Întrebări frecvente

...despre calcularea taxei de supraveghere și datele de contact ale debitorului taxei

Cum desemnez debitorul taxei?

Toate instituțiile plătitoare de taxă care fac parte dintr-un grup supravegheat desemnează o singură entitate care va acționa ca debitor al taxei în numele întregului grup. Desemnarea se realizează trimițând BCE, prin poștă, o notificare semnată. Data finală pentru transmiterea unei noi desemnări a debitorului taxei corespunde datei de 1 iulie a fiecărui an, astfel încât desemnarea să fie luată în considerare la emiterea comunicării taxei pentru perioada de taxare următoare.

Formular de notificare a debitorului taxei

Cum pot furniza datele de contact ale debitorului taxei?

Termenul anual pentru actualizarea datelor de contact ale debitorului taxei este data de 1 iulie. Debitorii taxei care au furnizat anterior date de contact au obligația de a transmite numai o actualizare a acestora, în cazul în care survin modificări. Vă rugăm să citiți declarația privind protecția datelor.

Vă rugăm să transmiteți datele de contact numai prin intermediul portalului online al BCE. În cazul în care nu ați primit încă numele de utilizator și parola sau doriți să modificați numele debitorului taxei, vă rugăm să contactați echipa responsabilă de taxare, de preferință prin e-mail la adresa: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Declarație privind protecția datelor

Trebuie să furnizez BCE datele mele de contact actualizate, dacă le-am furnizat Comitetului unic de rezoluție?

Da, debitorii taxei au obligația de a comunica BCE orice modificări ale datelor lor de contact până la data de 1 iulie a fiecărei perioade de taxare.

Structura grupului meu bancar s-a modificat de la transmiterea formularului de notificare a debitorului taxei. Cum ar trebui să procedez? Trebuie să trimit formularul în fiecare an până la data de 1 iulie?

În cazul în care grupul include o filială nouă care nu a fost menționată în formularul de notificare a debitorului taxei pe care l-ați furnizat inițial, ar trebui să notificați BCE transmițând unul dintre următoarele formulare:

  • un formular nou de notificare a debitorului taxei, care include toate entitățile supravegheate din cadrul grupului;
  • formularul simplificat de notificare a debitorului taxei, care include consimțământul scris al noii filiale cu privire la numirea debitorului taxei desemnat anterior și servește drept actualizare a formularului furnizat inițial.

Debitorii taxei trebuie să trimită formularul până la data de 1 iulie a fiecărui an pentru a fi luat în considerare la emiterea comunicării taxei în luna octombrie a anului respectiv.

Formular de notificare a debitorului taxei

Formular simplificat de notificare a debitorului taxei

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebuie să raportez orice modificare a situației băncii mele, de exemplu fuziuni, absorbție sau revocarea autorizației? Cum ar trebui să procedez în cazul în care o modificare nu este reflectată în comunicarea taxei de supraveghere pe care am primit-o?

O modificare a situației dumneavoastră poate avea un impact asupra calculării taxei anuale de supraveghere. Vă rugăm să notificați prin e-mail echipa responsabilă de taxare cu privire la orice modificări ale situației băncii dumneavoastră. Aceasta vă va contacta și vă va oferi informații referitoare la modul în care trebuie să procedați în cazul dumneavoastră specific.

Modificarea situației

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Suntem o bancă de sine stătătoare autorizată recent. Cum ar trebui să procedăm cu privire la taxele de supraveghere ale BCE?

O bancă autorizată recent care are sediul într-o țară participantă și care nu face parte dintr-un grup supravegheat existent trebuie să plătească taxa anuală de supraveghere. Valoarea acesteia se calculează pe baza numărului de luni complete pentru care banca a fost supravegheată în perioada de taxare.

Vă rugăm să furnizați BCE datele de contact ale persoanei sau ale departamentului responsabil(e), în special adresa de e-mail a acestora; BCE vă va informa cu privire la etapele următoare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Statutul de supraveghere al băncii mele s-a modificat de la mai puțin semnificativ la semnificativ în urma achiziției de către un grup bancar semnificativ. Va afecta acest lucru taxa mea de supraveghere?

În cazul în care banca dumneavoastră a fost o instituție mai puțin semnificativă de sine stătătoare înaintea achiziției de către un grup supravegheat semnificativ, acest lucru ar putea avea un impact asupra taxei dumneavoastră de supraveghere. În general, în urma achiziției, taxa anuală de supraveghere va fi calculată pe baza numărului de luni complete în care entitatea supravegheată a fost o instituție mai puțin semnificativă de sine stătătoare [articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere].

Calcularea taxei se efectuează la cel mai înalt nivel de consolidare din statele membre participante. Prin urmare, atunci când instituțiile de credit fac parte dintr-un grup supravegheat cu sediul în statele membre participante, o singură taxă este calculată și percepută la nivelul grupului.

Vă rugăm să notificați prin e-mail echipa responsabilă de taxare cu privire la orice modificări ale situației băncii dumneavoastră. Aceasta va evalua situația dumneavoastră și vă va contacta pentru a vă oferi informații referitoare la modul în care trebuie să procedați în cazul dumneavoastră specific.

...despre modalitatea de transmitere a factorilor taxei

Cine trebuie să furnizeze factorii taxei?

Pentru a permite calcularea taxelor anuale de supraveghere, toate băncile, la cel mai înalt nivel de consolidare, supravegheate de BCE la data de referință (31 decembrie) a anului precedent au obligația de a furniza date cu privire la factorii taxei.

BCE este responsabilă de funcționarea eficace și coerentă a Mecanismului unic de supraveghere în ansamblu, respectiv atât de funcționarea băncilor semnificative, pe care le supraveghează direct, cât și de cea a băncilor mai puțin semnificative, pe care le supraveghează indirect. Prin urmare, toate băncile supravegheate au obligația de a plăti taxa.

Când ar trebui să trimit date privind factorii taxei și cui?

Debitorii taxei trebuie să furnizeze informații despre factorii taxei autorităților naţionale de supraveghere utilizând modelele incluse în anexele la Decizia BCE privind factorii taxei.

Factorii taxei ar trebui transmiși până la încheierea zilei de lucru din data de 1 iulie a anului curent sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care 1 iulie nu este zi lucrătoare, cu data de referință 31 decembrie a anului precedent. Comunicările taxei vor fi emise în ultimul trimestru al anului.

Decizia BCE privind factorii taxei

Instrucțiuni pentru completarea formularelor privind factorii taxei

Cum ar trebui să trimit factorii taxei?

Factorii taxei trebuie trimiși autorităților naţionale de supraveghere utilizând modelele din anexele la Decizia BCE privind factorii taxei. Aceste formulare ar trebui completate în conformitate cu instrucțiunile furnizate, care includ și informații despre certificarea de către un auditor și cazurile în care aceasta este necesară.

Trebuie un grup supravegheat să excludă activele filialelor cu sediul în țări neparticipante și în țări din afara UE?

Nu, deși Regulamentul privind taxele de supraveghere prevede opțiunea excluderii activelor filialelor aflate în țări neparticipante și în țări din afara UE. Această opțiune a fost inclusă în beneficiul grupurilor supravegheate afectate, întrucât reduce taxele anuale de supraveghere pe care acestea ar trebui, în caz contrar, să le plătească. Totuși, dacă sarcina calculării depășește reducerea anticipată a taxelor anuale de supraveghere, este mai eficient ca grupul supravegheat să opteze pentru includerea acestor active.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

Sunt taxele anuale de supraveghere percepute tuturor sucursalelor înființate în țările participante?

Nu. Taxele anuale de supraveghere sunt percepute numai sucursalelor înființate într-un stat membru participant de o bancă-mamă cu sediul într-un stat membru neparticipant. De exemplu, o sucursală din UE aflată într-un stat membru participant (de exemplu, Germania) va trebui să plătească BCE taxa de supraveghere în cazul în care banca-mamă are sediul într-un stat membru neparticipant. Banca-mamă poate face obiectul supravegherii de către o autoritate de supraveghere relevantă (de exemplu, în Suedia) și, în consecință, poate fi taxată de această autoritate. Această cerință este independentă de cerința aplicabilă unei sucursale din UE de a plăti o taxă de supraveghere BCE.

În acest context, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

  • două sau mai multe sucursale plătitoare de taxă înființate de aceeași instituție de credit într-un singur stat membru participant sunt considerate o singură sucursală;
  • sucursalele plătitoare de taxă ale aceleiași instituții de credit înființate în state membre participante diferite (de exemplu, Belgia și Germania) nu sunt considerate o singură sucursală;
  • în cazul unei sucursale sau al unei filiale aflate în același stat membru participant, vor fi percepute două taxe de supraveghere diferite.

Cine trebuie să plătească?

La ce nivel de consolidare ar trebui să raporteze grupurile supravegheate factorii taxei?

Grupurile supravegheate care funcționează în una sau mai multe țări participante trebuie să furnizeze o singură raportare, utilizând cel mai înalt nivel de consolidare la nivelul țărilor participante respective. Va fi calculată o singură taxă de supraveghere.

Tratamentul aplicat grupurilor bancare

Ce se întâmplă dacă nu transmit la timp factorii taxei?

În cazul în care debitorul taxei nu furnizează factorii taxei, BCE va stabili ea însăși factorii taxei care lipsesc, pe baza informațiilor disponibile. Nefurnizarea factorilor taxei se consideră a fi o încălcare a Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere și poate conduce la aplicarea de sancțiuni.

Sinteza reacțiilor primite

Decizia BCE privind factorii taxei

Cum pot retransmite valorile factorilor taxei în perioada destinată formulării de observații?

Puteți retransmite datele referitoare la factorii taxei (expunerea totală la risc/activele totale) în perioada de cinci zile destinată formulării de observații prin aceleași mijloace utilizate inițial pentru transmiterea datelor. Noile valori ale factorilor taxei vor trebui furnizate autorității naționale competente pentru ca aceasta să poată evalua calitatea datelor înainte de a trimite factorii taxei la BCE.

Despre ce este vorba în Decizia BCE privind factorii taxei?

Decizia BCE privind factorii taxei stabilește metodologia și procedurile pentru calcularea celor doi factori ai taxei, respectiv expunerea totală la risc și activele totale ale debitorului taxei.

Decizia BCE privind factorii taxei

Factorii taxei

Au sucursalele înființate în state membre participante de instituții de credit cu sediul în țări din Spațiul Economic European (SEE) care nu sunt state membre ale UE obligația de a furniza factorii taxei?

Da. Sucursalele înființate în state membre participante de instituții de credit cu sediul în țări din Spațiul Economic European (SEE) care nu sunt state membre ale UE, respectiv Norvegia, Lichtenstein și Islanda, sunt supravegheate de BCE (în mod indirect în cazul instituțiilor mai puțin semnificative). În funcție de caracterul lor semnificativ, supravegherea directă a acestor sucursale este efectuată fie de BCE, fie de autoritatea națională competentă. Astfel, sucursalele respective au obligația de a raporta BCE factorii taxei, care vor fi utilizați pentru determinarea taxei lor anuale de supraveghere.

Regulamentul-cadru privind MUS

Banca mea a fuzionat cu o altă bancă la data de 1 ianuarie 2019. Trebuie să furnizez factorii taxei cu data de referință 31 decembrie 2018?

Nu, nu aveți obligația de a furniza factorii taxei cu data de referință 31 decembrie 2018. Debitorilor taxei li se solicită să furnizeze autorității naționale competente factorii taxei cu data de referință 31 decembrie a anului precedent în vederea calculării taxelor anuale de supraveghere. Obligația de a furniza factorii taxei este valabilă numai pentru debitorii taxei existenți în perioada de taxare pentru care trebuie calculată o taxă de supraveghere, respectiv pentru cel puțin o lună completă a perioadei de taxare relevante în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind taxele de supraveghere. În consecință, un debitor al taxei care încetează să fie o entitate supravegheată la data de 1 ianuarie 2019 nu are obligația de a furniza factorii taxei autorității naționale competente.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

Regulamentul-cadru privind MUS

Sucursala noastră plătitoare de taxă și-a încetat activitatea comercială și va fi închisă la data de 1 aprilie 2019. Trebuie să furnizăm factorii taxei cu data de referință 31 decembrie 2018?

Da. În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind taxele de supraveghere, ori de câte ori o entitate supravegheată face obiectul supravegherii doar pentru o parte a perioadei de taxare, taxa anuală de supraveghere va fi calculată în funcție de numărul de luni complete ale perioadei de taxare pentru care entitatea supravegheată face obiectul supravegherii. Fiind o entitate supravegheată în cadrul perioadei de taxare 2019, sucursala plătitoare de taxă continuă să aibă obligația de a furniza factorii taxei cu data de referință 31 decembrie 2018 în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul privind taxele de supraveghere, în vederea facilitării calculării taxei de supraveghere de plătit. O taxă de supraveghere va fi determinată pentru perioada ianuarie-martie 2019.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

Se așteaptă ca sucursalele plătitoare de taxă să furnizeze date statistice atunci când trimit activele totale?

Da. Activele totale raportate ar trebui să corespundă valorii activelor totale prevăzută la articolul 51 alineatul (5) din Regulamentul-cadru privind MUS, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (2) din Decizia BCE privind factorii taxei. Prin urmare, sucursala unei instituții de credit cu sediul într-un stat membru neparticipant ar trebui să furnizeze BCE activele totale calculate pe baza datelor statistice raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013.

Este necesară verificarea de către un auditor în cazul sucursalelor plătitoare de taxă?

Da. Un auditor trebuie să certifice activele totale ale unei sucursale plătitoare de taxă calculate pe baza datelor statistice raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/33). Auditorul extern trebuie să certifice activele totale ale sucursalei plătitoare de taxă prin efectuarea unei verificări adecvate a conturilor financiare ale acesteia în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (c) din Decizia BCE privind factorii taxei. Această cerință poate fi îndeplinită prin confirmarea de către auditor a activelor totale pe baza unor proceduri convenite.

...despre modalitatea de plată a taxei de supraveghere

De ce nu am primit o comunicare a taxei?

BCE emite comunicările taxei electronic, prin intermediul portalului online al BCE, pentru fiecare debitor al taxei. Data anticipată a emiterii acestora este ultimul trimestru al fiecărei perioade de taxare, respectiv al fiecărui an calendaristic. O notificare automată prin e-mail referitoare la încărcarea corespondenței aferente (comunicarea taxei, somații de plată sau ordonanțe de plată a unor dobânzi penalizatoare) este trimisă la adresa de e-mail pe care ați indicat-o pe portalul online al BCE.

În cazul în care nu ați primit comunicarea taxei în perioada menționată, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Îmi lipsesc detaliile referitoare la plată, dar am primit o comunicare a taxei (o scrisoare de rapel sau o ordonanță de plată a unor dobânzi penalizatoare).

Detaliile referitoare la plată sunt întotdeauna menționate la a doua pagină a documentului respectiv. În cazul în care solicitați o confirmare suplimentară a detaliilor referitoare la plată, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Trebuie să aflu care este codul TVA (un cod fiscal) al BCE înainte de a putea plăti taxa de supraveghere a BCE.

Taxa de supraveghere este considerată o taxă publică în conformitate cu articolul 13 din Directiva privind TVA (2006/112/CE) și, prin urmare, este scutită de TVA. BCE, în calitate de instituție a UE, nu are obligația de a se înregistra în scopuri de TVA sau de impozit pe profit și, în consecință, nu dispune de un număr de identificare fiscală.

Am primit o înștiințare conform căreia trebuie să achităm o taxă de supraveghere autorității noastre naționale de supraveghere. Cum o tratăm?

Autoritățile naționale de supraveghere dețin un rol important în procesul de supraveghere bancară din cadrul Mecanismului unic de supraveghere.

Cu toate acestea, costurile lor în materie de supraveghere nu sunt luate în considerare la calcularea taxei de supraveghere achitate BCE. Aceasta înseamnă că autoritățile naționale de supraveghere își păstrează dreptul de a percepe taxele prevăzute de dreptul național.

Autoritățile naționale de supraveghere

Am primit o comunicare a taxei de la Comitetul unic de rezoluție. Cum ar trebui să procedez?

BCE este responsabilă numai de Mecanismul unic de supraveghere (și nu de Mecanismul unic de rezoluție). BCE și Comitetul unic de rezoluție sunt instituții independente. Orice întrebări legate de facturarea aferentă Comitetului unic de rezoluție ar trebui adresate punctului de contact al Comitetului unic de rezoluție sau direct autorităților naționale de rezoluție.

Mecanismul unic de rezoluție
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Pot plăti taxa de supraveghere prin debitare directă?

