Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

... σχετικά με την υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους

Πώς διορίζω τον οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Όλα τα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα που ανήκουν σε εποπτευόμενο όμιλο διορίζουν μία μόνο οντότητα η οποία ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου. Για τον σκοπό αυτόν, αποστέλλεται στην ΕΚΤ ταχυδρομικώς υπογεγραμμένη σχετική γνωστοποίηση. Ο διορισμός νέου οφειλέτη εποπτικού τέλους πρέπει να γνωστοποιείται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους για την προσεχή περίοδο επιβολής τέλους.

Έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

Πώς μπορώ να κοινοποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας γίνεται κάθε έτος μέχρι την 1η Ιουλίου. Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους που έχουν ήδη κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές. Παρακαλείσθε να διαβάσετε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Για την υποβολή των στοιχείων επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τη διαδικτυακή πύλη της ΕΚΤ. Αν δεν έχετε λάβει ακόμη το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στο +49 69 1344 4690.

Δήλωση προστασίας δεδομένων

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Η δομή του τραπεζικού μου ομίλου έχει αλλάξει από τότε που υπέβαλα το έντυπο γνωστοποίησης διορισμού οφειλέτη εποπτικού τέλους. Τι πρέπει να κάνω;

Αν ο όμιλός σας περιλαμβάνει νέα θυγατρική η οποία δεν αναγραφόταν στο έντυπο γνωστοποίησης που μας αποστείλατε αρχικά, μπορείτε να ενημερώσετε την ΕΚΤ υποβάλλοντας ένα από τα ακόλουθα:

  • Νέο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους στο οποίο αναφέρονται όλες οι εποπτευόμενες οντότητες εντός του ομίλου σας.
  • Το απλουστευμένο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους που χρησιμεύει για την επικαιροποίηση των στοιχείων που είχαν κοινοποιηθεί αρχικά και περιλαμβάνει την έγγραφη συναίνεση της νέας θυγατρικής όσον αφορά τον αρχικό διορισμό του οφειλέτη εποπτικού τέλους.

Έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

Απλουστευμένο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Είναι απαραίτητο να αναφέρω οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση της τράπεζάς μου, π.χ. συγχωνεύσεις, απορρόφηση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας; Τι πρέπει να κάνω αν κάποια αλλαγή δεν έχει ληφθεί υπόψη στην ειδοποίηση καταβολής τέλους που έλαβα;

Θα πρέπει να ενημερώσετε την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση της τράπεζας σας. Οι υπεύθυνοι της ομάδας θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ενημερώσουν σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε ανάλογα με την περίπτωση.

Μεταβολή κατάστασης

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Είμαστε ένα νέο, μεμονωμένο πιστωτικό ίδρυμα που έλαβε άδεια λειτουργίας. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε όσον αφορά τα εποπτικά τέλη της ΕΚΤ;

Μια νέα τράπεζα που λαμβάνει άδεια λειτουργίας πρέπει να καταβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος, εφόσον είναι εγκατεστημένη σε συμμετέχουσα χώρα και δεν ανήκει σε υφιστάμενο εποπτευόμενο όμιλο. Το τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών της περιόδου επιβολής τέλους καθ' όλη τη διάρκεια των οποίων εποπτεύεται η τράπεζα.

Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε στην ΕΚΤ τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου προσώπου ή τμήματος - ιδίως την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - και η ΕΚΤ θα σας ενημερώσει για τις επόμενες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

... σχετικά με την υποβολή των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους

Ποιος υποχρεούται να υποβάλλει συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Όλες οι τράπεζες στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία αναφοράς της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στοιχεία σχετικά με τους εν λόγω συντελεστές για τον υπολογισμό των ετήσιων εποπτικών τελών.

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στο σύνολό του, δηλαδή όσον αφορά αφενός τις σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και αφετέρου τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της. Επομένως, όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν εποπτικό τέλος.

Πότε και σε ποιον θα πρέπει να υποβάλω στοιχεία σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στις εθνικές εποπτικές αρχές, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους.

