Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor

... om hur tillsynsavgiften beräknas och om den avgiftsskyldiges kontaktuppgifter

Hur gör jag en uppskattning av avgiften för min bank för nästa avgiftsperiod?

En uppskattning av den årliga tillsynsavgiften för nästa avgiftsperiod kan göras med det verktyg som tillhandahålls under fliken Beräkna avgiften på webbplatsen, som uppdateras årligen med de senaste uppgifterna. Vänligen observera att denna uppskattning endast bör användas för indikativa syften och att den kan avvika från den verkliga avgiften.

Hur utser jag en avgiftsskyldig?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en grupp under tillsyn ska utse en enskild enhet som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning. Detta görs genom att skicka en undertecknad anmälan till ECB per post eller e-post. För att säkerställa en smidig avgiftsprocess är sista datum för att anmäla en ny avgiftsskyldig den 30 september varje år.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig
Hur kan jag lämna in våra kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige?

Sista datum för uppdatering av dessa uppgifter är den 30 september varje år. Avgiftsskyldiga som tidigare har lämnat sina kontaktuppgifter behöver endast uppdatera uppgifterna om det finns ändringar. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter ska endast lämnas via ECB:s webbportal. ECB:s personal har inte tillgång till konton i enskilda banker i sin portal och kan alltså inte lägga in information å en banks vägnar. ECB rekommenderar användning av en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar ECB:s kommunikation med de avgiftsskyldiga.

Har ni inte fått användar-ID och lösenord än eller vill ändra namn på den avgiftsskyldige kan ni kontakta avgiftsteamet, helst per e-post till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Meddelande om skydd av personuppgifter
Behöver jag uppdatera kontaktuppgifterna till ECB om jag redan lämnat dem till den gemensamma resolutionsnämnden (SRB)?

Ja. Avgiftsskyldiga ska senast den 30 september varje avgiftsperiod meddela ECB om eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

Strukturen på min bankgrupp har ändrats sedan jag lämnade in anmälningsformuläret för avgiftsskyldig. Vad ska jag göra? Måste formuläret lämnas in senast den 30 september varje år?

Om ändringarna i er gruppstruktur berör huvudkontoret eller det dotterbolag som tidigare varit utsett som avgiftsskyldig ska detta anmälas till ECB i ett nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldig. Andra förändringar inom gruppen kräver inget nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldig.

Avgiftsskyldiga måste lämna in formuläret senast den 30 september varje år i syfte att säkerställa en smidig avgiftsprocess.

Måste jag rapportera förändringar i min banks situation, t.ex. fusioner, förvärv eller indraget tillstånd? Vad ska jag göra om en ändring inte återges i den avgiftsavi som jag erhållit?

En ändrad situation kan påverka beräkningen av den årliga tillsynsavgiften. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De meddelar sedan hur ni ska agera i detta speciella fall.

Vi är en nyligen auktoriserad fristående bank. Hur ska vi gå vidare vad gäller ECB:s tillsynsavgifter?

Den årliga tillsynsavgiften måste betalas om en bank inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn och nyligen har fått tillstånd i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen. Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden.

Ge ECB kontaktuppgifterna till ansvarig person, helst avdelningsansvarig, och framför allt en e-postadress. ECB kommer sedan att informera om nästa steg.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Min banks tillsynsstatus har ändrats från mindre betydande till betydande efter att den förvärvats av en betydande bankgrupp. Hur kommer det att påverka min tillsynsavgift?

Om banken tidigare har varit ett fristående, mindre betydande institut före förvärv av en betydande grupp under tillsyn, kan det påverka tillsynsavgiften. I allmänhet kommer den årliga tillsynsavgiften efter ett förvärv att beräknas utifrån det antal hela månader under vilka enheten under tillsyn var ett enskilt mindre betydande institut (artikel 7.1 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter).

Avgiften beräknas på högsta konsolideringsnivå inom de länder som deltar i den europeiska banktillsynen. När kreditinstitut ingår i en grupp under tillsyn som är etablerad i länder som deltar i den europeiska banktillsynen, beräknas därför en enskild avgift som tas ut på gruppnivå.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De gör en bedömning och meddelar sedan vilket tillvägagångssätt som ska användas i just detta fall.

... om hur avgiftsfaktorer ska lämnas in

Vem ska lämna in avgiftsfaktorer?

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen till alla delar fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. både vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och de mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn ska därför betala en tillsynsavgift.

