Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy

… k výpočtu poplatku za dohled a kontaktním údajům poplatníka

Jakým způsobem můžeme získat odhad poplatku pro naši banku na příští období?

Odhad ročního poplatku za dohled na příští období placení poplatku lze vypočítat pomocí nástroje na internetových stránkách v oddíle Odhad výše poplatku, který je každoročně aktualizován o nejnovější dostupné údaje. Upozorňujeme, že tento odhad by měl být používán pouze pro orientační účely, protože se může od skutečného poplatku lišit.

Jak můžeme určit poplatníka?

Všechny instituce, které platí poplatek a jsou součástí dohlížené skupiny, určí jeden subjekt, který bude jednat jako poplatník za celou skupinu. Učiní tak zasláním podepsaného oznámení ECB poštou nebo e-mailem. Uzávěrka pro jmenování nového poplatníka je každý rok 30. září, aby byl zajištěn hladký poplatkový proces.

Formulář pro oznámení poplatníka
Jak můžeme poskytnout kontaktní údaje našeho poplatníka?

Každoroční termín pro aktualizaci údajů o poplatníkovi je 30. září. Poplatníci, kteří své kontaktní údaje již poskytli, jsou povinni je oznamovat, pouze pokud dojde ke změně. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně údajů.

Své kontaktní údaje prosím uvádějte pouze prostřednictvím internetového portálu ECB. Pracovníci ECB nemají k účtům jednotlivých bank na portálu přístup, a nemohou tedy tuto činnost provádět za banky. ECB doporučuje, aby byla poskytnuta e-mailová adresa odboru nebo skupiny, a nikoli konkrétního pracovníka, aby personální změny neměly na komunikaci ECB s poplatníky vliv.

Pokud jste dosud neobdrželi uživatelské jméno a heslo nebo si přejete změnit název poplatníka, obraťte se prosím na tým zabývající se poplatky, nejlépe prostřednictvím e-mailu
SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Prohlášení o ochraně údajů
Musíme poskytnout aktualizované kontaktní údaje ECB, pokud jsme je již poskytli Jednotnému výboru pro řešení krizí (SRB)?

Ano, poplatníci jsou povinni oznámit ECB veškeré změny svých kontaktních údajů do 30. září každého období placení poplatku.

Struktura naší bankovní skupiny se od podání formuláře pro oznámení poplatníka změnila. Co máme dělat? Musíme podávat formuláře do 30. září každý rok?

Pokud se změny struktury vaší skupiny týkají subjektu v jejím čele nebo dceřiné společnosti, která byla dříve jmenována poplatníkem, je třeba o tom ECB informovat podáním nového formuláře pro oznámení poplatníka. Jiné změny v rámci skupiny podání nového formuláře pro oznámení poplatníka nevyžadují.

Poplatníci jsou povinni předložit formulář do 30. září každého roku, aby byl zajištěn hladký poplatkový proces.

Musíme hlásit každou změnu stavu naší banky, k níž dojde, včetně např. fúze, akvizice či zrušení povolení k činnosti? Co máme dělat v případě, že výzva k zaplacení poplatku za dohled, kterou jsme obdrželi, změnu nezohledňuje?

Změna vašeho stavu může mít dopad na výpočet ročního poplatku za dohled. O veškerých změnách stavu vaší banky prosím informujte e-mailem tým zabývající se poplatky. Jeho členové vás budou kontaktovat s pokyny, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.

Jsme samostatná banka, která právě získala povolení k činnosti. Jak máme postupovat ve vztahu k poplatkům ECB za dohled?

Banka, jež nově získala povolení k činnosti v zemi, která se účastní evropského bankovního dohledu, a jež není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled. Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž podléhala banka dohledu.

Nahlaste prosím ECB kontaktní údaje odpovědné osoby či nejlépe odpovědného oddělení (zejména e-mailovou adresu) a ECB vás bude o dalších krocích informovat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
V důsledku akvizice významnou bankovní skupinou se status dohledu naší banky změnil z méně významné na významnou. Ovlivní to poplatek za dohled?

Pokud byla před akvizicí významnou dohlíženou skupinou vaše banka samostatnou méně významnou institucí, může to mít vliv na váš poplatek za dohled. Obecně platí, že po akvizici se roční poplatek za dohled vypočte na základě počtu celých měsíců, během nichž byl dohlížený subjekt samostatnou méně významnou institucí (čl. 7 odst. 1 nařízení ECB o poplatcích za dohled).

Výpočet poplatku se provádí na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zemí, které se účastní evropského bankovního dohledu. Pokud jsou tedy úvěrové instituce součástí dohlížené skupiny usazené v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu, bude vypočten a vyměřen jeden poplatek na úrovni skupiny.

O veškerých změnách stavu vaší banky prosím informujte e-mailem tým zabývající se poplatky. Jeho členové váš případ posoudí a budou vás kontaktovat s pokyny, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.

… ke způsobu předkládání faktorů pro výpočet poplatku

Kdo je povinen faktory pro výpočet poplatku předložit?

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku, tedy jak významných bank, nad kterými vykonává přímý dohled, tak i méně významných bank, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Platit poplatek za dohled jsou tedy povinny všechny dohlížené banky.

Roční poplatek za dohled se vypočte na nejvyšší úrovni konsolidace v případě všech bank dohlížených ECB, a to na základě faktorů pro výpočet poplatku k referenčnímu datu 31. prosince předchozího období placení poplatku nebo k příslušnému referenčnímu datu, jak je vysvětleno na příkladech níže.

Počínaje obdobím placení poplatku 2020 ECB při určování faktorů pro výpočet poplatků u většiny dohlížených bank opětovně používá údaje z FINREP a COREP.

Své faktory pro výpočet poplatku prostřednictvím samostatného sběru údajů musí dále poskytovat dvě kategorie bank: i) skupiny, které nezahrnují aktiva nebo výši rizikové expozice dceřiných společností v nezúčastněných členských státech, a ii) pobočky zřízené v zemích, jež se účastní evropského bankovního dohledu, úvěrovými institucemi z nezúčastněných členských států, které nepodléhají nařízení ECB o FINREP.

Kdy a komu máme poskytnout údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku?

Poplatníci, kteří jsou dosud povinni poskytovat faktory pro výpočet poplatku, předají informace o faktorech pro výpočet poplatku vnitrostátním příslušným orgánům prostřednictvím šablon obsažených v přílohách rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků.

Faktory pro výpočet poplatku se odevzdávají do konce pracovní doby dne 11. listopadu daného roku nebo následující pracovní den, jestliže 11. listopad není pracovním dnem, přičemž referenčním datem je 31. prosinec roku předchozího, resp. jiné příslušné datum (viz příklad níže). Výzvy k zaplacení poplatku za dohled budou vydávány během prvních šesti měsíců roku následujícího po období placení poplatku.

Jak máme předložit faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku by měly být předloženy vašemu vnitrostátnímu příslušnému orgánu prostřednictvím šablon, které jsou součástí příloh rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků. Tyto šablony je třeba vyplnit v souladu s poskytnutými pokyny, kam spadají také informace o ověření auditorem a potvrzení vedením, a v jakých případech je to třeba.

Jak mohu v případě rozdílů znovu předložit údaje o faktorech pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku by měly být znovu předloženy vašemu vnitrostátnímu příslušnému orgánu prostřednictvím šablon, které jsou součástí příloh rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků. Odpovědný vnitrostátní příslušný orgán poté tyto údaje předá ECB, která následně ve vašem účtu na internetovém portálu zveřejní aktualizované faktory pro výpočet poplatku. To je možné pouze během 15denní lhůty pro připomínky k faktorům pro výpočet poplatku za aktuální období placení poplatku.

Je nezbytné, aby dohlížená skupina nezahrnula aktiva dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a zemích mimo EU?

Ne. I když nařízení o poplatcích za dohled stanoví možnost nezahrnout aktiva dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a zemích mimo EU, tato možnost existuje ve prospěch dotčených dohlížených skupin, neboť snižuje roční poplatky za dohled, které by jinak musely platit. Pokud je však zátěž spojená s výpočtem větší než očekávané snížení ročních poplatků za dohled, je pro dohlíženou skupinu efektivnější tato aktiva zahrnout.

V zájmu zajištění hladkého výběru je nutné určit, které skupiny s dceřinými společnostmi usazenými v nezúčastněných členských státech či třetích zemích hodlají nezahrnout související aktiva nebo výši rizikové expozice do svých faktorů pro výpočet poplatku. Skupiny, které nechtějí zahrnout aktiva nebo výši rizikové expozice, by měly ECB informovat do 30. září období placení poplatku prostřednictvím internetového portálu ECB.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Jsou roční poplatky za dohled vyměřovány všem pobočkám zřízeným v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu?

Nikoli. Roční poplatky za dohled jsou vyměřovány pouze pobočkám zřízeným v zemi, která se účastní evropského bankovního dohledu, mateřskou bankou usazenou v nezúčastněném členském státě. Například pobočka v EU v zemi, která se účastní evropského bankovního dohledu (např. v Německu), bude muset platit ECB poplatek za dohled, pokud je její mateřská banka usazena v nezúčastněném členském státě. Mateřská banka může podléhat dohledu relevantního vnitrostátního příslušného orgánu (např. ve Švédsku), a v důsledku toho jí může tento orgán vyměřovat poplatek. Tento požadavek nesouvisí s požadavkem na pobočku v EU, aby poplatek za dohled platila ECB.

V této souvislosti je třeba mít na paměti následující:

  • Dvě nebo více poboček, které platí poplatky, zřízené stejnou úvěrovou institucí v jedné zemi, jež se účastní evropského bankovního dohledu, se považují za jednu pobočku.
  • Pobočky, které platí poplatky, zřízené stejnou úvěrovou institucí v různých zemích, jež se účastní evropského bankovního dohledu (např. v Belgii a Německu), se nepovažují za jednu pobočku.
  • V případě pobočky a dceřiné společnosti ve stejné zemi, která se účastní evropského bankovního dohledu, budou vyměřeny dva různé poplatky za dohled.
Kdo je povinen platit?
Na jaké úrovni konsolidace by měly dohlížené skupiny oznamovat faktory pro výpočet poplatku?

Dohlížené skupiny fungující v jedné či více zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu, učiní pouze jedno podání, přičemž použijí nejvyšší úroveň konsolidace napříč těmito zeměmi, jež se účastní evropského bankovního dohledu. Vypočítán bude jen jeden poplatek za dohled.

Postup v případě bankovních skupin
Co se stane, když nepředložíme faktory pro výpočet poplatku včas?

Pokud má poplatník stále povinnost poskytnout faktory pro výpočet poplatku, a neučiní tak, určí chybějící faktory pro výpočet poplatku ECB sama pomocí údajů z FINREP nebo COREP, které má k dispozici, či na základě dostupných informací. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku se považuje za porušení nařízení ECB o poplatcích za dohled a může vést k uložení sankcí.

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků
Jak můžeme znovu předložit hodnoty faktorů pro výpočet poplatku během období pro připomínky?

Pokud jste předložili samostatné šablony „faktory pro výpočet poplatku“ prostřednictvím svého vnitrostátního příslušného orgánu, můžete údaje o faktorech pro výpočet poplatku znovu předložit během patnáctidenního období pro připomínky stejným způsobem podání a ve stejném formátu. Pokud ECB určila vaše faktory pro výpočet poplatku na základě údajů z FINREP nebo COREP a hodnoty celkových aktiv / celkové rizikové expozice, které jsou dostupné na internetovém portálu, nejsou aktuální, můžete své výkazy FINREP a COREP znovu předložit během patnáctidenního období pro připomínky prostřednictvím svého vnitrostátního příslušného orgánu. Je třeba poznamenat, že údaje z FINREP a COREP se po patnáctidenním období pro připomínky mohou změnit. Pro účely poplatků však platí, že jakmile byly údaje použity pro výpočet poplatku za dohled za období placení poplatku, budoucí změny již nebudou zohledněny a přepočet poplatků za dohled se neprovede.

Jaký má rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků účel?

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků stanoví metodiku a postupy pro výpočet dvou faktorů pro výpočet poplatku, tedy celkových aktiv a celkové rizikové expozice.

Jsou faktory pro výpočet poplatku povinny předkládat pobočky zřízené v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu, úvěrovými institucemi usazenými v nezúčastněných členských státech?

Ano. Nad pobočkami zřízenými v zemích, které se účastní evropského bankovního dohledu, úvěrovými institucemi usazenými v nezúčastněných členských státech vykonává dohled ECB (v případě méně významných institucí dohled nepřímý) a tyto pobočky jsou povinny platit poplatky za dohled. V závislosti na významu těchto poboček nad nimi vykonává přímý dohled ECB, nebo vnitrostátní příslušný orgán. Proto jsou, pokud se na ně nevztahuje nařízení ECB o FINREP, povinny hlásit ECB faktory pro výpočet poplatků, které se použijí k určení jejich ročního poplatku za dohled.

Nařízení o rámci SSM
Příklad: Naše banka se po 1. lednu 2021 spojila s jinou bankou. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2020?

Ne, nejste povinni předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2020. Avšak poplatníci zřízení po 1. lednu 2021, kteří spadají do jedné ze dvou kategorií povinných předložit faktory pro výpočet poplatku, předloží faktory pro výpočet poplatku svému vnitrostátnímu příslušnému orgánu k referenčnímu datu, jež je nejblíže k 31. prosinci předcházejícího roku, aby tak umožnili výpočet ročních poplatků za dohled. Pro subjekt zřízený 1. ledna 2021 by referenčním datem nejblíže k 31. prosinci 2020 bylo 31. března 2021. Pro subjekt zřízený 1. dubna 2021 nebo později by referenčním datem nejblíže k 31. prosinci 2020 bylo 30. června 2021. Stejnou metodiku stanovení referenčních dat by ECB také použila k určení faktorů pro výpočet poplatků subjektů zřízených 1. ledna 2021 či později, které vykazují údaje z COREP a FINREP pro obezřetnostní účely.

Příklad: Naše pobočka, která platí poplatek, ukončila svou obchodní činnost a bude dne 1. dubna 2021 uzavřena. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2020?

Ano. Je-li v souladu s článkem 7 nařízení o poplatcích za dohled nad dohlíženým subjektem vykonáván dohled pouze po část období placení poplatku, vypočte se roční poplatek za dohled podle počtu celých měsíců během období placení poplatku, po které je nad dohlíženým subjektem vykonáván dohled. Jakožto subjekt, nad nímž byl vykonáván dohled v období placení poplatku v roce 2021, je pobočka, která platí poplatek, stále povinna předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2020 v souladu s čl. 10 odst. 4 nařízení o poplatcích za dohled, aby usnadnila výpočet splatného poplatku za dohled. Poplatek za dohled bude určen za období leden až březen 2021.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Příklad: Konec našeho účetního roku nepřipadá na 31. prosince. Musíme předkládat faktory pro výpočet poplatku s referenčním datem 31. prosince 2020?

Podle čl. 10 odst. 3 písm. bb) nařízení o poplatcích za dohled, sestavuje-li dohlížený subjekt roční účetní závěrku včetně konsolidované roční účetní závěrky na základě účetního roku, který se liší od roku kalendářního, je referenčním datem pro celková aktiva konec účetního roku odpovídající předchozímu období placení poplatku. Pro subjekt zřízený před 1. lednem 2021, jehož účetní rok končí 31. března, je referenčním datem pro faktor celkových aktiv pro výpočet poplatku 31. březen 2020.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Mají pobočky, které platí poplatek, poskytnout se svými celkovými aktivy statistické údaje?

Ne nutně. V případě poboček, které spadají do působnosti nařízení ECB o FINREP, stanoví ECB jejich faktory pro výpočet poplatku na základě celkových aktiv vykázaných pro obezřetnostní účely. U poboček, jež jsou povinny předložit šablony pro faktory pro výpočet poplatku, by celková aktiva měla odpovídat celkovému objemu aktiv stanovenému v čl. 2 odst. 12 písm. b) nařízení ECB o poplatcích za dohled. Pobočka úvěrové instituce, která je zřízena v nezúčastněném členském státě, by měla ECB předložit údaj o celkových aktivech vypočtený na základě celkové hodnoty aktiv stanovené podle aktuální auditované roční účetní závěrky vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), jež jsou v Unii použitelné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, a pokud tato roční účetní závěrka není k dispozici, na základě roční účetní závěrky sestavené v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. V případě poboček, které platí poplatky a nesestavují roční účetní závěrku, se celkovými aktivy rozumí celková hodnota aktiv stanovená v souladu s čl. 51 odst. 5 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), tj. statistické údaje. V případě poboček, které vykazují celkovou hodnotu aktiv pro obezřetnostní účely dobrovolně, lze pro určení faktoru celkových aktiv pro výpočet poplatku použít tuto hodnotu. ECB však pro určení faktorů pro výpočet poplatku opětovně nepoužije dobrovolně předložené údaje a bude nadále nezbytné předložit šablonu „faktory pro výpočet poplatku“.

Je pro pobočky, které platí poplatek, zapotřebí ověření auditorem?