Οι συντελεστές πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το κλείσιμο των εργασιών της 1ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους θα εκδίδονται το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Πώς θα υποβάλω τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Θα πρέπει να υποβάλετε τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στις εθνικές εποπτικές αρχές, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους. Τα υποδείγματα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν με βάση τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί, στις οποίες περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση οικονομικού ελέγχου και την ανάγκη υποβολής της.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων για τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Πρέπει ο εποπτευόμενος όμιλος να εξαιρεί τα στοιχεία ενεργητικού των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχουσες χώρες και σε χώρες εκτός ΕΕ;

Όχι, αν και ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης των στοιχείων ενεργητικού των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχουσες χώρες και σε χώρες εκτός ΕΕ. Αυτή η δυνατότητα ωφελεί τους ενδιαφερόμενους εποπτευόμενους ομίλους, καθώς επιτρέπει τη μείωση των ετήσιων εποπτικών τελών που θα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην αντίθετη περίπτωση. Ωστόσο, εάν το κόστος υπολογισμού υπερβαίνει το όφελος από την αναμενόμενη μείωση των ετήσιων εποπτικών τελών, είναι πιο αποδοτικό για τον εποπτευόμενο όμιλο να συμπεριλαμβάνει τέτοια στοιχεία ενεργητικού.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Επιβάλλονται ετήσια εποπτικά τέλη σε όλα τα υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχουσες χώρες;

Όχι. Ετήσια εποπτικά τέλη επιβάλλονται μόνο σε υποκαταστήματα που είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχουσα χώρα από μητρική τράπεζα που είναι εγκατεστημένη σε μη συμμετέχουσα χώρα. Για παράδειγμα, ένα υποκατάστημα σε συμμετέχον κράτος μέλος (π.χ. στη Γερμανία) θα υποχρεούται να καταβάλει το εποπτικό τέλος στην ΕΚΤ αν η μητρική τράπεζα είναι εγκατεστημένη σε μη συμμετέχον κράτος μέλος της ΕΕ. Η μητρική τράπεζα μπορεί να υπόκειται στην εποπτεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής (π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο) και μπορεί συνεπώς τα αντίστοιχα τέλη να επιβάλλονται από την εν λόγω αρχή. Αυτή η απαίτηση είναι ανεξάρτητη από την απαίτηση καταβολής εποπτικού τέλους στην ΕΚΤ που ισχύει για το ευρωπαϊκό υποκατάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα εξής:

  • Δύο ή περισσότερα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένα σε ένα μόνο συμμετέχον κράτος μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.
  • Τα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικά συμμετέχοντα κράτη μέλη (π.χ. στο Βέλγιο και στη Γερμανία) δεν λογίζονται ως ένα υποκατάστημα.
  • Στην περίπτωση υποκαταστήματος και θυγατρικής στο ίδιο συμμετέχον κράτος μέλος, επιβάλλονται δύο διαφορετικά εποπτικά τέλη.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;

Σε ποιο επίπεδο ενοποίησης θα πρέπει οι εποπτευόμενοι όμιλοι να παρέχουν τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικών τελών;

Εποπτευόμενοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε μία ή περισσότερες συμμετέχουσες χώρες πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αναφορά, χρησιμοποιώντας το υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης μεταξύ αυτών των συμμετεχουσών χωρών. Θα υπολογίζεται ένα μόνο εποπτικό τέλος.

Πώς αντιμετωπίζονται οι τραπεζικοί όμιλοι;

Τι θα συμβεί εάν δεν υποβάλω τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας;

Εάν ο οφειλέτης εποπτικού τέλους δεν υποβάλει τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ θα καθορίσει η ίδια τους συντελεστές αυτούς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η παράλειψη υποβολής των εν λόγω συντελεστών συνιστά παράβαση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη και μπορεί να επιφέρει την επιβολή κυρώσεων.

Έγγραφο παρατηρήσεων

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Πώς μπορώ να υποβάλω εκ νέου τις τιμές των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους στη διάρκεια της περιόδου υποβολής σχολίων;

Μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου τα στοιχεία που αφορούν τους εν λόγω συντελεστές (συνολική έκθεση σε κίνδυνο/συνολικά στοιχεία ενεργητικού) στη διάρκεια της πενθήμερης περιόδου υποβολής σχολίων με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε για την αρχική υποβολή. Οι νέες τιμές των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους θα πρέπει να υποβληθούν στην εθνική αρμόδια αρχή ούτως ώστε αυτή να μπορέσει να αξιολογήσει την ποιότητα των δεδομένων προτού διαβιβάσει τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους στην ΕΚΤ.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της απόφασης της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές εποπτικού τέλους ορίζει τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες για τον υπολογισμό των δύο συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους, δηλαδή τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο και τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού του οφειλέτη εποπτικού τέλους.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

... σχετικά με τον τρόπο καταβολής του εποπτικού τέλους

Γιατί δεν έχω λάβει ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους;

Η ΕΚΤ εκδίδει ειδοποιήσεις καταβολής εποπτικού τέλους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ προς κάθε οφειλέτη εποπτικού τέλους. Η έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης γίνεται κανονικά το τελευταίο τρίμηνο κάθε περιόδου επιβολής εποπτικού τέλους, δηλ. κάθε ημερολογιακού έτους. Μια αυτόματη ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την ανάρτηση της σχετικής αλληλογραφίας (ειδοποίηση καταβολής τέλους, επιστολή υπόμνησης, ειδοποίηση καταβολής τόκου) αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΕΚΤ.

Εάν δεν έχετε λάβει την ειδοποίηση εντός αυτής της χρονικής περιόδου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Έχω λάβει ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους (επιστολή υπόμνησης ή ειδοποίηση καταβολής τόκου) αλλά δεν βρίσκω τα στοιχεία της πληρωμής.

Τα στοιχεία της πληρωμής αναγράφονται πάντα στη δεύτερη σελίδα του αντίστοιχου εγγράφου. Αν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω επιβεβαίωση σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Χρειάζομαι τον αριθμό ΦΠΑ (φορολογικό κωδικό) της ΕΚΤ για να πληρώσω το εποπτικό τέλος της ΕΚΤ.

Το εποπτικό τέλος θεωρείται δημόσιο τέλος σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για τον ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Η ΕΚΤ, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, δεν υποχρεούται να εγγράφεται για τους σκοπούς του ΦΠΑ ή του φόρου εισοδήματος εταιριών και, συνεπώς, δεν διαθέτει φορολογικό κωδικό αναγνώρισης.

Έλαβα ειδοποίηση για καταβολή εποπτικού τέλους στην εθνική εποπτική αρχή. Τι πρέπει να κάνω;

Οι εθνικές εποπτικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τραπεζική εποπτεία εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Ωστόσο, το εποπτικό κόστος που τις βαρύνει δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους που εισπράττει η ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν εποπτικά τέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Εθνικές εποπτικές αρχές

Έλαβα ειδοποίηση καταβολής τέλους από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. Τι πρέπει να κάνω;

Η ΕΚΤ είναι αρμόδια μόνο για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (όχι για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης). Η ΕΚΤ και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης είναι ανεξάρτητα όργανα. Οι ερωτήσεις που αφορούν την τιμολόγηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον υπεύθυνο επικοινωνίας του εν λόγω οργάνου ή στις εθνικές αρχές εξυγίανσης.

Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης

Μπορώ να καταβάλλω το εποπτικό μου τέλος με άμεση χρέωση;

Ναι. Στην ουσία, ο τρόπος πληρωμής που συνιστά η ΕΚΤ είναι η άμεση χρέωση SEPA. Με την άμεση χρέωση εξασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή του τέλους και, συνεπώς, αποφεύγεται η πιθανή χρέωση τόκων λόγω καθυστερημένης πληρωμής. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία της τράπεζάς σας μέσω της διαδικτυακής πύλης και να εκτυπώσετε την εντολή άμεσης χρέωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχουν λάθη στην ειδοποίηση καταβολής τέλους;

Εάν τυχόν διαπιστώσετε ότι η ειδοποίηση καταβολής τέλους περιέχει λανθασμένα στοιχεία ή εάν επιθυμείτε να λάβετε οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.

Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του οφειλέτη εποπτικού τέλους να ασκήσει προσφυγή κατά της ειδοποίησης καταβολής τέλους ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης. Όλες οι προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησης καταβολής τέλους.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των αποφάσεων που λαμβάνει η ΕΚΤ στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της.

Έγγραφο παρατηρήσεων

Τι θα συμβεί εάν δεν καταβάλω τα εποπτικά τέλη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας;

Σε περίπτωση μερικής πληρωμής ή μη πληρωμής των εποπτικών τελών, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να τοκίζει το ανεξόφλητο ποσό του εποπτικού τέλους σε ημερήσια βάση.

Το ανεξόφλητο ποσό τοκίζεται με επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η ΕΚΤ, προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, από την ημερομηνία κατά την οποία το καταβλητέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο έως την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία το ανεξόφλητο ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

... σχετικά με τεχνικά θέματα που αφορούν τη διαδικτυακή πύλη

Ο κωδικός πρόσβασής μου στη διαδικτυακή πύλη δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάνοντας κλικ στην επιλογή «Request new password» και εισάγοντας το όνομα χρήστη και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, θα πρέπει να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Παρουσιάζονται προβλήματα όταν προβάλλω ή επεξεργάζομαι πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής πύλης. Τι πρέπει να κάνω;

Η διαδικτυακή πύλη είναι συμβατή μόνο με τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο: Internet Explorer (έκδοση 9 ή νεότερη), Google Chrome και Firefox. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα παρόλο που χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα προγράμματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα της ΕΚΤ η οποία είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Αφού καταχώρισα το IBAN για την άμεση χρέωση, έλαβα μήνυμα ότι «η τράπεζα δεν υπάρχει». Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη στο οποίο θα πρέπει να επισυνάψετε στιγμιότυπο της οθόνης (screenshot) με το μήνυμα σφάλματος, καθώς και το σχετικό IBAN. Η ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη θα προσθέσει τον κωδικό της τράπεζας στο σύστημα της ΕΚΤ και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να καταχωρίσετε εκ νέου το IBAN μέσω της διαδικτυακής πύλης.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Έχω καταχωρίσει περισσότερες από μία διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διαδικτυακή πύλη. Οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους αποστέλλονται σε όλες αυτές τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Όχι, οι ειδοποιήσεις καταβολής τέλους αποστέλλονται μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε επιλέξει ως προτιμώμενη. Μπορείτε να ανατρέξετε στη διαδικτυακή πύλη και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας. Εάν δεν έχετε λάβει ακόμη σχετική ειδοποίηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ομάδα που είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη διαδικτυακή πύλη στη γλώσσα μου αλλά είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.

Η διαδικτυακή πύλη της ΕΚΤ είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Αφού συνδεθείτε με τη διαδικτυακή πύλη μπορείτε να συμβουλευθείτε ένα εγχειρίδιο, το οποίο εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Σε αυτό θα βρείτε μετάφραση των κειμένων που εμφανίζονται στις διάφορες οθόνες της διαδικτυακής πύλης σε όλες τις γλώσσες.

Επιπλέον, κάθε φορά που λαμβάνετε ηλεκτρονική ειδοποίηση ότι ένα νέο έγγραφο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη, σας παρέχεται και σύνδεση που οδηγεί στη μετάφραση του κειμένου.

Επίσης, οι μεταφράσεις του υποδείγματος ειδοποίησης καταβολής τέλους και του υποδείγματος για την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA (βασικό σχήμα) δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες της ζώνης του ευρώ στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Υπόδειγμα ειδοποίησης καταβολής τέλους 2016

Υπόδειγμα για την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA (βασικό σχήμα)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την ομάδα της ΕΚΤ η οποία είναι αρμόδια για τα εποπτικά τέλη.