Den årliga tillsynsavgiften beräknas på den högsta konsolideringsnivån för alla banker som står under tillsyn av ECB, baserat på avgiftsfaktorerna per referensdatum den 31 december föregående referensperiod, eller tillämpligt referensdatum enligt exemplet nedan.

Sedan avgiftsperioden 2020 har ECB återanvänt Finrep- och Corep-data för att fastställa avgiftsfaktorerna för majoriteten av banker under tillsyn.

Två kategorier av banker måste fortfarande tillhandahålla sina avgiftsfaktorer via en separat datainsamling: i) grupper som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater, och ii) filialer, etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen, till kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater vilka inte omfattas av ECB:s Finrep-förordning.

När ska uppgifter om avgiftsfaktorerna lämnas in, och till vem?

Avgiftsskyldiga som fortfarande måste lämna in avgiftsfaktorer ska lämna information om avgiftsfaktorer till nationella behöriga myndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in vid affärsdagens slut den 11 november innevarande år, eller nästa arbetsdag om den 11 november inte är en arbetsdag, med referensdatum 31 december föregående år, eller som tillämpligt, se exemplet nedan. Avgiftsavierna kommer att utfärdas under de första sex månaderna under året efter avgiftsperioden.

Hur ska avgiftsfaktorerna lämnas in?

Avgiftsfaktorer ska lämnas in till de nationella behöriga myndigheterna med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Mallarna ska fyllas i enligt anvisningarna. Dessa innehåller även information om revisionsintyg och underskrift av ledningen när detta behövs.

Hur gör jag för att lämna nya uppgifter om avgiftsfaktorer om det förekommer avvikelser?

Nya uppgifter om avgiftsfaktorer ska lämnas in till den nationella behöriga myndigheten med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Den nationella behöriga myndigheten vidarebefordrar sedan dessa uppgifter till ECB, som i sin tur publicerar de uppdaterade avgiftsfaktorerna i kontot på webbportalen. Detta är endast möjligt under den 15 dagar långa kommentarsperioden för innevarande avgiftsperiod.

Måste en grupp under tillsyn exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och länder utanför EU?

Nej. Även om förordningen om tillsynsavgifter medger möjlighet att exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och länder utanför EU är denna möjlighet till för de grupper under tillsyn som berörs eftersom den sänker de årliga tillsynsavgifter de annars skulle behöva betala. Om beräkningsbördan skulle vara större än den förväntade sänkningen av de årliga tillsynsavgifterna är det dock effektivare för gruppen att ta med sådana tillgångar.

För en smidig datainsamling är det nödvändigt att fastställa vilka grupper med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland som avser att exkludera relaterade tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp från sina avgiftsfaktorer. Grupper som vill utesluta tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp ska senast den 30 september informera ECB om avgiftsperioden via ECB:s webbportal.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Tas de årliga tillsynsavgifterna ut från alla filialer i de länder som deltar i den europeiska banktillsynen?

Nej, de årliga tillsynsavgifterna tas endast ut från filialer i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen då moderbanken är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. Så måste t.ex. en EU-filial i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen (t.ex. Tyskland) betala en tillsynsavgift till ECB om dess moderbank är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. Moderbanken kan vara föremål för tillsyn av den relevanta nationella behöriga myndigheten (t.ex. i Sverige) och kan följaktligen debiteras av den myndigheten. Detta krav är fristående från kravet för EU-filialen att betala en tillsynsavgift till ECB.

I detta sammanhang ska följande beaktas:

  • Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i ett land som deltar i den europeiska banktillsynen ska betraktas som en enda filial.
  • Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen (t.ex. Belgien och Tyskland) betraktas inte som en enda filial.
  • För en filial och ett dotterföretag i samma land som deltar i den europeiska banktillsynen debiteras två olika tillsynsavgifter.
Vem måste betala?
På vilken konsolideringsnivå ska grupper under tillsyn rapportera avgiftsfaktorer?

Rapportering av avgiftsfaktorer behöver endast lämnas av grupper under tillsyn som är verksamma i ett eller flera länder som deltar i den europeiska banktillsynen. Högsta konsolideringsnivå för dessa länder som deltar i den europeiska banktillsynen ska beaktas. En enda tillsynsavgift kommer att beräknas.

Behandling av bankgrupper
Vad händer om avgiftsfaktorerna inte lämnas in i tid?

Om en avgiftsskyldig, som fortfarande ska lämna in avgiftsfaktorerna, inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna kommer ECB att fastställa de avgiftsfaktorer som saknas baserat på antingen de Finrep- eller Corep-data som ECB redan har eller också baserat på tillgänglig information. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan leda till sanktioner.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer
Hur kan jag lämna in värdena för mina avgiftsfaktorer under kommentarsperioden?

Om separata mallar för avgiftsfaktorer har lämnats in till den nationella behöriga myndigheten kan samma uppgifter om avgiftsfaktorer lämnas in med samma format och inlämningskanal under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Om ECB fastställer avgiftsfaktorerna på basis av Finrep- och /eller Corep-data och de värden på sammanlagda tillgångar och total riskexponering som finns tillgängliga i webbportalen är föråldrade, kan nya Finrep- och Corep-rapporter lämnas in under den 15 dagar långa kommentarsperioden via den nationella behöriga myndigheten. Observera att Finrep- och Corep-data kan ändras under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Vid beräkning av tillsynsavgiften för avgiftsperioden gäller att när data väl har använts kan inga ändringar beaktas och inga omberäkningar göras.

Vad innebär ECB:s beslut om avgiftsfaktorer?

I ECB:s beslut om avgiftsfaktorer anges metoder och förfaranden för beräkningen av de två avgiftsfaktorerna, dvs. sammanlagda tillgångar och total riskexponering.

Om kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater har filialer etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen är dessa filialer i så fall skyldiga att lämna avgiftsfaktorer?

Ja. Om kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater har filialer etablerade i länder som deltar i den europeiska banktillsynen omfattas dessa filialer av ECB:s tillsyn (indirekt om då det rör sig om mindre betydande institut) och de är skyldiga att lämna avgiftsfaktorer. Den direkta tillsynen av dessa filialer utförs antingen av ECB eller av den nationella behöriga myndigheten, beroende på deras betydelsestatus. Om de inte omfattas av ECB:s Finrep-förordning är de därför skyldiga att rapportera avgiftsfaktorer till ECB. Dessa används för att fastställa den årliga tillsynsavgiften.

Ramförordningen om SSM
Exempel: Min bank slogs samman med en annan bank efter den 1 januari 2021. Behöver jag lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2020?

Nej, ni behöver inte lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2020. I syfte att möjliggöra beräkning av årliga tillsynsavgifter krävs emellertid att de som fastställts vara avgiftsskyldiga efter 1 januari 2021 och som faller inom en av de två kategorier som ska lämna in avgiftsfaktorer ska lämna in sina avgiftsfaktorer till den nationella behöriga myndigheten per det referensdatum som ligger närmast den 31 december föregående år. För en enhet etablerad den 1 januari 2021 vore det referensdatum som ligger närmast den 31 december 2020 den 31 mars 2021. För en enhet etablerad den 1 april 2021 eller senare är den 30 juni 2021 det referensdatum som ligger närmast den 31 december 2020. Samma metod för att fastställa referensdatum kommer att användas av ECB för att fastställa avgiftsfaktorerna för enheter som är etablerade den 1 januari 2021 eller senare och som rapporterar Corep- och Finrep-data för tillsynsändamål.

Exempel: Vår avgiftsbetalande filial har upphört med sin affärsverksamhet och kommer att stängas den 1 april 2021. Måste avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2020 lämnas in?

Ja. Om en enhet under tillsyn endast står under tillsyn under en del av tillsynsperioden kommer, i enlighet med artikel 7 i förordningen om tillsynsavgifter, den årliga tillsynsavgiften att beräknas utifrån det antal hela månader under avgiftsperioden som enheten står under tillsyn. Som enhet under tillsyn under 2021 års avgiftsperiod är den avgiftsbetalande filialen fortfarande skyldig att lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2020 i enlighet med artikel 10.4 i förordningen om tillsynsavgifter för att underlätta beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas. En tillsynsavgift kommer att fastställas för perioden från januari till mars 2021.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Exempel: Vårt räkenskapsår slutar inte den 31 december. Måste avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2020 lämnas in?

När en enhet som står under tillsyn tar fram sitt årsbokslut, inklusive konsoliderade årsredovisningar, baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret ska referensdatum för de sammanlagda tillgångarna, i enlighet med artikel 10.3 bb i förordningen om tillsynsavgifter, vara utgången för räkenskapsåret som motsvarar föregående avgiftsperiod. För en enhet etablerad före 1 januari 2021 med räkenskapsår som slutar den 31 mars ska referensdatumet för avgiftsfaktorn för sammanlagda tillgångar vara den 31 mars 2020.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Förväntas avgiftsbetalande filialer lämna in statistikuppgifter när de rapporterar det sammanlagda värdet av sina tillgångar?

Inte nödvändigtvis. För filialer som omfattas av ECB:s Finrep-förordning, kommer ECB att fastställa avgiftsfaktorerna på basis av det sammanlagda värdet av tillgångar som rapporterats i tillsynssyfte. För filialer som är skyldiga att lämna in mallar för avgiftsfaktorer ska de samlade tillgångarna motsvara summan av de sammanlagda tillgångarna enligt artikel 2.12 b i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. En filial till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke-deltagande medlemsstat ska därför till ECB rapportera det sammanlagda värdet av tillgångarna på basis av uppgifter från senast reviderade årsredovisningar upprättade i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och, om sådana årsredovisningar inte finns tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. För avgiftsbetalande filialer som inte tar fram någon årsredovisning betyder sammanlagda tillgångar det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51.5 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), dvs. statistikuppgifter. Filialer som på frivillig basis rapporterar det sammanlagda värdet av tillgångar i tillsynssyfte kan använda denna värdering för att fastställa avgiftsfaktorn för sammanlagda tillgångar. ECB återanvänder emellertid inte data som lämnats in frivilligt i syfte att fastställa avgiftsfaktorer och det är alltså fortfarande nödvändigt att lämna in mallen för avgiftsfaktorer.

Krävs revisorsverifiering för avgiftsbetalande filialer?

Inte nödvändigtvis. I stället för revisorsintyg ska chefen för en filial eller, i dennes frånvaro, ledningsorganet för det kreditinstitut som utgör filialen, intyga den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar genom ett brev från ledningen som lämnas till relevant nationell behörig myndighet. En mall för brev från ledningen bifogas.

Detta undantag gäller bara för avgiftsbetalande filialer – inte för avgiftsskyldiga som måste tillhandahålla revisorsintyg för sina finansiella rapporter i enlighet med artikel 3.2 b i ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

... om hur tillsynsavgiften ska betalas

Varför har jag inte fått någon avgiftsavi?

ECB utfärdar avgiftsavier elektroniskt till de avgiftsskyldiga via ECB:s webbportal. Förväntat utfärdandedatum infaller under andra kvartalet i följande avgiftsperiod. För avgiftsperioden 2021 är detta andra kvartalet 2022. Ett automatiskt bekräftelsemeddelande avseende uppladdning av relaterad korrespondens (avgiftsavi, påminnelse eller räntebrev) skickas ut till den e-postadress som angivits som ”huvudsaklig” på ECB:s webbportal.

För avgiftsskyldiga som ingår i den europeiska banktillsynen på basis av ett nära samarbete kommer en avgiftsavi att utfärdas av relevant nationell behörig myndighet.

Kontakta ECB:s avgiftsteam per e-post om avgiftsavin inte kommit inom den perioden.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag saknar betalningsuppgifter men har erhållit en avgiftsavi (alternativt påminnelse eller räntebrev).

Betalningsuppgifter anges alltid på andra sidan av respektive dokument. Kontakta avgiftsteamet per e-post om ytterligare bekräftelse av betalningsuppgifterna behövs.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag behöver uppgifter om ECB:s momsnummer (skatteregistreringsnummer) innan jag kan betala ECB:s tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är att betrakta som skattebefriad avgift i enlighet med artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EG). ECB är en EU-institution och följaktligen inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller bolagsskatt och har således inget skattenummer.

Jag har fått meddelande om att betala en tillsynsavgift till vår nationella behöriga myndighet. Hur hanterar vi det?

De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig roll i banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Deras utgifter i samband med tillsynen ingår dock inte i beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas till ECB. Det betyder att de nationella behöriga myndigheterna behåller sin rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning. Frågor avseende en nationell behörig myndighets avgifter ställs direkt till den nationella myndigheten.

Nationella tillsynsmyndigheter
Jag har fått en avgiftsavi från den gemensamma resolutionsnämnden. Vad ska jag göra?

ECB ansvarar bara för den gemensamma tillsynsmekanismen (inte den gemensamma resolutionsmekanismen). ECB och den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) är oberoende institutioner. Frågor avseende fakturering från SRB ska ställas till er kontakt på SRB eller direkt till den nationella resolutionsmyndigheten.

Kan tillsynsavgiften betalas med autogiro?

Ja. ECB rekommenderar faktiskt SEPA-autogiro som betalningssätt. Med autogiro är man säker på att avgiften betalas i tid och undviker därför eventuella förseningsräntor. Om ni har valt detta betalningssätt kan ni lämna bankuppgifterna via webbportalen och skriva ut autogirouppdraget där. Vänligen skriv under och skicka in originalet till ECB:s adress som anges på uppdraget, alternativt inskannat till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vi har lämnat in ett autogiromedgivande, men skulle vilja betala via banköverföring. Är det möjligt?

Ni kan betala via banköverföring upp till 14 dagar före sista betalningsdatum, men detta är inget krav. När vi börjar förbereda autogireringen, kommer ni att få en avisering från oss med det exakta datumet då ni ska upphöra med överföringar. Följ denna tidsangivelse för att undvika dubbla betalningar.

Vad ska jag göra om det finns ett fel i avgiftsavin?

Om det förekommer faktafel i avgiftsavin, kontakta avgiftsteamet. Detta gäller även för andra allmänna frågor.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Detta påverkar inte den avgiftsskyldiges rätt att överklaga avgiftsavin hos den administrativa omprövningsnämnden. Alla överklaganden ska inlämnas inom en månad efter mottagande av avgiftsavin.

Administrativa omprövningsnämnden

De beslut som ECB fattar inom ramen för sina tillsynsavgifter kan även överklagas till EU-domstolen.

Feedbackdokument
Vad händer om jag inte betalat före sista datum?

Avgifter ska betalas inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag.

Om avgifterna inte betalats, eller endast betalats till en del, har ECB rätt att ta ut dagsränta på det obetalda beloppet av tillsynsavgiften.

Räntan tas ut till en årlig ränta som är lika med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett till och med dagen före det datum då det obetalda beloppet krediteras till ECB:s bankkonto.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

... om tekniska frågor avseende webbportalen

Mitt lösenord för webbportalen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Ni kan återställa lösenordet genom att klicka på ”Be om nytt lösenord” och fylla i användarnamn och redan registrerade e-postadress (den e-postadress som angetts som ”huvudsaklig” för kommunikation med er bank och den som ECB använder). Vänligen skicka ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu om problemet kvarstår.

Jag har svårigheter att se och redigera information via webbportalen. Vad ska jag göra?

Webbportalen är endast kompatibel med följande webbläsare: Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox (senaste versionen). Vi rekommenderar även att ni tar bort cookies från webbläsaren.

Om de tekniska problemen kvarstår, kan ni kontakta oss via e-post.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Efter att ha angett IBAN för en autogirobetalning får jag meddelandet att min bank ”inte finns”. Vad ska jag göra?

Skicka en skärmdump av felet och/eller det berörda IBAN-numret per e-post till avdelningen för teknisk support. Avgiftsteamet kommer att lägga till bankkoden i ECB:s system och sedan be er ange IBAN via webbportalen igen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag har lagt in mer än en e-postadress på webbportalen. Skickas avgiftsbesked ut till alla dessa e-postadresser?

Nej, avgiftsbesked skickas bara till den e-postadress som ni angett som ”huvudsaklig” adress. Gå in på webbportalen och ändra era preferenser om ni så önskar. Ta kontakt med avgiftsteamet per e-post om ni inte fått något avgiftsbesked. ECB rekommenderar användning av en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar vår kommunikation med er.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jag skulle vilja använda webbportalen och få avgiftsmeddelandet och relaterad korrespondens på mitt eget språk.

Standardspråket för ECB:s webbportal är alltid inställt på engelska. Under inloggningen kan användarna dock välja något av de officiella EU-språken i de länder som deltar i den europeiska banktillsynen.

Avgiftsskyldiga kan också välja språk för avgiftsmeddelandet och relaterad korrespondens. I användarmanualen finns instruktioner om hur man ställer in korrespondensspråket (tillgänglig för inloggade användare på webbportalen).

Dessutom publiceras formuläret för SEPA-autogiromedgivande på alla språk i euroområdet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Om ni har ytterligare frågor, kontakta ECB:s avgiftsteam direkt.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning