Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

... σχετικά με τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους και τα στοιχεία επικοινωνίας των οφειλετών εποπτικού τέλους

Πώς θα υπολογίσω το εποπτικό τέλος της τράπεζάς μου για την επόμενη περίοδο επιβολής εποπτικού τέλους;

Μπορείτε να υπολογίσετε κατ’ εκτίμηση το ετήσιο εποπτικό τέλος για την επόμενη περίοδο επιβολής τέλους χρησιμοποιώντας το εργαλείο που θα βρείτε στην ενότητα Υπολογισμός εποπτικού τέλους του δικτυακού τόπου. Η ενότητα αυτή επικαιροποιείται κάθε χρόνο με τις πιο πράσφατες διαθέσιμες πληροφορίες. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι αυτός ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός του εποπτικού τέλους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό εποπτικό τέλος.

Πώς διορίζω τον οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Όλα τα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα που ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο διορίζουν μία μόνο οντότητα η οποία ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου. Για τον σκοπό αυτόν, αποστέλλεται στην ΕΚΤ ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) υπογεγραμμένη γνωστοποίηση. Ο διορισμός νέου οφειλέτη εποπτικού τέλους πρέπει να γνωστοποιείται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ομαλή διαδικασία καθορισμού τελών.

Έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους
Πώς μπορώ να κοινοποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους που έχουν ήδη κοινοποιήσει τα στοιχεία τους είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Παρακαλείσθε να υποβάλλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνο μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ. Τα μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των επιμέρους τραπεζών στη διαδικτυακή πύλη και επομένως δεν μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία εκ μέρους τους. Η ΕΚΤ συνιστά να παρέχεται διεύθυνση email που αντιστοιχεί σε τμήμα ή ομάδα και όχι σε μεμονωμένο μέλος του προσωπικού ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επικοινωνία της ΕΚΤ με τους οφειλέτες εποπτικού τέλους δεν επηρεάζεται από εσωτερικές αλλαγές προσωπικού.

Αν δεν έχετε λάβει ακόμη το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, ή αν επιθυμείτε να αλλάξετε το όνομα του οφειλέτη εποπτικού τέλους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Δήλωση προστασίας δεδομένων
Πρέπει να υποβάλω τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μου και στην ΕΚΤ αν τα έχω υποβάλει στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης;

Ναι. Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν στην ΕΚΤ κάθε μεταβολή στα στοιχεία επικοινωνίας τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε περιόδου επιβολής τέλους.

Η δομή του τραπεζικού ομίλου μου μεταβλήθηκε από τότε που υπέβαλα το έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους. Τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να υποβάλλω το έντυπο κάθε έτος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου;

Αν οι αλλαγές στη δομή του ομίλου σας επηρεάζουν τον επικεφαλής εντός του ομίλου ή της θυγατρικής που είχε προηγουμένως διοριστεί οφειλέτης εποπτικού τέλους, θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΚΤ υποβάλλοντας νέο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους. Δεν απαιτείται η υποβολή νέου εντύπου για άλλες αλλαγές εντός του ομίλου.

Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους πρέπει να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ομαλή διαδικασία καθορισμού τελών.

Πρέπει να αναφέρω οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση της τράπεζάς μου, π.χ. συγχώνευση, απορρόφηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας; Τι πρέπει να κάνω αν κάποια μεταβολή δεν έχει ληφθεί υπόψη στην ειδοποίηση καταβολής τέλους που έλαβα;

Η μεταβολή της κατάστασής σας μπορεί να έχει αντίκτυπο στον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους. Θα πρέπει να ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση της τράπεζάς σας. Η ομάδα θα σας ενημερώσει για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε σε αυτήν την περίπτωση.

Είμαστε ένα αυτοτελές πιστωτικό ίδρυμα που μόλις έλαβε άδεια λειτουργίας. Τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα εποπτικά τέλη της ΕΚΤ;

Μια τράπεζα που μόλις έλαβε άδεια λειτουργίας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία και δεν ανήκει σε υφιστάμενο εποπτευόμενο όμιλο, πρέπει να καταβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος. Το τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών της περιόδου επιβολής τέλους καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων η τράπεζα υπόκειται σε εποπτεία.

Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε στην ΕΚΤ τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου ή τμήματος – ιδίως την ηλεκτρονική τους διεύθυνση – και η ΕΚΤ θα σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Η ιδιότητα της τράπεζάς μου για τους σκοπούς της εποπτείας μεταβλήθηκε από λιγότερο σημαντική σε σημαντική μετά την εξαγορά της από σημαντικό τραπεζικό όμιλο. Θα επηρεάσει αυτή η μεταβολή το εποπτικό τέλος που μου αναλογεί;

Αν η τράπεζά σας ήταν ένα αυτοτελές λιγότερο σημαντικό ίδρυμα πριν από την εξαγορά της από σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί. Γενικότερα, έπειτα από μια εξαγορά, το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων η εποπτευόμενη οντότητα ήταν ένα αυτοτελές λιγότερο σημαντικό ίδρυμα (άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη).

Ο υπολογισμός του τέλους γίνεται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των χωρών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Ως εκ τούτου, όταν τα πιστωτικά ιδρύματα ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο εγκατεστημένο σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία υπολογίζεται και επιβάλλεται ένα μόνο τέλος σε επίπεδο ομίλου.

Θα πρέπει να ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση της τράπεζας σας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας θα αξιολογήσουν την περίπτωσή σας και θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ενημερώσουν σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.

... σχετικά με την υποβολή των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους

Ποιος υποχρεούται να υποβάλει συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στο σύνολό του, δηλαδή όσον αφορά αφενός τις σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και αφετέρου τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της. Άρα, όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν εποπτικό τέλος.

Το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίζεται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης για όλες τις τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ με βάση συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου της αμέσως προηγούμενης περιόδου υποβολής τέλους ή με την ισχύουσα ημερομηνία αναφοράς όπως εξηγείται στα παραδείγματα παρακάτω.

Από την περίοδο επιβολής τέλους του 2020, η ΕΚΤ επαναχρησιμοποίησε τα στοιχεία FINREP και COREP για να προσδιορίσει τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους για την πλειονότητα των εποπτευόμενων τραπεζών.

Δύο κατηγορίες τραπεζών εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τους συντελεστές τους με ξεχωριστή διαδικασία: (i) όμιλοι που εξαιρούν στοιχεία ενεργητικού ή/και τα ποσά της έκθεσης σε κίνδυνο θυγατρικών τους εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και (ii) υποκαταστήματα εγκατεστημένα σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία από πιστωτικά ιδρύματα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία δεν υπόκεινται στον κανονισμό FINREP της ΕΚΤ.

Πότε και σε ποιον θα πρέπει να υποβάλω στοιχεία σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους που πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχουν συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία για τους συντελεστές στις εθνικές αρμόδιες αρχές, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους.

Οι συντελεστές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι το κλείσιμο των εργασιών της 11ης Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ή της επόμενης εργάσιμης ημέρας εάν η 11η Νοεμβρίου δεν είναι εργάσιμη, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους ή όπως ισχύει κατά περίπτωση, παρακαλείσθε να δείτε το παράδειγμα παρακάτω. Οι ειδοποιήσεις καταβολής εποπτικού τέλους θα εκδίδονται τους πρώτους έξι μήνες του επόμενου έτους της περιόδου επιβολής εποπτικού τέλους.

Πώς θα υποβάλω τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στην εθνική αρμόδια αρχή, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους. Τα υποδείγματα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση οικονομικού ελέγχου και την εγκριτική επιστολή της διοίκησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πότε χρειάζονται αυτά τα έγγραφα.

Πώς μπορώ να υποβάλω εκ νέου τα στοιχεία που αφορούν τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους σε περίπτωση διαφορών;

Θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στην αρμόδια εθνική αρχή, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους. Στη συνέχεια, η αρμόδια εθνική αρχή θα διαβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία στην ΕΚΤ, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύσει τους επικαιροποιημένους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στον λογαριασμό σας στη διαδικτυακή πύλη. Αυτό είναι εφικτό μόνο κατά τη δεκαπενθήμερη περίοδο υποβολής σχολίων για την τρέχουσα περίοδο επιβολής τέλους.

