Vanliga frågor

...om hur kontaktuppgifterna för den avgiftsskyldige ska lämnas in

Hur utser jag en avgiftsskyldig?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en grupp under tillsyn ska utse en enskild enhet som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning. Detta görs genom att skicka en undertecknad anmälan till ECB per post. Sista datum för anmälan av ny avgiftsskyldig är den 1 juli varje år så att hänsyn tas till utnämningen vid utfärdande av avgiftsavin för följande avgiftsperiod.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig

Hur kan jag lämna in kontaktuppgifterna för den avgiftsskyldige?

Den årliga tidsfristen för uppdatering av dessa uppgifter är den 1 juli. Avgiftsskyldiga som tidigare har lämnat sina kontaktuppgifter behöver endast uppdatera uppgifterna om det skett några ändringar. Läs meddelandet om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter ska endast lämnas via ECB:s webbportal. Om ni inte fått ert användar-ID och lösenord än ska ni kontakta avgiftsteamet, helst per e-post eller telefon, +49 69 1344 4690.

Meddelande om skydd av personuppgifter

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Min bankgrupps struktur har ändrats sedan jag lämnade in anmälningsformuläret för avgiftsskyldig. Vad ska jag göra?

Om er grupp inkluderar ett nytt dotterföretag, som inte fanns med på det tidigare anmälningsformuläret kan ni anmäla detta till ECB genom att lämna in ett av följande formulär:

  • Ett nytt anmälningsformulär som omfattar alla enheter i gruppen som står under tillsyn
  • Ett förenklat anmälningsformulär för uppdatering av den ursprungliga anmälningen där det nya dotterföretaget ger sitt skriftliga godkännande av den tidigare utnämningen av avgiftsskyldig.

Anmälningsformulär för avgiftsskyldig

Förenklat anmälningsformulär för avgiftsskyldig

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Måste jag rapportera förändringar i min banks situation, t.ex. fusioner, förvärv eller indraget tillstånd? Vad ska jag göra om en ändringen inte återges i den avgiftsavi som jag erhållit?

Ni skickar ett e-postmeddelande till avgiftsenheten om alla förändringar i er banks situation. De meddelar sedan er hur ni ska agera i detta speciella fall.

Ändrad situation

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Vi är ett nyligen auktoriserat fristående kreditinstitut. Hur ska vi gå vidare vad gäller ECB:s tillsynsavgifter?

En bank som nyligen fått tillstånd i ett deltagande land som inte ingår i en befintlig bankgrupp under tillsyn måste betala årlig tillsynsavgift. Beloppet beräknas baserat på antalet hela månader som banken stått under tillsyn under avgiftsperioden.

Lämna kontaktuppgifter till ECB på ansvarig person eller avdelning, särskilt e-postadress. ECB kommer att informera er om nästa steg.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

...om hur avgiftsfaktorer ska lämnas in

Vem ska lämna in avgiftsfaktorer?

Alla banker på högsta konsolideringsnivå som vid referensdatumet den 31 december föregående år stod under tillsyn av ECB är skyldiga att lämna uppgifter om avgiftsfaktorerna som stöd för beräkningen av de årliga tillsynsavgifterna.

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen till alla delar fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. både vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och de mindre betydande banker som står under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn är därför skyldiga att betala.

När ska jag lämna in uppgifter om avgiftsfaktorerna och till vem ska jag lämna dem?

Avgiftsskyldiga ska lämna uppgifterna om avgiftsfaktorer till nationella tillsynsmyndigheter med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer.

Avgiftsfaktorerna ska lämnas in vid affärsdagens slut den 1 juli innevarande år, med referensdatum 31 december föregående år. Avgiftsavierna kommer att utfärdas under årets sista kvartal.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Anvisningar för att fylla i mallarna för avgiftsfaktorer

Hur ska jag lämna in avgiftsfaktorerna?

Avgiftsfaktorerna ska lämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna med hjälp av mallarna i bilagorna till ECB:s beslut om avgiftsfaktorer. Mallarna ska fyllas i enligt anvisningarna, som även innehåller information om revisionsintyget och när det behövs.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Anvisningar för att fylla i mallarna för avgiftsfaktorer

Ska en grupp under tillsyn utesluta tillgångar för dotterföretag som är etablerade i icke-deltagande länder och länder utanför EU?

Nej, även om det i förordningen om tillsynsavgifter finns en möjlighet att utesluta sådana tillgångar som dotterföretag har i icke-deltagande länder och länder utanför EU. Denna möjlighet är till nytta för de grupper under tillsyn som berörs eftersom den medför lägre årliga tillsynsavgifter för dem. Om beräkningsbördan skulle vara större än den förväntade sänkningen av de årliga tillsynsavgifterna så är det dock effektivare för gruppen att ta med sådana tillgångar.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Tas de årliga tillsynsavgifterna ut från alla filialer i de deltagande länderna?

Nej, de årliga tillsynsavgifterna tas endast ut från filialer i ett deltagande land om moderbanken är etablerad i ett icke-deltagande land. Så måste t.ex. en EU-filial i en deltagande medlemsstat (t.ex. Tyskland) betala en tillsynsavgift till ECB om dess moderbank är etablerad i en icke deltagande medlemsstat. Moderbanken kan vara föremål för tillsyn av den berörda tillsynsmyndigheten (t.ex. Storbritannien) och kan följaktligen debiteras av denna myndighet. Detta krav är fristående från kravet för EU-filialen att betala en tillsynsavgift till ECB.

I detta sammanhang ska följande beaktas:

  • Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i en deltagande medlemsstat ska betraktas som en filial.
  • Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika deltagande medlemsstater (t.ex. Belgien och Tyskland) betraktas inte som en filial.
  • För en filial och ett dotterföretag i samma deltagande medlemsstat debiteras två olika tillsynsavgifter.

Vem måste betala?

På vilken konsolideringsnivå ska grupper under tillsyn rapportera avgiftsfaktorerna?

Endast en sådan rapport om avgiftsfaktorer ska lämnas in av grupper under tillsyn som är verksamma i ett eller flera deltagande länder. Högsta konsolideringsnivå för dessa deltagande länder ska beaktas för rapporten. En enda tillsynsavgift kommer att beräknas.

Behandling av bankgrupper

Vad händer om jag inte lämnar in avgiftsfaktorerna i tid?

Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna kommer ECB att fastställa avgiftsfaktorerna själv, baserat på den information som finns tillgänglig. Om avgiftsfaktorer inte tillhandahålls så betraktas detta som en överträdelse mot ECB:s förordning om tillsynsavgifter och kan leda till sanktioner.

Feedbackdokument

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Hur kan jag lämna in nya värden för mina avgiftsfaktorer under kommentarsperioden?

Ni kan lämna in nya värden för avgiftsfaktorerna (total riskexponering/totala tillgångar) under den 5 dagar långa kommentarsperioden på samma sätt som det först inlämnade materialet. Det nya värdet på avgiftsfaktorerna måste lämnas till den nationella behöriga myndigheten så att den kan bedöma kvaliteten på uppgifterna innan avgiftsfaktorerna vidarebefordras till ECB.

Vad innebär ECB:s beslut om avgiftsfaktorer?

I ECB:s beslut om avgiftsfaktorer anges metoder och förfaranden för beräkningen av de två avgiftsfaktorerna, dvs. den totala riskexponeringen och den avgiftsskyldiges totala tillgångar.

ECB:s beslut om avgiftsfaktorer

Avgiftsfaktorer

...om hur tillsynsavgiften ska betalas

Varför har jag inte fått någon avgiftsavi?

ECB utfärdar avgiftsavier elektroniskt till varje avgiftsskyldig via ECB:s webbportal. Förväntat utfärdandedatum är det sista kvartalet av varje avgiftsperiod, dvs. av varje kalenderår. Ett automatisk bekräftelsemeddelande avseende uppladdning av avgiftsrelaterad korrespondens (avgiftsavi, kravbrev eller räntebrev) skickas ut till den e-postadress som angivits på ECB:s webbportal.

Om ni inte fått er avgiftsavi inom den perioden så ta kontakt med ECB:s avgiftsteam per e-post:

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag saknar betalningsuppgifter men har erhållit en avgiftsavi (en påminnelse eller ett räntebrev)

Betalningsuppgifter anges alltid på andra sidan av respektive dokument. Kontakta avgiftsteamet per e-post om ni behöver ytterligare bekräftelse av betalningsuppgifterna.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag behöver uppgifter om ECB:s momsnummer (ett skatteregistreringsnummer) innan jag kan betala ECB:s tillsynsavgift

Tillsynsavgiften är att betrakta som en skattebefriad avgift i enlighet med artikel 13 i momsdirektivet (2006/112/EG). Som EU-institution är ECB inte skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller bolagsskatt och har således inget skattenummer.

Jag har fått meddelande om att betala en tillsynsavgift till vår nationella tillsynsmyndighet. Hur hanterar vi det?

De nationella tillsynsmyndigheterna har en viktig roll i banktillsynen inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Deras utgifter i samband med tillsynen ingår dock inte i beräkningen av den tillsynsavgift som ska betalas till ECB. Det betyder att de nationella tillsynsmyndigheterna behåller sin rätt att ta ut avgifter i enlighet med nationell lagstiftning.

Nationella tillsynsmyndigheter

Jag har fått en avgiftsavi från den gemensamma resolutionsnämnden. Vad ska jag göra?

ECB ansvarar bara för den gemensamma tillsynsmekanismen (inte den gemensamma resolutionsmekanismen). ECB och den gemensamma resolutionsnämnden (SRB) är oberoende institutioner. Frågor avseende fakturering från SRB ska ställas till er kontakt på SRB eller direkt till den nationella resolutionsmyndigheten.

Gemensamma resolutionsmekanismen

Kan jag betala tillsynsavgiften med autogiro?

Ja. ECB rekommenderar faktiskt SEPA-autogiro som betalningssätt. Med autogiro är man säker på att avgiften betalas i tid och undviker därför eventuella förseningsräntor. Om man väljer detta betalningssätt så ska man ange sina bankuppgifter via webbportalen och skriva ut ett autogirouppdrag.

Vad ska jag göra om det finns ett fel i avgiftsavin?

Vid faktafel i avgiftsavin kontaktar ni avgiftsteamet, Detta gäller också för andra allmänna frågor.

Detta påverkar inte den avgiftsskyldiges rätt att överklaga avgiftsavin hos den administrativa omprövningsnämnden. Alla överklaganden ska inlämnas inom en månad efter mottagande av avgiftsavin.

Administrativa omprövningsnämnden

De beslut som ECB fattar inom ramen för sina tillsynsavgifter kan även överklagas till EU-domstolen.

Feedbackdokument

Vad händer om jag inte betalat före sista datum?

Om avgifterna inte betalats eller endast betalats till en del, har ECB rätt att ta ut dagsränta på det obetalda beloppet av tillsynsavgiften.

Räntan tas ut i enlighet med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett till och med dagen före det datum då det obetalda beloppet krediterades till ECB:s bankkonto.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

...om tekniska frågor avseende webbportalen

Mitt lösenord för webbportalen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Ni kan återställa lösenordet genom att klicka på ”Request new password” och ange användarnamn och e-postadress. Skicka ett e-postmeddelande till avgiftsteamet om problemen kvarstår.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Jag har svårigheter att se och redigera information via webbportalen. Vad ska jag göra?

Webbportalen är endast kompatibel med följande webbläsare: Internet Explorer (version 9 eller senare), Google Chrome och Firefox. Om ni har tekniska problem fastän ni använder en av dessa webbläsare så kontakta avgiftsteamet per e-post.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Efter att ha angett IBAN för en autogirobetalning får jag meddelandet att min bank ”inte finns”. Vad ska jag göra?

Skicka en skärmdump av felet och/eller det berörda IBAN-numret per e-post till avgiftsteamet. Avgiftsteamet kommer att lägga till bankkoden i ECB:s system och sedan be er ange IBAN via webbportalen igen.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag har lagt in mer än en e-postadress på webbportalen. Skickas meddelanden om avgift ut till alla dessa e-postadresser?

Nej, meddelanden om avgift skickas bara till den e-postadress som ni angett som "huvudsakliga" adress. Gå in på webbportalen och ändra era preferenser om ni så önskar. Ta kontakt med avgiftsteamet per e-post om ni inte fått något meddelande om avgift:

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jag skulle vilja använda webbportalen på mitt språk men den finns bara på engelska.

ECB:s webbportal är bara tillgänglig på engelska. Ni hittar en handledning när ni loggat in på webbportalen (längst ner i högra hörnet på skärmen). Där finner ni en översättning till alla språk i euroområdet för alla skärmbilder i webbportalen.

Varje gång ni får meddelande om att ett nytt dokument laddats upp på webbportalen får ni även en länk till en översättning.

Översättningen av mallen för avgiftsavin och formuläret för SEPA autogiromedgivande publiceras på alla språk i euroområdet på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Mall för avgiftsavi 2016

Formulär för SEPA autogiromedgivande

Om ni har ytterligare frågor så kontakta ECB:s avgiftsteam direkt.