Menu

Najčastejšie otázky

... o spôsobe výpočtu poplatku za dohľad a kontaktných údajoch poplatníka

Ako máme určiť poplatníka?

Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou dohliadanej skupiny, určia jeden subjekt, ktorý bude vystupovať ako poplatník v mene celej skupiny. ECB o ňom informujú prostredníctvom podpísaného oznámenia odoslaného poštou alebo e-mailom. V záujme plynulého procesu výberu poplatkov je potrebné dodržať termín oznámenia o určení nového poplatníka, ktorým je 30. september každého roka.

Formulár na určenie poplatníka

Ako môžeme oznámiť kontaktné údaje poplatníka?

Každoročný termín aktualizácie údajov poplatníka je 30. september. Poplatníci, ktorí už svoje kontaktné údaje nahlásili, sú povinní ich aktualizovať len v prípade zmien. V tejto súvislosti vám odporúčame oboznámiť sa s vyhlásením o ochrane údajov.

Kontaktné údaje oznamujte len prostredníctvom online portálu ECB. Pracovníci ECB nemajú prístup k účtom jednotlivých bánk na portáli, preto nemôžu údaje aktualizovať v ich mene. ECB odporúča zadať e-mailovú adresu oddelenia alebo skupiny a nie konkrétneho zamestnanca, aby v prípade personálnych zmien nedošlo k narušeniu komunikácie ECB s poplatníkom.

Ak ste ešte nedostali používateľské meno a heslo, alebo ak chcete zmeniť názov poplatníka, obráťte sa na oddelenie poplatkov, podľa možnosti e-mailom na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Musíme ECB poskytnúť aktualizované kontaktné údaje, ak sme ich už poskytli Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií (SRB)?

Áno, poplatník je povinný oznámiť ECB do 30. septembra každého poplatkového obdobia všetky zmeny svojich kontaktných údajov.

Od predloženia formulára na určenie poplatníka sa zmenila štruktúra našej bankovej skupiny. Ako máme postupovať? Musíme formulár predkladať každý rok do 30. septembra?

Ak sa zmeny skupinovej štruktúry týkajú vedenia skupiny alebo dcérskej spoločnosti, ktorá bola doteraz určená ako poplatník, mali by ste ECB predložiť nový formulár na určenie poplatníka. Ostatné zmeny v rámci skupiny nie je potrebné prostredníctvom formulára oznamovať.

V záujme plynulého procesu výberu poplatkov sú poplatníci povinní predložiť formulár do 30. septembra každého roka.

Sme povinní oznámiť prípadné zmeny postavenia našej banky, napr. v dôsledku fúzie, akvizície alebo zániku povolenia na výkon činnosti? Ako máme postupovať, ak zmena nie je zohľadnená v prijatom platobnom výmere?

Zmena postavenia banky sa môže premietnuť do výpočtu ročného poplatku za dohľad. Akékoľvek zmeny postavenia svojej banky oznámte e-mailom oddeleniu poplatkov, ktoré vás bude informovať o ďalšom postupe.

Sme samostatná banka, ktorá len nedávno získala povolenie na výkon činnosti. Ako máme postupovať, pokiaľ ide o poplatky za dohľad ECB?

Banky, ktoré nedávno získali povolenie na výkon činnosti v zúčastnenom členskom štáte a nie sú súčasťou existujúcej dohliadanej skupiny, sú povinné platiť ročný poplatok za dohľad. Výška poplatku sa počíta na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých banka v danom účtovnom období podliehala dohľadu.

Oznámte ECB kontaktné údaje zodpovedného oddelenia, resp. osoby (predovšetkým e-mailovú adresu) a ECB vás bude informovať o ďalších krokoch.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V dôsledku akvizície zo strany významnej bankovej skupiny sa štatút našej banky v rámci dohľadu zmenil z menej významného na významný. Ovplyvní to výšku nášho poplatku za dohľad?

Ak bola vaša banka pred akvizíciou zo strany významnej dohliadanej skupiny samostatnou menej významnou inštitúciou, váš poplatok za dohľad táto zmena môže ovplyvniť. Po akvizícii sa ročný poplatok za dohľad vo všeobecnosti bude počítať na základe počtu celých mesiacov, počas ktorých bol dohliadaný subjekt samostatnou menej významnou inštitúciou (článok 7 ods. 1 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad).

