Menu

Nejčastější dotazy

…výpočet poplatku za dohled a kontaktní údaje poplatníka

Jak můžeme určit poplatníka?

Všechny instituce, které platí poplatek a jsou součástí dohlížené skupiny, určí jeden subjekt, který bude jednat jako poplatník za celou skupinu. Učiní tak zasláním podepsaného oznámení ECB poštou nebo e-mailem. Uzávěrka pro jmenování nového poplatníka je každý rok 30. září, aby byl zajištěn hladký poplatkový proces.

Formulář pro oznámení poplatníka

Jak můžeme poskytnout kontaktní údaje našeho poplatníka?

Každoroční termín pro aktualizaci údajů o poplatníkovi je 30. září. Poplatníci, kteří své kontaktní údaje již poskytli, jsou povinni je oznamovat, pouze pokud dojde ke změně. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně údajů.

Své kontaktní údaje uvádějte pouze prostřednictvím internetového portálu ECB. Pracovníci ECB nemají k účtům jednotlivých bank v portálu přístup, a nemohou tedy tuto činnost provádět za banky. ECB doporučuje, aby byla poskytnuta e-mailová adresa odboru nebo skupiny a nikoli konkrétního pracovníka, aby personální změny neměly na komunikaci ECB s poplatníky vliv.

Pokud jste uživatelské jméno a heslo dosud neobdrželi nebo si přejete změnit název poplatníka, obraťte se prosím na tým zabývající se poplatky, nejlépe prostřednictvím e-mailu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Prohlášení o ochraně údajů

Musíme poskytnout aktualizované kontaktní údaje ECB, pokud jsme je již poskytli Jednotnému výboru pro řešení krizí (SRB)?

Ano, poplatníci jsou povinni oznámit ECB veškeré změny svých kontaktních údajů do 30. září každého období pro placení poplatků.

Struktura naší bankovní skupiny se od podání formuláře pro oznámení poplatníka změnila. Co máme dělat? Musíme podávat formuláře do 30. září každý rok?

Pokud se změny struktury vaší skupiny týkají subjektu v jejím čele nebo dceřiného podniku, který byl dříve jmenován poplatníkem, je třeba o tom ECB informovat podáním nového formuláře pro oznámení poplatníka. Jiné změny v rámci skupiny podání nového formuláře pro oznámení poplatníka nevyžadují.

Poplatníci jsou povinni předložit formulář do 30. září každého roku, aby byl zajištěn hladký poplatkový proces.

Musíme hlásit každou změnu situace naší banky, k níž dojde, včetně např. fúze, absorpce či zrušení povolení k činnosti? Co máme dělat v případě, že výzva k zaplacení poplatku, kterou jsme obdrželi, změnu nezohledňuje?

Změna vaší situace může mít dopad na výpočet ročního poplatku za dohled. O veškerých změnách situace vaší banky prosím informujte tým zabývající se poplatky prostřednictvím e-mailu. Jeho členové vás budou kontaktovat s pokyny, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.

Jsme samostatná banka, která právě získala povolení k činnosti. Jak máme postupovat ve vztahu k poplatkům ECB za dohled?

Banka, jež nově získala povolení k činnosti ve zúčastněném členském státě a není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled. Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž podléhala banka dohledu.

Nahlaste prosím ECB kontaktní údaje odpovědné osoby nebo raději odpovědného oddělení (zejména e-mailovou adresu) a ECB vás bude o dalších krocích informovat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V důsledku akvizice významnou bankovní skupinou se status dohledu naší banky změnil z méně významné na významnou. Ovlivní to poplatek za dohled?

Pokud byla vaše banka před akvizicí významnou dohlíženou skupinou samostatnou méně významnou institucí, může to mít vliv na váš poplatek za dohled. Obecně platí, že po akvizici se roční poplatek vypočte na základě počtu celých měsíců, během nichž byl dohlížený subjekt samostatnou méně významnou institucí (článek 7 odst. 1 nařízení ECB o poplatcích za dohled).

Výpočet poplatku se provádí na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států. Pokud jsou tedy úvěrové instituce součástí dohlížené skupiny usazené v zúčastněných členských státech, bude vypočten a vyměřen jeden poplatek na úrovni skupiny.

O veškerých změnách situace vaší banky prosím informujte tým zabývající se poplatky prostřednictvím e-mailu. Jeho členové váš případ posoudí a budou vás kontaktovat s pokyny, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.

…jak předložit faktory pro výpočet poplatku

Kdo je povinen faktory pro výpočet poplatku předložit?

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku, tedy jak významných bank, nad kterými vykonává přímý dohled, tak i méně významných bank, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Platit poplatek za dohled jsou tedy povinny všechny dohlížené banky.

Roční poplatek za dohled se vypočte na nejvyšší úrovni konsolidace v případě všech bank dohlížených ECB, a to na základě faktorů pro výpočet poplatku k referenčnímu datu 31. prosince předchozího období placení poplatku nebo k příslušnému referenčnímu datu, jak je vysvětleno na příkladech níže.

Počínaje obdobím placení poplatku 2020 bude ECB při určování faktorů pro výpočet poplatků u většiny dohlížených bank opětovně používat údaje FINREP a COREP.

Své faktory pro výpočet poplatku prostřednictvím samostatného sběru údajů musí nadále poskytovat dvě kategorie bank: i) skupiny, které nezahrnují aktiva nebo výši rizikové expozice dceřiných podniků v nezúčastněných členských státech, a ii) pobočky zřízené v zúčastněných členských státech úvěrovými institucemi z nezúčastněných členských států, které nepodléhají nařízení ECB o FINREP.

Kdy a komu máme poskytnout údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku?

Poplatníci, kteří jsou dosud povinni poskytovat faktory pro výpočet poplatku, předají informace o faktorech pro výpočet poplatku vnitrostátním orgánům dohledu prostřednictvím šablon obsažených v přílohách rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku.

Faktory pro výpočet poplatku se odevzdávají do konce pracovní doby dne 11. listopadu daného roku nebo následující pracovní den, jestliže 11. listopad není pracovním dnem, přičemž referenčním datem je 31. prosinec roku předchozího, resp. jiné příslušné datum (viz příklad níže). Výzvy k zaplacení poplatku za dohled budou vydávány během prvních šesti měsíců roku následujícího po období placení poplatku.

Jak máme předložit faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku by měly být předloženy vnitrostátním orgánům dohledu prostřednictvím šablon, které jsou součástí příloh k rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku. Tyto šablony je třeba vyplnit v souladu s poskytnutými pokyny, kam spadají také informace o ověření auditorem a potvrzení vedením, a v jakých případech je to třeba.

Je nezbytné, aby dohlížená skupina nezahrnula aktiva dceřiných podniků usazených v nezúčastněných členských státech a zemích mimo EU?

Ne. I když nařízení o poplatcích za dohled upravuje možnost nezahrnout aktiva dceřiných podniků usazených v nezúčastněných členských státech a zemích mimo EU, tato možnost existuje ve prospěch dotčených dohlížených skupin, neboť snižuje roční poplatky za dohled, které by jinak musely platit. Pokud je však zátěž spojená s výpočtem větší než očekávané snížení ročních poplatků za dohled, je pro dohlíženou skupinu efektivnější tato aktiva zahrnout.

V zájmu zajištění hladkého procesu sběru údajů je nutné určit, které skupiny s dceřinými podniky zřízenými v nezúčastněných členských státech nebo třetích zemích hodlají nezahrnout související aktiva nebo výši rizikové expozice do svých faktorů pro výpočet poplatku.

Jsou roční poplatky za dohled ukládány všem pobočkám usazeným v zúčastněných členských státech?

Nikoli. Roční poplatky za dohled jsou ukládány pouze pobočkám zřízeným v zúčastněném členském státě mateřskou bankou usazenou v nezúčastněném členském státě. Například pobočka v EU v zúčastněném členském státě (např. v Německu) bude muset platit poplatek ECB za dohled, pokud je její mateřská banka usazena v nezúčastněném členském státu. Mateřská banka může podléhat dohledu příslušného vnitrostátního orgánu dohledu (např. ve Švédsku), a v důsledku toho jí může tento orgán vyměřovat poplatek. Tento požadavek nesouvisí s požadavkem na pobočku v EU, aby platila poplatek za dohled ECB.

V této souvislosti je třeba mít na paměti následující:

  • Dvě nebo více poboček, které platí poplatky, zřízené stejnou úvěrovou institucí v jednom zúčastněném členském státu se považují za jednu pobočku.
  • Poplatek platící pobočky stejné úvěrové instituce usazené v různých zúčastněných členských státech (např. v Belgii a Německu) se nepovažují za jednu pobočku.
  • V případě pobočky a dceřiného podniku ve stejném zúčastněném členském státu budou vyměřeny dva různé poplatky za dohled.

Kdo musí platit?

Na jaké úrovni konsolidace by měly dohlížené skupiny oznamovat faktory pro výpočet poplatku?

Dohlížené skupiny fungující v jednom či více zúčastněných členských státech učiní pouze jedno podání, přičemž použijí nejvyšší úroveň konsolidace napříč těmito zúčastněnými členskými státy. Vypočítán bude jen jeden poplatek za dohled.

Postup v případě bankovních skupin

Co se stane, když nepředložíme faktory pro výpočet poplatku včas?

Pokud má poplatník stále povinnost poskytnout faktory pro výpočet poplatku a neučiní tak, určí chybějící faktory pro výpočet poplatku ECB sama na základě dostupných informací. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku se považuje za porušení nařízení ECB o poplatcích za dohled a může vést k uložení sankcí.

Jak můžeme znovu předložit hodnoty faktorů pro výpočet poplatku během období pro připomínky?

Pokud jste předložili samostatné šablony „faktory pro výpočet poplatku“ prostřednictvím svého vnitrostátního příslušného orgánu, můžete údaje o faktorech pro výpočet poplatku znovu předložit během patnáctidenního období pro připomínky stejným způsobem podání. Pokud ECB určila vaše faktory pro výpočet poplatku na základě údajů z COREP a FINREP a hodnoty celkové rizikové expozice / celkových aktiv, které jsou dostupné v online portálu, nejsou aktuální, můžete své zprávy COREP a FINREP znovu předložit během patnáctidenního období pro připomínky prostřednictvím vašeho vnitrostátního příslušného orgánu. Je třeba poznamenat, že údaje z FINREP a COREP se po patnáctidenním období pro připomínky mohou změnit. Pro účely poplatků však platí, že jakmile byly údaje použity pro výpočet poplatku za období placení poplatku, budoucí změny již nebudou zohledněny a přepočet poplatků za dohled se neprovede.

Jaký má rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku účel?

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku stanoví metodiku a postupy pro výpočet dvou faktorů pro výpočet poplatku, tedy celková aktiva a celkovou rizikovou expozici.

Jsou faktory pro výpočet poplatku povinny předkládat pobočky zřízené v zúčastněných členských státech úvěrovými institucemi usazenými v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), které nejsou členskými státy EU?

Ano. Nad pobočkami zřízenými v zúčastněných členských státech úvěrovými institucemi usazenými v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP), které nejsou členskými státy EU, tedy v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu, vykonává dohled ECB (v případě méně významných institucí dohled nepřímý). V závislosti na významu těchto poboček nad nimi vykonává přímý dohled ECB, nebo vnitrostátní příslušný orgán. Proto jsou povinny hlásit ECB faktory pro výpočet poplatků, které se použijí k určení jejich ročního poplatku za dohled.

Nařízení o rámci SSM

Příklad: Naše banka se po 1. lednu 2020 spojila s jinou bankou. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2019?

Ne, nejste povinni předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2019. Avšak poplatníci zřízení po 1 lednu 2020, kteří spadají do jedné ze dvou kategorií povinných předložit faktory pro výpočet poplatku, předloží faktory pro výpočet poplatku svému vnitrostátnímu příslušnému orgánu k referenčnímu datu, které je nejblíže k 31. prosinci předcházejícího roku, aby tak umožnili výpočet ročních poplatků za dohled. Pro subjekt zřízený 1. ledna 2020 by referenčním datem nejblíže k 31. prosinci 2019 byl 31. březen 2020. Pro subjekt zřízený 1. dubna 2020 nebo později by referenčním datem nejblíže k 31. prosinci 2019 byl 30. červen 2020. Stejná referenční data by ECB použila k určení faktorů pro výpočet poplatků subjektů zřízených 1. ledna 2020, které vykazují údaje z COREP a FINREP pro obezřetnostní účely.

Příklad: Naše pobočka, která platí poplatek, ukončila svou obchodní činnost a bude dne 1. dubna 2020 uzavřena. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2019?

Ano. Je-li v souladu s článkem 7 nařízení o poplatcích za dohled nad dohlíženým subjektem vykonáván dohled pouze po část období placení poplatku, vypočte se roční poplatek za dohled podle počtu celých měsíců během období placení poplatku, po které je nad dohlíženým subjektem vykonáván dohled. Jakožto subjekt, nad nímž byl vykonáván dohled v období placení poplatku v roce 2020, je pobočka, která platí poplatek, stále povinna předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2019 v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení o poplatcích za dohled, aby usnadnila výpočet splatného poplatku za dohled. Poplatek za dohled bude určen za období leden až březen 2020.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Příklad: Konec našeho účetního roku nepřipadá na 31. prosince. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2019?

Podle čl. 10 odst. 3 písm. bb nařízení o poplatcích za dohled, sestavuje-li dohlížený subjekt roční účetní závěrku včetně konsolidované roční účetní závěrky, na základě účetního roku, který se liší od roku kalendářního, je referenčním datem pro celková aktiva konec účetního roku odpovídající předchozímu období placení poplatku. Pro subjekt zřízený do 1. ledna 2020, jehož účetní rok končí 31. března, je referenčním datem pro faktor celkových aktiv pro výpočet poplatku 31. březen 2019.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Mají pobočky, které platí poplatek, poskytnout se svými celkovými aktivy statistické údaje?

Ne nutně. V případě poboček, které spadají do působnosti nařízení ECB o FINREP, stanoví ECB jejich faktory pro výpočet poplatku na základě celkových aktiv vykázaných pro obezřetnostní účely. U poboček, jež jsou povinny předložit šablony pro faktory pro výpočet poplatku, by celková aktiva měla odpovídat celkovému objemu aktiv stanovenému v čl. 2 odst. 12 písm. b nařízení ECB o poplatcích za dohled. Pobočka úvěrové instituce, která je zřízena v nezúčastněném členském státě, by měla ECB předložit údaj o celkových aktivech vypočtený na základě celkové hodnoty aktiv stanovené podle aktuální auditované účetní závěrky vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), které jsou v Unii použitelné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, a pokud tato roční účetní závěrka není k dispozici, na základě roční závěrky sestavené v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. V případě poboček, které platí poplatky a nesestavují roční účetní závěrku, znamenají celková aktiva celkovou hodnotu aktiv stanovenou v souladu s čl. 51 odst. 5 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), tj. statistické údaje. V případě poboček, které vykazují celkovou hodnotu aktiv pro obezřetnostní účely dobrovolně, lze pro určení faktoru celkových aktiv pro výpočet poplatku použít tuto hodnotu. ECB však pro určení faktorů pro výpočet poplatku opětovně nepoužije dobrovolně předložené údaje a bude nadále nezbytné předložit šablonu „faktory pro výpočet poplatku“.

Je pro pobočky, které platí poplatek, zapotřebí ověření auditorem?

Ne nutně. Namísto ověření auditorem jakožto způsobu potvrzení celkových aktiv pobočky, která platí poplatek, osvědčí celková aktiva této pobočky její vedoucí, nebo není-li vedoucí pobočky k dispozici, řídící orgán úvěrové instituce, jež takovou pobočku zřídila, a to prostřednictvím dopisu vedení zaslaného relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Vzor prohlášení vedení je níže k dispozici.

Tato výjimka se uplatňuje pouze na pobočky, které platí poplatek, a nevztahuje se na poplatníky, kteří jsou povinni předložit ověření svých finančních výkazů auditorem v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků.

…jak zaplatit poplatek za dohled

Proč jsme neobdrželi výzvu k zaplacení poplatku?

ECB vydává poplatníkům výzvy k zaplacení poplatku elektronicky prostřednictvím online portálu ECB. Předpokládané datum vydání je ve druhém čtvrtletí následujícího období placení poplatku. Pro období placení poplatku v roce 2020 to tedy bude druhé čtvrtletí roku 2021. Automatické e-mailové oznámení o nahrání související korespondence (výzva k zaplacení poplatku, upomínka či výzva k zaplacení úroků z prodlení) bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste zadali na online portálu ECB.

Pokud jste do konce tohoto období výzvu k zaplacení poplatku neobdrželi, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nemáme k dispozici platební údaje, obdrželi jsme však výzvu k zaplacení poplatku (nebo upomínku či výzvu k zaplacení úroků z prodlení).

Platební údaje jsou uvedeny vždy na druhé straně příslušného dokumentu. Pokud potřebujete dodatečné potvrzení platebních údajů, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Abychom mohli poplatek za dohled ECB zaplatit, potřebujeme znát číslo ECB pro účely DPH (daňové identifikační číslo)

Poplatek za dohled je považován za veřejný poplatek podle článku 13 směrnice o DPH (2006/112/ES) a z tohoto důvodu je od DPH osvobozen. ECB jakožto orgán EU nemusí být registrována pro účely platby DPH či daně z příjmu právnických osob, a proto daňové identifikační číslo nemá.

Obdrželi jsme výzvu k zaplacení poplatku za dohled našemu vnitrostátnímu orgánu dohledu. Jak máme postupovat?

Vnitrostátní orgány dohledu hrají v rámci jednotného mechanismu dohledu důležitou úlohu.

Jejich náklady na dohled však nejsou ve výpočtu poplatku za dohled placeného Evropské centrální bance zohledněny. To znamená, že vnitrostátní orgány dohledu si ponechávají právo ukládat poplatky v souladu s vnitrostátními právními předpisy. S veškerými otázkami týkajícími se poplatků ukládaných vnitrostátními orgány dohledu je třeba se obracet přímo na váš vnitrostátní orgán dohledu.

Vnitrostátní orgány dohledu

Od Jednotného výboru pro řešení krizí jsme obdrželi výzvu k zaplacení poplatku. Co máme dělat?

ECB je odpovědná pouze za jednotný mechanismus dohledu (nikoli za jednotný mechanismus pro řešení krizí). ECB a Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) jsou nezávislé orgány. S veškerými otázkami týkajícími se plateb SRB je třeba se obracet přímo na vaše kontaktní místo v SRB nebo na vnitrostátní orgány pro řešení krizí.

Můžeme uhradit poplatek za dohled přímým inkasem?

Ano. ECB sama doporučuje provést úhradu přímým inkasem SEPA. Přímé inkaso je zárukou, že poplatek bude uhrazen včas, a nehrozí tedy případné úroky z prodlení. Pokud se rozhodnete pro tento způsob platby, můžete vyplnit své bankovní údaje prostřednictvím internetového portálu a vytisknout souhlas s přímým inkasem. Podepsaný originál zašlete prosím na adresu ECB uvedenou v souhlasu.

Co máme dělat, pokud je ve výzvě k zaplacení poplatku chyba?

Pokud máte podezření, že je ve výzvě k zaplacení poplatku věcná chyba nebo pokud máte jakékoli další obecné dotazy, obraťte se prosím na tým ECB zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tím není dotčeno právo poplatníka podat proti výzvě k zaplacení poplatku odvolání k správní revizní komisi. Odvolání musí být doručeno do jednoho měsíce od převzetí výzvy k zaplacení poplatku.

Správní revizní komise

Proti rozhodnutím přijatým ECB při výkonu jejích úkolů dohledu lze rovněž podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Souhrn vyhodnocení připomínek

Co se stane, pokud nezaplatíme v termínu?

Poplatky jsou splatné do 35 dní od oznámení výzvy k zaplacení poplatku.

V případě, že byl poplatek zaplacen jen zčásti nebo nebyl zaplacen vůbec, je ECB oprávněna účtovat úrok, který se počítá denně z nezaplacené částky poplatku za dohled.

Úrok se přičítá ve výši hlavní refinanční sazby ECB ročně zvýšené o 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby do dne předcházejícího datu, k němuž byla nezaplacená částka připsána na bankovní účet ECB.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

…technické problémy s internetovým portálem

Naše heslo pro online portál nefunguje. Co máme dělat?

Heslo si můžete znovu nastavit kliknutím na „Request new password“ a vložením svého uživatelského jména a již registrované e-mailové adresy (jedná se o e-mailovou adresu označenou jako „preferovanou“ pro komunikaci s vaší bankou, na niž ECB zasílá oznámení). Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se prosím e-mailem na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Máme potíže při prohlížení informací nebo jejich úpravě prostřednictvím internetového portálu. Co máme dělat?

Internetový portál je kompatibilní pouze s těmito internetovými prohlížeči: Internet Explorer (verze 9 nebo novější), Google Chrome a Firefox. Pokud budete mít nadále technické problémy i při používání některého z těchto prohlížečů, obraťte se na nás prosím e-mailem.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po zadání čísla IBAN pro přímé inkaso se objeví zpráva, že naše „banka neexistuje“. Co máme dělat?

Zašlete prosím e-mail týmu zabývajícímu se poplatky a připojte k němu snímek stránky s chybou a případně také příslušné číslo IBAN. Tým pro poplatky kód banky doplní do systému ECB a požádá vás, abyste prostřednictvím internetového portálu číslo IBAN zadali znovu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na online portál jsme vložili více než jednu e-mailovou adresu. Jsou oznámení o poplatku zasílána na všechny tyto e-mailové adresy?

Ne, oznámení o poplatku jsou zasílána pouze na e-mailovou adresu, kterou jste určili jako „preferovanou“. Zkontrolujte prosím své údaje na online portálu, a bude-li to nutné, nastavení svých preferencí změňte. Pokud jste oznámení o poplatku dosud neobdrželi, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky. ECB doporučuje poskytnout e-mailovou adresu odboru nebo skupiny, a nikoli konkrétního pracovníka, aby personální změny neměly na komunikaci ECB s poplatníky vliv.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Rádi bychom používali online portál v rodném jazyce, ale je k dispozici pouze v angličtině.

Online portál ECB je v současnosti k dispozici pouze v angličtině. Po přihlášení do online portálu si můžete zobrazit návod (pravý dolní roh obrazovky). V něm jsou k dispozici překlady všech obrazovek online portálu ve všech jazycích zemí eurozóny.

Dále vždy, když je vám doručen e-mail, že na online portál byl vložen nový dokument, obdržíte také odkaz na překlad.

Od období placení poplatku 2020 si budou poplatníci moci vybrat jazyk, v němž obdrží výzvu k zaplacení poplatku. ECB zašle poplatníkům individuální sdělení s cílem zahájit shromažďování jazykových preferencí ve druhé polovině roku 2020.

Na internetových stránkách bankovního dohledu ECB jsou také ve všech jazycích zemí eurozóny zveřejněny překlady formuláře souhlasu se základním přímým inkasem SEPA.

Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se prosím přímo na tým ECB zabývající se poplatky.