Da. De fapt, metoda de plată recomandată de BCE este debitarea directă SEPA. Debitarea directă asigură faptul că taxa este achitată la timp și, prin urmare, evită posibile cheltuieli cu dobânzile în cazul unor plăți întârziate. Dacă optați pentru această metodă de plată, aveți posibilitatea de a introduce datele referitoare la banca dumneavoastră prin intermediul portalului online și de a imprima mandatul de debitare directă. Vă rugăm să semnați și să trimiteți originalul la adresa BCE indicată pe mandat.

Cum ar trebui să procedez în cazul în care s-a strecurat o greșeală în comunicarea taxei?

În cazul în care există o eroare materială potențială în comunicarea taxei sau dacă aveți orice alte întrebări cu caracter general, vă rugăm să contactați echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Acest lucru nu aduce atingere dreptului debitorului taxei de a înainta Comitetului administrativ de control o contestație privind comunicarea taxei. Toate contestațiile trebuie transmise în termen de o lună de la primirea comunicării taxei.

Comitetul administrativ de control

Deciziile adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor sale în materie de supraveghere pot fi, la rândul lor, contestate în fața Curții de Justiție a UE.

Sinteza reacțiilor primite

Ce se întâmplă dacă nu efectuez plata până la termenul prevăzut?

În caz de plată parțială sau de neplată a taxei, BCE are dreptul de a percepe, pentru valoarea datorată a taxei de supraveghere, dobândă care se acumulează zilnic.

Dobânda se acumulează la o rată ce corespunde ratei dobânzii stabilite de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare plus 8 puncte procentuale pe an, pe o perioadă cuprinsă între data la care plata a devenit scadentă și data care precede ziua în care contul bancar al BCE a fost creditat cu suma datorată.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

...despre probleme tehnice legate de portalul online

Parola mea pentru portalul online nu funcționează. Cum ar trebui să procedez?

Puteți reseta parola făcând clic pe butonul „Request new password” și introducând numele de utilizator și adresa de e-mail deja înregistrată (aceasta este adresa de e-mail desemnată ca fiind preferată pentru comunicarea cu banca dumneavoastră și cea la care BCE trimite notificări). Dacă întâmpinați în continuare probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Mă confrunt cu dificultăți legate de vizualizarea sau editarea informațiilor pe portalul online. Cum ar trebui să procedez?

Portalul online este compatibil numai cu următoarele browsere de internet: Internet Explorer (versiunea 9 sau o versiune ulterioară), Google Chrome și Firefox. Dacă întâmpinați în continuare probleme tehnice, în pofida utilizării unuia dintre aceste browsere, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

După introducerea codului IBAN pentru o debitare directă, primesc un mesaj potrivit căruia „banca nu există” (bank does not exist). Cum ar trebui să procedez?

Vă rugăm să trimiteți echipei responsabile de taxare un e-mail conținând o captură de ecran cu mesajul de eroare și/sau codul IBAN respectiv. Echipa responsabilă de taxare va adăuga codul băncii în sistemul BCE și vă va solicita să reintroduceți codul IBAN prin intermediul portalului online.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Am adăugat mai multe adrese de e-mail pe portalul online. Vor fi trimise comunicări ale taxei la toate aceste adrese de e-mail?

Nu, comunicările taxei sunt trimise numai la adresa de e-mail pe care ați selectat-o ca fiind „preferată”. Vă rugăm să verificați portalul online și, dacă este necesar, să modificați preferințele dumneavoastră. În cazul în care nu ați primit o comunicare a taxei, vă rugăm să contactați prin e-mail echipa responsabilă de taxare.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Aș dori să utilizez portalul online în limba mea națională, dar este disponibil numai în limba engleză.

Portalul online al BCE este disponibil numai în limba engleză. După ce vă autentificați pe portal, puteți accesa un manual (în colțul din dreapta jos al ecranului). Acesta oferă traduceri ale tuturor ecranelor portalului online în limbile tuturor țărilor din zona euro.

De asemenea, ori de câte ori primiți o notificare prin e-mail referitoare la încărcarea unui document nou pe portalul online, vi se furnizează și un link către varianta tradusă a acestuia.

În plus, traduceri ale modelului de comunicare a taxei și ale formularului de debitare directă SEPA de bază sunt publicate în limbile tuturor țărilor din zona euro pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Model de comunicare a taxei 2019
Model de mandat de debitare directă SEPA de bază

În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați direct echipa BCE responsabilă de taxare.