Nejčastější dotazy na téma

... jak zadat kontaktní údaje poplatníka

Jak můžeme určit poplatníka?

Všechny instituce, které platí poplatek a jsou součástí dohlížené skupiny, určí jeden subjekt, který bude jednat jako poplatník za celou skupinu. Učiní tak zasláním podepsaného oznámení ECB běžnou poštou. Uzávěrka pro jmenování nového poplatníka je 1. července každého roku. Tak může být jmenování zohledněno při vydání výzvy k zaplacení poplatku za následující období placení.

Formulář pro určení poplatníka

Jak můžeme poskytnout kontaktní údaje našeho poplatníka?

Každoroční termín pro aktualizaci údajů o poplatníkovi je 1. červenec. Poplatníci, kteří své kontaktní údaje již poskytli, jsou povinni je aktualizovat, pouze pokud dojde ke změně. Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně údajů.

Své kontaktní údaje prosím uvádějte pouze prostřednictvím internetového portálu ECB. Pokud jste uživatelské jméno a heslo dosud neobdrželi, obraťte se prosím na tým zabývající se poplatky, nejlépe prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky na čísle +49 69 1344 4690.

Prohlášení o ochraně údajů

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Struktura naší bankovní skupiny se od podání formuláře pro určení poplatníka změnila. Co máme dělat?

Je-li součástí vaší skupiny nová dceřiná společnost, která nebyla uvedena ve formuláři pro určení poplatníka, může ECB informovat prostřednictvím jednoho z následujících formulářů:

  • nový formulář pro určení poplatníka obsahující všechny dohlížené subjekty ve skupině
  • zjednodušený formulář pro určení poplatníka, který slouží jako aktualizace předchozí verze a obsahuje písemný souhlas nové dceřiné společnosti s určením dříve jmenovaného poplatníka

Formulář pro určení poplatníka

Zjednodušený formulář pro určení poplatníka

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Musíme hlásit každou změnu, k níž v situaci naší banky dojde? Např. fúze, absorpce či zrušení povolení k činnosti. Co máme dělat v případě, že výzva k zaplacení poplatku, kterou jsme obdrželi, změnu nezohledňuje?

O jakýchkoli změnách týkajících se situace vaší banky prosím informujte tým zabývající se poplatky prostřednictvím e-mailu. Jeho členové vás budou kontaktovat s pokyny, jak ve vašem konkrétním případě postupovat.

Změna situace

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jsme samostatná úvěrová instituce, která právě získala povolení k činnosti. Jak máme postupovat ve vztahu k poplatkům ECB za dohled?

Banka, jež nově získala povolení k činnosti ve zúčastněném státě a není součástí stávající dohlížené skupiny, je povinna platit roční poplatek za dohled. Jeho výše je vypočtena na základě počtu celých měsíců v období placení poplatku, během nichž banka podléhala dohledu.

Nahlaste prosím ECB kontaktní údaje odpovědné osoby či oddělení, zejména e-mailovou adresu, a ECB vás bude o dalších krocích informovat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... jak předložit faktory pro výpočet poplatku

Kdo je povinen faktory pro výpočet poplatku předložit?

Všechny banky na nejvyšší úrovni konsolidace dohlížené ECB k rozhodnému dni 31. prosince předchozího roku jsou povinny poskytnout údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku jako podporu výpočtu ročních poplatků za dohled.

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku, tzn. že se vztahuje jak na významné banky, nad kterými vykonává přímý dohled, tak i na méně významné banky, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Platit za dohled jsou tedy povinny všechny dohlížené banky.

Kdy a komu máme poskytnout údaje týkající se faktorů pro výpočet poplatku?

Poplatníci musí předat informaci o faktorech pro výpočet poplatku vnitrostátním orgánům dohledu za pomoci šablon obsažených v přílohách rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku.

Faktory pro výpočet poplatku je třeba předat do konce pracovní doby dne 1. července daného roku, přičemž rozhodným dnem je 31. prosinec roku předchozího. Výzvy k zaplacení poplatků budou vydávány v posledním čtvrtletí roku.

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků

Pokyny k vyplnění šablon pro faktory pro výpočet poplatků

Jak máme předložit faktory pro výpočet poplatku?

Faktory pro výpočet poplatku by měly být předloženy vnitrostátním orgánům dohledu prostřednictvím příloh k rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku. Tyto šablony je třeba vyplnit v souladu s poskytnutými pokyny, které obsahují také informace o ověření auditorem a v jakých případech je potřeba.

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků

Pokyny k vyplnění šablon pro faktory pro výpočet poplatků

Je nezbytné, aby dohlížená skupina nezahrnula aktiva dceřiných společností zřízených v nezúčastněných zemích a zemích mimo EU?

Ne, i když nařízení o poplatcích za dohled poskytuje možnost nezahrnout aktiva dceřiných společností z nezúčastněných zemí a zemí mimo EU. Tato možnost existuje ve prospěch dotčených dohlížených skupin, neboť snižuje roční poplatky za dohled, které by jinak musely platit. Pokud je však zátěž spojená s výpočtem větší než očekávané snížení ročních poplatků za dohled, je pro dohlíženou skupinu efektivnější tato aktiva zahrnout.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Jsou roční poplatky za dohled vyměřovány všem pobočkám zřízeným v zúčastněných zemích?

Ne. Roční poplatky za dohled jsou vyměřovány pobočkám zřízeným v zúčastněné zemi mateřskou bankou zřízenou v nezúčastněné zemi. Například pobočka v zúčastněném členském státu (např. v Německu) bude muset platit poplatek ECB za dohled, pokud je její mateřská banka zřízena v nezúčastněném členském státu. Mateřská banka může podléhat dohledu příslušného orgánu dohledu (např. ve Spojeném království), a v důsledku toho jí může tento orgán vyměřovat poplatek. Tento požadavek nesouvisí s požadavkem na pobočku v EU, aby platila ECB poplatek za dohled.

V této souvislosti je třeba mít na paměti následující:

  • Dvě nebo tři pobočky, které platí poplatky, zřízené stejnou úvěrovou institucí v jednom zúčastněném členském státu se považují za jednu pobočku.
  • Poplatek platící pobočky stejné úvěrové instituce zřízené v různých zúčastněných členských státech (např. v Belgii a Německu) se nepovažují za jednu pobočku.
  • V případě pobočky a dceřiné společnosti ve stejném zúčastněném členském státu budou vyměřeny dva různé poplatky za dohled.

Kdo musí platit?

Na jaké úrovni konsolidace by měly dohlížené skupiny oznamovat faktory pro výpočet poplatku?

Dohlížené skupiny fungující v jedné či více zúčastněných zemích musí učinit pouze jedno podání, přičemž použijí nejvyšší úroveň konsolidace napříč těmito zúčastněnými zeměmi. Vypočítán bude jen jeden poplatek za dohled.

Postup v případě bankovních skupin

Co se stane, když nepředložíme faktory pro výpočet poplatku včas?

Pokud poplatník faktory pro výpočet poplatku neposkytne, určí chybějící faktory pro výpočet poplatku ECB sama na základě dostupných informací. Neposkytnutí faktorů pro výpočet poplatku se považuje za porušení nařízení ECB o poplatcích za dohled a může vést k uložení sankcí.

Souhrn vyhodnocení připomínek

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků

Jak můžeme znovu předložit hodnoty faktorů pro výpočet poplatku během období pro připomínky?

Své údaje pro výpočet faktoru (celkovou rizikovou expozici / celková aktiva) můžete znovu předložit během pětidenního období pro připomínky stejným způsobem jako původní podání. Novou hodnotu faktorů pro výpočet poplatku bude třeba poskytnout vnitrostátnímu příslušnému orgánu, aby mohl vyhodnotit kvalitu údajů, než faktory pro výpočet poplatku zašle ECB.

Jaký má rozhodnutí ECB účel?

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatku stanoví metodiku a postupy pro výpočet dvou faktorů pro výpočet poplatku, tedy celkovou rizikovou expozici a celková aktiva poplatníka.

Rozhodnutí ECB o faktorech pro výpočet poplatků

Faktory pro výpočet poplatku

... jak zaplatit poplatek za dohled

Proč jsme neobdrželi výzvu k zaplacení poplatku?

ECB vydává poplatníkům výzvy k zaplacení poplatku elektronicky prostřednictvím online portálu ECB. Očekávané datum vydání výzvy je v posledním čtvrtletí každého období placení poplatku, tedy každého kalendářního roku. Automatické e-mailové oznámení o nahrání související korespondence (výzva k zaplacení poplatku, upomínka či výzva k zaplacení úroků z prodlení) se zašle na e-mailovou adresu, kterou jste zadali na online portálu ECB.

Pokud jste během tohoto období výzvu k zaplacení poplatku neobdrželi, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nemáme k dispozici platební údaje, obdrželi jsme však výzvu k zaplacení poplatku (upomínka či výzva k zaplacení úroků z prodlení).

Platební údaje jsou uvedeny vždy na druhé straně příslušného dokumentu. Pokud potřebujete dodatečné potvrzení platebních údajů, obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Než můžeme poplatek za dohled ECB zaplatit, potřebujeme znát číslo ECB pro účely DPH (daňový kód)

Poplatek za dohled je považován za veřejný poplatek podle článku 13 směrnice o DPH (2006/112/EC) a z tohoto důvodu je od daně osvobozen. ECB jakožto instituce EU nemusí být registrována pro účely platby DPH či daně z příjmu právnických osob, a proto nemá daňové identifikační číslo.

Obdrželi jsme výzvu k zaplacení poplatku za dohled našemu vnitrostátnímu orgánu dohledu. Jak máme postupovat?

Vnitrostátní orgány dohledu hrají v rámci jednotného mechanismu dohledu důležitou úlohu v bankovním dohledu.

Jejich náklady na dohled však nejsou ve výpočtu poplatku za dohled placeného Evropské centrální bance zohledněny. To znamená, že vnitrostátní orgány dohledu si ponechávají právo vyměřovat poplatky v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Vnitrostátní orgány dohledu

Od Jednotného výboru pro řešení krizí jsme obdrželi výzvu k zaplacení poplatku. Co máme dělat?

ECB je odpovědná pouze za jednotný mechanismus dohledu (nikoli za jednotný mechanismus pro řešení krizí). ECB a Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) jsou nezávislé orgány. S veškerými otázkami týkajícími se plateb SRB je třeba se obracet přímo na vaše kontaktní místo v SRB nebo na vnitrostátní orgány pro řešení krizí.

Jednotný mechanismus pro řešení krizí

Můžeme uhradit poplatek za dohled přímým inkasem?

Ano. ECB sama doporučuje provést úhradu přímým inkasem SEPA. Přímé inkaso je zárukou, že poplatek bude uhrazen včas a odpadnou tedy případné úroky z prodlení. Pokud se rozhodnete pro tento způsob platby, můžete vyplnit své bankovní údaje prostřednictvím internetového portálu a vytisknout souhlas s přímým inkasem.

Co máme dělat, pokud je ve výzvě k zaplacení poplatku chyba?

Pokud je ve výzvě k zaplacení poplatku možná věcná chyba nebo pokud máte jakékoli další obecné dotazy, obraťte se prosím na tým ECB zabývající se poplatky.

Tím není dotčeno právo poplatníka podat proti výzvě k zaplacení poplatku odvolání k správní revizní komisi. Odvolání musí být doručeno do jednoho měsíce od převzetí výzvy k zaplacení poplatku.

Správní revizní komise

Proti rozhodnutím přijatým ECB při výkonu jejích úkolů dohledu lze rovněž podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Souhrn vyhodnocení připomínek

Co se stane, pokud nezaplatíme v termínu?

V případě, že byl poplatek zaplacen jen zčásti nebo nebyl zaplacen vůbec, je ECB oprávněna účtovat úrok, který nabíhá denně z nezaplacené částky poplatku za dohled.

Úrok nabíhá ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ročně ode dne splatnosti příslušné platby do dne předcházejícího datu, k němuž byla nezaplacená částka připsána na bankovní účet ECB.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

... technické problémy s internetovým portálem

Naše heslo pro online portál nefunguje. Co máme dělat?

Své heslo můžete nově nastavit kliknutím na „Request new password“ a zadáním svého uživatelského jména a e-mailové adresy. Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Máme potíže při prohlížení informací nebo jejich úpravě prostřednictvím internetového portálu. Co máme dělat?

Internetový portál je kompatibilní pouze s těmito internetovými prohlížeči: Internet Explorer (verze 9 nebo novější), Google Chrome a Firefox. Pokud budete mít nadále technické problémy i při používání některého z těchto prohlížečů, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Po zadání čísla IBAN pro přímé inkaso se objeví zpráva, že naše „banka neexistuje“. Co máme dělat?

Zašlete prosím e-mail týmu zabývajícímu se poplatky a připojte k němu snímek stránky s chybou a případně také příslušné číslo IBAN. Tým pro poplatky kód banky doplní do systému ECB a požádá vás, abyste prostřednictvím internetového portálu číslo IBAN zadali znovu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na online portál jsme vložili více než jednu e-mailovou adresu. Jsou oznámení o poplatku zasílána na všechny tyto e-mailové adresy?

Ne, oznámení o poplatku jsou zasílána pouze na e-mailovou adresu, kterou jste určili jako „preferovanou“. Zkontrolujte prosím své údaje na online portálu, a bude-li to nutné, nastavení svých preferencí změňte. Pokud jste oznámení o poplatku dosud neobdrželi, obraťte se prosím e-mailem na tým zabývající se poplatky.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Rádi bychom používali online portál v rodném jazyce, ale je k dispozici pouze v angličtině.

Online portál ECB je k dispozici pouze v angličtině. Po přihlášení do online portálu si můžete zobrazit návod (pravý dolní roh obrazovky). V něm jsou k dispozici překlady všech obrazovek online portálu ve všech jazycích zemí eurozóny.

Dále vždy, když je vám doručen e-mail, že na online portál byl vložen nový dokument, obdržíte také odkaz na překlad.

Na internetových stránkách bankovního dohledu ECB jsou také ve všech jazycích zemí eurozóny zveřejněny překlady šablony pro výpočet poplatku a vzoru souhlasu se základním přímým inkasem SEPA.

Šablona pro výpočet poplatku 2016

Vzor souhlasu se základním přímým inkasem SEPA

Pokud máte jakékoli další dotazy, obraťte se prosím přímo na tým ECB zabývající se poplatky.