Menu

Vanliga frågor

...om hur tillsynsavgiften beräknas och om den avgiftsskyldiges kontaktuppgifter

Hur utser jag en avgiftsskyldig?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en grupp under tillsyn ska utse en enskild enhet som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning. Detta görs genom att skicka en undertecknad anmälan till ECB per post eller e-post. För att säkerställa en smidig avgiftsprocess är sista datum för att anmäla en ny avgiftsskyldig den 30 september varje år.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig

Hur kan jag lämna in våra kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige?

Sista datum för uppdatering av dessa uppgifter är den 30 september varje år. Avgiftsskyldiga som tidigare har lämnat sina kontaktuppgifter behöver endast uppdatera uppgifterna om det finns ändringar. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter ska endast lämnas via ECB:s webbportal. ECB:s personal har inte tillgång till konton i enskilda banker i sin portal och kan alltså inte lägga in information å en banks vägnar. ECB rekommenderar att ni använder en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar ECB:s kommunikation med de avgiftsskyldiga.

Har ni inte fått användar-ID och lösenord än eller vill ändra namn på den avgiftsskyldige kan ni kontakta avgiftsteamet, helst per e-post till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Meddelande om skydd av personuppgifter

Behöver jag uppdatera kontaktuppgifterna till ECB om jag redan lämnat dem till den gemensamma resolutionsnämnden (SRB)?

Ja. Avgiftsskyldiga ska senast den 30 september varje avgiftsperiod meddela ECB om eventuella ändringar av kontaktuppgifter.

Strukturen på min bankgrupp har ändrats sedan jag lämnade in anmälningsformuläret för avgiftsskyldig. Vad ska jag göra? Måste formuläret lämnas in senast den 30 september varje år?

Om ändringarna i din gruppstruktur berör huvudkontoret eller det dotterbolag som tidigare varit utsett som avgiftsskyldig ska detta anmälas till ECB i ett nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldig. Andra förändringar inom gruppen kräver inget nytt anmälningsformulär.

Avgiftsskyldiga måste lämna in formuläret senast den 30 september varje år i syfte att säkerställa en smidig avgiftsprocess.

Måste jag rapportera förändringar i min banks situation, t.ex. fusioner, förvärv eller indraget tillstånd? Vad ska jag göra om en ändring inte återges i den avgiftsavi som jag erhållit?

En ändrad situation kan påverka beräkningen av den årliga tillsynsavgiften. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De meddelar sedan hur ni ska agera i detta speciella fall.

Vi är en nyligen auktoriserad fristående bank. Hur ska vi gå vidare med ECB:s tillsynsavgifter?

En bank som nyligen fått tillstånd i en deltagande medlemsstat och som inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn måste betala den årliga tillsynsavgiften. Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden.

Vänligen lämna kontaktuppgifter till ECB om ansvarig person eller, helst avdelningsansvarig, framför allt e-postadress. ECB kommer att informera om nästa steg.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Min banks tillsynsstatus har ändrats från mindre betydande till betydande efter att den förvärvats av en betydande bankgrupp. Hur kommer det att påverka min tillsynsavgift?

Om banken har varit ett fristående, mindre betydande institut innan den förvärvas av en betydande grupp under tillsyn, kan det påverka tillsynsavgiften. I allmänhet kommer den årliga tillsynsavgiften efter ett förvärv att beräknas utifrån det antal hela månader under vilka enheten under tillsyn var ett enskilt mindre betydande institut (artikel 7.1 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter).

Avgiften beräknas på högsta konsolideringsnivå inom deltagande medlemsstater. När kreditinstitut ingår i en grupp under tillsyn som är etablerad i de deltagande medlemsstaterna, beräknas därför en enskild avgift som tas ut på gruppnivå.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De gör en bedömning och meddelar sedan vilket tillvägagångssätt som ska användas i just detta fall.

...om hur avgiftsfaktorer ska lämnas in

Vem ska lämna in avgiftsfaktorer?

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen fullt ut fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. både vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och de mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn ska därför betala en tillsynsavgift.

Den årliga tillsynsavgiften beräknas på den högsta konsolideringsnivån för alla banker som står under tillsyn av ECB, baserat på avgiftsfaktorerna per referensdatum den 31 december föregående avgiftsperiod, eller tillämpligt referensdatum enligt exemplet nedan.

Från och med avgiftsperioden 2020 kommer ECB att återanvända Corep- och Finrepdata för att fastställa avgiftsfaktorerna för majoriteten av banker under tillsyn.

Två kategorier av banker måste fortfarande lämna sina avgiftsfaktorer via en separat datainsamling: i) grupper som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater, och ii) filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater vilka inte omfattas av ECB:s Finrep-förordning.

När ska uppgifter om avgiftsfaktorerna lämnas in, och till vem?

Avgiftsskyldiga som fortfarande måste lämna in avgiftsfaktorer ska lämna information om avgiftsfaktorer till nationella tillsynsmyndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in senast vid affärsdagens slut den 11 november innevarande år, eller nästa arbetsdag om den 11 november inte är en arbetsdag, med referensdatum 31 december föregående år, eller beroende på vad som är tillämpligt, se exemplet nedan. Avgiftsavierna kommer att utfärdas under det första halvåret efter avgiftsperioden.

Hur ska avgiftsfaktorerna lämnas in?

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in till de nationella tillsynsmyndigheterna med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Mallarna ska fyllas i enligt anvisningarna. Dessa innehåller även information om revisionsintyg och underskrift av ledningen samt när detta behövs.

Måste en grupp under tillsyn exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och länder utanför EU?

Nej. Även om förordningen om tillsynsavgifter medger möjlighet att exkludera tillgångar i dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och länder utanför EU är denna möjlighet till för de grupper under tillsyn som berörs eftersom den sänker de årliga tillsynsavgifter de annars skulle behöva betala. Om beräkningsbördan skulle vara större än den förväntade sänkningen av de årliga tillsynsavgifterna så är det dock effektivare för gruppen att ta med sådana tillgångar.

För en smidig datainsamling är det nödvändigt att fastställa vilka grupper med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland som avser exkludera relaterade tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp från sina avgiftsfaktorer.

Tas de årliga tillsynsavgifterna ut från alla filialer i deltagande medlemsstater?

Nej, de årliga tillsynsavgifterna tas endast ut från filialer i en deltagande medlemsstat då moderbanken är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. Så måste t.ex. en EU-filial i en deltagande medlemsstat (t.ex. Tyskland) betala en tillsynsavgift till ECB om dess moderbank är etablerad i en icke deltagande medlemsstat. Moderbanken kan vara föremål för tillsyn av den berörda nationella tillsynsmyndigheten (t.ex. i Sverige) och kan följaktligen debiteras av den myndigheten. Detta krav är fristående från kravet för EU-filialen att betala en tillsynsavgift till ECB.

I detta sammanhang ska följande beaktas:

  • två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i en deltagande medlemsstat ska betraktas som en filial,
  • avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika deltagande medlemsstater (t.ex. Belgien och Tyskland) betraktas inte som en filial,
  • för en filial och ett dotterföretag i samma deltagande medlemsstat debiteras två olika tillsynsavgifter.

Vem måste betala?

På vilken konsolideringsnivå ska grupper under tillsyn rapportera avgiftsfaktorer?

Grupper under tillsyn som är verksamma i en eller flera deltagande medlemsstater måste endast lämna in rapport och använda högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna. En enda tillsynsavgift kommer att beräknas.

Behandling av bankgrupper

Vad händer om avgiftsfaktorerna inte lämnas in i tid?

Om en avgiftsskyldig, som fortfarande ska lämna in avgiftsfaktorerna, inte tillhandahåller dessa kommer ECB att fastställa de avgiftsfaktorer som saknas baserat på tillgänglig information. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls betraktas detta som en överträdelse av ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan leda till sanktioner.

Hur kan jag lämna in nya värden för mina avgiftsfaktorer under kommentarsperioden?

Om separata mallar för avgiftsfaktorer har lämnats in till den nationella behöriga myndigheten kan nya uppgifter om avgiftsfaktorer lämnas in med samma format och inlämningskanal under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Om ECB fastställer avgiftsfaktorerna på basis av Corep- och Finrep-data och de värden på totala tillgångar och total riskexponering som finns tillgängligt på webbportalen är föråldrade, kan nya Corep- och Finrep-rapporter lämnas in under den 15 dagar långa kommentarsperioden via den nationella behöriga myndigheten. Observera att Corep- och Finrep-data kan ändras under den 15 dagar långa kommentarsperioden. Vad gäller avgifter gäller att när data väl har använts för beräkning av tillsynsavgiften för avgiftsperioden kan inga ändringar beaktas och inga omberäkningar göras.

Vad innebär ECB:s beslut om avgiftsfaktorer?

I ECB:s beslut om avgiftsfaktorer anges metoder och förfaranden för beräkningen av de två avgiftsfaktorerna, dvs. totala tillgångar och total riskexponering.

Måste avgiftsfaktorer lämnas in av filialer som etablerats i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i sådana länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte är EU-medlemsstater?

Ja. Filialer som etablerats i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i sådana länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte är EU-medlemsstater, nämligen Norge, Liechtenstein och Island, står under tillsyn av ECB (indirekt när det rör sig om mindre betydande institut). Den direkta tillsynen av dessa filialer utförs antingen av ECB eller av den nationella behöriga myndigheten, beroende på deras betydelsestatus. De är alltså skyldiga att rapportera avgiftsfaktorer till ECB, och dessa uppgifter kommer att användas för att fastställa den årliga tillsynsavgiften.

Ramförordningen om SSM

Exempel: Min bank gick samman med en annan bank efter den 1 januari 2020. Behöver jag lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2019?

Nej, du behöver inte lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2019. Men för att årliga tillsynsavgifter ska kunna beräknas måste emellertid de som fastställts vara avgiftsskyldiga efter 1 januari 2020 och som faller inom en av de två kategorier som ska lämna in avgiftsfaktorer lämna in sina avgiftsfaktorer till den nationella behöriga myndigheten per det referensdatum som ligger närmast den 31 december föregående år. För en enhet etablerad den 1 januari 2020 är i så fall den 31 mars 2020 det referensdatum som ligger närmast den 31 december 2019. För en enhet etablerad den 1 april 2020 eller senare är den 30 juni 2020 det referensdatum som ligger närmast den 31 december 2019.Samma referensdatum kommer att användas av ECB för att fastställa avgiftsfaktorerna för de enheter etablerade 1 januari 2020 som rapporterar Corep- och Finrep-data för tillsynsändamål.s

Exempel: Vår avgiftsbetalande filial har upphört med sin affärsverksamhet och kommer att stängas den 1 april 2020. Måste avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2019 lämnas in?

Ja. Om en enhet under tillsyn endast står under tillsyn under en del av tillsynsperioden kommer, i enlighet med artikel 7 i förordningen om tillsynsavgifter, den årliga tillsynsavgiften att beräknas utifrån det antal hela månader under avgiftsperioden som enheten står under tillsyn. Som enhet under tillsyn under 2020 års avgiftsperiod, är den avgiftsbetalande filialen fortfarande skyldig att lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2019 i enlighet med artikel 10.4 i förordningen om tillsynsavgifter för att underlätta beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas. En tillsynsavgift kommer att fastställas för perioden från januari till mars 2020.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Exempel: Vårt räkenskapsår slutar inte den 31 december. Måste avgiftsfaktorer med referensdatum 31 december 2019 lämnas in?

I enlighet med artikel 10.3 bb i förordningen om tillsynsavgifter ska en enhet under tillsyn som tar fram sitt årsbokslut, inklusive konsoliderade årsredovisningar, baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ha följande referensdatum för de sammanlagda tillgångarna: utgången för räkenskapsåret som motsvarar föregående avgiftsperiod. För en enhet etablerad före 1 januari 2020 med räkenskapsår som slutar den 31 mars ska referensdatumet för avgiftsfaktorn för sammanlagda tillgångar vara den 31 mars 2019.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Förväntas avgiftsbetalande filialer lämna in statistikuppgifter när de rapporterar det sammanlagda värdet av sina tillgångar?

Inte nödvändigtvis. För filialer som omfattas av ECB:s Finrep-förordning kommer ECB att fastställa avgiftsfaktorerna på basis av det totala värdet av tillgångar som rapporterats i tillsynssyfte. För filialer som ska lämna in mallar för avgiftsfaktorer ska de sammanlagda tillgångarna motsvara beloppet för sammanlagda tillgångar enligt artikel 2.12 b i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. En filial till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat ska därför rapportera till ECB det sammanlagda värdet av tillgångarna på basis av uppgifter från senast reviderade årsredovisningar upprättade i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 och, om sådana årsredovisningar inte finns tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. För avgiftsbetalande filialer som inte tar fram någon årsredovisning betyder sammanlagda tillgångar det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51.5 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), dvs. statistkuppgifter. Filialer som på frivillig basis rapporterar det sammanlagda värdet av tillgångar i tillsynssyfte kan använda denna värdering för att fastställa avgiftsfaktorn för sammanlagda tillgångar. ECB återanvänder emellertid inte data som lämnats in frivilligt i syfte att fastställa avgiftsfaktorer och det förblir alltså nödvändigt att lämna in mallen för avgiftsfaktorer.

Krävs revisorsverifiering för avgiftsbetalande filialer?

Inte nödvändigtvis. I stället för ett revisorsintyg som styrker filialens totala tillgångar kan filialen i ett brev riktat till berörd nationell behörig myndighet från ledningen, eller i annat fall från ledningsorganet för det kreditinstitut som inrättat den avgiftsbetalande filialen, intyga filialens totala tillgångar. En mall för brev från ledningen bifogas.

Detta undantag gäller bara för avgiftsbetalande filialer och gäller inte för avgiftsskyldiga som måste tillhandahålla revisorsintyg på sina finansiella rapporter i enlighet med artikel 3.2 b i ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

...om hur tillsynsavgiften ska betalas

Varför har jag inte erhållit någon avgiftsavi?

ECB utfärdar avgiftsavier elektroniskt till varje avgiftsskyldig via ECB:s webbportal. Förväntat utgivningsdatum är under andra kvartalet i följande avgiftsperiod. För avgiftsperioden 2020 är detta andra kvartalet 2021. Ett automatisk bekräftelsemeddelande avseende uppladdning av relaterad korrespondens (avgiftsavi, kravbrev eller räntebrev) skickas ut till den e-postadress som angetts på ECB:s webbportal.

Kontakta ECB:s avgiftsteam per e-post om avgiftsavin inte kommit inom den perioden.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag saknar betalningsuppgifter men har erhållit en avgiftsavi (eller en påminnelse eller ett räntebrev).

Betalningsuppgifter anges alltid på andra sidan av respektive dokument. Kontakta avgiftsteamet per e-post om ytterligare bekräftelse av betalningsuppgifterna behövs.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag behöver uppgifter om ECB:s momsnummer (skatteregistreringsnummer) innan jag kan betala ECB:s tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är att betrakta som skattebefriad avgift i enlighet med artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EG). ECB är en EU-institution och följaktligen inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller bolagsskatt och har således inget skattenummer.

Jag har fått meddelande om att betala en tillsynsavgift till vår nationella tillsynsmyndighet. Hur hanterar vi det?

De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig roll i banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Deras utgifter i samband med tillsynen ingår dock inte i beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas till ECB. Det betyder att de nationella tillsynsmyndigheterna behåller sin rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning. Frågor avseende en nationella tillsynsmyndighets avgifter ställs direkt till den nationella myndigheten.

Nationella tillsynsmyndigheter

Jag har fått en avgiftsavi från den gemensamma resolutionsnämnden. Vad ska jag göra?

ECB ansvarar bara för den gemensamma tillsynsmekanismen (inte den gemensamma resolutionsmekanismen). ECB och den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) är oberoende institutioner. Frågor avseende fakturering från SRB ska ställas till er kontakt på SRB eller direkt till den nationella resolutionsmyndigheten.

Kan tillsynsavgiften betalas med autogiro?

Ja. ECB rekommenderar faktiskt SEPA-autogiro som betalningssätt. Med autogiro är man säker på att avgiften betalas i tid och undviker därför eventuella förseningsräntor. Om man väljer detta betalningssätt kan man lämna bankuppgifterna via webbportalen och skriva ut autogirouppdrag. Vänligen skriv under och skicka in originalet till ECB:s adress på mandatet.

Vad ska jag göra om det finns ett fel i avgiftsavin?

Om det förekommer faktafel i avgiftsavin så kontakta avgiftsteamet. Detta gäller även för andra allmänna frågor.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Detta påverkar inte den avgiftsskyldiges rätt att överklaga avgiftsavin hos den administrativa omprövningsnämnden. Alla överklaganden ska inlämnas inom en månad efter mottagande av avgiftsavin.

Administrativa omprövningsnämnden

De beslut som ECB fattar inom ramen för sina tillsynsavgifter kan även överklagas till EU-domstolen.

Feedbackdokument

Vad händer om jag inte betalat före sista datum?

Avgifter ska betalas inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag.

Om avgifterna inte betalats, eller endast betalats till en del, har ECB rätt att ta ut dagsränta på det obetalda beloppet av tillsynsavgiften.

Räntan tas ut till en årlig ränta som är lika med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett till och med dagen före det datum då det obetalda beloppet krediteras till ECB:s bankkonto.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

...om tekniska frågor avseende webbportalen

Mitt lösenord för webbportalen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Du kan återställa ditt lösenord genom att klicka på ”Be om nytt lösenord” och fylla i ditt användarnamn och din redan registrerade e-postadress (den e-postadress som angetts för kommunikation med din bank och den som ECB använder). Vänligen skicka ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu om problemet kvarstår.

Jag har svårigheter att se och redigera information via webbportalen. Vad ska jag göra?

Webbportalen är endast kompatibel med följande webbläsare: Internet Explorer (version 9 eller senare), Google Chrome och Firefox. Om de tekniska problemen kvarstår trots användning av dessa webbläsare kan du kontakta oss via e-post.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Efter att ha angett IBAN för en autogirobetalning får jag meddelandet att min bank ”inte finns”. Vad ska jag göra?

Skicka en skärmdump av felet och/eller det berörda IBAN-numret per e-post till avdelningen för teknisk support. Avgiftsteamet kommer att lägga till bankkoden i ECB:s system och sedan be er ange IBAN via webbportalen igen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag har lagt in mer än en e-postadress på webbportalen. Skickas avgiftsbesked ut till alla dessa e-postadresser?

Nej, avgiftsbesked skickas bara till den e-postadress som ni angett som ”huvudsaklig” adress. Gå in på webbportalen och ändra era preferenser om ni så önskar. Ta kontakt med avgiftsteamet per e-post om ni inte fått något avgiftsbesked. ECB rekommenderar att ni använder en e-postadress som går till en avdelning eller grupp snarare än till en enskild anställd så att interna personalförändringar inte påverkar vår kommunikation med er.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag skulle vilja använda webbportalen på mitt språk men den finns bara på engelska.

ECB:s webbportal finns för tillfället bara på engelska. Ni hittar en handledning när ni loggat in på webbportalen (längst ner i högra hörnet på skärmen). Där finner ni översättningar till alla språk i euroområdet för alla skärmbilder i webbportalen.

Varje gång ni får meddelande om att ett nytt dokument laddats upp på webbportalen får ni även en länk till en översättning.

Från och med 2020-års avgiftsperiod kommer avgiftsskyldiga att kunna välja språk på avgiftsavin. ECB kommer att gå ut med separat information till avgiftsskyldiga för att initiera insamling av språkpreferenser under andra halvåret 2020.

Dessutom publiceras formuläret för SEPA autogiromedgivande på alla språk i euroområdet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Om ni har ytterligare frågor så kontakta ECB:s avgiftsteam direkt.