Poplatky sa počítajú na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnených členských štátoch. To znamená, že ak sú úverové inštitúcie súčasťou dohliadanej skupiny usadenej v zúčastnenom členskom štáte, počíta a účtuje sa len jeden poplatok za celú skupinu.

Akékoľvek zmeny postavenia svojej banky oznámte e-mailom oddeleniu poplatkov, ktoré každý prípad individuálne posúdi a bude vás informovať o ďalšom postupe.

... o spôsobe nahlasovania faktorov výpočtu poplatku

Kto je povinný nahlasovať faktory výpočtu poplatku?

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu ako celku, t. j. za priamo dohliadané významné banky i nepriamo dohliadané menej významné banky. Poplatok za dohľad sú tak povinné platiť všetky dohliadané banky.

Ročný poplatok za dohľad sa v prípade všetkých bánk pod dohľadom ECB počíta na najvyššej úrovni konsolidácie k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho poplatkového obdobia, resp. príslušnému referenčnému dátumu podľa príkladov uvedených nižšie.

Počínajúc poplatkovým obdobím 2020 bude ECB v prípade väčšiny dohliadaných bánk na určenie faktorov výpočtu poplatku využívať údaje FINREP a COREP.

Faktory výpočtu poplatku musia v rámci osobitného procesu naďalej poskytovať tieto dve kategórie bánk: i) skupiny, ktoré nezohľadňujú aktíva a/alebo rizikovú expozíciu dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch, a ii) pobočky zriadené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami z nezúčastnených členských štátov, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie ECB o FINREP.

Kedy a komu máme nahlasovať údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku?

Poplatníci, ktorí sú naďalej povinní poskytovať faktory výpočtu poplatku, by mali informácie týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku predložiť svojmu vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohách k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku.

Termín nahlasovania faktorov výpočtu poplatku (k referenčnému dátumu 31. decembra predchádzajúceho roka alebo príslušnému referenčnému dátumu podľa príkladov uvedených nižšie) je do konca pracovného dňa 11. novembra bežného roka, resp. ak 11. november pripadá na deň pracovného pokoja, nasledujúceho pracovného dňa. Platobné výmery budú vydané v priebehu prvých šiestich mesiacov roka po uplynutí poplatkového obdobia.

Akým spôsobom sa nahlasujú faktory výpočtu poplatku?

Faktory výpočtu poplatku sa predkladajú vnútroštátnemu orgánu dohľadu prostredníctvom výkazov uvedených v prílohách k rozhodnutiu ECB o faktoroch výpočtu poplatku. Výkazy sa vypĺňajú podľa uvedených pokynov, ktoré obsahujú aj informácie o overení audítorom a písomnom vyhlásení riadiaceho orgánu, ako aj informácie o tom, v akých prípadoch sa overenie/písomné vyhlásenie vyžadujú.

Musí dohliadaná skupina vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených členských štátoch a krajinách mimo EÚ?

Nie. Hoci nariadenie o poplatkoch za dohľad možnosť vylúčiť aktíva dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených krajinách a krajinách mimo EÚ obsahuje, táto možnosť je určená dotknutým dohliadaným skupinám, ktoré ju môžu využiť na zníženie ročných poplatkov za dohľad, ktoré by inak museli hradiť. Ak však náročnosť výpočtu prevažuje očakávanú úsporu ročných poplatkov za dohľad, je pre dohliadanú skupinu efektívnejšie takéto aktíva nevyčleňovať.

V záujme plynulého procesu výberu poplatkov je potrebné určiť, ktoré skupiny s dcérskymi spoločnosťami zriadenými v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách majú v úmysle nezohľadňovať príslušné aktíva a/alebo rizikové expozície v rámci faktorov výpočtu poplatku.

Účtujú sa ročné poplatky za dohľad všetkým pobočkám zriadeným v zúčastnených členských štátoch?

Nie, ročné poplatky za dohľad sa účtujú iba pobočkám zriadeným v zúčastnenom členskom štáte materskou bankou so sídlom v nezúčastnenom členskom štáte. Poplatok za dohľad ECB je napríklad povinná platiť pobočka zriadená v zúčastnenom členskom štáte EÚ (napr. Nemecku), ktorej materská inštitúcia sa nachádza v nezúčastnenom členskom štáte. Materská banka môže podliehať dohľadu príslušného vnútroštátneho orgánu dohľadu (napr. vo Švédsku), ktorý mu môže účtovať poplatky. Táto požiadavka je nezávislá od povinnosti pobočky v EÚ platiť poplatok za dohľad ECB.

V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy nasledujúce pravidlá:

  • dve alebo viaceré pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v tom istom zúčastnenom členskom štáte sa považujú za jednu pobočku,
  • pobočky platiace poplatok zriadené tou istou úverovou inštitúciou v rôznych zúčastnených členských štátoch (napr. v Belgicku a Nemecku) sa nepovažujú za jednu pobočku,
  • za pobočku a dcérsku spoločnosť, ktoré sa nachádzajú v tom istom zúčastnenom členskom štáte, sa účtujú dva rôzne poplatky za dohľad.

Kto platí poplatok?

Na akej úrovni konsolidácie majú dohliadané skupiny vykazovať faktory výpočtu poplatku?

Dohliadané skupiny pôsobiace v jednom alebo viacerých zúčastnených členských štátoch predkladajú iba jeden súbor údajov na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci týchto zúčastnených členských štátov. Vypočítaný bude jeden poplatok za dohľad.

Postup v prípade bankových skupín

Čo sa stane, ak faktory výpočtu poplatku nepredložíme v stanovenom termíne?

V prípade nepredloženia faktorov výpočtu poplatku (ak ich poplatník aj naďalej musí predkladať) určí ECB chýbajúce faktory sama na základe dostupných informácií. Nepredloženie faktorov výpočtu poplatku predstavuje porušenie nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad a môže mať za následok sankcie.

Ako je možné znova nahlásiť hodnoty faktorov výpočtu poplatku počas pripomienkovacej lehoty?

Ak ste predložili samostatné výkazy faktorov výpočtu poplatku prostredníctvom svojho príslušného vnútroštátneho orgánu, môžete ich počas pätnásťdňovej pripomienkovacej lehoty znova nahlásiť rovnakým spôsobom. Ak vaše faktory výpočtu poplatku stanovila ECB na základe údajov COREP a FINREP, pričom hodnoty celkovej rizikovej expozície/celkových aktív na online portáli nie sú aktuálne, svoje výkazy COREP a FINREP môžete počas pätnásťdňovej pripomienkovacej lehoty znova nahlásiť prostredníctvom svojho príslušného vnútroštátneho orgánu. Je potrebné poznamenať, že údaje FINREP a COREP sa môžu po uplynutí pätnásťdňovej pripomienkovacej lehoty zmeniť. Po použití údajov na výpočet poplatku za dohľad za dané poplatkové obdobie sa už však ďalšie zmeny nezohľadňujú a neuskutočňujú sa žiadne ďalšie prepočty poplatkov za dohľad.

Čo je predmetom rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku?

Rozhodnutie ECB o faktoroch výpočtu poplatku stanovuje metodiku a postup výpočtu dvoch určujúcich faktorov – celkových aktív a celkovej rizikovej expozície.

Sú pobočky zriadené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami usadenými v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré nepatria do EÚ, povinné nahlasovať faktory výpočtu poplatku?

Áno. Pobočky zriadené v zúčastnených členských štátoch úverovými inštitúciami usadenými v krajinách EHP, ktoré nepatria do EÚ, t. j. v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande, podliehajú dohľadu ECB (v prípade menej významných inštitúcií nepriamo). V závislosti od ich významnosti vykonáva dohľad nad týmito pobočkami buď ECB alebo príslušný vnútroštátny orgán. Sú preto povinné nahlasovať ECB faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na určenie ich ročného poplatku za dohľad.

Nariadenie o rámci SSM

Príklad: Naša banka sa po 1. januári 2020 zlúčila s ďalšou bankou. Máme nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2019?

Nie, faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2019 nahlasovať nemusíte. Subjekty platiace poplatok zriadené po 1. januári 2020, ktoré patria do jednej z dvoch kategórií poplatníkov povinných predkladať faktory výpočtu poplatku, sú však povinné predložiť faktory svojmu príslušnému vnútroštátnemu orgánu k referenčnému dátumu, ktorý je čo najbližšie k 31. decembru predchádzajúceho roka, aby tak umožnili výpočet ročného poplatku za dohľad. V prípade subjektu zriadeného 1. januára 2020 by referenčným dátumom najbližším k 31. decembru 2019 bol 31. marec 2020. V prípade subjektu zriadeného 1. apríla 2020 a neskôr by referenčným dátumom najbližším k 31. decembru 2019 bol 30. jún 2020.Rovnaké referenčné dátumy bude používať aj ECB pri určovaní faktorov výpočtu poplatku v prípade subjektov zriadených 1. januára 2020, ktoré vykazujú údaje COREP a FINREP na prudenciálne účely.

Príklad: Naša pobočka, ktorá platí poplatok, ukončila svoje podnikanie a 1. apríla 2020 bude zatvorená. Máme nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2019?

Áno. Článok 7 nariadenia o poplatkoch za dohľad stanovuje, že ak dohliadaný subjekt podlieha dohľadu len počas časti poplatkového obdobia, ročný poplatok za dohľad sa vypočíta na základe počtu celých mesiacov poplatkového obdobia, počas ktorého dohliadaný subjekt podlieha dohľadu. Platiaca pobočka je ako dohliadaný subjekt počas poplatkového obdobia 2020 naďalej povinná nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2019 v záujme dodržania článku 10 ods. 4 nariadenia o poplatkoch za dohľad a umožniť tak výpočet príslušného poplatku za dohľad. Poplatok za dohľad bude v takom prípade vymeraný za obdobie od januára do marca 2020.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Príklad: Záver účtovného obdobia u nás nepripadá na 31. december. Máme nahlasovať faktory výpočtu poplatku k referenčnému dátumu 31. decembra 2019?

Článok 10 ods. 3 písm. bb) nariadenia o poplatkoch za dohľad stanovuje, že ak dohliadaný subjekt zostavuje svoju ročnú účtovnú závierku (vrátane konsolidovanej ročnej účtovnej závierky) na základe účtovného roka, ktorý sa líši od kalendárneho roka, referenčným dátumom pre celkové aktíva je koniec účtovného roka zodpovedajúci predchádzajúcemu poplatkovému obdobiu. V prípade subjektu zriadeného pred 1. januárom 2020, u ktorého koniec účtovného roka pripadá na 31. marec, je referenčným dátumom pre celkové aktíva v rámci faktorov výpočtu poplatku 31. marec 2019.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

Majú platiace pobočky pri nahlasovaní celkovej výšky aktív uvádzať štatistické údaje?

Nie je to nevyhnutné. V prípade pobočiek, na ktoré sa vzťahuje nariadenie ECB o FINREP, určí faktory výpočtu poplatku ECB na základe celkových aktív vykazovaných na prudenciálne účely. V prípade pobočiek povinných predkladať výkazy faktorov výpočtu poplatku by mali celkové aktíva zodpovedať výške celkových aktív podľa článku 2 ods. 12 písm. b) nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Pobočka úverovej inštitúcie zriadenej v nezúčastnenom členskom štáte by tak mala ECB nahlasovať celkové aktíva vypočítané na základe celkovej hodnoty aktív určenej na základe najnovšej auditovanej ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s Medzinárodnými normami pre finančné výkazníctvo (IFRS), ktoré sa uplatňujú v rámci Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, a ak táto ročná účtovná závierka nie je k dispozícii, na základe ročnej účtovnej závierky vypracovanej v súlade s platnými vnútroštátnymi účtovnými predpismi. V prípade pobočiek platiacich poplatok, ktoré nezostavujú ročnú účtovnú závierku, celkové aktíva znamenajú celkovú hodnotu aktív určenú v súlade s článkom 51 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17), t. j. štatistické údaje. Pobočky, ktoré vykazujú celkovú hodnotu aktív na prudenciálne účely dobrovoľne, môžu na určenie celkových aktív v rámci faktorov výpočtu poplatku použiť túto hodnotu. ECB však dobrovoľne nahlásené údaje na účely určovania faktorov výpočtu poplatku nepoužíva, preto je výkaz faktorov výpočtu poplatku aj tak potrebné predložiť.

