Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor

... om hur tillsynsavgiften beräknas och om den avgiftsskyldiges kontaktuppgifter

Hur gör jag en uppskattning av avgiften för min bank för nästa avgiftsperiod?

En uppskattning av den årliga tillsynsavgiften för nästa avgiftsperiod kan göras med det verktyg som finns på sidan Beräkna avgiften, som årligen uppdateras med de senaste uppgifterna. Vänligen observera att denna uppskattning endast bör användas för indikativa syften och att den kan avvika från den verkliga avgiften.

Hur utser jag en avgiftsskyldig?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en grupp under tillsyn ska utse en enskild enhet som ska fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning. Detta görs genom att skicka en undertecknad anmälan till ECB per post eller e-post. För att säkerställa en smidig avgiftsprocess är sista datum för att anmäla en ny avgiftsskyldig den 30 september varje år.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig
Hur kan jag lämna in kontaktuppgifter till vår avgiftsskyldige?

Sista datum för uppdatering av dessa uppgifter är den 30 september varje år. Avgiftsskyldiga som tidigare har lämnat sina kontaktuppgifter behöver endast uppdatera uppgifterna om det finns ändringar. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter ska endast lämnas via ECB:s webbportal. ECB:s personal har inte tillgång till enskilda bankers konton i portalen och kan alltså inte lägga in uppgifter å en banks vägnar. ECB rekommenderar att man uppger en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar ECB:s kommunikation med de avgiftsskyldiga.

Om ni inte har fått användar-ID och lösenord än, eller vill ändra namn på den avgiftsskyldige, kontaktar ni avgiftsenheten, helst per e-post till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Meddelande om skydd av personuppgifter
Behöver jag lämna kontaktuppgifter till ECB om jag redan lämnat dem till den gemensamma resolutionsnämnden (SRB)?

Ja. Avgiftsskyldiga ska senast den 30 september varje avgiftsperiod meddela ECB om eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

Strukturen på min bankgrupp har ändrats sedan jag lämnade in anmälningsformuläret för avgiftsskyldig. Vad ska jag göra? Måste formuläret lämnas in senast den 30 september varje år?

Om ändringarna i gruppstrukturen berör moderbolaget eller det dotterbolag som tidigare varit utsett som avgiftsskyldig ska detta anmälas till ECB i ett nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldig. Andra förändringar inom gruppen kräver inget nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldig.

För att säkerställa en smidig avgiftsprocess måste avgiftsskyldiga lämna in formuläret senast den 30 september varje år.

Måste jag rapportera förändringar i min banks situation, t.ex. fusioner, förvärv eller indraget tillstånd? Vad ska jag göra om en ändring inte står med på den avgiftsavi som jag erhållit?

En ändrad situation kan påverka beräkningen av den årliga tillsynsavgiften. Ni bör skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De kontaktar er sedan med information om hur ni ska agera i det aktuella fallet.

Vi är en fristående bank som nyligen fått tillstånd. Hur ska vi gå vidare vad gäller ECB:s tillsynsavgifter?

Den årliga tillsynsavgiften måste betalas om en bank inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn och nyligen har fått tillstånd i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen. Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden.

Lämna in kontaktuppgifterna till ansvarig person, eller helst ansvarig avdelning, framför allt e-postadress, till ECB. ECB kommer sedan att informera er om nästa steg.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Min banks tillsynsstatus har ändrats från mindre betydande till betydande efter att den förvärvats av en betydande bankgrupp. Hur påverkar det tillsynsavgiften?

Om banken tidigare har varit ett fristående, mindre betydande institut före förvärvet av en betydande grupp under tillsyn kan det påverka tillsynsavgiften. I allmänhet beräknas den årliga tillsynsavgiften efter ett förvärv utifrån det antal hela månader under vilka enheten under tillsyn var ett fristående mindre betydande institut (artikel 7.1 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter).

Avgiften beräknas på högsta konsolideringsnivå inom de länder som deltar i den europeiska banktillsynen. När kreditinstitut ingår i en grupp under tillsyn som är etablerad i länder som deltar i den europeiska banktillsynen beräknas därför en enda avgift som tas ut på gruppnivå.

Ni bör skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De gör en bedömning och informerar sedan om hur ni bör gå vidare i det aktuella fallet.

