Najčastejšie otázky

... o spôsobe výpočtu poplatku za dohľad a kontaktných údajoch poplatníka

Ako máme určiť poplatníka?

Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, musia určiť jeden subjekt, ktorý bude vystupovať ako poplatník v mene celej skupiny. Poplatník sa určuje prostredníctvom podpísaného oznámenia poslaného poštou Európskej centrálnej banke. Termín oznámenia o určení nového poplatníka je 1. júla každého roka, aby jeho vymenovanie bolo zohľadnené pri vystavovaní platobného výmeru na nasledujúce účtovné (poplatkové) obdobie.

Formulár na určenie poplatníka

Ako môžeme oznámiť kontaktné údaje poplatníka?

Každoročný termín aktualizácie údajov poplatníka je 1. júl. Poplatníci, ktorí už svoje kontaktné údaje nahlásili, sú povinní ich aktualizovať len v prípade zmien. V tejto súvislosti vám odporúčame oboznámiť sa s vyhlásením o ochrane údajov.

Kontaktné údaje oznamujte len prostredníctvom online portálu ECB. Ak ste ešte nedostali používateľské meno a heslo alebo ak chcete zmeniť názov poplatníka, obráťte sa na oddelenie poplatkov, podľa možnosti e-mailom na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Máme ECB oznámiť naše aktualizované kontaktné údaje, ak sme ich už oznámili Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB)?

Áno, poplatníci sú povinní ECB oznámiť akékoľvek zmeny ich kontaktných údajov do 1. júla každého účtovného obdobia.

Od predloženia formulára na určenie poplatníka sa zmenila štruktúra našej bankovej skupiny. Ako máme postupovať? Je potrebné formulár predkladať každý rok do 1. júla?

Ak je súčasťou vašej skupiny nová dcérska spoločnosť, ktorá nebola v pôvodne predloženom formulári na určenie poplatníka uvedená, na oznámenie tejto skutočnosti ECB môžete použiť jeden z nasledujúcich formulárov:

  • nový formulár na určenie poplatníka za všetky dohliadané subjekty v skupine,
  • zjednodušený formulár na určenie poplatníka, ktorý obsahuje písomný súhlas novej dcérskej spoločnosti s vymenovaním pôvodne určeného poplatníka a ktorý slúži na aktualizáciu pôvodne predloženého formulára.
Poplatníci musia svoj formulár predložiť do 1. júla každého roka, aby bol zohľadnený pri vydaní platobného výmeru v októbri daného roka.

Formulár na určenie poplatníka

Zjednodušený formulár na určenie poplatníka

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Sme povinní oznámiť prípadné zmeny postavenia našej banky, napr. v dôsledku fúzie, akvizície alebo zániku povolenia na výkon činnosti? Ako máme postupovať, ak zmena nie je zohľadnená v prijatom platobnom výmere?

Zmena postavenia v rámci dohľadu sa môže premietnuť do výpočtu ročného poplatku za dohľad. Akékoľvek zmeny postavenia svojej banky oznámte e‑mailom oddeleniu poplatkov, ktoré vás bude informovať o ďalšom postupe.

Zmena postavenia

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Sme samostatná úverová banka, ktorá len nedávno získala povolenie na výkon činnosti. Ako máme postupovať, pokiaľ ide o poplatky za dohľad ECB?

Banky, ktoré nedávno získali povolenie na výkon činnosti v zúčastnenej krajine a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad. Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu.

Oznámte ECB kontaktné údaje zodpovednej osoby, resp. oddelenia (predovšetkým e‑mailovú adresu) a ECB vás bude informovať o ďalších krokoch.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V dôsledku akvizície zo strany významnej bankovej skupiny sa postavenie našej banky v rámci dohľadu zmenilo z menej významného na významné. Ovplyvní to výšku nášho poplatku za dohľad?

Ak bola vaša banka pred akvizíciou zo strany významnej dohliadanej skupiny samostatnou menej významnou inštitúciou, váš poplatok za dohľad táto zmena môže ovplyvniť. V prípade akvizície sa ročný poplatok za dohľad spravidla vypočíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých bol dohliadaný subjekt samostatnou menej významnou inštitúciou (článok 7 ods. 1 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad).

Poplatky sa počítajú na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnených členských štátoch. To znamená, že ak sú úverové inštitúcie súčasťou dohliadanej skupiny usadenej v zúčastnenom členskom štáte, počíta a účtuje sa len jeden poplatok za celú skupinu.

Akékoľvek zmeny situácie svojej banky oznámte e-mailom oddeleniu poplatkov, ktoré každý prípad individuálne posúdi a bude vás informovať o ďalšom postupe.

... o spôsobe nahlasovania faktorov výpočtu poplatku

Kto je povinný nahlasovať faktory výpočtu poplatku?

Povinnosť nahlasovať údaje týkajúce sa faktorov výpočtu ročného poplatku za dohľad majú všetky banky na najvyššej úrovni konsolidácie podliehajúce dohľadu ECB k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka.

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu ako celku, t. j. za priamo dohliadané významné banky i nepriamo dohliadané menej významné banky. Poplatok za dohľad sú tak povinné platiť všetky dohliadané banky.

Kedy a komu máme nahlasovať údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku?

Poplatníci sú povinní poskytnúť informácie týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku svojmu vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohe k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku.

Termín nahlasovania faktorov výpočtu poplatku (k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka) je do konca pracovného dňa 1. júla bežného roka, resp. ak 1. júl pripadá na deň pracovného pokoja, nasledujúceho pracovného dňa. Platobné výmery sa vydávajú v poslednom štvrťroku každého roka.

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Postup vypĺňania výkazov faktorov výpočtu poplatku

Akým spôsobom sa nahlasujú faktory výpočtu poplatku?

Faktory výpočtu poplatku sa predkladajú vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohe k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku. Výkazy sa vypĺňajú podľa uvedených pokynov, ktoré obsahujú aj informácie o overení audítorom a v akých prípadoch sa overenie vyžaduje.

Musí dohliadaná skupina vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách a krajinách mimo EÚ?

Nemusí, aj keď nariadenie o poplatkoch za dohľad možnosť vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách a krajinách mimo EÚ obsahuje. Túto možnosť môžu dohliadané skupiny využiť na zníženie ročných poplatkov za dohľad, ktoré by inak museli hradiť. Ak však náročnosť výpočtu prevažuje očakávanú úsporu ročných poplatkov za dohľad, je pre dohliadanú skupinu efektívnejšie takéto aktíva nevyčleňovať.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Účtujú sa ročné poplatky za dohľad všetkým pobočkám zriadeným v zúčastnených krajinách?

Nie, ročné poplatky za dohľad sa účtujú iba pobočkám zriadeným v zúčastnenom členskom štáte materskou bankou so sídlom v nezúčastnenom členskom štáte. Poplatok za dohľad ECB je napríklad povinná platiť pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte EÚ (napr. Nemecku), ktorej materská inštitúcia sa nachádza v nezúčastnenom členskom štáte. Materská banka môže podliehať dohľadu príslušného orgánu dohľadu (napr. vo Švédsku), ktorý mu môže účtovať poplatky. Táto požiadavka je nezávislá od povinnosti pobočky v EÚ platiť poplatok za dohľad ECB.

V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy nasledujúce pravidlá:

  • Dve alebo viaceré pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v tom istom zúčastnenom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
  • Pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rôznych zúčastnených členských štátoch (napr. v Belgicku a Nemecku) sa nepovažujú za jednu pobočku.
  • Za pobočku a dcérsku spoločnosť, ktoré sa nachádzajú v tom istom zúčastnenom členskom štáte, sa účtujú dva rôzne poplatky za dohľad.

Kto platí poplatok?

Na akej úrovni konsolidácie majú dohliadané skupiny vykazovať faktory výpočtu poplatku?

Dohliadané skupiny pôsobiace v jednej alebo viacerých zúčastnených krajinách predkladajú iba jeden súbor údajov na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci týchto zúčastnených krajín. Vypočítaný bude jeden poplatok za dohľad.

Postup v prípade bankových skupín

Čo sa stane, ak faktory výpočtu poplatku nepredložíme v stanovenom termíne?

Ak poplatník tieto údaje nepredloží, ECB určí chýbajúce faktory sama na základe dostupných informácií. Nepredloženie faktorov výpočtu poplatku predstavuje porušenie nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a môže mať za následok sankcie.

Súhrn odpovedí na verejnú konzultáciu

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Ako je možné znova nahlásiť hodnoty faktorov výpočtu poplatku počas pripomienkovacej lehoty?

Svoje údaje o faktoroch výpočtu poplatku (celkovej rizikovej expozícii/celkových aktívach) môžete počas päťdňovej pripomienkovacej lehoty znova nahlásiť rovnakým spôsobom ako pôvodné hodnoty. Nové hodnoty faktorov výpočtu poplatku sa nahlasujú príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý pred ich odovzdaním ECB posúdi ich kvalitu.

Čo je predmetom rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku?

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku stanovuje metodiku a postup výpočtu dvoch určujúcich faktorov – celkovej rizikovej expozície a celkových aktív poplatníka.

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Faktory výpočtu poplatku

Sú pobočky založené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami usadenými v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré nepatria do EÚ, povinné nahlasovať faktory výpočtu poplatku?

Áno. Pobočky založené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami usadenými v krajinách EHP, ktoré nepatria do EÚ, t. j. v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande, podliehajú dohľadu ECB (v prípade menej významných inštitúcií nepriamo). V závislosti od ich významnosti vykonáva dohľad nad týmito pobočkami buď ECB alebo príslušný vnútroštátny orgán. Sú preto povinné nahlasovať ECB faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na určenie ich ročného poplatku za dohľad.

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

Naša banka sa 1. januára 2019 zlúčila s ďalšou bankou. Máme nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2018?

Nie, faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2018 nahlasovať nemusíte. Poplatníci sú povinní nahlasovať príslušným vnútroštátnym orgánom faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka na účely výpočtu ročného poplatku za dohľad. Povinnosť nahlasovať faktory platí len pre poplatníkov, ktorí existovali počas účtovného obdobia, za ktoré sa poplatok za dohľad určuje, t. j. najmenej jeden celý mesiac počas príslušného účtovného obdobia v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia o poplatkoch za dohľad. To znamená, že poplatník, ktorý prestane byť dohliadaným subjektom 1. januára 2019, nie je povinný predkladať faktory výpočtu poplatku príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Nariadenie o rámci jednotného mechanizmu dohľadu

Naša pobočka, ktorá platí poplatok, ukončila svoje podnikanie a 1. apríla 2019 bude zavretá. Máme nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2018?

Áno. Článok 7 nariadenia o poplatkoch za dohľad stanovuje, že ak dohliadaný subjekt podlieha dohľadu len počas časti poplatkového obdobia, ročný poplatok za dohľad sa vypočíta podľa počtu celých mesiacov počas obdobia, počas ktorého dohliadaný subjekt podlieha dohľadu. Platiaca pobočka je ako dohliadaný subjekt počas poplatkového obdobia 2019 naďalej povinná nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembru 2018 v záujme dodržania článku 10 ods. 4 nariadenia o poplatkoch za dohľad a umožniť tak výpočet príslušného poplatku za dohľad. Poplatok za dohľad bude v takom prípade vymeraný za obdobie od januára do marca 2019.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Majú platiace pobočky pri nahlasovaní celkovej výšky aktív uvádzať štatistické údaje?

Áno. Nahlasované celkové aktíva by mali zodpovedať výške celkových aktív v zmysle článku 51 ods. 5 nariadenia o rámci SSM a článku 7 ods. 2 rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku. Pobočka úverovej inštitúcie, ktorá je založená v nezúčastnenom členskom štáte, by preto mala ECB nahlasovať celkové aktíva na základe štatistických údajov vykazovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013.

Je v prípade platiacich pobočiek potrebné overenie audítorom?

Áno. Audítor musí potvrdiť správnosť hodnoty celkových aktív platiacej pobočky vypočítaných na základe štatistických údajov vykazovaných v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Podľa článku 7 ods. 2 písm. c) rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku musí externý audítor potvrdiť výšku celkových aktív platiacej pobočky na základe náležitého overenia jej finančných výkazov. Na splnenie tejto požiadavky môže audítor potvrdiť výšku celkových aktív na základe vopred dohodnutého postupu.

... o spôsobe úhrady poplatku za dohľad

Prečo sme nedostali platobný výmer?

ECB vydáva platobné výmery všetkým poplatníkom elektronicky prostredníctvom svojho online portálu. Predpokladaný dátum vystavenia je posledný štvrťrok každého účtovného obdobia, čiže každého kalendárneho roka. Na e-mailovú adresu zadanú na portáli ECB sa automaticky posiela oznámenie o sprístupnení súvisiacej korešpondencie (platobného výmeru, resp. upomienky alebo oznámení výzvy na úhradu úrokov z omeškania).

Ak ste platobný výmer v uvedenom období nedostali, obráťte sa e-mailom na oddelenie poplatkov ECB.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nemáme platobné údaje, dostali sme však platobný výmer (upomienku alebo výzvu na úhradu úrokov z omeškania).

Platobné údaje sú vždy uvedené na druhej strane príslušného dokumentu. Ak potrebujete platobné údaje potvrdiť, obráťte sa e-mailom na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na úhradu poplatku za dohľad ECB potrebujeme daňové identifikačné číslo ECB.

Poplatok za dohľad sa považuje za verejný poplatok v zmysle článku 13 smernice o DPH (2006/112/ES) a je preto oslobodený od DPH. ECB ako inštitúcia EÚ nie je povinná registrovať sa na účely DPH ani dane z príjmu právnických osôb a preto daňové identifikačné číslo nemá.

Dostali sme výzvu na zaplatenie poplatku za dohľad vnútroštátnemu orgánu dohľadu. Ako máme postupovať?

Vnútroštátne orgány dohľadu plnia v oblasti bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu dôležitú úlohu.

Ich náklady na dohľad sa však nezohľadňujú vo výpočte poplatku za dohľad, ktorý sa platí Európskej centrálnej banke. To znamená, že vnútroštátne orgány dohľadu si ponechávajú právo vyberať poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Vnútroštátne orgány dohľadu

Dostali sme platobný výmer od Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Ako máme postupovať?

ECB zodpovedá len za jednotný mechanizmus dohľadu (nie za jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií). ECB a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB) sú dve nezávislé inštitúcie. Akékoľvek otázky týkajúce sa faktúr od SRB je potrebné adresovať SRB alebo priamo vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií.

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Je možné poplatok za dohľad hradiť inkasom?

Áno. ECB dokonca SEPA inkaso uprednostňuje, pretože zaručuje včasnú platbu a predchádza tak prípadným úrokom z omeškania. Ak si zvolíte tento spôsob platby, prostredníctvom internetového portálu môžete zadať svoje bankové údaje a vytlačiť mandát na inkaso. Originál podpíšte a zašlite ho na adresu ECB uvedenú na mandáte.

Čo ak je v platobnom výmere chyba?

Ak je v platobnom výmere prípadná vecná chyba alebo ak máte akékoľvek iné všeobecné otázky, obráťte sa na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tým nie je dotknuté právo poplatníka podať voči platobnému výmeru odvolanie na administratívny revízny výbor. Odvolanie je potrebné podať do jedného mesiaca od prijatia platobného výmeru.

Administratívny revízny výbor

Rozhodnutia ECB prijaté v rámci plnenia úloh dohľadu je možné napadnúť pred Súdnym dvorom EÚ.

Súhrn odpovedí na verejnú konzultáciu

Čo sa stane, ak poplatok neuhradíme v stanovenej lehote?

V prípade len čiastočnej úhrady alebo neuhradenia do dňa splatnosti je ECB oprávnená denne účtovať úrok z dlžnej sumy poplatku za dohľad.

Úrok sa počíta vo výške sadzby hlavných refinančných operácií ECB plus 8 percentuálnych bodov ročne odo dňa splatnosti platby až do dňa, ktorý predchádza dátumu, keď sa nezaplatená suma pripísala na bankový účet ECB.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

... o technických otázkach týkajúcich sa internetového portálu

Moje heslo na online portál nefunguje. Ako máme postupovať?

Na obnovenie hesla kliknite na „Request new password“ (Vyžiadať nové heslo) a zadajte svoje používateľské meno a zaregistrovanú e-mailovú adresu (je to tá e‑mailová adresa, ktorú ste určili za preferovanú v súvislosti s komunikáciou s vašou bankou a tá, na ktorú vám ECB posiela oznámenia). V prípade ďalších problémov pošlite e-mail na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Máme problémy so zobrazovaním a úpravou údajov prostredníctvom internetového portálu. Ako máme postupovať?

Internetový portál je kompatibilný s nasledujúcimi internetovými prehliadačmi: Internet Explorer (od verzie 9), Google Chrome a Firefox. Ak i napriek používaniu jedného z týchto prehliadačov technické problémy pretrvávajú, kontaktujte nás e-mailom.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po zadaní čísla IBAN na účely inkasa systém oznamuje, že naša „banka neexistuje“. Ako máme postupovať?

Pošlite na oddelenie poplatkov e-mail so snímkou chyby a príslušným číslom IBAN. Oddelenie poplatkov kód banky pridá do systému ECB a požiada vás o opätovné zadanie čísla IBAN prostredníctvom internetového portálu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V rámci online portálu sme zadali viac než jednu emailovú adresu. Posielajú sa oznámenia o platobných výmeroch na všetky uvedené e-mailové adresy?

Nie, oznámenia o platobných výmeroch sa posielajú len na adresu, ktorú ste označili za „preferovanú“. V prípade potreby svoje údaje na portáli upravte. Ak ste oznámenie o vystavení platobného výmeru nedostali, obráťte sa prostredníctvom e-mailu na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chceli by sme online portál používať vo vlastnom jazyku, k dispozícii je však len angličtina.

Online portál ECB je k dispozícii len v angličtine. Po prihlásení sa do portálu si môžete zobraziť návod na použitie (v pravom dolnom rohu obrazovky). V návode nájdete preklad všetkých rozhraní portálu do všetkých jazykov krajín eurozóny.

Okrem toho v každom e-mailovom oznámení o sprístupnení nového dokumentu na online portáli nájdete aj odkaz na preklad.

Preklady vzoru platobného výmeru a formulára na SEPA inkaso sú zverejnené vo všetkých jazykoch krajín eurozóny na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Vzor platobného výmeru 2019
Vzor mandátu na základné SEPA inkaso

S akýmikoľvek ďalšími otázkami sa môžete obrátiť priamo na oddelenie poplatkov ECB.