Je v prípade platiacich pobočiek potrebné overenie audítorom?

Nie je to nevyhnutné. Namiesto audítorského overenia môže celkovú výšku aktív pobočky potvrdiť vedúci pobočky, alebo, ak nie je k dispozícii, riadiaci orgán úverovej inštitúcie, ktorá pobočku platiacu poplatok zriadila, a to prostredníctvom písomného vyhlásenia predloženého príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Vzor písomného vyhlásenia je v prílohe.

Táto výnimka platí len pre pobočky, ktoré platia poplatok. Nevzťahuje sa na poplatníkov, ktorí sú povinní predkladať audítorské overenie finančných výkazov v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) rozhodnutia ECB o faktoroch výpočtu poplatku.

... o spôsobe úhrady poplatku za dohľad

Prečo sme nedostali platobný výmer?

ECB vydáva platobné výmery všetkým poplatníkom elektronicky prostredníctvom svojho online portálu. Výmery sa vydávajú v druhom štvrťroku nasledujúceho poplatkového obdobia. Za poplatkové obdobie 2020 sa budú výmery vydávať v druhom štvrťroku 2021. Na e-mailovú adresu zadanú na portáli ECB sa automaticky odošle oznámenie o sprístupnení súvisiacej korešpondencie (platobného výmeru, upomienky alebo výzvy na úhradu úrokov z omeškania).

Ak ste platobný výmer do konca uvedeného obdobia nedostali, obráťte sa e-mailom na oddelenie poplatkov ECB.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Nemáme platobné údaje, dostali sme však platobný výmer (alebo upomienku či výzvu na úhradu úrokov z omeškania).

Platobné údaje sú vždy uvedené na druhej strane príslušného dokumentu. Ak potrebujete platobné údaje potvrdiť, obráťte sa e-mailom na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Na úhradu poplatku za dohľad ECB potrebujeme daňové identifikačné číslo ECB.

Poplatok za dohľad sa považuje za verejný poplatok v zmysle článku 13 smernice o DPH (2006/112/ES) a je preto oslobodený od DPH. ECB ako inštitúcia EÚ nie je povinná registrovať sa na účely DPH ani dane z príjmu právnických osôb a preto daňové identifikačné číslo nemá.

Dostali sme výzvu na zaplatenie poplatku za dohľad vnútroštátnemu orgánu dohľadu. Ako máme postupovať?

Vnútroštátne orgány dohľadu plnia v oblasti bankového dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu dôležitú úlohu.

Ich náklady na dohľad sa však nezohľadňujú vo výpočte poplatku za dohľad, ktorý sa platí Európskej centrálnej banke. To znamená, že vnútroštátne orgány dohľadu si ponechávajú právo vyberať poplatky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Prípadné otázky týkajúce sa poplatku účtovaného vnútroštátnym orgánom dohľadu adresujte priamo svojmu vnútroštátnemu orgánu dohľadu.

Vnútroštátne orgány dohľadu

Dostali sme platobný výmer od Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií. Ako máme postupovať?

ECB zodpovedá len za jednotný mechanizmus dohľadu (nie za jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií). ECB a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB) sú dve nezávislé inštitúcie. Akékoľvek otázky týkajúce sa faktúr od SRB je potrebné adresovať SRB alebo priamo vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií.

Je možné poplatok za dohľad hradiť inkasom?

Áno. ECB dokonca SEPA inkaso uprednostňuje, pretože zaručuje včasnú platbu a predchádza tak prípadným úrokom z omeškania. Ak si zvolíte tento spôsob platby, prostredníctvom internetového portálu môžete zadať svoje bankové údaje a vytlačiť mandát na inkaso. Originál mandátu podpíšte a pošlite poštou na adresu ECB uvedenú na mandáte.

Čo ak je v platobnom výmere chyba?

Ak je v platobnom výmere prípadná vecná chyba alebo ak máte akékoľvek iné všeobecné otázky, obráťte sa na oddelenie poplatkov.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Tým nie je dotknuté právo poplatníka podať voči platobnému výmeru odvolanie na administratívny revízny výbor. Odvolanie je potrebné podať do jedného mesiaca od prijatia platobného výmeru.

Administratívny revízny výbor

Rozhodnutia ECB prijaté v rámci plnenia úloh dohľadu je možné napadnúť pred Súdnym dvorom EÚ.

Súhrn odpovedí na verejnú konzultáciu

Čo sa stane, ak poplatok neuhradíme v stanovenej lehote?

Splatnosť je 35 dní od dátumu vydania výmeru.

V prípade len čiastočnej úhrady alebo neuhradenia do dňa splatnosti je ECB oprávnená denne účtovať úrok z dlžnej sumy poplatku za dohľad.

Úrok predstavuje ročnú sadzbu zodpovedajúcu sadzbe hlavných refinančných operácií ECB plus 8 percentuálnych bodov odo dňa splatnosti platby až do dňa, ktorý predchádza dátumu, keď sa nezaplatená suma pripíše na bankový účet ECB.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad

... o technických otázkach týkajúcich sa internetového portálu

Moje heslo na online portál nefunguje. Ako máme postupovať?

Heslo si môžete obnoviť: kliknite na „Request new password“ (Vyžiadať nové heslo) a zadajte svoje používateľské meno a zaregistrovanú e-mailovú adresu (adresu označenú ako preferovanú e-mailovú adresu na komunikáciu s vašou bankou, na ktorú ECB posiela oznámenia). V prípade ďalších problémov pošlite e-mail na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Máme problémy so zobrazovaním a úpravou údajov prostredníctvom internetového portálu. Ako máme postupovať?

Internetový portál je kompatibilný s nasledujúcimi internetovými prehliadačmi: Internet Explorer (od verzie 9), Google Chrome a Firefox. Ak i napriek používaniu jedného z týchto prehliadačov technické problémy pretrvávajú, obráťte sa na nás e-mailom.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po zadaní čísla IBAN na účely inkasa systém oznamuje, že naša „banka neexistuje“. Ako máme postupovať?

Pošlite na oddelenie poplatkov e-mail so snímkou chyby a príslušným číslom IBAN. Oddelenie poplatkov kód banky pridá do systému ECB a požiada vás o opätovné zadanie čísla IBAN prostredníctvom internetového portálu.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

V rámci online portálu sme zadali viac než jednu emailovú adresu. Posielajú sa oznámenia o platobných výmeroch na všetky uvedené e-mailové adresy?

Nie, oznámenia o platobných výmeroch sa posielajú len na adresu, ktorú ste označili za „preferovanú“. V prípade potreby svoje údaje na portáli upravte. Ak ste oznámenie o vystavení platobného výmeru nedostali, obráťte sa prostredníctvom e-mailu na oddelenie poplatkov. ECB odporúča zadať e-mailovú adresu oddelenia alebo skupiny a nie konkrétneho zamestnanca, aby v prípade personálnych zmien nedošlo k narušeniu našej komunikácie s vami.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chceli by sme online portál používať vo vlastnom jazyku, k dispozícii je však len angličtina.

Online portál ECB je v súčasnosti k dispozícii len v angličtine. Po prihlásení sa do portálu si môžete zobraziť návod na použitie (v pravom dolnom rohu obrazovky). V návode nájdete preklad všetkých rozhraní portálu do všetkých jazykov krajín eurozóny.

Okrem toho v každom e-mailovom oznámení o sprístupnení nového dokumentu na online portáli nájdete aj odkaz na preklad.

Od poplatkového obdobia 2020 si poplatníci budú môcť vybrať, v ktorom jazyku chcú dostávať platobné výmery. ECB bude poplatníkov o zbere ich jazykových preferencií informovať v druhej polovici roka 2020.

Preklady formulára na SEPA inkaso sú zverejnené vo všetkých jazykoch krajín eurozóny na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

S akýmikoľvek ďalšími otázkami sa môžete obrátiť priamo na oddelenie poplatkov ECB.