Πρέπει ο εποπτευόμενος όμιλος να εξαιρεί τα στοιχεία ενεργητικού των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και χώρες εκτός ΕΕ;

Όχι. Αν και ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη δεν προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης στοιχείων ενεργητικού των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε χώρες εκτός ΕΕ, αυτή η δυνατότητα είναι προς όφελος των ενδιαφερόμενων εποπτευόμενων ομίλων, καθώς επιτρέπει τη μείωση των ετήσιων εποπτικών τελών που θα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν σε αντίθετη περίπτωση. Ωστόσο, αν το κόστος υπολογισμού υπερβαίνει την αναμενόμενη μείωση των ετήσιων εποπτικών τελών, είναι πιο αποδοτικό για τον εποπτευόμενο όμιλο να συμπεριλάβει τέτοια στοιχεία ενεργητικού.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ομαλή διαδικασία συλλογής, είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ποιοι όμιλοι με θυγατρικές εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες σκοπεύουν να εξαιρέσουν τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού ή/και τα ποσά έκθεσης σε κίνδυνο από τους συντελεστές τους. Οι όμιλοι που επιθυμούν να εξαιρέσουν στοιχεία ενεργητικού ή/και έκθεση σε κίνδυνο θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΚΤ έως τις 30 Σεπτεμβρίου της εκάστοτε περιόδου επιβολής τέλους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη
Επιβάλλονται ετήσια εποπτικά τέλη σε όλα τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία;

Όχι. Ετήσια εποπτικά τέλη επιβάλλονται μόνο σε υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία από μητρική τράπεζα που είναι εγκατεστημένη σε μη συμμετέχον κράτος μέλος. Για παράδειγμα, ένα υποκατάστημα σε χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία (π.χ. στη Γερμανία) είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το εποπτικό τέλος στην ΕΚΤ αν η μητρική τράπεζα είναι εγκατεστημένη σε μη συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ. Η μητρική τράπεζα μπορεί να υπόκειται στην εποπτεία της εθνικής αρμόδιας αρχής (π.χ. στη Σουηδία) και μπορεί συνεπώς τα αντίστοιχα τέλη να επιβάλλονται από την εν λόγω αρχή. Αυτή η απαίτηση είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση του υποκαταστήματος στην ΕΕ να καταβάλλει εποπτικό τέλος στην ΕΚΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Δύο ή περισσότερα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένα σε μία μόνο χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.
  • Τα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία (π.χ. στο Βέλγιο και στη Γερμανία) δεν λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.
  • Για υποκατάστημα και θυγατρική στην ίδια χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία, επιβάλλονται δύο διαφορετικά εποπτικά τέλη.
Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;
Σε ποιο επίπεδο ενοποίησης θα πρέπει οι εποπτευόμενοι όμιλοι να παρέχουν τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Εποπτευόμενοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε μία ή περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αναφορά, χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης μεταξύ αυτών των χωρών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Θα υπολογίζεται ένα μόνο εποπτικό τέλος.

Πώς αντιμετωπίζονται οι τραπεζικοί όμιλοι
Τι θα συμβεί αν δεν υποβάλω εγκαίρως τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Αν ο οφειλέτης εποπτικού τέλους που εξακολουθεί να πρέπει να υποβάλλει τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους δεν υποβάλει τα σχετικά στοιχεία, η ΕΚΤ καθορίζει η ίδια τους συντελεστές αυτούς χρησιμοποιώντας τα δεδομένα FINREP/COREP που έχει στη διάθεσή της ή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η παράλειψη υποβολής των εν λόγω συντελεστών συνιστά παράβαση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και μπορεί να επιφέρει την επιβολή κυρώσεων.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους
Πώς μπορώ να υποβάλω ξανά τις τιμές των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους στη διάρκεια της περιόδου υποβολής σχολίων;

Αν υποβάλατε ξεχωριστά υποδείγματα για τους συντελεστές εποπτικού τέλους μέσω της οικείας εθνικής αρμόδιας αρχής, μπορείτε να υποβάλετε ξανά τα στοιχεία για τους συντελεστές χρησιμοποιώντας τον ίδιο μορφότυπο και τον ίδιο δίαυλο στη διάρκεια της δεκαπενθήμερης περιόδου υποβολής σχολίων. Αν η ΕΚΤ προσδιόρισε τους συντελεστές σας με βάση τα στοιχεία FINREP ή/και COREP και τα ποσά των συνολικών στοιχείων ενεργητικού/της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο στη διαδικτυακή πύλη δεν είναι ενημερωμένα, μπορείτε να υποβάλετε ξανά τα στοιχεία FINREP και COREP στη διάρκεια της δεκαπενθήμερης περιόδου υποβολής στοιχείων μέσω της οικείας εθνικής αρμόδιας αρχής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία FINREP και COREP μπορεί να μεταβληθούν μετά την δεκαπενθήμερη περίοδο υποβολής σχολίων. Ωστόσο, για τους σκοπούς επιβολής τελών, όταν τα στοιχεία χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους για την περίοδο επιβολής τέλους, δεν θα λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές τροποποιήσεις και δεν θα διενεργούνται επανυπολογισμοί των εποπτικών τελών.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους καθορίζει τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες βάσει των οποίων υπολογίζονται οι δύο συντελεστές, δηλαδή τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού και η συνολική έκθεση σε κίνδυνο.

Υποχρεούνται τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη να υποβάλλουν συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Ναι. Τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη εποπτεύονται από την ΕΚΤ (έμμεσα στην περίπτωση λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων) και υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικά τέλη. Ανάλογα με τη σημασία τους, η άμεση εποπτεία αυτών των υποκαταστημάτων ασκείται είτε από την ΕΚΤ είτε από την εθνική αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, εκτός εάν υπόκεινται στον κανονισμό FINREP της ΕΚΤ, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΚΤ συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που τους αναλογεί.

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ
Παράδειγμα: Η τράπεζά μου συγχωνεύθηκε με άλλη τράπεζα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Χρειάζεται να υποβάλω συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020;

Όχι, δεν χρειάζεται να υποβάλετε συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ωστόσο, οι οφειλέτες εποπτικού τέλους που ιδρύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και εμπίπτουν σε μία από τις δύο κατηγορίες που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους πρέπει να υποβάλουν τους συντελεστές στις οικείες εθνικές αρμόδιες αρχές με ημερομηνία αναφοράς που είναι εγγύτερη στις 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους προκειμένου να μπορούν να υπολογιστούν τα ετήσια εποπτικά τέλη. Για οντότητα που ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2021, η ημερομηνία αναφοράς εγγύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα είναι η 31η Μαρτίου 2021. Για οντότητα που ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 2021 ή μετά από αυτήν, ημερομηνία αναφοράς εγγύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα είναι η 30ή Ιουνίου 2021. Η ίδια μεθοδολογία για τον καθορισμό της ημερομηνίας αναφοράς θα χρησιμοποιηθεί επίσης από την ΕΚΤ για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους για οντότητες που ιδρύθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 οι οποίες υποβάλουν στοιχεία COREP και FINREP για σκοπούς προληπτικής εποπτείας.

Παράδειγμα: Το υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημά μας έπαυσε την εμπορική του δραστηριότητα και θα κλείσει την 1η Απριλίου 2021. Χρειάζεται να υποβάλουμε συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020;

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη, όταν η εποπτευόμενη οντότητα εποπτεύεται μόνο για τμήμα της περιόδου επιβολής τέλους, το ετήσιο εποπτικό τέλος θα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών της εν λόγω περιόδου, καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων εποπτεύεται η οντότητα. Ως εποπτευόμενη οντότητα εντός της περιόδου επιβολής τέλους του 2021, το υπόχρεο υποβολής τέλους υποκατάστημα εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη, προκειμένου να διευκολυνθεί ο υπολογισμός του καταβλητέου τέλους. Το εποπτικό τέλος θα προσδιοριστεί για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη
Παράδειγμα: Το λογιστικό έτος μας δεν λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Χρειάζεται να υποβάλουμε συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2020;

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο ββ) του κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη, όταν μια εποπτευόμενη οντότητα καταρτίζει ετήσιους λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών, με βάση λογιστικό έτος που αποκλίνει από το ημερολογιακό, ως ημερομηνία αναφοράς για το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού λογίζεται το τέλος του λογιστικού έτους που αντιστοιχεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο επιβολής τέλους. Για οντότητα που ιδρύθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και το λογιστικό έτος της λήγει στις 31 Μαρτίου, ως ημερομηνία αναφοράς για τον συντελεστή που αφορά το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού λογίζεται η 31η Μαρτίου 2020.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη
Πρέπει τα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα να παρέχουν στατιστικά στοιχεία όταν υποβάλλουν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού τους;

Όχι απαραίτητα. Για τα υποκαταστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού FINREP της ΕΚΤ, η ΕΚΤ προσδιορίζει τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους με βάση το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που υποβάλλονται για σκοπούς προληπτικής εποπτείας. Για τα υποκαταστήματα που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν υποδείγματα για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό των συνολικών στοιχείων ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 12 στοιχείο β) του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη. Επομένως, υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΚΤ το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που έχει υπολογιστεί με βάση τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού όπως αυτή καθορίζεται με βάση τους πλέον πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και, εφόσον οι ετήσιοι αυτοί λογαριασμοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική λογιστική νομοθεσία. Για υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα που δεν καταρτίζουν ετήσιους λογαριασμούς, ως σύνολο στοιχείων ενεργητικού νοείται η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17), δηλ. τα στατιστικά στοιχεία. Τα υποκαταστήματα που υποβάλλουν τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού για σκοπούς προληπτικής εποπτείας σε εθελούσια βάση μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την αξία για τον προσδιορισμό του συντελεστή για τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν επαναχρησιμοποιεί τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε εθελούσια βάση για τον σκοπό του προσδιορισμού των συντελεστών υπολογισμού τέλους και εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να υποβληθεί το υπόδειγμα για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους.

Είναι αναγκαία η επαλήθευση από ελεγκτή για τα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα;

Όχι απαραίτητα. Αντί για επαλήθευση από ελεγκτή ως μέσο πιστοποίησης των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του υποκαταστήματος, ο διευθυντής του υποκαταστήματος ή, σε περίπτωση κωλύματός του, το διοικητικό όργανο του πιστωτικού ιδρύματος που έχει ιδρύσει το υπόχρεο υποβολής τέλους υποκατάστημα βεβαιώνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού του εν λόγω υποκαταστήματος με επιστολή της διοίκησης την οποία διαβιβάζει στην οικεία εθνική αρμόδια αρχή. Επισυνάπτεται υπόδειγμα της επιστολής της διοίκησης.

Αυτή η εξαίρεση ισχύει μόνο για υπόχρεα υποβολής τέλους υποκαταστήματα και δεν ισχύει για οφειλέτες εποπτικού τέλους που είναι υποχρεωμένα να παρέχουν επαλήθευση από ελεγκτή των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 3.2 στοιχείο β) της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη.

... σχετικά με τον τρόπο καταβολής του εποπτικού τέλους

Γιατί δεν έχω λάβει ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους;

Η ΕΚΤ εκδίδει ειδοποιήσεις καταβολής εποπτικού τέλους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ για τους οφειλέτες εποπτικού τέλους. Η ημερομηνία έκδοσης αναμένεται να είναι εντός του δεύτερου τριμήνου της νέας περιόδου επιβολής τέλους. Για την περίοδο επιβολής τέλους του 2021 η ημερομηνία έκδοσης θα είναι εντός του δεύτερου τριμήνου του 2022. Αυτόματη ειδοποίηση email σχετικά με την ανάρτηση της σχετικής αλληλογραφίας (ειδοποίηση καταβολής τέλους, επιστολή υπόμνησης ή ειδοποίηση καταβολής τόκου) θα αποσταλεί στην κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ.

Για τους οφειλέτες εποπτικού τέλους που αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, η σχετική εθνική αρμόδια αρχή εκδίδει ειδοποίηση καταβολής τέλους.

Αν δεν λάβετε την ειδοποίηση μέχρι το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Έχω λάβει ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους (επιστολή υπόμνησης ή ειδοποίηση καταβολής τόκου) αλλά δεν βρίσκω τα στοιχεία της πληρωμής.

Τα στοιχεία της πληρωμής αναγράφονται πάντα στη δεύτερη σελίδα του αντίστοιχου εγγράφου. Αν επιθυμείτε να λάβετε επιβεβαίωση των στοιχείων πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Χρειάζομαι τον αριθμό ΦΠΑ (αριθμός φορολογικού μητρώου) της ΕΚΤ για να πληρώσω το εποπτικό τέλος της ΕΚΤ.

Το εποπτικό τέλος θεωρείται δημόσιο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Η ΕΚΤ, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, δεν υποχρεούται να εγγράφεται για τους σκοπούς του ΦΠΑ ή του φόρου εισοδήματος εταιριών και, συνεπώς, δεν διαθέτει φορολογικό κωδικό αναγνώρισης.

Έλαβα ειδοποίηση για καταβολή εποπτικού τέλους στην εθνική αρμόδια αρχή. Τι πρέπει να κάνω;

Οι εθνικές εποπτικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τραπεζική εποπτεία εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Ωστόσο, το εποπτικό κόστος που τις βαρύνει δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους που εισπράττει η ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν εποπτικά τέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αν έχετε ερωτήσεις που αφορούν το τέλος που επιβάλλει η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να τις απευθύνεται απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας στην οικεία εθνική αρμόδια αρχή.

Εθνικές εποπτικές αρχές
Έλαβα ειδοποίηση καταβολής τέλους από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Τι πρέπει να κάνω;

Η ΕΚΤ είναι αρμόδια μόνο για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (όχι για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης). Η ΕΚΤ και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι ανεξάρτητα όργανα. Οι ερωτήσεις που αφορούν την τιμολόγηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του εν λόγω οργάνου ή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης.

Μπορώ να καταβάλλω το εποπτικό μου τέλος με άμεση χρέωση;

Ναι. Στην ουσία, ο τρόπος πληρωμής που συνιστά η ΕΚΤ είναι η άμεση χρέωση SEPA. Με την άμεση χρέωση εξασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή του τέλους και, συνεπώς, αποφεύγεται η πιθανή χρέωση τόκων λόγω καθυστερημένης πληρωμής. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία της τράπεζάς σας μέσω της διαδικτυακής πύλης και να εκτυπώσετε την εντολή άμεσης χρέωσης. Υπογράψτε την εντολή και αποστείλετε το πρωτότυπο στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΚΤ που αναγράφεται στην εντολή ή αποστείλετε σκαναρισμένη την εντολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Υποβάλαμε εντολή άμεσης χρέωσης, αλλά θα θέλαμε να πληρώσουμε με τραπεζικό έμβασμα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα;

Μπορείτε να πληρώσετε με τραπεζικό έμβασμα έως και 14 ημέρες πριν από την προθεσμία, αν και δεν απαιτείται. Μόλις αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την εντολή άμεσης χρέωσης, θα λάβετε ειδοποίηση με την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να σταματήσετε να κάνετε εμβάσματα. Παρακαλείστε να τηρήσετε αυτήν την προθεσμία για την αποφυγή διπλών πληρωμών.

Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχουν λάθη στην ειδοποίηση καταβολής τέλους;

Εάν τυχόν διαπιστώσετε ότι η ειδοποίηση καταβολής τέλους περιέχει λανθασμένα στοιχεία ή αν επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του οφειλέτη εποπτικού τέλους να ασκήσει προσφυγή κατά της ειδοποίησης καταβολής τέλους ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης. Όλες οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησης καταβολής τέλους.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των αποφάσεων που λαμβάνει η ΕΚΤ στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της.

Έγγραφο παρατηρήσεων
Τι θα συμβεί αν δεν καταβάλω τα εποπτικά τέλη εντός της προθεσμίας;

Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν εντός 35 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καταβολής τέλους.

Σε περίπτωση μερικής πληρωμής ή μη πληρωμής των εποπτικών τελών, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να χρεώνει τόκο σε καθημερινή βάση επί του ανεξόφλητου ποσού του εποπτικού τέλους.

Το ανεξόφλητο ποσό τοκίζεται με επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η ΕΚΤ, προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία κατά την οποία το καταβλητέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο έως την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία το ανεξόφλητο ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

... σχετικά με τεχνικά θέματα που αφορούν τη διαδικτυακή πύλη

Ο κωδικός πρόσβασής μου στη διαδικτυακή πύλη δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάνοντας κλικ στην επιλογή «Request new password» και εισάγοντας το όνομα χρήστη και το email που έχετε ήδη καταχωρίσει (πρόκειται για την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε ορίσει ως προτιμώμενη διεύθυνση επικοινωνίας με την τράπεζά σας, στην οποία η ΕΚΤ σας αποστέλλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις). Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, θα πρέπει να στείλετε email στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Παρουσιάζονται προβλήματα όταν προβάλλω ή επεξεργάζομαι πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής πύλης. Τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικτυακή πύλη είναι συμβατή μόνο με τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο: Google Chrome (τελευταία έκδοση), Microsoft Edge (τελευταία έκδοση), Mozilla Firefox (τελευταία έκδοση). Σας συνιστούμε επίσης να διαγράψετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα παρόλο που συμμορφώνεστε με τα παραπάνω, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Αφού καταχώρισα το IBAN για την άμεση χρέωση, έλαβα μήνυμα ότι «η τράπεζα δεν υπάρχει». Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη στο οποίο θα πρέπει να επισυνάψετε στιγμιότυπο της οθόνης (screenshot) με το μήνυμα σφάλματος, καθώς και το σχετικό IBAN. Η ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη θα προσθέσει τον κωδικό της τράπεζας στο σύστημα της ΕΚΤ και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε εκ νέου το IBAN μέσω της διαδικτυακής πύλης.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Έχω καταχωρίσει περισσότερες από μία διευθύνσεις email στη διαδικτυακή πύλη. Οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους αποστέλλονται σε όλες αυτές τις διευθύνσεις email;

Όχι, οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους αποστέλλονται μόνο στη διεύθυνση email που έχετε επιλέξει ως προτιμώμενη. Μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή πύλη και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας. Αν δεν έχετε λάβει ακόμη σχετική ειδοποίηση, θα πρέπει να στείλετε email στην ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη. Η ΕΚΤ συνιστά να παρέχεται διεύθυνση email που αντιστοιχεί σε τμήμα ή ομάδα και όχι σε μεμονωμένο μέλος του προσωπικού ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επικοινωνία μαζί μας δεν επηρεάζεται από τυχόν εσωτερικές αλλαγές του προσωπικού.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Θα ήθελα να χρησιμοποιώ τη διαδικτυακή πύλη και να λαμβάνω την ειδοποίηση καταβολής τέλους και τη σχετική αλληλογραφία στη γλώσσα μου.

Η προεπιλεγμένη γλώσσα της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ είναι πάντοτε τα αγγλικά. Ωστόσο, κατά τη σύνδεση οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν όποια επίσημη γλώσσα της ΕΕ προτιμούν από τις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία.

Επιπλέον, οι οφειλέτες εποπτικού τέλους μπορούν επίσης να επιλέξουν τη γλώσσα στην οποία θα λαμβάνουν την ειδοποίηση καταβολής τέλους και τη σχετική αλληλογραφία. Μετά τη σύνδεσή τους στη διαδικτυακή πύλη, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της γλώσσας αλληλογραφίας.

Επίσης, το έντυπο της εντολής άμεσης χρέωσης SEPA (βασικό σχήμα) δημοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες της ζώνης του ευρώ στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την ομάδα της ΕΚΤ η οποία είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων