget ind på onlineportalen har brugerne adgang til manualen, hvor de kan finde vejledning i, hvordan man vælger korrespondancesprog.

Oversættelser af formularen til SEPA Direct Debit Core er endvidere offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted på alle euroområdesprog.

Yderligere spørgsmål kan rettes direkte til ECB's gebyrteam.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing