Najčastejšie otázky

... o spôsobe oznámenia kontaktných údajov poplatníka

Ako máme určiť poplatníka?

Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, musia určiť jeden subjekt, ktorý bude vystupovať ako poplatník v mene celej skupiny. Poplatník sa určuje prostredníctvom podpísaného oznámenia poslaného poštou Európskej centrálnej banke. Termín oznámenia o určení nového poplatníka je 1. júla každého roka, aby jeho vymenovanie bolo zohľadnené pri vystavovaní platobného výmeru za nasledujúce účtovné obdobie.

Formulár na určenie poplatníka

Ako môžeme oznámiť kontaktné údaje poplatníka?

Každoročný termín aktualizácie údajov poplatníka je 1. jún. Poplatníci, ktorí už svoje kontaktné údaje nahlásili, sú povinní ich aktualizovať len v prípade zmien. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane údajov.

Kontaktné údaje oznamujte len prostredníctvom online portálu ECB. Ak ste ešte nedostali používateľské meno a heslo, obráťte sa na oddelenie poplatkov ECB (prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na číslo +49 69 1344 4690).

Data protection statement

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Od predloženia formulára na určenie poplatníka sa zmenila štruktúra našej bankovej skupiny. Ako máme postupovať?

Ak je súčasťou vašej skupiny nová dcérska spoločnosť, ktorá nebola v pôvodne predloženom formulári na určenie poplatníka uvedená, na oznámenie tejto skutočnosti ECB môžete použiť jeden z nasledujúcich formulárov:

  • nový formulár na určenie poplatníka so zoznamom všetkých dohliadaných subjektov v skupine,
  • zjednodušený formulár na určenie poplatníka, ktorý je aktualizáciou pôvodne predloženého formulára a obsahuje písomný súhlas novej dcérskej spoločnosti s vymenovaním pôvodne určeného poplatníka.

Formulár na určenie poplatníka

Zjednodušený formulár na určenie poplatníka

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Sme povinní oznámiť prípadné zmeny stavu našej banky, napr. v dôsledku fúzie, akvizície alebo zániku povolenia na činnosť? Ako máme postupovať, ak zmena nie je zohľadnená v prijatom platobnom výmere?

Akékoľvek zmeny stavu svojej banky oznámte e-mailom oddeleniu poplatkov, ktoré vás bude informovať o ďalšom postupe.

Zmena stavu

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Sme samostatná úverová inštitúcia, ktorá len nedávno získala povolenie na výkon činnosti. Ako máme postupovať, pokiaľ ide o poplatky za dohľad ECB?

Banky, ktoré nedávno získali povolenie na výkon činnosti v zúčastnenej krajine a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad. Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu.

Oznámte ECB kontaktné údaje zodpovednej osoby, resp. oddelenia (predovšetkým e-mailovú adresu) a ECB vás bude informovať o ďalších krokoch.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... o spôsobe nahlasovania faktorov na výpočet poplatku

Kto je povinný nahlasovať faktory na výpočet poplatku?

Povinnosť predkladať údaje týkajúce sa faktorov na výpočet ročného poplatku za dohľad majú všetky banky na najvyššej úrovni konsolidácie podliehajúce dohľadu ECB k referečnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka.

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu ako celku, t. j. za priamo dohliadané významné banky i nepriamo dohliadané menej významné banky. Poplatok za dohľad sú tak povinné platiť všetky dohliadané banky.

Kedy a komu máme predložiť údaje týkajúce sa faktorov na výpočet poplatku?

Poplatníci sú povinní poskytnúť informácie týkajúce sa faktorov na výpočet poplatku svojmu vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohe k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku.

Termín nahlasovania faktorov na výpočet poplatku (k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka) je do konca pracovného dňa 1. júla bežného roka. Platobné výmery sa vydávajú v poslednom štvrťroku každého roka.

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Postup vypĺňania výkazov faktorov na výpočet poplatku

Akým spôsobom sa nahlasujú faktory na výpočet poplatku?

Faktory na výpočet poplatku sa predkladajú vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohe k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku. Výkazy sa vypĺňajú podľa uvedených pokynov, ktoré obsahujú aj informácie o overení audítorom a v akých prípadoch sa vyžaduje.

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Postup vypĺňania výkazov faktorov na výpočet poplatku

Musí dohliadaná skupina vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách a krajinách mimo EÚ?

Nemusí, aj keď nariadenie o poplatkoch za dohľad možnosť vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách a krajinách mimo EÚ obsahuje. Túto možnosť môžu dohliadané skupiny využiť na zníženie ročných poplatkov za dohľad, ktoré by inak museli hradiť. Ak však náročnosť výpočtu prevažuje očakávanú úsporu ročných poplatkov za dohľad, je pre dohliadanú skupinu efektívnejšie takéto aktíva nevyčleňovať.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Účtujú sa ročné poplatky za dohľad všetkým pobočkám zriadeným v zúčastnených krajinách?

Nie, ročné poplatky za dohľad sa účtujú iba pobočkám zriadeným v zúčastnenej krajine materskou bankou so sídlom v nezúčastnenej krajine. Poplatok za dohľad ECB je napríklad povinná platiť pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte EÚ (napr. Nemecku), ktorej materská inštitúcia sa nachádza v nezúčastnenom členskom štáte. Materská banka môže podliehať dohľadu príslušných orgánov dohľadu (napr. v Spojenom kráľovstve), ktoré mu teda môžu účtovať poplatky. Táto požiadavka je nezávislá od povinnosti pobočky v EÚ platiť poplatok za dohľad ECB.

V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy nasledujúce pravidlá:

  • Dve alebo viaceré pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v tom istom zúčastnenom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku.
  • Pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rôznych zúčastnených členských štátoch (napr. v Belgicku a Nemecku) sa nepovažujú za jednu pobočku.
  • Za pobočku a dcérsku spoločnosť, ktoré sa nachádzajú v tom istom zúčastnenom členskom štáte, sa účtujú dva rôzne poplatky za dohľad.

Kto platí poplatok?

Na akej úrovni konsolidácie majú dohliadané skupiny vykazovať faktory na výpočet poplatku?

Dohliadané skupiny pôsobiace v jednej alebo viacerých zúčastnených krajinách predkladajú iba jeden súbor údajov na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci týchto zúčastnených krajín. Vypočítaný bude jeden poplatok za dohľad.

Postup v prípade bankových skupín

Čo sa stane, ak faktory na výpočet poplatku nepredložíme v stanovenom termíne?

Ak poplatník tieto údaje nepredloží, ECB určí chýbajúce faktory sama na základe dostupných informácií. Nepredloženie faktorov na výpočet poplatku predstavuje porušenie nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a môže mať za následok sankcie.

Súhrn odpovedí na verejnú konzultáciu

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Ako je možné znova nahlásiť hodnoty faktorov na výpočet poplatku počas pripomienkovacej lehoty?

Svoje údaje o faktoroch na výpočet poplatku (celkovej rizikovej expozícii/celkových aktívach) môžete počas päťdňovej pripomienkovacej lehoty znova nahlásiť rovnakým spôsobom ako pôvodné hodnoty. Nové hodnoty faktorov na výpočet poplatku sa nahlasujú príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý pred ich odovzdaním ECB posúdi ich kvalitu.

Čo je predmetom rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku?

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku stanovuje metodiku a postup výpočtu dvoch určujúcich faktorov – celkovej rizikovej expozície a celkových aktív poplatníka.

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku

Faktory výpočtu poplatku

... o spôsobe úhrady poplatku za dohľad

Prečo sme nedostali platobný výmer?

ECB vydáva platobné výmery všetkým poplatníkom elektronicky prostredníctvom svojho online portálu. Predpokladaný dátum vystavenia je posledný štvrťrok každého účtovného obdobia, čiže každého kalendárneho roka. Na e-mailovú adresu zadanú na portáli ECB sa automaticky posiela oznámenie o sprístupnení súvisiacej korešpondencie (platobného výmeru, resp. upomienky alebo výzvy na úhradu úrokov z omeškania).

Ak ste platobný výmer v uvedenom období nedostali, obráťte sa na oddelenie poplatkov ECB.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nemáme platobné údaje, dostali sme však platobný výmer (upomienku alebo výzvu na úhradu úrokov z omeškania)

Platobné údaje sú vždy uvedené na druhej strane príslušného dokumentu. Ak potrebujete platobné údaje potvrdiť, obráťte sa e-mailom na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na úhradu poplatku za dohľad ECB potrebujeme daňové identifikačné číslo ECB.

Poplatok za dohľad sa považuje za verejný poplatok v zmysle článku 13 smernice o DPH (2006/112/ES) a je preto oslobodený od DPH. ECB ako inštitúcia EÚ nie je povinná registrovať sa na účely DPH ani dane z príjmu právnických osôb a preto daňové identifikačné číslo nemá.

Dostali sme výmer na zaplatenie poplatku za dohľad vnútroštátnemu orgánu dohľadu. Ako máme postupovať?

Vnútroštátne orgány dohľadu plnia v oblasti bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu dôležitú úlohu.

Ich náklady na dohľad sa však nezohľadňujú vo výpočte poplatku za dohľad, ktorý sa platí Európskej centrálnej banke. To znamená, že vnútroštátne orgány dohľadu si ponechávajú právo vyberať poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Vnútroštátne orgány dohľadu

Dostali sme platobný výmer od Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Ako máme postupovať?

ECB zodpovedá len za jednotný mechanizmus dohľadu (nie za jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií). ECB a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB) sú dve nezávislé inštitúcie. Akékoľvek otázky týkajúce sa faktúr od SRB je potrebné adresovať vašej kontaktnej osobe v SRB alebo priamo vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií.

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií

Je možné poplatok za dohľad hradiť inkasom?

Áno. ECB dokonca SEPA inkaso uprednostňuje, pretože zaručuje včasnú platbu a predchádza tak prípadným úrokom z omeškania. Ak si zvolíte tento spôsob platby, prostredníctvom internetového portálu môžete zadať svoje bankové údaje a vytlačiť mandát na inkaso.

Čo ak je v platobnom výmere chyba?

Ak je v platobnom výmere prípadná vecná chyba alebo ak máte akékoľvek iné všeobecné otázky, obráťte sa na oddelenie poplatkov.

Tým nie je dotknuté právo poplatníka podať voči platobnému výmeru odvolanie na administratívny revízny výbor. Odvolanie je potrebné podať do jedného mesiaca od prijatia platobného výmeru.

Administratívny revízny výbor

Rozhodnutia ECB prijaté v rámci plnenia úloh dohľadu je možné napadnúť pred Súdnym dvorom EÚ.

Súhrn odpovedí na verejnú konzultáciu

Čo sa stane, ak poplatok neuhradíme v stanovenej lehote?

V prípade len čiastočnej úhrady alebo neuhradenia do dňa splatnosti je ECB oprávnená denne účtovať úrok z dlžnej sumy poplatku za dohľad.

Úrok sa počíta vo výške sadzby hlavných refinančných operácií ECB plus 8 percentuálnych bodov ročne odo dňa splatnosti platby až do dňa, ktorý predchádza dátumu, keď sa nezaplatená suma pripísala na bankový účet ECB.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

... o technických otázkach týkajúcich sa internetového portálu

Moje heslo na online portál nefunguje. Ako mám postupovať?

Heslo si môžete obnoviť: kliknite na „Request new password“ (Vyžiadať nové heslo) a zadajte svoje používateľské meno a e-mailovú adresu. Ak máte aj naďalej problémy s prihlásením, pošlite e-mail na adresu oddelenia poplatkov.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Máme problémy so zobrazovaním a úpravou údajov prostredníctvom internetového portálu. Ako máme postupovať?

Internetový portál je kompatibilný s nasledujúcimi internetovými prehliadačmi: Internet Explorer (od verzie 9), Google Chrome a Firefox. Ak i napriek používaniu jedného z týchto prehliadačov technické problémy pretrvávajú, obráťte sa prostredníctvom e-mailu na oddelenie poplatkov:

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Po zadaní čísla IBAN na účely inkasa systém oznamuje, že naša „banka neexistuje“. Ako máme postupovať?

Pošlite na oddelenie poplatkov e-mail so snímkou chyby a príslušným číslom IBAN. Oddelenie poplatkov kód banky pridá do systému ECB a požiada vás o opätovné zadanie čísla IBAN prostredníctvom internetového portálu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V rámci online portálu sme zadali viac než jednu emailovú adresu. Posielajú sa oznámenia o platobných výmeroch na všetky uvedené e-mailové adresy?

Nie, oznámenia o platobných výmeroch sa posielajú len na adresu, ktorú ste označili za preferovanú. V prípade potreby svoje údaje na portáli upravte. Ak ste oznámenie o vystavení platobného výmeru nedostali, obráťte sa prostredníctvom e-mailu na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chceli by sme online portál používať vo vlastnom jazyku, k dispozícii je však len angličtina.

Online portál ECB je k dispozícii len v angličtine. Po prihlásení sa do portálu si môžete zobraziť návod na použitie (v pravom dolnom rohu obrazovky). V návode nájdete preklad všetkých rozhraní portálu do všetkých jazykov krajín eurozóny.

Okrem toho v každom e-mailovom oznámení o sprístupnení nového dokumentu na online portáli nájdete aj odkaz na preklad.

Preklady vzoru platobného výmeru a formulára na SEPA inkaso sú zverejnené vo všetkých jazykoch krajín eurozóny na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Vzor platobného výmeru 2016

Vzor mandátu na základné SEPA inkaso

S akýmikoľvek ďalšími otázkami sa môžete obrátiť priamo na oddelenie poplatkov ECB.