Ne nutně. Namísto ověření auditorem jakožto způsobu potvrzení celkových aktiv pobočky, která platí poplatek, osvědčí celková aktiva této pobočky její vedoucí, nebo není-li vedoucí pobočky k dispozici, řídící orgán úvěrové instituce, jež takovou pobočku zřídila, a to prostřednictvím prohlášení vedení zaslaného relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Vzor prohlášení vedení viz níže.

Tato výjimka se uplatňuje pouze na pobočky, jež platí poplatek, a nevztahuje se na poplatníky, kteří jsou povinni předložit ověření svých finančních výkazů auditorem v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků.

…ke způsobu placení poplatku za dohled

Proč jsme neobdrželi výzvu k zaplacení poplatku?

ECB vydává poplatníkům výzvy k zaplacení poplatku elektronicky prostřednictvím svého internetového portálu. Předpokládané datum vydání je ve druhém čtvrtletí následujícího období placení poplatku. Pro období placení poplatku v roce 2021 to tedy bude druhé čtvrtletí roku 2022. Automatické e-mailové oznámení o nahrání související korespondence (výzva k zaplacení poplatku, upomínka či výzva k zaplacení úroků z prodlení) bude zasláno na preferovanou (hlavní) e-mailovou adresu, kterou jste zadali na internetovém portálu ECB.

Pro poplatníky, kteří jsou součástí evropského bankovního dohledu na základě úzké spolupráce, vydá výzvu k zaplacení poplatku relevantní vnitrostátní příslušný orgán.

Pokud jste do konce tohoto období výzvu k zaplacení poplatku neobdrželi, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Nemáme k dispozici platební údaje, obdrželi jsme však výzvu k zaplacení poplatku (nebo upomínku či výzvu k zaplacení úroků z prodlení).

Platební údaje jsou uvedeny vždy na druhé straně příslušného dokumentu. Pokud potřebujete dodatečné potvrzení platebních údajů, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Abychom mohli poplatek za dohled ECB zaplatit, potřebujeme znát číslo ECB pro účely DPH (daňový kód)

Poplatek za dohled je považován za veřejný poplatek podle článku 13 směrnice o DPH (2006/112/ES) a z tohoto důvodu je od DPH osvobozen. ECB jakožto instituce EU nemusí být registrována pro účely platby DPH či daně z příjmu právnických osob, a proto nemá daňové identifikační číslo.

Obdrželi jsme výzvu k zaplacení poplatku za dohled našemu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Jak máme postupovat?

Vnitrostátní orgány dohledu hrají v rámci jednotného mechanismu dohledu důležitou úlohu.

Jejich náklady na dohled však nejsou ve výpočtu poplatku za dohled placeného Evropské centrální bance zohledněny. To znamená, že vnitrostátní příslušné orgány si ponechávají právo vyměřovat poplatky v souladu s vnitrostátními právními předpisy. S veškerými otázkami týkajícími se poplatků vyměřovaných vnitrostátními příslušnými orgány je třeba se obracet přímo na váš vnitrostátní příslušný orgán.

Vnitrostátní orgány dohledu
Obdrželi jsme výzvu k zaplacení poplatku od Jednotného výboru pro řešení krizí. Co máme dělat?

ECB je odpovědná pouze za jednotný mechanismus dohledu (nikoli za jednotný mechanismus pro řešení krizí). ECB a Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) jsou nezávislé orgány. S veškerými otázkami týkajícími se plateb SRB je třeba se obracet přímo na vaše kontaktní místo v SRB nebo na vnitrostátní orgány pro řešení krizí.

Můžeme uhradit poplatek za dohled přímým inkasem?

Ano. ECB sama doporučuje provést úhradu přímým inkasem SEPA. Přímé inkaso je zárukou, že poplatek bude uhrazen včas, a nehrozí tedy případné úroky z prodlení. Pokud se rozhodnete pro tento způsob platby, můžete vyplnit své bankovní údaje prostřednictvím internetového portálu a vytisknout souhlas s přímým inkasem. Podepsaný originál zašlete prosím na adresu ECB uvedenou v souhlasu nebo jej naskenujte a zašlete na e-mailovou adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Předložili jsme souhlas s přímým inkasem, ale chtěli bychom zaplatit bankovním převodem. Je to možné?

Bankovním převodem můžete zaplatit až 14 dnů před datem splatnosti, i když to není požadováno. Jakmile začneme s přípravou inkasa, obdržíte od nás oznámení s uvedením přesného data, kdy byste měli přestat provádět převody. Tuto lhůtu prosím dodržte, abychom předešli duplicitním platbám.

Co máme dělat, pokud je ve výzvě k zaplacení poplatku chyba?

Pokud máte podezření, že je ve výzvě k zaplacení poplatku věcná chyba, nebo pokud máte jakékoli další obecné dotazy, obraťte se prosím na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tím není dotčeno právo poplatníka podat proti výzvě k zaplacení poplatku odvolání k správní revizní komisi. Odvolání musí být doručeno do jednoho měsíce od obdržení výzvy k zaplacení poplatku.

Správní revizní komise

Proti rozhodnutím přijatým ECB při výkonu jejích úkolů dohledu lze rovněž podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Souhrn vyhodnocení připomínek
Co se stane, pokud nezaplatíme v termínu?

Poplatky jsou splatné do 35 dní od vystavení výzvy k zaplacení poplatku.

V případě, že byl poplatek zaplacen jen zčásti nebo nebyl zaplacen vůbec, je ECB oprávněna účtovat úrok, který se počítá denně z nezaplacené částky poplatku za dohled.

Úrok nabíhá se sazbou p. a. ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby do dne předcházejícího datu, k němuž byla nezaplacená částka připsána na bankovní účet ECB.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

… k technickým problémům s internetovým portálem

Naše heslo pro internetový portál nefunguje. Co máme dělat?

Heslo si můžete znovu nastavit kliknutím na „Request new password“ a vložením svého uživatelského jména a již registrované e-mailové adresy (jedná se o e-mailovou adresu označenou jako „preferovanou“ pro komunikaci s vaší bankou, na niž ECB zasílá oznámení). Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se prosím e-mailem na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Máme potíže při prohlížení informací nebo jejich úpravě prostřednictvím internetového portálu. Co máme dělat?

Internetový portál je kompatibilní pouze s těmito internetovými prohlížeči: Google Chrome (nejnovější verze), Microsoft Edge (nejnovější verze), Mozilla Firefox (nejnovější verze). Dále vám doporučujeme, abyste ze svého prohlížeče vymazali soubory cookie.

Pokud budete mít nadále technické problémy, i když výše uvedené splňujete, obraťte se na nás prosím e-mailem.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Po zadání čísla IBAN pro přímé inkaso se objeví zpráva, že naše „banka neexistuje“. Co máme dělat?

Zašlete prosím e-mail týmu zabývajícímu se poplatky a připojte k němu snímek obrazovky s chybou a případně také příslušné číslo IBAN. Tým zabývající se poplatky kód banky doplní do systému ECB a požádá vás, abyste prostřednictvím internetového portálu číslo IBAN zadali znovu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Na internetový portál jsme vložili více než jednu e-mailovou adresu. Jsou oznámení o poplatku zasílána na všechny tyto e-mailové adresy?

Ne, oznámení o poplatku jsou zasílána pouze na e-mailovou adresu, kterou jste určili jako „preferovanou“. Zkontrolujte prosím své údaje na internetovém portálu, a bude-li to nutné, nastavení svých preferencí změňte. Pokud jste oznámení o poplatku dosud neobdrželi, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky. ECB doporučuje poskytnout e-mailovou adresu odboru nebo skupiny, a nikoli konkrétního pracovníka, aby personální změny neměly na komunikaci ECB s poplatníky vliv.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Chtěli bychom používat internetový portál a dostávat výzvu k zaplacení poplatku a související korespondenci ve svém místním jazyce.

Jako výchozí jazyk internetového portálu ECB je vždy nastavena angličtina. Při přihlašování si však uživatelé mohou zvolit z jazyků zemí, které se účastní evropského bankovního dohledu, svůj preferovaný úřední jazyk EU.

Kromě toho si mohou poplatníci také zvolit jazyk, ve kterém obdrží oznámení o poplatcích a související korespondenci. Po přihlášení na internetový portál získají uživatelé přístup k příručce, kde najdou návod, jak nastavit jazyk korespondence.

Na internetových stránkách bankovního dohledu ECB jsou také ve všech jazycích zemí eurozóny zveřejněny překlady formuláře souhlasu se základním přímým inkasem SEPA.

Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se prosím přímo na tým ECB zabývající se poplatky.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)