... om hur avgiftsfaktorer ska lämnas in

Vem ska lämna in avgiftsfaktorer?

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen, till alla delar, fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. både vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och de mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn ska därför betala en tillsynsavgift.

Den årliga tillsynsavgiften beräknas på den högsta konsolideringsnivån för alla banker som står under tillsyn av ECB, baserat på avgiftsfaktorerna per referensdag den 31 december föregående avgiftsperiod eller annat tillämpligt referensdatum enligt exemplen nedan.

ECB återanvänder Finrep- och Corepdata för att fastställa avgiftsfaktorerna för majoriteten av bankerna under tillsyn.

Två kategorier av banker måste fortfarande tillhandahålla sina avgiftsfaktorer via en separat datainsamling: i) grupper som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och ii) filialer etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen men som är filialer till kreditinstitut etablerade i icke-deltagande medlemsstater som inte omfattas av ECB:s Finrep-förordning.

När ska uppgifter om avgiftsfaktorerna lämnas in, och till vem?

Avgiftsskyldiga som ändå måste lämna in avgiftsfaktorer ska lämna information om avgiftsfaktorer till nationella behöriga myndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in senast vid affärsdagens slut den 11 november innevarande år, eller nästa arbetsdag om den 11 november inte är en arbetsdag, med referensdag 31 december föregående år eller eventuellt annat datum enligt exemplet nedan. Avgiftsavierna utfärdas under de första sex månaderna året efter avgiftsperioden.

Hur ska avgiftsfaktorerna lämnas in?

Avgiftsfaktorer ska lämnas in till aktuell nationell behörig myndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Mallarna ska fyllas i enligt de anvisningar som ges. I anvisningarna finns även information om revisionsintyg och underskrift av ledningen samt om när detta behövs.

Måste en grupp under tillsyn exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller länder utanför EU?

Nej. Även om ECB:s förordning om tillsynsavgifter medger möjlighet att exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller länder utanför EU är denna möjlighet till för att berörda grupper under tillsyn ska kunna sänka de årliga tillsynsavgifter de annars skulle behöva betala. Om beräkningsbördan skulle vara större än den förväntade sänkningen av de årliga tillsynsavgifterna är det dock effektivare för gruppen att räkna in sådana tillgångar.

För en smidig datainsamling är det nödvändigt att fastställa vilka grupper med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeländer som avser att exkludera relaterade tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp från sina avgiftsfaktorer. Grupper som vill utesluta tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp ska senast den 30 september i avgiftsperioden informera ECB om detta via ECB:s webbportal.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Tas årliga tillsynsavgifter ut från alla filialer i länder som deltar i den europeiska banktillsynen?

Nej, årliga tillsynsavgifter tas endast ut från filialer i länder som deltar i den europeiska banktillsynen då moderbanken är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. En EU-filial i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen (t.ex. Tyskland) betalar alltså en tillsynsavgift till ECB om dess moderbank är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. Moderbanken kan vara föremål för tillsyn av den aktuella nationella behöriga myndigheten (i t.ex. Sverige) och kan följaktligen debiteras av den myndigheten. Detta krav är fristående från kravet för EU-filialen att betala en tillsynsavgift till ECB.

I detta sammanhang ska följande beaktas:

  • Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen betraktas som en enda filial.
  • Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika länder som deltar i den europeiska banktillsynen (t.ex. Belgien och Tyskland) betraktas inte som en enda filial.
  • För en filial och ett dotterbolag i samma land som deltar i den europeiska banktillsynen debiteras två olika tillsynsavgifter.
Vem måste betala?
På vilken konsolideringsnivå ska grupper under tillsyn rapportera avgiftsfaktorer?

Grupper under tillsyn som är verksamma i ett eller flera länder som deltar i den europeiska banktillsynen ska endast lämna in en rapport med avgiftsfaktorer. Det är den högsta konsolideringsnivån för dessa länder som deltar i den europeiska banktillsynen som ska beaktas. En enda tillsynsavgift kommer att beräknas.

Behandling av bankgrupper
Vad händer om avgiftsfaktorerna inte lämnas in i tid?

Om en avgiftsskyldig som måste lämna in avgiftsfaktorer inte gör det fastställer ECB de avgiftsfaktorer som saknas baserat på antingen de Finrep- eller Corepdata som ECB redan har eller på tillgänglig information. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan leda till sanktioner.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer
Hur kan jag lämna in nya värden för mina avgiftsfaktorer under kommentarsperioden?

Om separata mallar för avgiftsfaktorer har lämnats in till den nationella behöriga myndigheten kan samma uppgifter om avgiftsfaktorer lämnas in med samma format och inlämningskanal under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Om ECB fastställer avgiftsfaktorerna på basis av Finrep- och /eller Corepdata och de värden på sammanlagda tillgångar och total riskexponering som finns tillgängliga i webbportalen är föråldrade kan nya Finrep- och Coreprapporter lämnas in via den nationella behöriga myndigheten under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Observera att Finrep- och Corepdata kan ändras efter den 15 dagar långa kommentarsperioden. Vid beräkning av tillsynsavgiften för avgiftsperioden gäller dock att när data väl har använts beaktas inga ändringar och inga omberäkningar görs.

Vad handlar ECB:s beslut om avgiftsfaktorer om?

I ECB:s beslut om avgiftsfaktorer anges metoder och förfaranden för beräkningen av de två avgiftsfaktorerna, dvs. sammanlagda tillgångar och total riskexponering.

Om kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater har filialer etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen, är dessa filialer i så fall skyldiga att lämna avgiftsfaktorer?

Ja. Om kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater har filialer etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen, omfattas i så fall dessa filialer av ECB:s tillsyn (indirekt då det rör sig om mindre betydande institut) och är skyldiga att lämna avgiftsfaktorer. Den direkta tillsynen av dessa filialer utförs antingen av ECB eller av den nationella behöriga myndigheten, beroende på deras betydelsestatus. Om de inte omfattas av ECB:s Finrepförordning är de därför skyldiga att rapportera avgiftsfaktorer till ECB, som sedan används för att fastställa den årliga tillsynsavgiften.

Ramförordningen om SSM
Exempel: Min bank slogs samman med en annan bank den 1 februari 2024. Vilken referensdag gäller för bankens avgiftsfaktorer?

Om en enhet under tillsyn endast står under tillsyn under en del av tillsynsperioden beräknas den årliga tillsynsavgiften, i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter, utifrån det antal hela månader under avgiftsperioden som enheten står under tillsyn. I enlighet med artikel 13.3 ba i förordningen om tillsynsavgifter är det för avgiftsperioden 2024 den 31 december 2023 som är referensdag. Tillsynsavgift fastställs därmed för januari 2024.

Exempel: Vår avgiftsbetalande filial har upphört med sin affärsverksamhet och stängde den 1 april 2024. Vilken referensdag gäller för våra avgiftsfaktorer?

Om en enhet under tillsyn endast står under tillsyn under en del av tillsynsperioden beräknas den årliga tillsynsavgiften, i enlighet med artikel 7 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter, utifrån det antal hela månader under avgiftsperioden som enheten står under tillsyn. I enlighet med artikel 13.3 ba i förordningen om tillsynsavgifter är det för avgiftsperioden 2024 den 31 december 2023 som är referensdag. Tillsynsavgift fastställs därmed för perioden januari till och med mars 2024.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Exempel: Vår bank fick tillstånd den 1 april 2024. Vilken referensdag gäller för våra avgiftsfaktorer?

I enlighet med artikel 13.3 bc i förordningen om tillsynsavgifter ska referensdagen för avgiftsfaktorer, för avgiftsskyldiga som skapas efter den 1 januari men före den 1 oktober ett visst år, vara sista dagen i det kvartal då den avgiftsskyldiga skapades. Om en enhet etableras den 1 april 2024 är referensdagen den 30 juni 2024.

Exempel: Vårt räkenskapsår slutar inte den 31 december. Vilken referensdag gäller för våra avgiftsfaktorer?

När en enhet som står under tillsyn tar fram sitt årsbokslut, inklusive konsoliderade årsredovisningar, baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret ska referensdatum för de sammanlagda tillgångarna, i enlighet med artikel 10.3 bb i förordningen om tillsynsavgifter, vara utgången för räkenskapsåret som motsvarar föregående avgiftsperiod. För en enhet vars räkenskapsår slutar den 31 mars ska referensdatumet för dess sammanlagda tillgångar vara den 31 mars 2023 för avgiftsperioden 2024. Referensdatumet för enhetens totala riskexponering påverkas inte av att räkenskapsåret inte sammanfaller med kalenderåret, utan den 31 december 2023 förblir referensdatum för denna avgiftsperiod.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Förväntas avgiftsbetalande filialer lämna in statistikuppgifter när de rapporterar det sammanlagda värdet av sina tillgångar?

Inte nödvändigtvis. För filialer som omfattas av ECB:s Finrepförordning fastställer ECB avgiftsfaktorerna på basis av det sammanlagda värdet av tillgångar som rapporterats i tillsynssyfte. För filialer som är skyldiga att lämna in mallar för avgiftsfaktorer ska de samlade tillgångarna motsvara summan av de sammanlagda tillgångarna enligt artikel 2.12 b i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. En filial till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska därför rapportera till ECB det sammanlagda värdet av tillgångarna på basis av uppgifter från de senast reviderade årsredovisningarna som har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och, om sådana årsredovisningar inte är tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. För avgiftsbetalande filialer som inte tar fram någon årsredovisning betyder sammanlagda tillgångar det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51.5 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), dvs. statistikuppgifter. Filialer som på frivillig basis rapporterar det sammanlagda värdet av tillgångar i tillsynssyfte kan använda denna värdering för att fastställa avgiftsfaktorn för sammanlagda tillgångar. ECB återanvänder emellertid inte data som lämnats in frivilligt i syfte att fastställa avgiftsfaktorer och det är alltså fortfarande nödvändigt att lämna in mallen för avgiftsfaktorer.

Krävs revisorsintyg för avgiftsbetalande filialer?

Inte nödvändigtvis. I stället för revisorsintyg ska chefen för en filial eller, i dennes frånvaro, ledningsorganet för det kreditinstitut som etablerade filialen, intyga den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar genom ett brev från ledningen som lämnas till relevant nationell behörig myndighet. En mall för brev från ledningen bifogas.

Detta undantag gäller bara för avgiftsbetalande filialer – inte för avgiftsskyldiga som måste tillhandahålla revisorsintyg för sina finansiella rapporter i enlighet med artikel 3.2 b i ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

... om hur tillsynsavgiften ska betalas

Varför har jag inte fått någon avgiftsavi?

ECB utfärdar avgiftsavier elektroniskt till de avgiftsskyldiga via ECB:s webbportal. Förväntat utfärdandedatum infaller under andra kvartalet efterföljande avgiftsperiod. För avgiftsperioden 2023 är detta andra kvartalet 2024. Ett automatiskt e-postmeddelande om att relaterad korrespondens (avgiftsavi, påminnelse eller räntebrev) har lagts upp på portalen skickas till den e-postadress som angivits som ”huvudsaklig” på ECB:s webbportal.

För avgiftsskyldiga som ingår i den europeiska banktillsynen på basis av ett nära samarbete är det nationell behörig myndighet som utfärdar avgiftsavin.

Kontakta ECB:s avgiftsenheten per e-post om avgiftsavin inte har kommit inom denna period.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag saknar betalningsuppgifter men har fått en avgiftsavi (alternativt påminnelse eller räntebrev).

Betalningsuppgifter anges alltid på andra sidan av respektive dokument. Kontakta avgiftsenhet per e-post om ytterligare bekräftelse av betalningsuppgifterna behövs.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag behöver uppgifter om ECB:s momsnummer (skatteregistreringsnummer) innan jag kan betala ECB:s tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften betraktas som skattebefriad avgift i enlighet med artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EG). ECB är en EU-institution och följaktligen inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller bolagsskatt och har således inget skattenummer.

Jag har fått avi om att betala tillsynsavgift till vår nationella behöriga myndighet. Vad ska jag göra med den?

De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig roll i banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Deras utgifter i samband med tillsynen ingår dock inte i beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas till ECB. Det betyder att de nationella behöriga myndigheterna behåller sin rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning. Frågor avseende en nationell behörig myndighets avgifter ställs direkt till den nationella myndigheten.

Nationella tillsynsmyndigheter
Jag har fått en avgiftsavi från den gemensamma resolutionsnämnden. Vad ska jag göra?

ECB ansvarar bara för den gemensamma tillsynsmekanismen (inte den gemensamma resolutionsmekanismen). ECB och den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) är oberoende institutioner. Frågor avseende fakturering från SRB ska ställas direkt till er kontakt på SRB eller till den nationella resolutionsmyndigheten.

Kan tillsynsavgiften betalas med autogiro?

Ja. ECB rekommenderar faktiskt SEPA-autogiro som betalningssätt. Med autogiro kan man vara säker på att avgiften betalas i tid och på att man undviker eventuella dröjsmålsräntor. Om ni har valt detta betalningssätt kan ni lämna bankuppgifterna via webbportalen och skriva ut autogiromedgivandet där. Skriv under och skicka in originalet till ECB:s adress som anges på medgivandet eller inskannat till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vi har lämnat in ett autogiromedgivande men skulle vilja betala via banköverföring. Går det?

Ni kan betala via banköverföring upp till 14 dagar före sista betalningsdatum, men detta är inget krav. När vi börjar förbereda autogireringen får ni en avisering från oss med det exakta datumet då ni ska upphöra med överföringar. Följ denna tidsangivelse för att undvika dubbla betalningar.

Vad gör jag om det finns fel i avgiftsavin?

Kontakta avgiftsenheten om det finns faktafel i avgiftsavin. Avgiftsenheten kan även kontaktas vid andra allmänna frågor.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Detta påverkar inte den avgiftsskyldiges rätt att överklaga avgiftsavin hos den administrativa omprövningsnämnden. Överklaganden måsta inlämnas inom en månad efter mottagandet av avgiftsavin.

Administrativa omprövningsnämnden

De beslut som ECB fattar inom ramen för sina tillsynsavgifter kan även överklagas till EU-domstolen.

Feedbackdokument
Vad händer om jag inte betalat före sista datum?

Avgifter ska betalas inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag.

Om avgifterna inte har betalats, eller endast betalats till en del, har ECB rätt att ta ut dagsränta på det obetalda beloppet.

Räntan tas ut till en årlig ränta som är lika med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett till och med dagen före det datum då det obetalda beloppet krediteras till ECB:s bankkonto.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

... om tekniska problem med webbportalen

Mitt lösenord för webbportalen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Ni kan återställa ert lösenord genom att klicka på ”Be om nytt lösenord” och fylla i ert användarnamn och er redan registrerade e-postadress (den e-postadress som angetts som ”huvudsaklig” för kommunikation med er bank och den som ECB använder). Vänligen skicka ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu om problemet kvarstår.

Jag har svårigheter att se och redigera information via webbportalen. Vad ska jag göra?

Webbportalen är endast kompatibel med följande webbläsare: Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox (senaste versionerna). Vi rekommenderar även att ni raderar cookies i webbläsaren.

Om de tekniska problemen trots detta kvarstår kan ni kontakta oss via e-post.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Efter att ha angett IBAN för autogirobetalning får jag meddelandet att min bank ”inte finns”. Vad ska jag göra?

Skicka en skärmdump av felet och/eller det berörda IBAN-numret per e-post till avgiftsenheten. Avgiftsenheten lägger in bankkoden i ECB:s system och be er sedan att ange IBAN via webbportalen igen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag har lagt in fler än en e-postadress på webbportalen. Skickas avgiftsbesked ut till alla dessa e-postadresser?

Nej, avgiftsbesked skickas bara till den e-postadress som ni angett som ”huvudsaklig” adress. Gå in på webbportalen och ändra era preferenser om ni så önskar. Ta kontakt med avgiftsenheten per e-post om ni inte fått något avgiftsbesked. ECB rekommenderar att ni anger en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar vår kommunikation med er.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag skulle vilja använda webbportalen och få avgiftsavin och tillhörande korrespondens på mitt eget språk.

Standardspråket i ECB:s webbportal är alltid inställt på engelska. Vid inloggningen kan användarna dock välja mellan de officiella EU-språken i de länder som deltar i den europeiska banktillsynen.

Dessutom kan avgiftsskyldiga välja vilket språk det ska vara på avgiftsavin och i tillhörande korrespondens. I användarmanualen finns instruktioner om hur man ställer in korrespondensspråket (tillgänglig för inloggade användare på webbportalen).

Dessutom finns formuläret för SEPA-autogiromedgivande publicerat på alla språk i euroområdet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Vid ytterligare frågor kontaktas ECB:s avgiftsenhet direkt.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning