Menu

Gyakori kérdések

... a felügyeleti díj kiszámításáról és a díjfizetői elérhetőségekről

Hogyan jelöljük ki a díjfizetőt?

A valamely felügyelt csoportba tartozó díjfizető hitelintézetek egyetlen szervezetet jelölnek ki, hogy az egész csoport nevében díjfizetőként eljárjon. Ennek módja, hogy az EKB-nak aláírt értesítést küldenek postán vagy e-mailben. Az új díjfizető kijelölésének zárónapja az adott év szeptember 30-a, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes díjfizetési folyamatot.

Díjfizetői értesítőlap

Hogyan adhatjuk meg a díjfizetői elérhetőségünket?

A díjfizetői adatok aktualizálásának határideje az adott év szeptember 30-a. Azok a díjfizetők, akik már megadták elérhetőségi adataikat, ezeket csak változás esetén kötelesek aktualizálni. Szíveskedjenek elolvasni az adatvédelmi nyilatkozatot.

Kérjük, hogy elérhetőségi adataikat kizárólag az EKB internetes portálján közöljék. Az EKB dolgozóinak ugyanis nincs hozzáférésük a portálon az egyes bankok fiókjaihoz, ezért nem tudják az adatokat a bank nevében módosítani. Az EKB olyan e-mail-cím megadását ajánlja, amely valamely osztályhoz vagy csoporthoz nem pedig egyéni szakértőhöz tartozik, hogy személyi változás esetén is akadálytalanul tudjon a díjfizetővel kommunikálni.

Amennyiben nem kapták meg a felhasználói azonosítót, vagy szeretnék megváltoztatni a díjfizető nevét, szíveskedjenek kapcsolatba lépni a díjfizetői munkacsapattal lehetőség szerint e-mailben: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Adatvédelmi nyilatkozat

Megadjuk-e az aktualizált elérhetőségi adatainkat az EKB-nak, ha az Egységes Szanálási Testület (SRB) már megkapta őket?

Igen, a díjfizetők kötelesek minden egyes díjfizetési időszak szeptember 30-áig az EKB-t értesíteni az elérhetőségükben történt változásról.

A bankcsoportunk szerkezete megváltozott a díjfizetői értesítőlap beadása óta. Mi a teendőnk? Minden év szeptember 30-áig be kell adnunk a lapot?

Abban az esetben, ha a csoportszerkezet módosulása miatt a csoport vagy a díjfizetőnek kijelölt leányvállalat vezetője is megváltozott, új díjfizetői értesítőn kell erről az EKB-t tájékoztatni. Egyéb csoportbeli változásról nem kell beadni új értesítőt.

A díjfizetők kötelesek az értesítőlapot a tárgyév szeptember 30-áig leadni, hogy a díjfizetési folyamat akadálytalan legyen.

Jelentenünk kell-e, ha például egyesülés, beolvadás vagy engedély bevonása miatt megváltozik a bankunk helyzete? Mi a teendőnk, ha a kapott díjfizetői felhívás nem tükröz valamilyen változást?

Egy bank helyzetének megváltozása a fizetendő éves felügyeleti díj megváltozását vonhatja maga után. Szíveskedjenek e-mailben értesíteni a díjfizetői csoportot a bankjuk helyzetének megváltozásáról. Munkatársaink tájékoztatni fogják önöket a konkrét esetben követendő eljárásról.

Újonnan engedélyezett, önálló bank vagyunk. Milyen eljárást kell követnünk az EKB felügyeleti díjaival kapcsolatban?

Az olyan banknak éves felügyeleti díjat kell fizetnie, amely a mechanizmusban részt vevő tagállamban található, a közelmúltban kapott működési engedélyt, és nem tagja meglevő felügyelt bankcsoportnak. A fizetendő összeget a díjfizetési periódus alatt a felügyelet alatti teljes hónapok száma alapján állapítjuk meg.

Szíveskedjenek tájékoztatni az EKB-t az illetékes személy, illetve lehetőség szerint osztály elérhetőségi adatairól, különös tekintettel az e-mail-címre, és tájékoztatást adunk a következő lépésekről.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

A bankunk felügyeleti státusza kevésbé jelentősről jelentősre változott, miután átvette egy jelentősnek minősülő bankcsoport. Hatással lesz ez a felügyeleti díjra?

Amennyiben a bankjuk kevésbé jelentős, egyedülálló hitelintézet volt a felvásárlás előtt, elképzelhető, hogy a változás kihat a felügyeleti díjra. Általánosságban, felvásárlás után az éves felügyeleti díjat a teljes hónapszám alapján számítjuk ki, amely alatt a felügyelt szervezet kevésbé jelentős, magában álló hitelintézet volt (az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 7. cikkének (1) bekezdése).

A díj kiszámítása a mechanizmusban részt vevő tagállamokban a legmagasabb konszolidációs szinten történik. Tehát amikor a hitelintézet a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel rendelkező felügyelt csoport része, csoportszinten egyetlen díjat számítunk és szabunk ki.

Szíveskedjenek e-mailben értesíteni a díjfizetői csoportot a bankjuk helyzetének megváltozásáról. Munkatársaink megvizsgálják az ügyet, és jelentkeznek a konkrét esetben követendő eljárásról.

...a díjtényezők benyújtásának módjáról

Ki köteles díjtényezőket benyújtani?

Az EKB felel az egész egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és következetes működéséért, azaz a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős és a közvetett felügyelete alatt álló kevésbé jelentős bankokért. Ebből következően minden felügyelt bank köteles felügyeleti díjat fizetni.

A éves felügyeleti díjat az EKB által felügyelt minden banknál a konszolidáció legmagasabb szintjén számítjuk az előző díjfizetési időszak december 31-e vagy az alábbi példákban bemutatott megfelelő referenciadátum szerint érvényes díjtényezők alapján.

A 2020-as díjidőszaktól az EKB a legtöbb felügyelt banknál újra fel fogja használni a FINREP- és COREP-adatokat, amikor a díjtényezőket meghatározza.

A következő két kategóriába sorolt bankoknak továbbra is külön adatgyűjtés keretében kell beadniuk a díjtényezőket: (i) azon felügyelt csoportok, amelyek kizárják a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban létrehozott leányvállalataik eszközállományát, illetve kockázati kitettségének összegét; és (ii) a részt vevő tagállamokban létrehozott fióktelepek, amelyeket a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokbeli olyan hitelintézetek alapítottak meg, amelyek nem állnak az EKB FINREP rendeletének hatálya alatt.

Mikor és kinek kell benyújtanunk a díjtényezőkre vonatkozó adatokat?

Azoknak a díjfizetőknek, akiknek továbbra is be kell adniuk a díjtényezőket, a megfelelő információkat a nemzeti felügyelethez kell benyújtaniuk az EKB díjtényezőkről szóló határozatának függelékeiben található táblák felhasználásával.

A díjtényezőket – a folyó év november 11-e, illetve ha ez nem munkanap, akkor a következő munkanap zártáig kell beadni; a referenciadátum az előző év december 31. vagy a megfelelő referencianap; lásd az alábbi példát. A díjfizetési felhívásokat a díjidőszakot követő év első hat hónapjában kell kibocsátani.

Hogyan kell benyújtanunk a díjtényezőket?

A díjtényezőket a nemzeti felügyeletekhez kell benyújtani, az EKB díjtényezőkről szóló határozatának mellékleteiben található táblák alapján. Ezeket az útmutató szerint kell kitölteni, amely a könyvvizsgálói hitelesítésről, a vezetői ellenjegyző nyilatkozatról és ezek határidejéről is tájékoztat.

Kötelező-e a felügyelt csoportoknak kihagyniuk a benyújtott adatokból a mechanizmusban részt nem vevő, valamint az Európai Unión kívüli országokban alapított leányvállalataik eszközeit?

Nem. Igaz ugyan, hogy a felügyeleti díjakról szóló rendelet értelmében választhatják a mechanizmusban részt nem vevő, valamint az Európai Unión kívüli országokban alapított leányvállalatok eszközeinek a kihagyását, ez az opció az érintett felügyelt csoportnak kedvez, mivel így csökkenhet az egyébként fizetendő éves felügyeleti díj. Azonban ha a számítási feladat adminisztrációs költsége meghaladná az éves felügyeleti díjban várható megtakarítást, akkor a felügyelt csoport számára hatékonyabb lehet a szóban forgó eszközök figyelembevétele.

A zökkenőmentes adatgyűjtés érdekében meg kell állapítani, hogy mely olyan csoport szándékozik a kapcsolódó eszköz-, illetve kockázati kitettség-állományait kihagyni a díjtényezőiből, amelynek a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban vagy harmadik országban van leányvállalata.

Kivetik-e az éves felügyeleti díjat a mechanizmusban részt vevő tagállamokban alapított minden fióktelepre?

Nem, az éves felügyeleti díjat csak azokra a részt vevő országban alapított bankfiókokra állapítjuk meg, amelyeknek az anyabankját a mechanizmusban részt nem vevő országban alapították. Például egy részt vevő tagállamban (mondjuk Németországban) levő uniós fióktelepnek meg kell fizetnie az EKB részére a felügyeleti díjat, ha az anyabankot a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban alapították. Előfordulhat, hogy az anyabank az illetékes (pl. svéd) felügyelet hatáskörébe tartozik, ezért ez a felügyelet is beszed tőle díjat. Ez azonban független az uniós fióktelepnek az EKB irányába teljesítendő felügyeleti díjfizetési kötelezettségétől.

Ebben az összefüggésben fontos figyelembe venni, hogy:

  • az ugyanazon hitelintézet által egyetlen részt vevő tagállamban alapított két vagy több díjfizető fióktelepet egyetlen fióktelepnek tekintjük;
  • az ugyanazon hitelintézet által más-más részt vevő tagállamban (pl. Belgiumban és Németországban) alapított díjfizető fióktelepeket ugyanakkor nem tekintjük egyetlen fióktelepnek;
  • az ugyanabban a részt vevő tagállamban található fióktelep és leányvállalat esetében két külön felügyeleti díjat vetünk ki.

Kinek kell fizetnie?

Milyen konszolidációs szinten kell a felügyelt csoportoknak díjtényező-adatokat szolgáltatniuk?

A mechanizmusban részt vevő egy vagy több tagállamban működő felügyelt csoportnak az adott tagállam tekintetében legmagasabb konszolidációs szinten csupán egyszer kell adatot szolgáltatnia. Egyetlen felügyeleti díj kerül kiszámításra.

A bankcsoportokra vonatkozó eljárás

Mi történik, ha nem nyújtjuk be időben a díjtényezőket?

Amennyiben a díjfizető elmulasztja a díjtényezők beadását, az EKB állapítja meg a hiányzó adatokat a rendelkezésre álló információk alapján. Az adatszolgáltatás elmulasztása az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete megszegésének minősül, és szankciót vonhat maga után.

Hogyan nyújthatjuk be újra a díjtényezőértékeket a visszajelzési időszakban?

Ha az INH közvetítésével külön díjtényező-táblákat adtak le, akkor a 15-napos visszajelzési időszakban ugyanolyan formátumban és leadási csatornán újra leadhatják az adatokat. Ha az EKB a díjtényezőket a FINREP- és COREP-adatok alapján határozta meg, és az internetes portálon elérhető teljes kockázati kitettség és a teljes eszközállomány értékek már elévültek, akkor INH-jukon keresztül újra beküldhetik a FINREP- és COREP-jelentéseket a 15-napos visszajelzési időszakban. Megjegyzendő, hogy utóbbi adatok a 15-napos visszajelzési időszak után módosulhatnak. A díj kiszámításának céljára azonban, amennyiben a díjidőszakra felhasználták az adatokat a felügyeleti díj kiszámításához, a jövőbeli módosulásokat nem vesszük figyelembe, és nem kerül sor a felügyeleti díj újraszámítására.

Mit tartalmaz az EKB díjtényezőkről szóló határozata?

Az EKB díjtényezőkről szóló határozata a két díjtényező, azaz a teljes kockázati kitettség és a teljes eszközállomány kiszámításához alkalmazandó módszertant és eljárásokat határozza meg.

Azoknak a fióktelepeknek is kötelező-e díjtényezőket beadniuk, amelyeket a mechanizmusban részt vevő tagállamban alapítottak az Európai Gazdasági Térség (EGT) olyan országaiban létrehozott hitelintézetek, amelyek nem EU‑tagállamok?

Igen. Azoknak a fióktelepeknek is kötelező díjtényezőket beadniuk, amelyeket a mechanizmusban részt vevő tagállamban alapítottak az Európai Gazdasági Térség (EGT) olyan országaiban létrehozott hitelintézetek, amelyek nem EU‑tagállamok; ilyen ország Norvégia, Liechtenstein és Izland, amelyeket az EKB felügyel (a kevésbé jelentős pénzintézetek esetében közvetlenül). Jelentőségüktől függően az említett fióktelepek közvetlen felügyeletét vagy az EKB, vagy az illetékes nemzeti hatóság látja el. Ekképpen kötelesek az EKB-nak díjtényezőket szolgáltatni, amelyeket az éves felügyeleti díj meghatározásához használunk.

SSM-keretrendelet

Példa: A bankunk 2020. január 1-jén egy másik bankkal egyesült. Be kell-e adnunk díjtényezőket a 2019. december 31-i referencianappal?

Nem, nem kötelesek a 2019. december 31-i referencianappal díjtényezőket beadni. Ugyanakkor azoknak a díjfizető bankoknak, amelyeket 2020. január 1. után alapítottak és a díjtényező-beadásra kötelezett két kategória egyikébe tartoznak, kötelességük beadni a nemzeti felügyeleti hatóságnak az előző év december 31-éhez legközelebbi referencianap szerinti díjtényezőket, hogy ki lehessen számítani az éves felügyeleti díjakat. Valamely 2020. január 1-jén alapított szervezetnél a 2019. december 31-hez legközelebbi referencianap a 2020. március 31. Egy 2020. április 1. után alapított banknál a 2019. december 31-hez legközelebbi referencianap 2020. június 30. Az EKB ugyanezeket a referencianapokat használja az olyan szervezetek díjtényezőinek a megállapításához, amelyeket 2020. január 1-jén alapítottak, és prudenciális célra COREP- és FINREP-adatokat közölnek.

Példa: A díjfizető fióktelepünk megszüntette kereskedelmi banki tevékenységét, és 2020. április 1-jén bezárjuk. Be kell adnunk 2019. december 31-i referencianappal díjtényezőket?

Igen. A felügyeleti díjakról szóló rendelet 7. cikkének megfelelően amikor a felügyelt szervezet csak a díjfizetési időszak egy részében áll felügyelet alatt, az éves felügyeleti díjat annak a hónapszámnak az alapján számítjuk ki, amikor az időszak alatt a szervezet felügyelet alatt állt. A 2020-as díjfizetési időszakban felügyelt szervezetként a díjfizető fióktelepnek továbbra is kötelessége lesz díjtényezőt benyújtani a 2019. december 31-i referencianappal, hogy a fizetendő felügyeleti díj kiszámítását lehetővé tegye, összhangban a felügyeleti díjakról szóló rendelet 10. cikke (4) bekezdésével. A felügyeleti díjat a 2020. január és március közötti periódusra határozzuk meg.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Példa: A számviteli évünk vége nem december 31-re esik. Be kell adnunk 2019. december 31-i referencianappal díjtényezőket?

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 10. cikke (3) bekezdésének (bb) pontjával összhangban, amikor valamely felügyelt szervezet konszolidált éves beszámolót tartalmazó éves beszámolót készít olyan számviteli évről, amely eltér a naptári évtől, a teljes eszközállományra vonatkozó referencianap az előző díjidőszaknak megfelelő számviteli év vége. 2020. január 1. előtt alapított szervezetnél, amelynek a számviteli éve március 31-ére esik, a teljes eszközállomány díjtényezőjéhez tartozó referencianapnak 2019. március 31-jének kell lennie.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Elvárás-e a díjfizető fióktelepekkel szemben, hogy a teljes eszközállomány benyújtásakor statisztikai adatokat is közöljenek?

Nem szükségszerűen. Az EKB FINREP-rendeletének hatálya alá eső fióktelepek esetében az EKB határozza meg a díjtényezőket a prudenciális célú adatszolgáltatásban szereplő teljes eszközállomány alapján. Azoknál a fióktelepeknél, amelyeknek kötelező beadniuk díjtényezőtáblát, a teljes eszközállománynak meg kell egyeznie a felügyeleti díjakról szóló EKB-rendelet 2. cikkének (12) bekezdése b) pontjában kikötött teljes eszközállomány-összeggel. Ezért a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban alapított hitelintézet fióktelepének olyan teljes eszközállomány-adatot kell az EKB-val közölnie, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendeletének megfelelően az Unióban alkalmazandó IFRS nemzetközi beszámoló-készítési standardok szerinti legfrissebb könyvvizsgált éves beszámolóból meghatározott teljes eszközállomány alapján számol ki; amennyiben ilyen éves beszámoló nem áll rendelkezésre, az adott ország hatályos számviteli törvényei szerint készült éves beszámolót kell a célra felhasználni. Az éves beszámolót nem készítő díjfizető fióktelepek esetében a teljes eszközállományon azt a teljes eszközértéket értjük, amelyet a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 51. cikke (5) bekezdése alapján határoznak meg, azaz statisztikai adatokat. A teljes eszközállományt mutató adatokat prudenciális célból önkéntes alapon jelentő fióktelepek a fenti értéket felhasználhatják a teljes eszközállomány díjtényezőjének meghatározásához. Az EKB ugyanakkor nem használja fel újra az önkéntesen beadott adatokat a díjtényező meghatározására, és változatlanul szükség van a díjtényezőtábla beadására.

Szükség van-e a díjfizető fióktelepek esetében könyvvizsgálói hitelesítésre?

Nem szükségképpen. A díjfizető fióktelep teljes eszközállományának könyvvizsgálói hitelesítése helyett a fióktelep esetében a fióktelep vezetője, vagy a vezető távollétében a díjfizető fióktelepet létrehozó hitelintézet vezetősége az érintett INH-nak benyújtott vezetői levélben hitelesíti a díjfizető fióktelep teljes eszközállományát. Mellékeljük a vezetői levélhez a sablont.

Ez a kivétel csak a díjfizető fióktelepekre érvényes, nem pedig azokra a díjfizető szervezetekre, amelyek az EKB díjtényezőkről szóló határozata 3. cikkének (2) bekezdése (b) pontja alapján pénzügyi kimutatásaikat könyvvizsgálóval kötelesek hitelesíttetni.

...a felügyeleti díj befizetési módjáról

Miért nem kaptunk díjfizetési felhívást?

Az EKB elektronikus formában, internetes portálján keresztül juttatja el minden egyes díjfizetőhöz a díjfizetési felhívást. A kibocsátás várható napja a soron következő díjfizetési időszak második negyedéve. A 2020-as díjperiódusra tehát ez az időpont 2021 második negyedévére esik. Az EKB a megfelelő levél (díjfizetési felhívás, emlékeztető vagy kamatlevél) feltöltéséről automatikus e-mailben küld értesítést az online portálon megadott e-mail címre.

Amennyiben a megjelölt időszak végéig nem kaptak díjfizetési felhívást, szíveskedjenek e‑mailben megkeresni a díjfizetői csoportot.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Hiányoznak a fizetési adatok, de megkaptuk a díjfizetési felhívást (emlékeztetőt vagy kamatlevelet).

A fizetési adatok mindig az adott irat második oldalán vannak feltüntetve. Amennyiben a fizetési adatokkal kapcsolatban további információkra van szükségük, írjanak e-mailt a díjfizetői csoportnak.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Szükségünk lenne az EKB áfaszámára (adószám), hogy be tudjuk fizetni a felügyeleti díjat.

Az áfára vonatkozó irányelv (2006/112/EK) 13. cikke értelmében a felügyeleti díj közdíjnak tekintendő, ezért áfamentes. Az EKB uniós intézményként nem köteles áfa- vagy vállalkozási jövedelemadó befizetése céljából regisztrálni magát, ezért nem is rendelkezik adóazonosító számmal.

Felszólítottak, hogy fizessünk felügyeleti díjat a nemzeti felügyeletnek. Mi a teendőnk?

A nemzeti felügyeleteknek fontos szerepük van az egységes felügyeleti mechanizmus keretében folyó bankfelügyeletben.

Felügyeleti költségeiket ugyanakkor nem vesszük figyelembe az EKB felügyeleti díjának kiszámítása során. Következésképpen továbbra is jogukban áll az adott tagállam törvényeivel összhangban díjat kivetni. Az országos felügyeleti díjjal kapcsolatos kérdéseiket közvetlenül a nemzeti felügyeletnél levő kapcsolattartónak kell feltenni.

Nemzeti felügyeletek

Fizetési felhívást kaptunk az Egységes Szanálási Testülettől (SRB). Mi a teendőnk?

Az EKB csak az egységes felügyeleti mechanizmusért felel (az egységes szanálási mechanizmusért nem). A két intézmény független egymástól. Az SRB számlázásával kapcsolatos kérdéseikkel szíveskedjenek az SRB kapcsolattartójához vagy közvetlenül a nemzeti szanálási szervekhez fordulni.

Kiegyenlíthető-e csoportos beszedéssel a felügyeleti díj?

Igen, sőt az EKB a SEPA-beszedést ajánlja fizetési módként. Ez a fizetési mód garantálja ugyanis, hogy a díjat időben befizessék, ennélfogva elkerülhető az esetleges késedelmi kamat felszámolása. Amennyiben ezt a fizetési módot választják, az internetes portálon megadhatják a banki adatokat, és kinyomtathatják a csoportos beszedési megbízást. Aláírás után szíveskedjenek az eredetit elküldeni az EKB-nak a megbízáson feltüntetett címre.

Mi a teendő, ha hibás a díjfizetési felhívás?

A díjfizetési felhívásban esetlegesen előforduló tárgyi tévedésekkel kapcsolatban vagy egyéb kérdés esetén szíveskedjenek a díjfizetési csoporthoz fordulni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Ez nem érinti hátrányosan a díjfizető fellebbezési jogát, amellyel a felülvizsgálati testület előtt a díjfizetési felhívással kapcsolatban élhet. A fellebbezést a díjfizetési felhívás kézhezvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani.

Felülvizsgálati Testület

A felügyeleti hatáskörben hozott EKB-határozatok emellett még az EU Bíróságánál is megtámadhatók.

Visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat

Mi történik, ha nem fizetünk a határidőig?

A díjak befizetése a díjfizetési felhívás kibocsátásától számított 35 napon belül esedékes.

Amennyiben a felügyelt szervezet a díjat csak részben vagy egyáltalán nem fizeti be, úgy az EKB-nak jogában áll a díjhátralékra napi kamatot felszámítania.

Az éves kamat az EKB irányadó refinanszírozási műveleteire kiszabott kamatláb 8 százalékponttal megnövelt értékében van megállapítva, és az esedékesség napjától a díjhátraléknak az EKB bankszámláján való jóváírási napját megelőző napig számítjuk fel.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

...az internetes portállal kapcsolatos műszaki problémákról

Mi a teendőnk, ha nem működik az internetes portálhoz megadott jelszó?

A jelszó visszaállításához kattintsanak az „Új jelszó igénylése” hivatkozásra, majd adják meg a felhasználónevüket és a regisztrált e‑mail-címet (amit megjelöltek mint a kommunikációhoz előnyben részesített, az EKB értesítéseinek fogadására szolgáló e-mail-címet). Ha továbbra is technikai problémát tapasztalnak, küldjenek e‑mailt az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu címre.

Nehézségeink vannak az adatok internetes portálon történő megtekintése vagy szerkesztése során. Mi a teendőnk?

Az internetes portál kizárólag a következő böngészőkkel kompatibilis: Internet Explorer (9-es vagy újabb verzió), Google Chrome és Firefox. Ha továbbra is technikai problémák vannak, pedig a megjelölt böngészők valamelyikét használják, szíveskedjenek e-mailben jelezni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Miután megadtuk a nemzetközi bankszámlaszámot (IBAN) a beszedéshez, „nincs ilyen bank” üzenet jelenik meg. Mi a teendőnk?

Küldjék el e-mailben a hibáról készített képernyőképet, illetve a kérdéses IBAN számot a díjfizetési csoport részére. A csoport felveszi a bank kódját az EKB rendszerébe, ami után ismételten megadhatják az IBAN számot az online portálon.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Egynél több e-mail címet adtunk meg az online portálon. Mindegyikre küldenek díjfizetői értesítést?

Nem, csak a preferáltként megjelölt e-mail címre küldünk díjértesítést. Szíveskedjenek ellenőrizni az online portálon, és szükség esetén preferenciát váltani. Amennyiben még nem kaptak díjfizetői értesítést, szíveskedjenek kapcsolatba lépni díjfizetési csoportunkkal az alábbi e-mail címen. Az EKB olyan e-mail-cím megadását javasolja, amely valamely osztályhoz vagy csoporthoz nem pedig egyénhez tartozik, hogy személyi változás esetén is akadálytalanul tudjunk Önökkel kommunikálni.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

A helyi nyelven szeretnénk használni az internetes portált, de csak angolul érhető el.

Az EKB online portálja jelenleg csak angolul áll rendelkezésre. A portálra való bejelentkezés után megjeleníthető egy útmutató (a képernyő jobb alsó sarkában), amely tartalmazza a portálképernyők fordítását az euroövezet összes nyelvén.

Emellett minden alkalommal, amikor e-mailben új dokumentum feltöltéséről értesítjük, linket is küldünk ennek fordításához.

A 2020-as díjidőszaktól kezdve a díjfizetők kiválaszthatják a nyelvet, amelyen a díjfizetési felhívást megkapni kívánják. 2020 második felében az EKB külön megkeresésben gyűjti össze a díjfizetők nyelvi preferenciáit.

Emellett a SEPA-beszedési alapkonstrukcióra vonatkozó űrlapot minden euroövezeti nyelven közzétesszük az EKB bankfelügyeletének honlapján.

Kérjük, hogy további kérdéseikkel szíveskedjenek közvetlenül az EKB díjfizetési csoportjához fordulni.