Vanliga frågor

...om hur tillsynsavgiften beräknas och om den avgiftsskyldiges kontaktuppgifter

Hur utser jag en avgiftsskyldig?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en grupp under tillsyn ska utse en enskild enhet som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning. Detta görs genom att skicka en undertecknad anmälan till ECB per post. Sista datum för anmälan av ny avgiftsskyldig är den 1 juli varje år så att hänsyn tas till utnämningen vid utfärdande av avgiftsavin för följande avgiftsperiod.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig

Hur kan jag lämna in kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige?

Den årliga tidsfristen för uppdatering av dessa uppgifter är den 1 juli. Avgiftsskyldiga som tidigare har lämnat sina kontaktuppgifter behöver endast uppdatera uppgifterna om det skett några ändringar. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter ska endast lämnas via ECB:s webbportal. Har ni inte fått användar-ID och lösenord än eller om ni vill ändra namn på avgiftsskyldig kan ni kontakta avgiftsteamet, helst per e-post till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Meddelande om skydd av personuppgifter

Ska jag lämna in mina uppdaterade kontaktuppgifter till ECB om jag har lämnat dem till tillsynsnämnden?

Ja, avgiftsskyldiga ska meddela alla ändringar i kontaktuppgifter till ECB senast den 1 juli för varje avgiftsperiod.

Min bankgrupps struktur har ändrats sedan jag lämnade in anmälningsformuläret för avgiftsskyldig. Vad ska jag göra? Måste jag skicka in formuläret varje år senast den 1 juli?

Om er grupp har ett nytt dotterföretag, som inte fanns med på det tidigare anmälningsformuläret bör ni anmäla detta till ECB genom att lämna in ett av följande formulär:

  • Ett nytt anmälningsformulär som omfattar alla enheter i gruppen som står under tillsyn
  • Ett förenklat anmälningsformulär för uppdatering av den ursprungliga anmälningen där det nya dotterföretaget ger sitt skriftliga godkännande av den tidigare utnämningen av avgiftsskyldig.

Avgiftsskyldiga ska lämna in sitt formulär senast den 1 juli varje år för utfärdandet av avgiftsavin i oktober samma år.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig

Förenklat anmälningsformulär för avgiftsskyldig

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Måste jag rapportera förändringar i min banks situation, t.ex. fusioner, förvärv eller indraget tillstånd? Vad ska jag göra om en ändring inte återges i den avgiftsavi som jag erhållit?

En ändrad situation kan påverka beräkningen av den årliga tillsynsavgiften. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankens situation. De meddelar sedan hur ni ska agera i detta speciella fall.

Ändrad situation

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi är en nyligen auktoriserad fristående bank. Hur ska vi gå vidare vad gäller ECB:s tillsynsavgifter?

En bank som nyligen fått tillstånd i ett deltagande land och som inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn måste betala årlig tillsynsavgift. Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden.

Vänligen lämna kontaktuppgifter till ECB på ansvarig person eller avdelning, särskilt e-postadress. ECB kommer att informera om nästa steg.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Min banks tillsynsstatus har ändrats från mindre betydande till betydande efter att den förvärvats av en betydande bankgrupp. Hur kommer det att påverka min tillsynsavgift?

Om banken tidigare varit ett fristående mindre betydande institut innan den förvärvades av en betydande grupp under tillsyn, kan det påverka tillsynsavgiften. Till följd av förvärvet kommer i allmänhet den årliga tillsynsavgiften att beräknas utifrån det antal hela månader då den enhet som står under tillsyn varit ett fristående mindre betydande institut (artikel 7.1 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter).

Avgiften beräknas på högsta konsolideringsnivå inom deltagande medlemsstater. När kreditinstitut ingår i en grupp under tillsyn som är etablerad i de deltagande medlemsstaterna, beräknas därför en avgift som sedan tas ut på gruppnivå.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i bankenss situation. De gör en bedömning och meddelar sedan vilket tillvägagångssätt som ska användas i just detta fall.

...om hur avgiftsfaktorer ska lämnas in

Vem ska lämna in avgiftsfaktorer?

Alla banker på högsta konsolideringsnivå som vid referensdatumet den 31 december föregående år stod under tillsyn av ECB är skyldiga att lämna uppgifter om avgiftsfaktorerna som stöd för beräkningen av de årliga tillsynsavgifterna.

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen till alla delar fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. både vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och de mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn är därför betalningsskyldiga.

När ska uppgifter om avgiftsfaktorerna lämnas in och till vem?

Avgiftsskyldiga ska lämna uppgifterna om avgiftsfaktorer till nationella tillsynsmyndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in vid affärsdagens slut den 1 juli innevarande år, med referensdatum 31 december föregående år. Avgiftsavierna kommer att utfärdas under årets sista kvartal.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Anvisningar för att fylla i mallarna för avgiftsfaktorer

Hur ska avgiftsfaktorerna lämnas in?

Avgiftsfaktorerna ska lämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Mallarna ska fyllas i enligt anvisningarna. Dessa innehåller även information om revisionsintyg och när det behövs.

Ska en grupp under tillsyn utesluta tillgångar för dotterföretag som är etablerade i icke-deltagande länder och länder utanför EU?

Nej, även om det i förordningen om tillsynsavgifter finns en möjlighet att utesluta sådana tillgångar som dotterföretag har i icke-deltagande länder och länder utanför EU. Denna möjlighet är till för de grupper under tillsyn som berörs eftersom den medför lägre årliga tillsynsavgifter för dem. Om beräkningsbördan skulle vara större än den förväntade sänkningen av de årliga tillsynsavgifterna så är det dock effektivare för gruppen att ta med sådana tillgångar.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Tas de årliga tillsynsavgifterna ut från alla filialer i de deltagande länderna?

Nej, de årliga tillsynsavgifterna tas endast ut från filialer i en deltagande medlemsstat om moderbanken är etablerad i en icke-deltagande medlemsstat. Så måste t.ex. en EU-filial i en deltagande medlemsstat (t.ex. Tyskland) betala en tillsynsavgift till ECB om dess moderbank är etablerad i en icke deltagande medlemsstat. Moderbanken kan vara föremål för tillsyn av den berörda tillsynsmyndigheten (t.ex. i Sverige) och kan följaktligen debiteras av denna myndighet. Detta krav är fristående från kravet för EU-filialen att betala en tillsynsavgift till ECB.

I detta sammanhang ska följande beaktas:

  • Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i en deltagande medlemsstat ska betraktas som en filial.
  • Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika deltagande medlemsstater (t.ex. Belgien och Tyskland) betraktas inte som en filial.
  • För en filial eller ett dotterföretag i samma deltagande medlemsstat debiteras två olika tillsynsavgifter.

Vem måste betala?

På vilken konsolideringsnivå ska grupper under tillsyn rapportera avgiftsfaktorerna?

Endast en sådan rapport om avgiftsfaktorer ska lämnas in av grupper under tillsyn som är verksamma i ett eller flera deltagande länder. Högsta konsolideringsnivå för dessa deltagande länder ska beaktas. En enda tillsynsavgift kommer att beräknas.

Behandling av bankgrupper

Vad händer om jag inte lämnar in avgiftsfaktorerna i tid?

Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna kommer ECB att fastställa avgiftsfaktorerna, baserat på tillgänglig information. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls så betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan leda till sanktioner.

Feedbackdokument

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Hur kan jag lämna in nya värden för mina avgiftsfaktorer under kommentarsperioden?

Ni kan lämna in nya värden för avgiftsfaktorerna (total riskexponering/totala tillgångar) under den 5 dagar långa kommentarsperioden på samma sätt som det först inlämnade materialet. Det nya värdet på avgiftsfaktorerna måste lämnas till den nationella behöriga myndigheten så att den kan bedöma kvaliteten på uppgifterna innan avgiftsfaktorerna vidarebefordras till ECB.

Vad innebär ECB:s beslut om avgiftsfaktorer?

I ECB:s beslut om avgiftsfaktorer anges metoder och förfaranden för beräkningen av de två avgiftsfaktorerna, dvs. den totala riskexponeringen och den avgiftsskyldiges totala tillgångar.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Avgiftsfaktorer

Är filialer i deltagande medlemsstater tillhörande kreditinstitut som är etablerade i länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vilka inte är EU-medlemsstater skyldiga att lämna in dessa avgiftsfaktorer?

Ja. Filialer som etablerats i deltagande medlemsstater av kreditinstitut som är etablerade i länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som inte är EU-medlemsstater, nämligen Norge, Lichtenstein och Island, står under tillsyn av ECB (indirekt när det rör sig om mindre betydande institut). Den direkta tillsynen av dessa filialer utförs antingen av ECB eller av den nationella behöriga myndigheten, beroende på deras betydelsestatus. De är alltså skyldiga att rapportera avgiftsfaktorer till ECB, vilka kommer att användas för att fastställa den årliga tillsynsavgiften.

Ramförordningen om SSM

Min bank slogs samman med en annan bank den 1 januari 2019. Behöver jag lämna in avgiftsfaktorerna med referensdatum den 31 december 2018?

Nej, du är inte skyldig att lämna in avgiftsfaktorerna med referensdatum den 31 december 2018. Avgiftsskyldiga måste lämna in avgiftsfaktorerna till den nationella behöriga myndigheten med referensdatum den 31 december året före för att de årliga tillsynsavgifterna ska kunna beräknas. Skyldigheten att lämna in avgiftsfaktorerna gäller endast dem som är avgiftsskyldiga under den avgiftsperiod för vilken en tillsynsavgift behöver beräknas, dvs. för minst en hel månad under den relevanta avgiftsperioden i enlighet med artikel 7.1 i förordningen om tillsynsavgifter. En avgiftsskyldig som upphör att stå under tillsyn den 1 januari 2019 behöver följaktligen inte lämna in avgiftsfaktorerna till den nationella behöriga myndigheten.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Ramförordningen om SSM

Vår avgiftsbetalande filial har upphört med sin affärsverksamhet och kommer att stängas den 1 april 2019. Behöver vi lämna in avgiftsfaktorerna med referensdatum den 31 december 2018?

Ja. Om en enhet under tillsyn endast står under tillsyn under en del av tillsynsperioden kommer, i enlighet med artikel 7 i förordningen om tillsynsavgifter, den årliga tillsynsavgiften att beräknas utifrån det antal hela månader under avgiftsperioden som enheten står under tillsyn. Som enhet under tillsyn under 2019 års avgiftsperiod, är den avgiftsbetalande filialen fortfarande skyldig att lämna in avgiftsfaktorer med referensdatum den 31 december 2018 i enlighet med artikel 10.4 i förordningen om tillsynsavgifter för att underlätta beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas. En tillsynsavgift kommer att fastställas för perioden januari till mars 2019.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Förväntas avgiftsbetalande filialer lämna in statistikuppgifter när de rapporterar det sammanlagda värdet av sina tillgångar?

Ja. Det sammanlagda tillgångsvärde som rapporterats ska motsvara vad anges i artikel 51.5 i ramförordningen om SSM, i enlighet med vad som anges i artikel 7.2 i ECB s beslut om avgiftsfaktorer. En filial till ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat ska därför rapportera till ECB det sammanlagda värdet av tillgångarna, beräknat utifrån statistikuppgifter i enlighet med förordning (EU) nr 1071/2013.

Krävs det en revisors verifiering för avgiftsbetalande filialer?

Ja. En revisor måste styrka en avgiftsbetalande filials sammanlagda tillgångar, beräknade utifrån de statistikuppgifter som rapporterats i enlighet med Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Den externa revisorn måste styrka den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar genom att utföra en lämplig kontroll av dess finansräkenskaper i enlighet med artikel 7.2 c i ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Detta krav kan tillgodoses genom att en revisor bekräftar de sammanlagda tillgångarna i enlighet med överenskomna förfaranden.

...om hur tillsynsavgiften ska betalas

Varför har jag inte fått någon avgiftsavi?

ECB utfärdar avgiftsavier elektroniskt till varje avgiftsskyldig via ECB:s webbportal. Beskedet förväntas utfärdas under det sista kvartalet av varje avgiftsperiod, dvs. av varje kalenderår. Ett automatisk bekräftelsemeddelande avseende uppladdning av avgiftsrelaterad korrespondens (avgiftsavi, kravbrev eller räntebrev) skickas ut till den e-postadress som angivits på ECB:s webbportal.

Om ni inte fått er avgiftsavi inom den perioden så ta kontakt med ECB:s avgiftsteam per e-post:

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag saknar betalningsuppgifter men har erhållit en avgiftsavi (en påminnelse eller ett räntebrev)

Betalningsuppgifter anges alltid på andra sidan av respektive dokument. Kontakta avgiftsteamet per e-post om ytterligare bekräftelse av betalningsuppgifterna behövs.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag behöver uppgifter om ECB:s momsnummer (ett skatteregistreringsnummer) innan jag kan betala ECB:s tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är att betrakta som en skattebefriad avgift i enlighet med artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EG). Som EU-institution är ECB inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller bolagsskatt och har således inget skattenummer.

Jag har fått meddelande om att betala en tillsynsavgift till vår nationella tillsynsmyndighet. Hur hanterar vi det?

De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig roll i banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Deras utgifter i samband med tillsynen ingår dock inte i beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas till ECB. Det betyder att de nationella tillsynsmyndigheterna behåller sin rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning.

Nationella tillsynsmyndigheter

Jag har fått en avgiftsavi från den gemensamma resolutionsnämnden. Vad ska jag göra?

ECB ansvarar bara för den gemensamma tillsynsmekanismen (inte den gemensamma resolutionsmekanismen). ECB och den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) är oberoende institutioner. Frågor avseende fakturering från SRB ska ställas till er kontakt på SRB eller direkt till den nationella resolutionsmyndigheten.

Gemensamma resolutionsmekanismen
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Kan jag betala tillsynsavgiften med autogiro?

Ja. ECB rekommenderar faktiskt SEPA-autogiro som betalningssätt. Med autogiro är man säker på att avgiften betalas i tid och undviker därför eventuella förseningsräntor. Om man väljer detta betalningssätt så ska man ange sina bankuppgifter via webbportalen och skriva ut ett autogirouppdrag. Signera och skicka originalet till ECB:s adress som finns på uppdraget.

Vad ska jag göra om det finns ett fel i avgiftsavin?

Om det förekommer faktafel i avgiftsavin så kontakta avgiftsteamet, liksom för andra allmänna frågor.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Detta påverkar inte den avgiftsskyldiges rätt att överklaga avgiftsavin hos den administrativa omprövningsnämnden. Alla överklaganden ska inlämnas inom en månad efter mottagande av avgiftsavin.

Administrativa omprövningsnämnden

De beslut som ECB fattar inom ramen för sina tillsynsavgifter kan även överklagas till EU-domstolen.

Feedbackdokument

Vad händer om jag inte betalat före sista datum?

Om avgifterna inte betalats eller endast betalats till en del, har ECB rätt att ta ut dagsränta på det obetalda beloppet av tillsynsavgiften.

Räntan tas ut i enlighet med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett till och med dagen före det datum då det obetalda beloppet krediteras till ECB:s bankkonto.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

...om tekniska frågor avseende webbportalen

Mitt lösenord för webbportalen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Du kan återställa lösenordet genom att klicka på ”Request new password” och ange användarnamn och den registrerade e-postadressen (den e-postadress som angetts för kommunikation med din bank och till vilken ECB skickar meddelanden). Skicka ett e-postmeddelande till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu om problemen kvarstår.

Jag har svårigheter att se och redigera information via webbportalen. Vad ska jag göra?

Webbportalen är endast kompatibel med följande webbläsare: Internet Explorer (version 9 eller senare), Google Chrome och Firefox. Om du har tekniska problem fastän du använder en av dessa webbläsare, kontakta oss per e-post.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Efter att ha angett IBAN för en autogirobetalning får jag meddelandet att min bank ”inte finns”. Vad ska jag göra?

Skicka en skärmdump av felet och/eller det berörda IBAN-numret per e-post till avdelningen för teknisk support. Avgiftsteamet kommer att lägga till bankkoden i ECB:s system och sedan be er ange IBAN via webbportalen igen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag har lagt in mer än en e-postadress på webbportalen. Skickas avgiftsbesked ut till alla dessa e-postadresser?

Nej, avgiftsbesked skickas bara till den e-postadress som ni angett som "huvudsaklig" adress. Gå in på webbportalen och ändra era preferenser om ni så önskar. Ta kontakt med avgiftsteamet per e-post om ni inte fått något avgiftsbesked.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag skulle vilja använda webbportalen på mitt språk men den finns bara på engelska.

ECB:s webbportal är bara tillgänglig på engelska. Ni hittar en handledning när ni loggat in på webbportalen (längst ner i högra hörnet på skärmen). Där finner ni en översättning till alla språk i euroområdet för alla skärmbilder i webbportalen.

Varje gång ni får meddelande om att ett nytt dokument laddats upp på webbportalen får ni även en länk till en översättning.

Översättningen av mallen för avgiftsavin och formuläret för SEPA autogiromedgivande publiceras på alla språk i euroområdet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Mall för avgiftsavi 2019
Formulär för SEPA autogiromedgivande

Om ni har ytterligare frågor så kontakta ECB:s avgiftsteam direkt.